Wp/nod/ᨾᩥ᩠ᨠᨠᩦ᩶ ᨾᩮᩢᩣᩈ᩺

< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᨾᩥ᩠ᨠᨠᩦ᩶ ᨾᩮᩢᩣᩈ᩺

ᨾᩥ᩠ᨠᨠᩦ᩶ᨾᩮᩢᩣᩈ᩼ (ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩇ: Mickey Mouse) ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᩃᨣᩬᩁ​ᨣᩤᩁ᩼ᨴᩪᨶ᩼[ᨣᩤᩴ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨠᩬᩴ᩵ ]ᨴᩦ᩵​ᨣᩕᩬᨦ​ᨧᩲ​ᩃᩋᩬ᩵ᩁ​ᨤ᩠ᩅᩱ᩵​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ ᨾᩦᩁᩪᨷ᩼ᩁ᩵ᩣ᩠ᨦᨸᩮ᩠ᨶᩉ᩠ᨶᩪᨯᩣᩴ ᨶᩩ᩵ᨦ​ᨲ᩠ᨿ᩵ᩅ​ᩋ᩠᩶ᨿᨾᩈᩦᨯᩯ᩠ᨦ᪩ ᨾᩦ​ᨠ᩵ᩣᩴᨶᩮᩥ᩠ᨭᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩅᩢ᩠ᨶᨴᩦ᩵ ᪁᪈ ᨻᩂᩆᨧᩥᨠᩣᨿᩫ᩠ᨶ ᨣ.ᩈ.᪁᪉᪂᪈ ᨯᩰᩫ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨸᩖᩯᨦ​ᨡᩬᨦᩅᩬᩃ᩠ᨴ᩼​ ᨯᩥ᩠ᩈᨶᩦᨿ᩼ᨠᩢ᩠ᨷ​ᩋᩢ᩠ᨷ​ ᩋᩱ​ᩅᩮᩥᩬᩁ᩠᩼ᨣᩈ᩼ ᩓᨽᩣᨠ᩠ᨿ᩼​ᩈ᩠ᨿᨦ​ᨯᩰᩫ᩠ᨿᩅᩬᩃ᩠ᨴ᩼ ᨯᩥ᩠ᩈᨶᩦ᩠ᨿ᩼᪩

