Wp/nod/ᩈᩩᨶ᩠ᨴᩕᩦ ᩅᩮᨩᩣᨶᩫᨶ᩠ᨴ᩺

< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᩈᩩᨶ᩠ᨴᩕᩦ ᩅᩮᨩᩣᨶᩫᨶ᩠ᨴ᩺

ᩈᩩᨶ᩠ᨴᩕᩦ ᩅᩮᨩᩣᨶᩫᨶ᩠ᨴ᩼ ᩁᩂ ᩋᩯ᩠᩶ᨯ ᨠᩮᩧ᩠ᨯᨾᩮᩧ᩠᩵ᩋᩋᩅᩢ᩠ᨶᨴᩦ᩵ 25 ᨻᩕᩧᩆ᩠ᨧᩧᨠᩣᨿᩫ᩠ᨶ ᨸᩖᩦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 2498[1] ᨸᩮ᩠ᨶᨶᩢ᩠ᨠᩁ᩠᩶ᩋᨦᨾᩯ᩵ᨿᩧ᩠ᨦᨤᩫ᩠ᨶᨾᩮᩧ᩠ᩋᨦ ᨾᩦᨩᩦ᩵ᩈ᩠ᨿᨦᨧᩣ᩠ᨠᨹᩖᩫᨦᩣ᩠ᨶᨽᩮᩖᨦᨶᩯ᩠ᩅᩃᩪᨠᨴᩩ᩵ᨦᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ ᨯᩰᩫ᩠ᨿᩈᩢ᩠ᨷᨽᩰ᩠ᩋᩡᨽᩮᩖᨦ "ᩈᩣ᩠ᩅᨩ᩠ᨿᨦᩉᩲ᩠ᨾ᩵" ᩓ "ᩃ᩠᩵ᩋᨦᨾᩯ᩵ᨻᩧᨦ᩠ᨣ᩼" ᨪᩮᩧ᩠᩵ᨦᨸᩮ᩠ᨶᨹᩫ᩠ᩃᨦᩣ᩠ᨶᩁ᩠᩵ᩅᨾᨠᩢ᩠ᨷ ᨧᩁᩢ᩠ᩃ ᨾᨶᩰᨻᩮᩢᨩ᩠ᨩ᩼ ᩓ ᨶ᩠᩶ᩋᨦᨩᩣ᩠ᨿᨴᩢ᩠ᨦᩈ᩠ᩋᨦᨡ᩠ᩋᨦᨧᩁᩢ᩠ᩃ ᨤᩨ ᨠᩧᨧ᩠ᨧᩣ ᨣᩢᨶ᩠ᨳ᩼ᨩᩧ᩠ᨯ ᩓ ᨠᩮ᩠ᩇ᩻ᨾ ᨾᨶᩰᨻᩮᩢᨩ᩠ᨩ᩼ ᨶᩲᨩᩨ᩵ᩅ᩵ᩤ ᨻᩦ᩵ᨶ᩠᩶ᩋᨦᨾᨶᩰᨻᩮᩢᨩ᩠ᨩ᩼


ᩈᩩᨶ᩠ᨴᩕᩦᨸᩮ᩠ᨶᨤᩫ᩠ᨶᨩ᩠ᨿᨦᩉᩲ᩠ᨾ᩵ᨯᩰᩫ᩠ᨿᨠ᩵ᩴᩣᨶᩮᩧ᩠ᨯ ᨧᩴᩣᨯᩮᩧ᩠ᨾᨿᩮ᩠ᨿᩡᨠᩣ᩠ᩁᨸᩮ᩠ᨶᨻᨶᩢ᩠ᨠᨦᩣ᩠ᨶᩁᩢ᩠ᨷᨲ᩠᩶ᩋᩁᨶᩲᩉ᩠᩶ᩋᨦᩋᩣᩉᩣ᩠ᩁ ᩓᨸᩮ᩠ᨶᨾᩯ᩵ᩈ᩠ᨿ᩵ᩅᨡ᩠ᩋᨦᨧᩁᩢ᩠ᩃ ᨾᨶᩰᨻᩮᩢᨩ᩠ᨩ᩼ᨠᩢ᩠ᨷᨾᩣᨶᩧ᩠ᨯ ᩋᩢᨩ᩠ᨩᩅᩫᨦ᩠ᩈ᩼ ᨲ᩠ᩋᩴ᩵ᨾᩣᨧᩁᩢ᩠ᩃᨯᩱ᩶ᨩ᩠ᩅᩁᨾᩣᩁ᩠᩶ᩋᨦᨽᩮᩖᨦᨷᩕᨠ᩠ᩋᨷᨽᩣᨻᨿᩫᨶ᩠ᨲᩕ᩼ "ᨯ᩠ᩋᨠᨾᩱ᩶ᩁ᩠᩵ᩅᨦᨴᩦ᩵ᨾᩯ᩵ᩁᩧ᩠ᨾ" ᨴᩯ᩠ᨶᨶᩣ᩠ᨦᩋᩮ᩠ᨠ ᨤᩨ ᨶᩧᨽᩣᨻ᩠ᩋᩁ ᨶᩫ᩠ᨦᨶᩩᨩ᩼[2] ᨧᩣ᩠ᨠᨶᩢ᩠᩶ᨶᨧᩧ᩠᩵ᨦᨯᩱ᩶ᩁ᩠᩵ᩅᨾᨦᩣ᩠ᨶᨠᩢ᩠ᨶᩈᩨ᩠ᨷᨾᩣ ᨹᩫᩖᨦᩣ᩠ᨶᩁ᩠᩵ᩅᨾᨠᩢ᩠ᨶᨪᩩᨯᩁᩯ᩠ᨠ ᨤᩨ ᨶ᩠᩶ᩋ᩠ᨿᨩᩱ᩠ᨿᩣ ᨪᩮᩧ᩠᩵ᨦᨯᩱ᩶ᩁᩢ᩠ᨷᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨶᩧᨿᩫ᩠ᨾᩅᩮᩧ᩠ᨿᨡ᩠ᨶᩣ᩠ᨯ᩻[3]


