Wp/nr/Emaplasini weBelfast

< Wp‎ | nr
Wp > nr > Emaplasini weBelfast

Emaplasini weBelfast kuyindawa ehle khulu ngesibanga sokuthi izele ngezinto zemvelo. Ithulile ngombana imizi imacalanga. Kuyindawa ebizwa ngokuthi semakhazeni ngombana kumakhaza. Nakusebusika manzi avuka alirhwaba ngendlela kumakhaza ngakhona.Ehlobo imithi notjani bubahlaza tlabha . Emaplasini kuyindawo eqakathekileko ebantwini abanengi bamaNdebele ngombana kukulapho kwalala khona abomkhulu babo, begodu kukulapho abanye babo badabuka khona. Yeke endaweni le kukulapho kulele khona amathambo wamalunga wemindeni yabo.

Izindlu zemaplasini
Imizi imacalanga
Ifuyo

Indlela yokuphila emaplasini

edit

Emaplasini kusaphilwa ngendlela yakade ngombana akuna gezi, yeke lokha nafanele kuphekwe kuphekwa esitofini samahle ngokusebenzisa iinkuni ezitheziweko. Nangabe kuphekwa ngeempoto ezikulu engeze zanele esitofini samalahle, kubaswa phasi ngeenkuni. abantu abanzima nabafuna ukutjhajisa abomaliledinini babo baya emakhumaweni bona abatjhatjhisele zona.

Amanzi wemilambo yakhona

edit

Amanzi wemilambo yakhona, kumamanzi akhambako, ahlenzekile ngombana akulahlelwa noma yini emilanjeni. Abantu bavasela khona iingubo zabo ukuze zihlanzeke kuhle. Kuthi sele bacedile ukuzihlanza iingubo zabo bakhambe bayozineka emadradeni ahlukanisa iindlela yeenkoloyi namahlathi.

Iinthelo nefuyo

edit

Kumateni amakhulu lapho kutjalwe khona iinthelo ezifana nama anyanisi, ife, amazambane, kanye nemirorho. Ifuyo ekhona emaplasini ziinkomo ekungezama khuwa begodu ezinye ngezabantu abanzima. imfarigi, izimvu, kanye neenkukhu. Abantu abanzima badla amacanda abekelwe ziinkukhu zemakhaya begodu ipuphu bayithola emakhuweni ahlala nabo emaplasini. Zikhona neembandana emaplasini ezifana ne nenungu neemfarigi zommango.

Izinga lobugebengu

edit

Emaplasini ubugebengu yinto engakavami. Lokhu kubonakala ngokuthi iminyango yakhona ayikhiyelwa.

Iinkolo

edit

Emaplasini azikho iinkolo, kodwana zisedorobheni eliseduze nakhona. Abantwana ukuze bakghone ukuya esikolweni balandwa yi bhesi nge iri le-6 ekuseni. Bese godu kunesinye isikolo lapho abantwana bahlala khona esibizwa bonyana yi Makhazeni boarding school.