Wp/nod/ᩈᩉᩁᩢᨭᩛ᩺ᩋᨾᩮᩁᩥᨣᩤ

< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᩈᩉᩁᩢᨭᩛ᩺ᩋᨾᩮᩁᩥᨣᩤ


ᩈᩉᩁᩢᨭᩛ᩼ᩋᨾᩮᩁᩥᨣᩤ (ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩈ: United States of America) ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨣᩴ​ᩁᩬ᩶ᨦ​ᨩᩨ᩵​ᩈᩢ᩠᩶ᨶᪧ​ ᩅ᩵ᩤ ᩈᩉᩁᩢᨭᩛ᩼, ᩋᨾᩮᩁᩥᨣᩤ,​ ᨾᩁᩥᨣᩢ᩠ᨶ,​ ᨾᨣᩢ᩠ᨶ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩈᩉᨻᩢᨶ᩠ᨵᩁᩢᨭᩛ​ᨷᩕᨩᩣᨵᩥᨷᨲᩱ᩠ᨿ​ᨾᩦ​ᩁᩢᨭᩛᨵᩢᨾ᩠ᨾᨶᩪᨬ᩼​ᩈᩪᨦ​ᩈᩩᨯ​᪩ ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ​ᩈᩉᩁᩢᨭᩛᩋᨾᩮᩁᩥᨣᩤ​ᨷᩯ᩠᩵ᨦᩉ᩠ᨶ᩠ᩅ᩠ᨿᨸᩫ᩠ᨠᨣᩕᩬᨦᨸᩮ᩠ᨶ ᪅᪀ ᨾᩫ᩠ᩃᩁᩢᨭᩛ᩼​ᨠᩢ᩠ᨷ ᪁ ᨡᩮᨲ᩠ᨲ᩼​ᨸᩫ᩠ᨠᨣᩕᩬᨦ​ᨠᩖᩣ᩠ᨦ᪩ ᨾᩦ​ᨻᩨ᩠᩶ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᩈ᩠᩵ᩅᩁ​ᩉᩲ᩠ᨿ᩵​ᨶᩲ​ᨴᩦ᩠ᨷ​ᩋᨾᩮᩁᩥᨣᩤ​ᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋ᪩ ᨾᩦ​ᨡᩮᨲ᩠ᨲ᩼​ᨯᩯ᩠ᨶ​ᨹᩣ᩠ᨠ​ᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋ​ᨲᩥ᩠ᨯ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ​ᨤᩯᨶᩣᨯᩣ ᨹᩣ᩠ᨠ​ᨲᩲ᩶​ᨲᩥ᩠ᨯ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ​ᨾᩮᩢ᩠ᨠᨪᩥᨣᩰ᪩ ᨡᩮᨲ᩠ᨲ᩼ᨯᩯ᩠ᨶ​ᨶᩲ​ᨴᩃᩮ​ᨲᩥ᩠ᨯ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ​ᨤᩯᨶᩣᨯᩣ ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ​ᩁᩢ᩠ᩈᨪᩮ᩠ᨿ ᩓ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ​ᨷᩣᩌᩣᨾᩣ᩠ᩈ᪨ ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᨾᩦ​ᨾᩉᩣᩈᨾᩩᨴ᩠ᨴ᩼​ᨻᩯᨪᩥᨼᩥ᩠ᨠ ᨴᩃᩮᨷᩯᩁᩥ᩠ᨦ ᨾᩉᩣᩈᨾᩩᨴ᩠ᨴ᩼​ᩋᩣᩁ᩠ᨣᨲᩥ᩠ᨣ ᨾᩉᩣᩈᨾᩩᨴ᩠ᨴ᩼​ᩋᩯ᩠ᨴᩃᩯ᩠ᨶᨲᩥ᩠ᨣ ᩋ᩵ᩣ᩠ᩅ​ᨾᩮᩢ᩠ᨠᨪᩥᨣᩰ ᩓ​ᨴᩃᩮ​ᨤᩯᩁᩥᨷ᩠ᨿᨶ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨹᩨ᩠᩶ᨶᨶ᩶ᩣᩴ​ᩀᩪ᩵​ᩅᩯ᩠ᨯ᪩ ᩃ᩶ᩣᩴ​ᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ᨿᩢ᩠ᨦ​ᨾᩦ​ᨯᩥ᩠ᨶᨯᩯ᩠ᨶ​ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨴᩦ᩵​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨠᩰᩬᩡ​ᨶᩲ​ᨴᩃᩮ​ᨤᩯᩁᩥᨷ᩠ᨿᨶ ᩓ​ᨾᩉᩣᩈᨾᩩᨴ᩠ᨴ᩼​ᨻᩯᨪᩥᨼᩥ᩠ᨣ᪩