ᨲᩫ᩠᩶ᨶ​ᨠ᩵ᩣᩴᩉ᩠ᨶᩮᩥᨯ​ᨡᩬᨦ​ᨾᩥ᩠ᨠ​ᨠᩦ᩶ ᨾᩮᩢᩣᩈ᩺ ᨠᩮᩥ᩠ᨯ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᨡᨱᩡ​ᨴᩦ᩵​ᩅᩬᩃ᩠ᨲ᩺ ᨯᩥ᩠ᩈᨶᩦ᩠ᨿ᩺ ᨶᩢ᩠᩵ᨦ​ᩀᩪ᩵​ᨷᩫ᩠ᨶᩁᩫ᩠ᨳᨼᩱᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​​ᨴᩣ᩠ᨦ​​​ᨴᩦ᩵ᨾᩩ᩵ᨦ​ᨻᩱᩃᩬᩈ​ᩋᩯ᩠ᨶᨩᩮᩃᩥ᩠ᩈ ᨡᩮᩣᩢ​ᩃᩫ᩠ᨦ​ᨾᩨ​ᩈᨠᩮᩢᨲ᩠ᨩ᩺​​​ᨽᩣ᩠ᨷ​ᨤᩣᩁᩯ᩠ᨠᨲᩮᩬᩥᩁ᩺​ᩉ᩠ᨶᩪ​ᩉ᩠ᨶ᩠ᩋ᩠᩶ᨿ ᩈᩲ᩵​ᨠᩣᨦᨠᩮ᩠ᨦ​ᩈᩦ​ᨯᩯ᩠ᨦ ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᨾᩣ ᨯᩰᩫ᩠ᨿᩋᩢ᩠ᨷ ᩋᩱᩅᩮᩥᨠᩕ᩠ᩈ᩺ ᩋᩬᨠ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᩁᩪ᩠ᨷ​ᩁ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩃᩢᨠ᩠ᨡᨱᩡ ᨣᩣᩁ᩺ᨴᩪᩁ​ᩈ᩠ᨿᨦ​ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᩁᩯ᩠ᨠ "ᩁᩮᩬᩥᩋᨠᩫ᩠ᩃᨼᩱ​ᩅᩥᩖᩃᩦ[ᨣᩤᩴ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨠᩬᩴ᩵ ]" (ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩇ: Steamboat Willie)[1] ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᨨᩣ᩠ᨿ​ᨴᩮᩥ᩠᩵ᩋᩋ​ᩁᩯ᩠ᨠ​ᨴᩦ᩵ ᨾᩬᩔ᩺ᨣᩰᩃᩰᨶᩦ᩵ᨵ᩠ᨿᩮᨲᩮᩬᩥᩁ᩺[2] (ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩇ: B.S. Moss' Colony Theatre) ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿ​ᨴᩣ᩠ᨦᨶᩥ᩠ᩅ​​ᨿᩬᨣᩕ᩺ᨴᩱᨾ᩺ᨯᩱ᩶ᨡ᩠ᨿᩁ​​ᩅ᩵ᩤ "ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨹᩫᩖ​ᨦᩣ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨾᩦ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦᩈᩢᩁ᩠ᨣ᩺ᩈᩩᨯᨿᩬᨯᩓᨣᩴ᩵ᨾ᩠᩵ᩅᩁᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ"

ᨷᩩᨣ᩠ᨣᩃᩥ᩠ᨠ​[ᨣᩤᩴ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨠᩬᩴ᩵ ]ᨡᩬᨦ​ᨾᩥ᩠ᨠᨠᩦ᩶ ᨾᩮᩢᩣᩈ᩺ ᨣᩨᨾᩬᨦ​ᩃᩰᩫ᩠ᨠ​ᨶᩲ​ᨦᩯ᩵​ᨯᩦ ᨾᩦ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨠᨴᩨᩃᩨᩃᩫ᩠᩶ᨶ[ᨣᩤᩴ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨠᩬᩴ᩵ ] ᨳᩬ᩵ᨾ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᩓ​ᩁ᩠ᨿᨷ​ᨦ᩵ᩣ᩠ᨿ ᨪᩨ᩵​ᩈᨧ᩠ᨧ ᨪᩬᨷ​ᩁᩬᨦ​ᩋᩩᨴᩣ᩠ᨶ "Gosh" ᩁᩂ​ᨷᩣ᩠ᨦ​​ᨣᩕᩢ᩠᩶ᨦ​ᨣᩴ "Oh be" ,"Uh-Oh!" ᨪᩬᨷ​ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨾᩦ​ᩉ᩠ᩅᩣ᩠ᨶ​ᨧᩲ​ᨩᩨ᩠᩵ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩥ᩠ᨶᨶᩦ᩵​ ​ᨾᩮᩢᩣᩈ᩺​ ​ᨴᩦ᩵​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨠᩣᩁ᩺ᨲᩪᩁ​ᨴᩦ᩵​ᨣᩕᩬᨦ​ᨧᩲ​ᩃᩋᩬ᩵ᩁ​ᨴ᩠ᩅᩫ᩵​ᩃᩰᩫ᩠ᨠ​ᨩᩮ᩠᩵ᨶ​ᨠᩢ᩠ᨶ ᨶᩬᨠ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨶᩦ᩶​ᨾᩥ᩠ᨠᨠᩦ᩶ ᨾᩮᩢᩣᩈ᩺ ᨿᩢ᩠ᨦ​ᨾᩦ​ᩉ᩠ᨾᩣ​ᩈᩦ​ᨶ᩶ᩣᩴ​ᨲᩣ᩠ᩃ​ᩈᩯ᩠ᨶ​ᩁᩢ᩠ᨠ ᨩᩥ᩠ᩅ᩵ᩣ ᨻᩖᩪᨲᩰ​ᨴᩦ᩵​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩉ᩠ᨾᩣ​ᨴᩦ᩵​ᨩᩨ᩵​ᩈᨧ᩠ᨧ ᨨ᩠ᩃ᩻ᩣ᩠ᨯ​ᩓ​ᩈᩯ᩠ᨶ​ᩁᩪ᩶

