Wp/nod/ᩈᩩᨶ᩠ᨴᩕᩦ ᩅᩮᨩᩣᨶᩫᨶ᩠ᨴ᩺

< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᩈᩩᨶ᩠ᨴᩕᩦ ᩅᩮᨩᩣᨶᩫᨶ᩠ᨴ᩺

ᩈᩩᨶ᩠ᨴᩕᩦ ᩅᩮᨩᩣᨶᩫᨶ᩠ᨴ᩼ ᩁᩂ ᩋᩯ᩠᩶ᨯ ᨠᩮᩥ᩠ᨯᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋᩅᩢ᩠ᨶᨴᩦ᩵ 25 ᨻᩕᩥᩆ᩠ᨧᩥᨠᩣᨿᩫ᩠ᨶ ᨸᩖᩦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 2498[1] ᨸᩮ᩠ᨶᨶᩢ᩠ᨠᩁᩬ᩶ᨦᨾᩯ᩵ᨿᩥ᩠ᨦᨤᩫ᩠ᨶᨾᩮᩥᩬᨦ ᨾᩦᨩᩦ᩵ᩈ᩠ᨿᨦᨧᩣ᩠ᨠᨹᩖᩫᨦᩣ᩠ᨶᨽᩮᩖᨦᨶᩯ᩠ᩅᩃᩪᨠᨴᩩ᩵ᨦᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ ᨯᩰᩫ᩠ᨿᩈᩢ᩠ᨷᨽᩰᩬᩡᨽᩮᩖᨦ "ᩈᩣ᩠ᩅᨩ᩠ᨿᨦᩉᩲ᩠ᨾ᩵" ᩓ "ᩃᩬ᩵ᨦᨾᩯ᩵ᨻᩥᨦ᩠ᨣ᩼" ᨪᩮᩥ᩠᩵ᨦᨸᩮ᩠ᨶᨹᩫ᩠ᩃᨦᩣ᩠ᨶᩁ᩠᩵ᩅᨾᨠᩢ᩠ᨷ ᨧᩁᩢ᩠ᩃ ᨾᨶᩰᨻᩮᩢᨩ᩠ᨩ᩼ ᩓ ᨶᩬ᩶ᨦᨩᩣ᩠ᨿᨴᩢ᩠ᨦᩈᩬᨦᨡᩬᨦᨧᩁᩢ᩠ᩃ ᨤᩨ ᨠᩥᨧ᩠ᨧᩣ ᨣᩢᨶ᩠ᨳ᩼ᨩᩥ᩠ᨯ ᩓ ᨠᩮ᩠ᩇ᩻ᨾ ᨾᨶᩰᨻᩮᩢᨩ᩠ᨩ᩼ ᨶᩲᨩᩨ᩵ᩅ᩵ᩤ ᨻᩦ᩵ᨶᩬ᩶ᨦᨾᨶᩰᨻᩮᩢᨩ᩠ᨩ᩼

ᩈᩩᨶ᩠ᨴᩕᩦᨸᩮ᩠ᨶᨤᩫ᩠ᨶᨩ᩠ᨿᨦᩉᩲ᩠ᨾ᩵ᨯᩰᩫ᩠ᨿᨠ᩵ᩴᩣᨶᩮᩥ᩠ᨯ ᨧᩴᩣᨯᩮᩥ᩠ᨾᨿᩮ᩠ᨿᩡᨠᩣ᩠ᩁᨸᩮ᩠ᨶᨻᨶᩢ᩠ᨠᨦᩣ᩠ᨶᩁᩢ᩠ᨷᨲᩬ᩶ᩁᨶᩲᩉᩬ᩶ᨦᩋᩣᩉᩣ᩠ᩁ ᩓᨸᩮ᩠ᨶᨾᩯ᩵ᩈ᩠ᨿ᩵ᩅᨡᩬᨦᨧᩁᩢ᩠ᩃ ᨾᨶᩰᨻᩮᩢᨩ᩠ᨩ᩼ᨠᩢ᩠ᨷᨾᩣᨶᩥ᩠ᨯ ᩋᩢᨩ᩠ᨩᩅᩫᨦ᩠ᩈ᩼ ᨲᩬᩴ᩵ᨾᩣᨧᩁᩢ᩠ᩃᨯᩱ᩶ᨩ᩠ᩅᩁᨾᩣᩁᩬ᩶ᨦᨽᩮᩖᨦᨷᩕᨠᩬᨷᨽᩣᨻᨿᩫᨶ᩠ᨲᩕ᩼ "ᨯᩬᨠᨾᩱ᩶ᩁ᩠᩵ᩅᨦᨴᩦ᩵ᨾᩯ᩵ᩁᩥ᩠ᨾ" ᨴᩯ᩠ᨶᨶᩣ᩠ᨦᩋᩮ᩠ᨠ ᨤᩨ ᨶᩥᨽᩣᨻᩬᩁ ᨶᩫ᩠ᨦᨶᩩᨩ᩼[2] ᨧᩣ᩠ᨠᨶᩢ᩠᩶ᨶᨧᩥ᩠᩵ᨦᨯᩱ᩶ᩁ᩠᩵ᩅᨾᨦᩣ᩠ᨶᨠᩢ᩠ᨶᩈᩨ᩠ᨷᨾᩣ ᨹᩫᩖᨦᩣ᩠ᨶᩁ᩠᩵ᩅᨾᨠᩢ᩠ᨶᨪᩩᨯᩁᩯ᩠ᨠ ᨤᩨ ᨶᩬ᩠᩶ᨿᨩᩱ᩠ᨿᩣ ᨪᩮᩥ᩠᩵ᨦᨯᩱ᩶ᩁᩢ᩠ᨷᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨶᩥᨿᩫ᩠ᨾᩅᩮᩥ᩠ᨿᨡ᩠ᨶᩣ᩠ᨯ᩻[3]