ᩈᩩᨶ᩠ᨴᩕᩦ ᨠᩧ᩠ᨶᨡᩯ᩠ᨠᨯ᩠ᩋᨦᨠᩢ᩠ᨷᨩᩣ᩠ᩅᩋ᩠ᩋᩈᨴᩮᩕᩃᩮ᩠ᨿ ᨾᩦᩃᩪᨠᩈ᩠ᩋᨦᨤᩫ᩠ᨶ ᨤᩫ᩠ᨶᨣᩮᩢ᩶ᩣᨤᩨ ᩃᩣ᩠ᨶᨶᩣ ᨤᩢᨾ᩠ᨾᩧᨶ᩠ᩈ᩼ ᨯᩱ᩶ᨸᩮ᩠ᨶᨶᩢ᩠ᨠᩁ᩠᩶ᩋᨦᨶᩲᩈᩢ᩠ᨦᨠᩢ᩠ᨯ ᨩᩦ ᩋᩮ᩠ᨾ ᩋᩮ᩠ᨾ ᨠᩯᩕᨾ᩠ᨾᩦ᩵ ᨤᩫ᩠ᨶᩉᩖᩖ᩶ᩣᨤᩨ ᩋᩯ᩠ᨶᨯᩕᩪᩅ᩼ ᨤᩢᨾ᩠ᨾᩧᨶ᩠ᩈ᩼ ᨪᩮᩧ᩠᩵ᨦᨠ᩵ᩴᩣᩃᩢ᩠ᨦᩆᩧᨠ᩠ᩇᩣᨶᩲᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ ᨴᩧ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦ᩶ ᩈᩩᨶ᩠ᨴᩕᩦᩋᩣᩈᩱ᩠ᨿᩀᩪ᩵ᨶᩲᨾᩮᩧ᩠ᩋᨦᨩ᩠ᨿᨦᩉᩲ᩠ᨾ᩵ ᨻᩮᩧ᩠᩵ᨶᨸᩮᩧ᩠ᨯᩁ᩶ᩣ᩠ᨶᩋᩣᩉᩣ᩠ᩁᩀᩪ᩵ᩁᩧ᩠ᨾᨶᩣᩴ᩶ᨾᩯ᩵ᨻᩧᨦ᩠ᨣ᩼ ᨩᩨ᩵ᩅ᩵ᩤ "ᩁᩮᩧ᩠ᩋᩁᩈᩩᨶ᩠ᨴᩕᩦ" ᨾᩣᨲᩢ᩠᩶ᨦᨲᩯ᩵ ᨸᩖᩦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 2536 ᩓᨷᩴ᩵ᨯᩱ᩶ᩃᩡᨠᩣ᩠ᩁᩁ᩠᩶ᩋᨦᨽᩮᩖᨦ


ᩑᨠᩈᩣ᩠ᩁᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩧ᩠ᨦEdit

  1. http://www.saochiangmai.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&Category=saochiangmaicom&thispage=7&No=248238
  2. มานิด อัชวงศ์. ซึงสุดท้าย จรัล มโนเพ็ชร. กรุงเทพฯ : นิธิทัศน์ เอโอเอ, 2550. ISBN 974-94233-0-5
  3. มานิด อัชวงศ์. ซึงสุดท้าย จรัล มโนเพ็ชร. กรุงเทพฯ : นิธิทัศน์ เอโอเอ, 2550. ISBN 974-94233-0-5