ᨾᩥ᩠ᨠᨠᩦ᩶ ᨾᩮᩢᩣᩈ᩺ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨠᩣᩁ᩺ᨲᩪᨶ​ᨡᩬᨦ​ᨤ᩵ᩣ᩠ᨿ​ᨯᩥ᩠ᩈᨶᩦ᩠ᨿ᩺ ᨳᩨ​ᨠ᩵ᩣᩴᩃᩮᩥ᩠ᨯ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩅᩢ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵ ᪁᪈ ᨻᩂᩆᨧᩥᨠᩣᨿᩫ᩠ᨶ ᨣ.ᩆ. ᪁᪉᪂᪈ (ᨻ.ᩆ. ᪂᪄᪇᪁) ᨯᩰᩫ᩠ᨿ ᩅᩬᩃᨲᩮᩬᩥᩁ᩺ ᩋᩦᩃᩥ᩠ᩈ ᨯᩥ᩠ᩈᨶᩦ᩠ᨿ᩺ ᩓ​ᩋᩢ᩠ᨷ ᩋᩱᩅᩮᩥᩁ᩺ᨠ᩠ᩇ᩺ ᨯᩮᩥ᩠ᨾ​ᨴᩦ​ᨻ᩠ᩅᨠ​ᨡᩮᩢᩣ​ᩁ᩠ᨿᨠ​ᨾᩢ᩠ᨶ​ᩅ᩵ᩤ "ᨾᩬᩁ᩺ᨲᩥᨾᩮᩬᩥᩁ᩺ ᨾᩮᩢᩣᩈ᩺" ᨠᩬ᩵ᨾ​ᨸᩖ᩠ᨿ᩵ᩁ​ᨩᩨ᩵​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨠᩣᩁ᩺ᨲᩪᨶ​ᨶᩦ᩶​ᩉ᩠ᨾᩲ᩵​ᨸᩮ᩠ᨶ ᨾᩥ᩠ᨠᨠᩦ᩶ ᨾᩮᩢᩣᩈ᩺ ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨶᩯ​ᨶᩣᩴ​ᨡᩬᨦ​ᨽᩁᩁᨿᩣ​ᩅᩬᩃ᩠ᨲ᩺ ᨯᩥ᩠ᩈᨶᩦ᩠ᨿ᩺ ᨶᩮᩨ᩵ᩋᨦ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨵᩮᩬᩥ​ᩉᩢ᩠ᨶ​ᩅ᩵ᩤ​ᨾᩢ᩠ᨶ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨩᩨ᩵​ᨴᩦ᩵​ᨯᩪ​ᨧᩥ᩠ᨦ​ᨧᩢ᩠ᨦ​ᨧᩫ᩠ᨶ​ᨠᩮᩥ᩠ᨶ​ᨻᩱ

