Wp/prg/Kōndensatōrs

< Wp‎ | prg
Wp > prg > Kōndensatōrs

Kōndensatōrs - elaktrōniskas elamēntan zēistan iz dwāi wadūnans (zūrbrukins) šlaitīntan sen dielāktrikan. Kaddan kōndensatōrs ast preisēitan prei stangsnan, ast karwintan en tenesmu elāktriska kraūli. Galwas debban, kawīdan ebpeisāi kōndensatōran ast tenesse talpan. Ku mūseisan talpan ast, stu mūseisan kraūlin kōndensatōrs karwinna prei dātan stangsnan.

Šlaitawīdai kōndensatōrai
Kōndensatōrs sen kitawīdiminan talpan tērpauts en rādijamans

p-n sēisenis sen pagurīntan kladdan mazzi dīlatwei kāigi kōndensatōrs. Stangsna sirzdau zūrbrukins kitawīdina pagurīntas kladdas plattun be tīt kōndnesatōras talpan. Skaitāis tūls: talpas diōdi.

Kōndensatōran simbōlaiEdit

  • jāukus, nipōlarizits kōndensatōrs:  
  • pōlarizits (elaktrōlitiskas) kōndensatōrs:    
  • kōndensatōrs sen kitawīdiminan talpan:  

Šlaitawīdan kōndensatōran talpanEdit

Plass kōndensatōrs ast zēistan sen dwāi paralēlins fōlijas zūrbrukins, sirzdau kawīdans ast dielāktriskas klads. As deznimai rullitan en cilindriskan wīdan. Kaddan wīrswiskwan ermattausnas ast debīkan relatīwai etāliskwai sirzdau tennans, kōndensatōras talpan   ast dātan pra fōrmulin:

 

kwēi   ast dielāktrikas elāktriska sprāujaminisku,   ast zūrbrukin wīrsawisku, adder   ast etālisku sirzdau dins.

Cilindriskas kōndensatōrs ast zēistan sen dwāi draugassiskans cilinderins, sirzdau kans ast dielāktrikas klads. Tenesse talpan ast dātan pra fōrmulin:

 

kwēi:

  – zūrbrukin ilgan,

  – zūrbrukin strīlas

Kōndensatōras impedanciEdit

Kōndensatōras impedanci ast dātan pra fōrmulin:

 

Per aīnatingin struttan kōndensatōrs ast autēnsna (bewāngiska impedanci). Per maināwingin struttan, kōndensatōrs wedāi. Stu wālnan, ku mūseisan struttas deznisku ast. Stesse paggan kōndensatōrai ast tērpautan en filterimans.