Wp/nod/ᩅᩥᨠᩥᨽᩦᨯᩮ᩠ᨿ

< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᩅᩥᨠᩥᨽᩦᨯᩮ᩠ᨿ

ᩅᩧᨠᩧᨻᩦᨯ᩠ᨿᩮ (ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩧ᩠ᩇ : Wikipedia) ᨸᩮ᩠ᨶᩈᩣᩁᩣᨶᩩᨠᩕᩫ᩠ᨾᨶᩮᩨ᩠᩶ᩋᩋᩉᩣᩈᩮᩁᩦᩉᩖᩣ᩠ᨿᨽᩣᩇᩣᨷᩫ᩠ᨶᩅᩮᩢ᩠ᨷᨪᩱᨲ᩼ ᨪᩮᩧ᩠᩵ᨦᨯᩱ᩶ᩁᩢ᩠ᨷᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨶᩢ᩠ᨷ᩻ᩈ᩠ᨶᩩᩁ᩻ᨧᩣ᩠ᨠᨾᩪᩃᨶᩧᨵᩧᩅᩧᨠᩧᨾᩦᨯᩮ᩠ᨿ ᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩼ᨠ᩠ᩋᩁᨷᩴ᩵ᩈᩯ᩠ᩅ᩻ᨦᨹᩫᩖᨠᩴᩣᩁᩱ ᨾᩦᨶᩮᩧ᩠᩶ᩋᩋᩉᩣᨾᩣ᩠ᨠᨠ᩠ᩅ᩵ᩣ 26 ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨷᩫ᩠ᨴᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ(ᩈᩢ᩠ᨷᨽᩰ᩠ᩋᩡᩅᩧᨠᩧᨻᩦᨯᩮ᩠ᨿᨽᩣᩇᩣᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩧ᩠ᩇᨾᩦᨶᩮᩧ᩠᩶ᩋᩋᩉᩣᨾᩣ᩠ᨠᨠ᩠ᩅ᩵ᩣ 4.2 ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨷᩫ᩠ᨴᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ) ᨠᩮᩧ᩠ᨯᨡᩧ᩠᩶ᨶᨧᩣ᩠ᨠᨠᩣ᩠ᩁᩁ᩠᩵ᩅᨾᨡ᩠ᨿᩁᨡ᩠ᩋᨦᩋᩣᩈᩣᩈᨾᩢᨣ᩠ᨣᨤᩱ᩠ᩅ᩵ᩃᩰᩫ᩠ᨠ ᨷᩴ᩵ᩅ᩵ᩤᨹᩱᨣᩴᨡᩮᩢ᩶ᩣᨳᩮᩧ᩠ᨦᩓᨠᩯ᩶ᨡᩱᨷᩫᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨯᩱ᩶ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᩈᩮᩁᩦ ᨾᩦᨹᩪ᩶ᨡ᩠ᨿᩁᨷᩕᨧᩴᩣᨷᩕᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨶ 100,000 ᨤᩫ᩠ᨶ[1] ᩁ᩠ᩋᨯᨳᩮᩧ᩠ᨦᨯᩮᩧ᩠ᩋᩁᨾᩮᩇᩣᨿᩫ᩠ᨶ ᨸᩖᩦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 2556 ᩅᩧᨠᩧᨻᩦᨯᩮ᩠ᨿᨾᩦ 286 ᨽᩣᩇᩣ ᨯᩱ᩶ᨠᩖᩣ᩠ᨿᨾᩣᨸᩮ᩠ᨶᨦᩣ᩠ᨶᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩧ᩠ᨦᨴᩦ᩵ᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯᩓᨯᩱ᩶ᩁᩢ᩠ᨷᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨶᩧᨿᩫ᩠ᨾᨶᩢ᩠ᨠᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯᨷᩫ᩠ᨶᩋᩧ᩠ᨶᨴᩮᩧ᩠ᩋᩁ᩼ᨶᩮᩢ᩠ᨲ ᨧᩢ᩠ᨯᨸᩮ᩠ᨶᩅᩮᩢ᩠ᨷᨪᩱᨲ᩼ᨴᩦ᩵ᨾᩦᨹᩪ᩶ᨩᩮᩢ᩶ᩣᨹ᩠ᩋᩴ᩵ᨶᩢ᩠ᨠᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯᨸᩮ᩠ᨶᩃ᩵ᩴᩣᨯᩢ᩠ᨷᨴᩦ᩵ 6 ᨶᩲᩃᩰᩫ᩠ᨠ ᨲᩣ᩠ᨾᨠᩣ᩠ᩁᨧᩢ᩠ᨯᩋᩢ᩠ᨶᨯᩢ᩠ᨷᨡ᩠ᩋᨦᩋᩃᩮᩢ᩠ᨠᨪᩣ ᨾᩦᨹᩪ᩶ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨠ᩠ᩅ᩵ᩣ 365 ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨤᩫ᩠ᨶ ᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨷᩕᨾᩮᩧ᩠ᨶᩅ᩵ᩤᨾᩦᨹᩪ᩶ᨡᩮᩢ᩶ᩣᨹ᩠ᩋᩴ᩵ᩅᩧᨠᩧᨻᩦᨯᩮ᩠ᨿᨳᩮᩧ᩠ᨦ 2,700 ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨴᩮᩧ᩠᩵ᩋᩋᨲ᩠ᩋ᩵ᩴᨯᩮᩧᩁᨶᩲᩈᩉᩁᩢᨮᩋᨾᩮᩁᩧᨣᩣᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈᨯ᩠ᨿᩅ

ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣᨣᩮᩢ᩶ᩣᨡ᩠ᩋᨦᩅᩧᨠᩧᨻᩦᨯᩮ᩠ᨿ

ᩑᨠᩈᩣ᩠ᩁᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩧ᩠ᨦEdit

  1. "'Technology can topple tyrants': Jimmy Wales an eternal optimist". Sydney Morning Herald, November 7, 2011. Retrieved November 19, 2011.