ᨴᩢ᩠᩶ᨦ​ᨶᩦ᩶ ᨧᩩᨯ​ᨠ᩵ᩣᩴᩃᩮᩥ᩠ᨯ​ᨡᩬᨦ ᨾᩥ᩠ᨠᨠᩦ᩶ ᨾᩮᩢᩣᩈ᩺ ᨠᩮᩥ᩠ᨯ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᨡᨱ​ᨴᩦ᩵ ᩅᩬᩃ᩠ᨲ᩺ ᩋᩦᩃᩥ᩠ᩈ ᨯᩥ᩠ᩈᨶᩦ᩠ᨿ᩺ (ᨡᨱ​ᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ᩋᩣᨿᩩ ᪂᪇ ᨸᩦ) ᨶᩢ᩠᩵ᨦ​ᩀᩪ᩵​ᨷᩫ᩠ᨶ​ᩁᩫ᩠ᨳ​ᨼᩱ​ᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨾᩩ᩵ᨦ​ᩈᩪ᩵​ᩃᩬᩈᩋᩯ᩠ᨶᨧᩮᩃᩥ᩠ᩈ ᨡᩮᩢᩣ​ᩃᩫ᩠ᨦ​ᨾᩨ​ᩈᨠᩮᩢᨲ᩠ᨩ᩺​ᨽᩣ᩠ᨷᨷ​ᨣᩣᩁᩯ᩠ᨠᨲᩮᩬᩥᩁ᩺​ᩉ᩠ᨶᩪ​ᩃᩮᩢ᩠ᨠ᩻ ᩈ᩠ᩅᨾ​ᨠᩣ᩠ᨦᨠᩮ᩠ᨦ​ᩈᩦ​ᨯᩯ᩠ᨦ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᨾᩣ ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᨾᩦ ᩋᩢ᩠ᨷ ᩋᩱᩅᩮᩥᩁ᩺ᨠ᩠ᩇ᩺ ᩋᩬᨠ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᩁᩪ᩠ᨷ​ᩁ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩃᨠ᩠ᨡᨱ ᩉᩖᩢᨦ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ᨶᩲ​ᨸᩖᩦ ᨣ.ᩆ. ᪁᪉᪂᪈ (ᨻ.ᩆ. ᪂᪄᪇᪁) ᨾᩥ᩠ᨠᨠᩦ᩶ ᨾᩮᩢᩣᩈ᩺ ᨣᩴ​​ᨷᩕᩣᨠᩫ᩠ᨭ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨣᩕᩢ᩠᩶ᨦ​ᩁᩯ᩠ᨠ​ᨶᩲ​ᩉ᩠ᨶᩢᨦ​ᨠᩣᩁ᩺ᨲᩪᨶ​ᨦ᩠ᨿᨷ​ᨴᩦ᩵​ᨩᩨ᩠ᩅ᩵ᩣ Plane Crazy ᨲᩯ᩵​ᨠᩬ᩵ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨠᩣᩁ᩺ᨲᩪᨶ​ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᨶᩦ᩶​ᨧᩡ​ᩋᩬᨠ​ᨨᩣᨿᩣ​ᨶᩢ᩠᩶ᨶ ᨣᩴ​ᨸᩰᩫ᩠᩵ᨦ​ᨾᩦ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨶᩣᩴ​ᩈ᩠ᨿᨦ​ᨾᩣ​ᩈᩲ᩵​ᨶᩲ​ᩉ᩠ᨶᩢᨦ ᨴᩤᩴ​ᩉᩨ᩶ ᨾᩥ᩠ᨠᨠᩦ᩶ ᨾᩮᩢᩣᩈ᩺ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩉ᩠ᨶᩢᨦ​ᨠᩣᩁ᩺ᨲᩪᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨾᩦ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩈᩲ᩵​ᩈ᩠ᨿᨦ​ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᩁᩯ᩠ᨠ​ᨶᩲ​ᩃᩰᩫ᩠ᨠ ᨶᩲ​ᨩᩨ᩵​ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᩅ᩵ᩤ Steamboat Willie

ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨸᩮᩥ᩠ᨯ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨣᩕᩢ᩠᩶ᨦ​ᩁᩯ᩠ᨠ​ᨡᩬᨦ ᨾᩥ᩠ᨠᨠᩦ᩶ ᨾᩮᩢᩣᩈ᩺ ᨶᩲ​ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦ "Steamboat Willie" ᨶᩲ​ᩅᩢ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵ ᪁᪈ ᨻᩂᩆᨧᩥᨠᩣᨿᩫ᩠ᨶ ᨣ.ᩆ. ᪁᪉᪂᪈ (ᨻ.ᩆ. ᪂᪄᪇᪁) ᨴᩤᩴ​ᩉᩨ᩶ ᨾᩥ᩠ᨠᨠᩦ᩶ ᨾᩮᩢᩣᩈ᩺ ᨠᩖᩣ᩠ᨿ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨡ᩠ᩅᩢᩁ​ᨧᩲ​ᨡᩬᨦ​ᩃᩋᩬ᩵ᩁ ᨧ᩠ᩅᨷ​ᨧᩫ᩠ᨶ​ᨷᨧ᩠ᨧᩩᨷᨶ᩠ᨶ ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᨴᩣ᩠ᨦ​ᨶᩥ᩠ᩅᨿᩬᩁ᩺ᨠ​ᨴᩱᨾ᩺ ᨣᩮᩥ᩠ᨿ​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᨩᩨ᩠᩵ᨶ​ᨩᩫ᩠ᨾ​ᩅ᩵ᩤ ᨾᩥ᩠ᨠᨠᩦ᩶ ᨾᩮᩢᩣᩈ᩺ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨹᩫ᩠ᩃ​ᨦᩣ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨾᩦ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᨣᩧ᩠ᨯ​ᩈᩕ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᩈᨣ᩠ᨣ​ᩀ᩠ᨿ᩶ᨾ​ᨿᩬᨯ​ᩓ​ᩈ᩠ᨶ᩻ᩩᨠ ᨻᩕᩰᩬᩡ​ᨠᩣᩁ᩺ᨲᩪᨶ​ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᨾᩦ​ᨧᩩᨯ​ᨯᩮ᩠᩵ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨻᩖᩮᨦ​ᨷᩕᨠᩬᨷ​ᨴᩦ᩵​ᩉ᩠ᩅᩣ᩠ᨶ ᨽᩣ᩠ᨷ ᩓ​ᨨᩣ᩠ᨠ[ᨣᩤᩴ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨠᩬᩴ᩵ ]ᨴᩦ᩵​ᩈ᩠ᩅ᩠ᨿ​ᨦᩣ᩠ᨾ

