Wp/rif/ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴻⴷ ⵡⵉⵙ 6

< Wp‎ | rif
Wp > rif > ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴻⴷ ⵡⵉⵙ 6

ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴻⴷ ⵡⵉⵙ 6 ⴷⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵜⵜⴰ ⴷⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⵔⴰⴹ ⵣⴳ ⵉⴳⵍⵉⴷⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵄⵍⴰⵡⵢⵏ, ⵉⵍⵓⵍ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙ 21 ⵖⵓⵛⵜ 1963

ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴻⴷ ⵡⵉⵙ 6

ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ

edit

ⵢⵓⵔⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴻⴷ ⵡⵉⵙ 6 ⵅ ⵜⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵙⴰⵍⵎⴰ ⴳ ⵡⴰⵙ ⵏ 21 ⵎⴰⵔⵚ 2002, ⴷⵉ ⵍⵇⴰⵚⵔ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴳⵉⵏ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⵔⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 12ⴷ 13 ⴷ14 ⵣⴳ ⵢⵓⵍⵢⵓ 2002 ⴷⵉ ⵕⴱⴰⵟ

ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ

edit
  • ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ
  • ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