Wp/rif/Tuns

< Wp‎ | rif
Wp > rif > Tuns

ⵜⵓⵏⵙ ⵜⴰⵡⴰⵏⴽⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵜⵓⵙⵉⴷ ⵉⵏⴳⵔ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵏⵙ ⵎⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ,ⵎⴰⵎⴽ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ , ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵏ ⵏⵜⵜⴰⵜ 100% ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵖ ⵉⵜⵄⵔⵔⴱ ⵉⵍⵙ , ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵄⵔⵔⴱ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴳⴰⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⵓⵏⵙ ⵙⴳ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ، ⴷⵉ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ... ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵜⵉⵎⵜⵜⵉⵜ (ⵉⵊⵜⵉⵍⴰⵄⵉⵢⴰ) ⴷⵉ ⵜⵓⵏⵙ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2009 ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵏ ⵙⴳ ⵍⴰⵚⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵅⴼ 60% ⵙⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ. ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵏ ⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵏⴼⵔⴰ (ⵜⵃⴽⵎ) ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷⴰⵜ (ⵇⴱⵍ) ⴰⴷ ⵜⴹⵕ ⵇⴰⵔⵟⴰⵊ ⴷⵉ ⴰⵏⴰⵡ ⵜⵉⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵃⴽⵎⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ , ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⴱⴹⴰ ⵖⵔ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵏⵉⵏ، ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴳⵔ ⵜⵉⴽⵓⵏⴼⵉⴷⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵉⵜⵓⵙⵙⴰⵏ، ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵍⴼⴰⵔⴰⵛⵉⵛ ⵜⵙⵙⵏⵜⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵍⴰ ⴷ ⵍⵇⵚⵔⵉⵏ ⴰⵔ ⴰⴼⵜⴰⵙ ( ⵙⵓⵙⴰ ⴷ ⵚⴼⴰⵇⵚ ) ⵜⵢⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵏⵟⵍⴰⵙ ⴷ ⵜⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵍⴰ، ⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵖⵎⴰ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ (ⵍⵊⴰⵏⵓⴱ) ⴰⵛⵔⵇⵉ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⴷⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉⵙ ⵍⵄⴽⴰⵔⴰ ⴷ ⵍⵅⵣⵓⵔ ⴷ ⵜⴰⵡⴰⵣⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⵔⵏⴰ ⴷ ⴷⵉⴷⵙⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵖⵎⵔⴰⵙⵏ ⵍⵊⴱⴰⵍⵉⵢⴰ . ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵓⵍⴰ ⴷⵉ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ , ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴱⴹⴰ ⴰⵔ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵉⵏ، ⴷⴰ ⵏⴽⵯⵜⵜⵉ ⴷⵉⴳⵙ ⵣⵓⵏⴷ: ⵍⵃⵉⵚⵔ، ⵎⵇⵄⴷ، ⵏⴰⵇⵣⴰ، ⵎⴰⴽⵏⴰ، ⴱⵊⴰⵡⴰ، ⵍⵃⵏⴰⵏⵛⴰ، ⴰⵡⵜⴰⵍⴰ، ⵓⵍⴰⴷ ⵄⵉⵢⴰⵔ، ⵡⴰⵔⵜⵍⴰⵏ، ⵍⴱⵔⴰⵇⴰ، ⴽⴰⵙⵔⴰ، ⵀⵡⴰⵔⴰ، ⵛⴰⵔⵏ، ⵣⵖⴰⵍⵎⴰ ... ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵙⵉⵡⵍⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵙ ⴰ ⴷⵉ ⵜⵓⵏⵙ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 500,000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵎⵟⵎⴰⵟⴰ، ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ، ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵜ ⵊⴰⵔⴱⴰ،ⵇⴰⴱⵙ, ⴳⴰⴼⵚⴰ، ⵍⴳⵚⵔⵉⵏ,ⵜⴽⵔⵓⵏⴰ,ⴽⵙⵔⴰ,ⵜⴰⵍⴰ ⴷ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵅⴰⵎⵉⵔ ⴷ ⵜⵎⵉ ⵏ ⵉⵡⵓⵜⵜⴰ ⴰⴽⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⵙⵉⵡⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴱⵍⴰ ⵏⴻⵜⵜⵓ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⴷⵉ ⴱⵕⵕⴰ