ᩃᨠ᩠ᨡᨱ​ᨯᩮ᩠᩵ᨶ​ᨡᩬᨦ ᨾᩥ᩠ᨠᨠᩦ᩶ ᨾᩮᩢᩣᩈ᩺ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨻ᩠ᨿᨦ​ᩉ᩠ᨶᩪ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᩃᩮᩢ᩠ᨠ᩻ ᩉᩪ​ᨠᩖᩫᨾ​ᩉᩖ᩠ᩅᨦ​ᩈᩦ​ᨯᩣᩴ ᨡᩯ᩠ᨶ​ᨡᩣ​ᩃᩮᩢ᩠ᨠ​ᨾᩣ᩠ᨠ ᩈ᩠ᩅᨾ​ᨠᩣ᩠ᨦᨠᩮ᩠ᨦ​ᩋ᩠ᨿ᩶ᨾ​ᩈᩦ​ᨯᩯ᩠ᨦ ᩁᩬᨦ​ᨴᩮᩢ᩶ᩣ​ᩈᩦ​ᩉᩖᩮᩬᩥᨦ ᨾᩦ​ᨷᩩᨣ᩠ᨣᩃᩥ᩠ᨠ​ᨴᩦ᩵​ᨾᩦ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᩋᩫ᩠ᨯ​ᨴᩫ᩠ᨶ ᩋᩫ᩠ᨯ​ᨠᩖᩢ᩶ᩁ ᨨ᩠ᩃ᩻ᩣ᩠ᨯ​ᩉᩖᩢᨠ​ᩉᩖᩯᨾ ᨾᩬᨦ​ᩃᩰᩫ᩠ᨠ​ᨶᩲ​ᨦᩯ᩵​ᨯᩦ ᩓ​ᨠᩖ᩶ᩣ​ᩉᩣ᩠ᨶ ᨴᩦ᩵​ᩈᩣᩴᨣᩢ᩠ᨬ ᨾᩥ᩠ᨠᨠᩦ᩶ ᨾᩮᩢᩣᩈ᩺ ᨾᩦ​ᩈᩢᨬ᩠ᨩᩣ᩠ᨲ​ᨬᩣᨱ​ᩅᩥᩈᩮ᩠ᩈ​ᨶᩲ​ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᨡᩬᨦ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩈᩨ᩠ᨷ​ᩈᩅᨶ​ᩈᩬᨷ​ᩈᩅᨶ ᩓ​ᨯ᩠ᩅ᩠᩶ᨿ​ᨷᩩᨣ᩠ᨣᩃᩥ᩠ᨠ​ᨴᩦ᩵​ᨯᩰᩫ᩠ᨯ​ᨯᩮ᩠᩵ᨶ​ᨶᩲ​ᨦᩯ᩵​ᨶᩦ᩶​ᩋᩮ᩠ᨦ​ᨴᩤᩴ​ᩉᩨ᩶​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨠᩣᩁ᩺ᨲᩪᨶ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨪᩬᨷ​ᨴᩦ᩵​ᨧᩢ​ᨩᩲ᩶​ᩉᩮᨲᩩ​ᨹᩫ᩠ᩃ​ᨻᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨠᩯ᩶​ᨡᩱ​ᨷᨬ᩠ᩉᩣ​ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦ᩻ ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᨷ᩵​ᨲᩬ᩶ᨦ​ᨩᩲ᩶​ᨠᩣᩴᩃᩢ᩠ᨦ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᩈᩪ᩶ ᨧᩫ᩠ᨶ​ᩈᩣᨾᨲ᩠ᨳ​ᩐᩣ​ᨩᨶ​ᩈᨲ᩠ᨲᩩ​ᨴᩦ᩵​ᨾᩦ​ᩁ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨠᩣ᩠ᨿ​ᨴᩦ᩵​ᨡᩯᩢ᩠ᨦ​ᩁᩯ᩠ᨦ​ᨠ᩠ᩅ᩵ᩣ ᨴᩤᩴ​ᩉᩨ᩶ ᨾᩥ᩠ᨠᨠᩦ᩶ ᨾᩮᩢᩣᩈ᩺ ᩈᩣᨾᨲ᩠ᨳ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᩁᩢ᩠ᨠ​ᩓ​ᨣᩕᩬᨦ​ᩉ᩠ᩅᩫ​ᨧᩲ​ᨡᩬᨦ​ᩃᩋᩬ᩵ᩁ​ᩓ​ᨹᩪ᩶​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨴ᩠ᩅᩫ᩵​ᩃᩰᩫ᩠ᨠ​ᨯᩱ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩅᩮᩃᩣ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᨴᩈᩅᩢᩔ᩺[ᨣᩤᩴ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨠᩬᩴ᩵ ]

ᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩥ᩠ᨦ edit

  1. วันนี้ในอดีต
  2. Mickey Mouse

ᩉᩖᩯ᩵ᨦᨡᩬ᩶ᨾᩪᩃ᩺ᩋᩨ᩠᩵ᨶ edit


มิกกี้เมาส์ (อังกริษ: Mickey Mouse) เปน​ตัว​ลคอร​คาร์ทูน์[คำ​เมือง​ก่อ ]ที่​ครอง​ใจ​ลอ่อน​ไฅว่​โลก มีรูบ์ร่างเปนหนูดำ นุ่ง​เตี่ยว​อ้ยมสีแดง๚ มี​ก่ำเนิฏเมื่อ​วันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ส.1928 โดยการส้าง​แปลง​ของวอลท์​ ดิสนีย์กับ​อับ​ ไอ​เวิอร์คส์ แลภากย์​เสียง​โดยวอลท์ ดิสนีย์๚