ᩈᩉᩁᩢᨭᩛᩋᨾᩮᩁᩥᨣᩤ
ᩈᩉᩁᩢᨮᩋᨾᩮᩁᩧᨣᩣ
ᩈᩉᩁᩢᨮᩋᨾᩮᩁᩧᨣᩣ
ᩈᩉᩁᩢᨮᩋᨾᩮᩁᩧᨣᩣ
ᩈᩉᩁᩢᨮᩋᨾᩮᩁᩧᨣᩣ
  • ᨾᩮᩬᩥᨦᩉᩖ᩠ᩅᨦ ᩅᩬᩴᨫᩥ᩠ᨦᨴᩢ᩠ᨶ​ ᨯᩦ​​ ᨪᩦ
  • ᨾᩮᩬᩥᨦᩉᩲ᩠ᨿ᩵​ᨴᩦ᩵​ᩈᩩᨯ ᨶᩥ᩠ᩅᩀᩬᩁ᩠ᨠ
  • ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨸᩫ᩠ᨠᨣᩕᩬᨦ ᩈᩉᨻᩢᨶ᩠ᨵᩁᩢᨭᩛ᩼​ᨷᩕᨩᩣᨵᩥᨷᨲᩱ᩠ᨿ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨲᩫ᩠ᩅᨴᩯ᩠ᨶ
  • ᨷᩕᨵᩣᨶᩣᨵᩥᨷᨯᩦ ᨩᩰ​ ᨷᩱᨯᩮ᩠ᨶ
  • ᨻᩨ᩠᩶ᨶᨴᩦ᩵ ᪉,​᪆᪂᪉,᪀᪉᪁ ᨲᩁ.ᨠᨾ.[1]
  • ᨷᩕᨩᩣᨠᩬᩁ​ ᪃᪃᪁,᪈᪉᪃,᪇᪄᪅ (᪂᪀᪂᪁)ᨶᨣᩬᩁᨶᩥ᩠ᩅᩀᩬᩁ᩠ᨠ​ ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᩉᩲ᩠ᨿ᩵​ᨴᩦ᩵​ᩈᩩᨯ​ᨶᩲ​ᩈᩉᩁᩢᨭᩛᩋᨾᩮᩁᩥᨣᩤ


ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈᩈᩉᩁᩢᨮᩋᨾᩮᩁᩧᨣᩣᨾᩦᨻᩨ᩠᩶ᨶᨴᩦ᩵ᨠ᩠ᩅ᩶ᩣ᩠ᨦ 9.63 ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶ sq km ᨾᩦᨷᩕᨩᩣᨠ᩠ᩋᩁᨷᩕᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨶ 313 ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨤᩫ᩠ᨶ ᨾᩦᨻᩨ᩠᩶ᨶᨴᩦ᩵ᩉᩲ᩠ᨿ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᩋᩢ᩠ᨶᨯᩢ᩠ᨷ 3 ᨡᩬᨦᩃᩰᩫ᩠ᨠ ᩓᨾᩦᨷᩕᨩᩣᨠᩬᩁᨶᩢ᩠ᨠᨸᩮ᩠ᨶᩋᩢ᩠ᨶᨯᩢ᩠ᨷ 3 ᨡᩬᨦᩃᩰᩫ᩠ᨠ ᨯ᩠᩶ᩅ᩠ᨿᩅ᩵ᩤᨾᩦᨤᩫ᩠ᨶᨿ᩶ᩣ᩠ᨿᨾᩣᨧᩣ᩠ᨠᩉᩖᩣ᩠ᨿᨳᩧ᩠᩵ᨶ ᨧᩧ᩠᩵ᨦᨸᩮ᩠ᨶᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈᨴᩦ᩵ᨾᩦᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉᩖᩣ᩠ᨠᩉᩖᩣ᩠ᨿᨯ᩶ᩣ᩠ᨶᨩᩮᩧ᩠᩶ᩋᩋᨩᩣ᩠ᨲᩓᩅᩢᨯ᩠ᨰᨶᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩼[2] ᩆᩮᩕᩇ᩠ᨮᨠᩧ᩠ᨧᩋᨾᩮᩁᩧᨣᩣᨸᩮ᩠ᨶᩆᩮᩕᩇ᩠ᨮᨠᩧ᩠ᨧᩁᨯᩢ᩠ᨷᨩᩣ᩠ᨲᨴᩦ᩵ᩉᩲ᩠ᨿ᩵ᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯᨶᩲᩃᩰᩫ᩠ᨠ ᨯᩰᩫ᩠ᨿᨾᩦᨹᩃᩧᨲᨽᩢᨱ᩠ᨯ᩼ᨾ᩠ᩅᩃᩁ᩠ᩅᨾᨻᩣ᩠ᨿᨶᩲᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈᨶᩢ᩠ᨠᨳᩮᩧ᩠ᨦ 14.4 ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨯᩬᩃᩃ᩵ᩣᩁ᩼ᩈᩉᩁᩢᨮ ᨷᩕᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨶ 15% ᨡᩬᨦᨩᩦᨯᩦᨻᩦᩃᩰᩫ᩠ᨠ[3]


ᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩥ᩠ᨦEdit

  1. "United States". The World Factbook. CIA. https://web.archive.org/web/20181225135647/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html%20
  2. Adams, J.Q., and Pearlie Strother-Adams (2001). Dealing with Diversity. Chicago: Kendall/Hunt. ISBN 0-7872-8145-X.
  3. "Cartographer Put 'America' on the Map 500 years Ago" http://usatoday30.usatoday.com/news/nation/2007-04-24-america-turns-500_N.htm?csp=34