Wp/ojb/GWp/ojb/gikinawaabam-babiiwaawan'akina-aabiding-aawan

< Wp‎ | ojb

Ayaan gikinawaabam-babiiwaawan'akina-aabiding-aawan wadikwan biindig gikinawaabam-onda'ibii-miziwekamig gikinawaabam babiiwaawan'akina-aabiding-aawan gaye ginigawin gaye aaniin aanji' gaye anokii.

Jibwaa-1600 anishinaabe andawendam ozhitoon ozaawaa-zhooniyaa onda'ibii ashkikomaan aanawi daa-gaawiin. Baanimaa 1600 aabaji' ani-gikinawaabam-onda'ibii-miziwekamig wiinawaa izhi-aanji' gikinawaabam-babiiwaawan'akina-aabiding-aawan-anishinaabe. Ongow anishinaabe webin boodaajii'igan izhi-ogimaa'boodaajii'igan. Gaye aanji' biiwaabik izhi-zanagad-mikan aki'biiwaabik. Gizhaabate-gizhaabikizigan-agwaayaashkaa gaye mikan. Noongom gikinawaabam-anishinaabe gikendam 118 babiiwaawan'akina-aabiding-aawan.

Ginigawin babiiwaawan'akina-aabiding-aawan biindig omooday.