ต้น​ก่ำเหนิด​ของ​มิก​กี้ เมาส์ เกิด​ขึ้น​ขณะ​ที่​วอลต์ ดิสนีย์ นั่ง​อ‍⁠ยู่​บนรถไฟรหว่าง​​ทาง​​​ที่มุ่ง​ไพลอส​แอนเชลิส โขั​ลง​มือ​สเก็ตช์​​​ภาพ​ฅาแรกเตือร์​หนู​หนอ้ย ใส่​กางเกง​สี​แดง ขึ้น​มา โดยอับ ไอเวิกรส์ ออก​แบบ​รูป​ร่าง​ลักขณะ คาร์ทูน​เสียง​เรื่อง​แรก "เรือกลไฟ​วิลลี[คำ​เมือง​ก่อ ]" (อังกริษ: Steamboat Willie)[1] เข้า​ฉาย​เทิ่ออะ​แรก​ที่ มอสส์โคโลนี่เธียเตือร์[2] (อังกริษ: B.S. Moss' Colony Theatre) ฝ่าย​ทางนิว​​ยอคร์ไทม์ได้เขียน​​ว่า "เปน​ผล​งาน​ที่​มี​ฅวาม​ส้างสัรค์สุดยอดแลคํ่ม่วรทวย"


บุคคลิก​[คำ​เมือง​ก่อ ]ของ​มิกกี้ เมาส์ คือมอง​โลก​ใน​แง่​ดี มี​ฅวามกทือลือล้น[คำ​เมือง​ก่อ ] ถ่อม​ตัว​แล​เรียบ​ง่าย ซื่อ​สัจจะ ซอบ​ฮอง​อุทาน "Gosh" รือ​บาง​​ครั้ง​ค็ "Oh be" ,"Uh-Oh!" ซอบ​อ่าน มี​หวาน​ใจ​ชื่อว่า​มินนี่​ ​เมาส์​ ​ที่​เปน​ตัว​การ์ตูน​ที่​ครอง​ใจ​ลอ่อน​ทั่ว​โลก​เช่น​กัน นอก​จาก​นี้​มิกกี้ เมาส์ ยัง​มี​หมา​สี​น้ำ​ตาล​แสน​รัก ชิว่า พลูโต​ที่​เปน​หมา​ที่​ชื่อ​สัจจะ ฉลาด​แล​แสน​รู้


มิกกี้ เมาส์ เปน​ตัว​การ์ตูน​ของ​ฅ่าย​ดิสนีย์ ถือ​ก่ำเลิด​ขึ้น​เมื่อ​วัน​ที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1928 (พ.ศ. 2471) โดย วอลเตือร์ อีลิส ดิสนีย์ แล​อับ ไอเวิร์กษ์ เดิม​ที​พวก​เขา​เรียก​มัน​ว่า "มอร์ติเมือร์ เมาส์" ก่อม​เปลี่ยน​ชื่อ​ตัว​การ์ตูน​นี้​ใหม่​เปน มิกกี้ เมาส์ จาก​การ​แน​นำ​ของ​ภรรยา​วอลต์ ดิสนีย์ เนื่องะ​จาก​เธอ​หัน​ว่า​มัน​เปน​ชื่อ​ที่​ดู​จิง​จัง​จน​เกิน​ไพ