ᩈᩩᨶ᩠ᨴᩕᩦ ᨠᩥ᩠ᨶᨡᩯ᩠ᨠᨯᩬᨦᨠᩢ᩠ᨷᨩᩣ᩠ᩅᩋᩬᩈᨴᩮᩕᩃᩮ᩠ᨿ ᨾᩦᩃᩪᨠᩈᩬᨦᨤᩫ᩠ᨶ ᨤᩫ᩠ᨶᨣᩮᩢ᩶ᩣᨤᩨ ᩃᩣ᩠ᨶᨶᩣ ᨤᩢᨾ᩠ᨾᩥᨶ᩠ᩈ᩼ ᨯᩱ᩶ᨸᩮ᩠ᨶᨶᩢ᩠ᨠᩁᩬ᩶ᨦᨶᩲᩈᩢ᩠ᨦᨠᩢ᩠ᨯ ᨩᩦ ᩋᩮ᩠ᨾ ᩋᩮ᩠ᨾ ᨠᩕᩯᨾ᩠ᨾᩦ᩵ ᨤᩫ᩠ᨶᩉᩖᩖ᩶ᩣᨤᩨ ᩋᩯ᩠ᨶᨯᩕᩪᩅ᩼ ᨤᩢᨾ᩠ᨾᩥᨶ᩠ᩈ᩼ ᨪᩮᩥ᩠᩵ᨦᨠ᩵ᩴᩣᩃᩢ᩠ᨦᩆᩥᨠ᩠ᩇᩣᨶᩲᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ ᨴᩥ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦ᩶ ᩈᩩᨶ᩠ᨴᩕᩦᩋᩣᩈᩱ᩠ᨿᩀᩪ᩵ᨶᩲᨾᩮᩥᩬᨦᨩ᩠ᨿᨦᩉᩲ᩠ᨾ᩵ ᨻᩮᩥ᩠᩵ᨶᨸᩮᩥ᩠ᨯᩁ᩶ᩣ᩠ᨶᩋᩣᩉᩣ᩠ᩁᩀᩪ᩵ᩁᩥ᩠ᨾᨶᩣᩴ᩶ᨾᩯ᩵ᨻᩥᨦ᩠ᨣ᩼ ᨩᩨ᩵ᩅ᩵ᩤ "ᩁᩮᩥᩬᩁᩈᩩᨶ᩠ᨴᩕᩦ" ᨾᩣᨲᩢ᩠᩶ᨦᨲᩯ᩵ ᨸᩖᩦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 2536 ᩓᨷᩴ᩵ᨯᩱ᩶ᩃᩡᨠᩣ᩠ᩁᩁᩬ᩶ᨦᨽᩮᩖᨦ

ᩑᨠᩈᩣ᩠ᩁᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩥ᩠ᨦEdit

  1. http://www.saochiangmai.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&Category=saochiangmaicom&thispage=7&No=248238
  2. มานิด อัชวงศ์. ซึงสุดท้าย จรัล มโนเพ็ชร. กรุงเทพฯ : นิธิทัศน์ เอโอเอ, 2550. ISBN 974-94233-0-5
  3. มานิด อัชวงศ์. ซึงสุดท้าย จรัล มโนเพ็ชร. กรุงเทพฯ : นิธิทัศน์ เอโอเอ, 2550. ISBN 974-94233-0-5