Wp/nod/ᨻᩥᨣᩢ᩠ᩈᨪᩰ

< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᨻᩥᨣᩢ᩠ᩈᨪᩰ

ᨻᩥᨣᩢ᩠ᩈᨪᩰ ᨾᩦᨩᩨ᩵ᨲᩮ᩠ᨾᩅ᩵ᩤ ᨻᩣᨷᩖᩰ ᩁᩩ᩠ᨿᩈ᩼ ᨻᩥᨣᩤᨪᩰ (ᩈᨻᩮ᩠ᨶ : Pablo Ruiz Picasso ᪨ ᪂᪅ ᨲᩩᩃᩣᨣᩫ᩠ᨾ ᨣ.ᩈ.᪁᪈᪈᪁—᪈ ᨾᩮᩇᩣᨿᩫ᩠ᨶ ᨣ.ᩈ.᪁᪉᪇᪃) ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨩ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨲᩯ᩠᩶ᨾ​ᨴᩦ᩵​ᨾᩦᨩᩨ᩵ᩈ᩠ᨿᨦᨡᩬᨦᩃᩰᩫ᩠ᨠ ᩓᨸᩮ᩠ᨶᨷᩩᨣ᩠ᨣᩫᩃᨴᩦ᩵ᨶᩥᨲ᩠ᨿᩈᩣ᩠ᩁᨵᩱᨾ᩠ᩈ᩼ ᨿ᩠ᨠᩫᩉᩨ᩶ᨸᩮ᩠ᨶᩆᩥᩃ᩠ᨸᩥᨶ᩼ᨴᩦ᩵ᨾᩦᨻᩬᩁᩈ᩠ᩅ᩻ᩢᩁ᩠ᨣ᩼ᨶᩲᨠᩣ᩠ᩁᩈᩕ᩶ᩣ᩠ᨦᩈᩢᩁ᩠ᨣ᩼ᨶᩢ᩠ᨠᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯᨶᩲᨣᩕᩥᩈ᩠ᨲᩈᨲᩅᩢᩔ᩼ᨴᩦ᩵ ᪂᪀ ᪨᪨ ᨻᩥᨣᩢ᩠ᩈᨪᩰᨠᩮᩥ᩠ᨭᩅᩢ᩠ᨶᨴᩦ᩵ ᪂᪅ ᨲᩩᩃᩣᨣᩫ᩠ᨾ ᨣ.ᩈ.᪁᪈᪈᪁ ᨴᩦ᩵ᨾᩮᩬᩥᨦᨾᩣᩃᩣᨣᩣ ᨤ᩠ᩅᩯ᩶ᩁᩋᩢ᩠ᨶᨯᩣᩃᩪᨪᩮ᩠ᨿ ᨹᩣ᩠ᨠᨲᩬᩁᨲᩲ᩶ᨡᩬᨦᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆᩈᨻᩮ᩠ᨶ ᪨᪨ ᨸᩮ᩠ᨶᩃᩪᨠᨩᩣ᩠ᨿᨤᩫ᩠ᨶᨣᩮᩢ᩶ᩣᨡᩬᨦᨶᩣ᩠ᨿ ᨯᩬᨶ ᨥᩰᨪᩮ ᩁᩩ᩠ᨿᩈ᩼ ᩋᩦ ᨷᩃᩢ᩠ᩈᨣᩰ (ᨣ.ᩈ.᪁᪈᪃᪈—᪁᪉᪁᪃) ᨣᩕᩪᩈᩬᩁᩆᩥᩃ᩠ᨷᨶᩲᨾᩉᩣᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣᩃᩱ᩠ᨿ ᪨ ᨠᩢ᩠ᨷ ᨶᩣ᩠ᨦ ᨾᩣᩁᩦᩋᩣ ᨻᩥᨣᩤᨪᩰ ᩋᩦ ᩃᩰᨻᩮ᩠ᩈ ᪨᪨

ᨻᩣᨷᩖᩰ ᨻᩥᨣᩢ᩠ᩈᨪᩰ
ᩃᩣ᩠ᨿᨪᩮᩢ᩠ᨶᨡᩬᨦᨻᩥᨣᩢ᩠ᩈᨪᩰ