ทั้ง​นี้ จุด​ก่ำเลิด​ของ มิกกี้ เมาส์ เกิด​ขึ้น​ขณะ​ที่ วอลต์ อีลิส ดิสนีย์ (ขณะ​นั้น​อายุ 27 ปี) นั่ง​อ‍⁠ยู่​บน​รถ​ไฟ​รหว่าง​อ‍⁠ย่าง​มุ่ง​สู่​ลอสแอนเจลิส เขา​ลง​มือ​สเก็ตช์​ภาพบะ​คาแรกเตือร์​หนู​เล็ก ๆ สวม​กางเกง​สี​แดง​ขึ้น​มา โดย​มี อับ ไอเวิร์กษ์ ออก​แบบ​รูป​ร่าง​ลักขณะ หลัง​จาก​นั้น​ใน​ปลี ค.ศ. 1928 (พ.ศ. 2471) มิกกี้ เมาส์ ค็​​ปรากฏ​ตัว​ครั้ง​แรก​ใน​หนัง​การ์ตูน​เงียบ​ที่​ชื่อว่า Plane Crazy แต่​ก่อน​ที่​การ์ตูน​เรื่อง​นี้​จะ​ออก​ฉายา​นั้น ค็​โป่ง​มี​การ​นำ​เสียง​มา​ใส่​ใน​หนัง ทำ​หื้อ มิกกี้ เมาส์ เปน​หนัง​การ์ตูน​ที่​มี​การ​ใส่​เสียง​เรื่อง​แรก​ใน​โลก ใน​ชื่อ​เรื่อง​ว่า Steamboat Willie


การ​เปิด​ตัว​ครั้ง​แรก​ของ มิกกี้ เมาส์ ใน​เรื่อง "Steamboat Willie" ใน​วัน​ที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1928 (พ.ศ. 2471) ทำ​หื้อ มิกกี้ เมาส์ กลาย​เปน​ขวัน​ใจ​ของ​ลอ่อน จวบ​จน​ปัจจุบันนะ โดย​ทาง​นิวยอร์ก​ไทม์ เคิย​เขียน​ชื่น​ชม​ว่า มิกกี้ เมาส์ เปน​ผล​งาน​ที่​มี​ฅวาม​คึด​สร้าง​สัคคะ​อ‍⁠เยี้ยม​ยอด​แล​สนุก เพราะ​การ์ตูน​เรื่อง​มี​จุด​เด่น​ที่​เพลง​ประกอบ​ที่​หวาน ภาพ แล​ฉาก[คำ​เมือง​ก่อ ]ที่​สวย​งาม


ลักขณะ​เด่น​ของ มิกกี้ เมาส์ เปน​เพียง​หนู​ตัว​เล็ก ๆ หู​กลม​หลวง​สี​ดำ แขน​ขา​เล็ก​มาก สวม​กางเกง​เอี้ยม​สี​แดง ฮอง​เท้า​สี​เหลือง มี​บุคคลิก​ที่​มี​ฅวาม​อด​ทน อด​กลั้น ฉลาด​หลัก​แหลม มอง​โลก​ใน​แง่​ดี แล​กล้า​หาน ที่​สำคัญ มิกกี้ เมาส์ มี​สัญชาต​ญาณะ​วิเสส​ใน​เรื่อง​ของ​การ​สืบ​สวนะ​สอบ​สวนะ แล​ด้วย​บุคคลิก​ที่​โดด​เด่น​ใน​แง่​นี้​เอง​ทำ​หื้อ​ตัว​การ์ตูน​ตัว​นี้​ซอบ​ที่​จัก​ใช้​เหตุ​ผล​เพื่อ​แก้​ไข​ปัญหา​ต่าง ๆ โดย​บ่​ต้อง​ใช้​กำลัง​เข้า​สู้ จน​สามัตถะ​เอา​ชนะ​สัตตุ​ที่​มี​ร่าง​กาย​ที่​แข็ง​แรง​กว่า ทำ​หื้อ มิกกี้ เมาส์ สามัตถะ​เปน​ที่​รัก​แล​ครอง​หัว​ใจ​ของ​ลอ่อน​แล​ผู้​ฅน​ทั่ว​โลก​ได้​เปน​เวลา​หลาย​ทสวัสส์[คำ​เมือง​ก่อ ]


อ้างอิง edit

  1. วันนี้ในอดีต
  2. Mickey Mouse

แหล่งข้อมูล์อื่น edit