Wp/nod/ᨾᩣᩁᩣ᩠ᨿᩉ᩼ ᨤᩯᩁᩦ

< Wp‎ | nodWp > nod > ᨾᩣᩁᩣ᩠ᨿᩉ᩼ ᨤᩯᩁᩦ

ᨾᩣᩁᩣᨿ᩠ᩉ᩺ ᨤᩯᩁᩦ (ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩈ: Mariah Carey; ᨠᩮᩥ᩠ᨯ 27 ᨾᩦᨶᩣᨤᩫ᩠ᨾ ᨣ.ᩆ. 1970) ᨸᩮ᩠ᨶᨶᩢ᩠ᨠᩁ᩶ᩬᨦᨩᩣ᩠ᩅᩋᨾᩮᩁᩥᨣᩢ᩠ᨶ ᨶᩢ᩠ᨠᨲᩯ᩠᩵ᨦᨽᩮᩖᨦ ᨻᩕᩰᨯᩥ᩠ᩅᨪᩮᩥᩬᩁ᩺ᨽᩮᩖᨦ ᩓᨶᩢ᩠ᨠᩈᩯ᩠ᨯᨦ ᨶᩣ᩠ᨦᨾᩦᨹᩫ᩠ᩃᨦᩣ᩠ᨶᨸᩮᩥ᩠ᨯᨲᩫ᩠ᩅᨴᩮᩥ᩵ᩬᩋᩁᩯ᩠ᨠᨶᩱᨸᩦ ᨣ.ᩆ. 1990 ᨻᩣ᩠ᨿᨲᩱ᩶ᨠᩣ᩠ᩁᨩᩢ᩠ᨠᨶᩴᩣᨡᩬᨦᨹᩪ᩶ᨷᩁᩥᩉᩣ᩠ᩁᨤ᩵ᩣ᩠ᨿᨽᩮᩖᨦᨤᩰᩃᩢ᩠ᨾᨷᩮ᩠ᨿᩁᩮᨤᩮᩥᨯ᩠ᩈ᩺ ᨵᩬᨾ᩠ᨾᩦ ᨾᩬᨲᨴᩰᩃᩣ ᩓᨯᩱ᩶ᨠᩖᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᩈᩥᩃ᩠ᨷᩥᩁᨤᩫ᩠ᨶᩁᩯ᩠ᨠᨴᩦ᩵ᨾᩦ 5 ᨪᩥ᩠ᨦᨣᩮᩥ᩠ᩃᩁᩯ᩠ᨠ ᨲᩥ᩠ᨲᨩᩣᩁ᩠ᨲ᩺ᩋᩢ᩠ᨶᨯᩢ᩠ᨷ 1 ᨷᩫ᩠ᨶᨷᩥ᩠ᩃᨷᩬᩁ᩠᩺ᨯᩌᩢᩬᨯ 100 ᩉ᩠ᩃᩢᨦᨧᩣ᩠ᨠᨶᩢ᩠᩶ᨶ ᨶᩣ᩠ᨦᨯᩱ᩶ᨲᩯ᩠᩵ᨦᨦᩣ᩠ᨶᨠᩢ᩠ᨷᨾᩬᨲᨴᩰᩃᩣᨶᩱᨸᩦ ᨣ.ᩆ. 1993 ᨾᩦᨹᩫ᩠ᩃᨦᩣ᩠ᨶᨽᩮᩖᨦᩌᩥᨲᨶᩢ᩠ᨠᨡ᩠᩻ᨶᩣ᩠ᨯ ᩓᨿᩢ᩠ᨦᨿᩮ᩠ᨿᩡᩉᩨ᩶ᨶᩣ᩠ᨦᨸᩮ᩠ᨶᩈᩥᩃ᩠ᨷᩥᩁᨴᩦ᩵ᨾᩦᨿᩬᨯᨡᩣ᩠ᨿᩈᩪᨦᩈᩩᨯᨡᩬᨦᨤ᩵ᩣ᩠ᨿᨤᩰᩃᩢ᩠ᨾᩮᨷ᩠ᨿ ᩓᨧᩣ᩠ᨠᨡᩴ᩶ᩬᨾᩪᩃᨡᩬᨦᨶᩥᨲ᩠ᨿᩈᩣ᩠ᩁᨷᩥ᩠ᩃᨷᩬᩁ᩠᩺ᩃ ᨶᩣ᩠ᨦᨸᩮ᩠ᨶᩈᩥᩃ᩠ᨷᩥᩁᨴᩦ᩵ᨷᩕᩈᩫ᩠ᨷᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩈᩴ᩵ᩣᩮᩁᩢ᩠ᨧᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯᨶᩱᨣᩕᩥᩈ᩠ᨲ᩺ᨴᩫᩈᩅᨲ᩠ᩈᩁ᩺ 1990 ᨶᩱᩈᩉᩁᨭ᩠ᨮᩋᨾᩮᩁᩥᨣᩤ