Wp/nod/ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ

< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ

ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥ​ᨲᩩ᩵ᨾᩈᩩᨠ᪨​​ ᨣᩤ​ᨡᩱ᩶ᨴᩬᩴᩁᨻᩥ᩠ᩇ​ (ᨵᩱ᩠ᨿ:​ ฝีดาษ, ไข้ทรพิษ; ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩈ​:​ smallpox) ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥ​ᨲᩥ᩠ᨯᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᨠᩮᩥ᩠ᨭ​ᩃᩩᨠ​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩅᩱᩁᩢ᩠ᩈ​ᩈᩬᨦ​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋᨻᩢᨶ᩠ᨵᩩ᩼​ᨤᩨ​ Variola majorVariola minor​​[3] ᨪᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᩁᩬ᩶ᨦ​ᩁ᩠ᩅᨾ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᩅ᩵ᩤᩅᩱᩁᩢ᩠ᩈ​ᩅᩤᩁᩥᩋᩰᩃᩣ​ (Variola virus ᩉ᩠ᨿᩬᩴ᩶ᩅ᩵ᩤ VARV)​​ ᨵᩱ᩠ᨿᩅ᩵ᩤ​ ᩅᩱᩁᩢ᩠ᩈ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ᪩​ ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩅᩱᩁᩢ᩠ᩈ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨧᩢ᩠ᨯ​ᩀᩪ᩵​ᨶᩲ​ᨠᩕᨠᩪᩃ᩼ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​​ᩋᩬᩴᩁ᩼ᨵᩰᨽᩬᨠ᩠ᩈ᩼ᩅᩱᩁᩢ᩠ᩈ (Orthopoxvirus​​)᪩​[6] ᨠᩣ᩠ᩁᨲᩥ᩠ᨯᨲᩬᩴ᩵​ᨡᩬᨦᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥ​ᨶᩦ᩶​ᨶᩲ​ᨵᩢᨾ᩠ᨾᨩᩣ᩠ᨲ​​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩈᩩᨯᨴ᩶ᩣ᩠ᨿ​ᨠᩮᩥ᩠ᨭ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᨶᩲ​ᨸᩦ​ ᪁᪉᪇᪇​ ᩓᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩼ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩋᨶᩣᨾᩱ᩠ᨿ​ᩃᩰᩫ᩠ᨠ​ (WHO) ᨣᩴ​ᨯᩱ᩶​ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩆ​ᩁᩢ᩠ᨷᩁᩬᨦ​ᩅ᩵ᩤ​ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥ​ᨶᩦ᩶​ᨯᩱ᩶​ᨳᩪᨠ​ᨾ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᩈᩮ᩠ᨿ​ᨧᩫ᩠ᨶ​ᩈᩥ᩠᩶ᨶ​ᩈᩪᨬ᩼​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᩃᩰᩫ᩠ᨠᨶᩦ᩶ᩓ᩠ᩅ​ᨶᩲ​ᨸᩦ​ ᪁᪉᪈᪀​᪨​[5] ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨶᩦ᩶​ᨧᩧ᩠᩵ᨦ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥᩋᩢ᩠ᨶ​ᨯ᩠ᨿᩅ​ᨴᩦ᩵​ᨾ᩠ᩅᩃ᩼​ᨾᨶᩩᩔ᩼​ᨯᩱ᩶​ᨾ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᩈᩮ᩠ᨿ​ᨧᩫ᩠ᨶ​ᩈᩥ᩠᩶ᨶ​ᩈᩪᨬ᩼᪩[7]

ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ
Child with Smallpox Bangladesh.jpg
ᨽᩣ᩠ᨻ​ᨯᩮᩢ᩠ᨠ​ᨶᩬ᩠᩶ᨿ​ᨴᩦ᩵​ᨸ᩠ᩅ᩠᩵ᨿ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩢ᩠ᨦᨠᩃᩣᨴᩮ᩠ᩆ​ᨶᩲ​ᨸᩦ​ ᪁᪉᪇᪃
ᨩᩨ᩵ᩋᩨ᩠᩵ᨶ ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥ​ᨲᩩ᩵ᨾᩈᩩᨠ᪨​ ᨡᩱ᩶​ᨴᩬᩴᩁᨻᩥ᩠ᩇ
ᨷᩕᨽᩮ᩠ᨴ ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥ​ᨲᩥ᩠ᨯᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ
ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ ᩁᩮᩥ᩠᩵ᨾᨲᩫ᩠ᨶ​: ᨡᩱ᩶᪨​ ᩁᩣ᩠ᨠ᪨​ ᨸᩣ᩠ᨠᩈᩩᨠ[1]
ᨸᩖᩣ᩠ᨿ:​ ᨾᩦᨲᩩ᩵ᨾᩈᩩᨠ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᨤ᩠ᩅᩱ᩵​ᨹᩥ᩠ᩅ[1]
ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ​ᨪᩯ᩠ᨠᨪᩬ᩶ᩁ ᨸ᩶ᩣ᩠ᩅ​ᨷᩫ᩠ᨶ​ᨹᩥ᩠ᩅ᪨​ ᨲᩣᨠᩮᩢ᩠ᨠ[2]
ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨾ​ᨸ᩠ᩅ᩠᩵ᨿ ᪁​ ᨳᩮᩥ᩠ᨦ​ ᪃​ ᩈᩢᨷ᩠ᨯᩣᩉ᩼​ᩉᩖᩢᨦ​ᩈᩢᨾ᩠ᨹᩢᩔ᩼​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ[1]
ᨸ᩠ᩅ᩠᩵ᨿ​ᨾᩮᩥ᩠ᨶ ᨷᩕᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨱ​ ᪄​ ᩈᩢᨷ᩠ᨯᩣᩉ᩼[1]
ᩈᩣᩉᩮ᩠ᨲᩩ ᨠᩣ᩠ᩁᨲᩥ᩠ᨯᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ Variola major ᨣᩤ​ Variola minor[2][3]
ᨸᩬ᩶ᨦᨠᩢ᩠ᨶ ᩅᩢ᩠ᨣᨪᩦ᩠ᨶ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ (ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨸᩖᩪᨠᨺᩦ)[4]
ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩁᩢᨠ᩠ᩇᩣ ᩁᩢᨠ᩠ᩇᩣ​ᨲᩣ᩠ᨾ​ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ[5]
ᩀᩣᩁᩢᨠ᩠ᩇᩣ ᨷᩕᩥ᩠ᨶᩈᩥᨯᩰᨼᩰᩅᩮ᩠ᨿᩁ᩼​ (Brincidofovir)
ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨤᨶᩮ​ᩁᩰᩫ᩠ᨣ ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᩈ᩠᩵ᨿᨦ​ᩈᩮ᩠ᨿ​ᨩᩦᩅᩥ᩠ᨲ​ ᪃᪀%[1]
ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᨧᩮᩬᩥ᩵ᩋ ᩈᩥ᩠᩶ᨶᩈᩪᨬ᩼​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᩃᩰᩫ᩠ᨠ​ᩓ᩠ᩅ​ (ᩁᩣ᩠ᨿᨦᩣ᩠ᨶ​ᨹᩪ᩶​ᨸ᩠ᩅ᩠᩵ᨿ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᩈᩩᨯ​ᨴ᩶ᩣ᩠ᨿ​ᨸᩦ​ ᪁᪉᪇᪇)

ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ​ᩁᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᨲᩫ᩠᩶ᨶ​ᨡᩬᨦ​ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥ​ᨶᩦ᩶​ᨤᩨ​ᨾᩮᩬᩥ᩠᩵ᨿᨡᩱ᩶​ᩓᩁᩣ᩠ᨠ᪩​[1] ᩓ᩠ᩅᩉᩖᩢᨦᨧᩣ᩠ᨠ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨣᩴ​ᨧᩢ​ᨾᩦᨹᩖᩯ​ᨸᩣ᩠ᨠ​ᩈᩩᨠ​ᩓ​ᨹᩨ᩠᩵ᨶ​ᩋᩬᨠ​ᨲᩣ᩠ᨾ​ᨹᩥ᩠ᩅ᪩​[1] ᨻᩣ᩠ᨿᩃᩪᩁ​ᨳᩯ᩠ᨾ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᩅᩢ᩠ᨶ​ᨲᩬᩴ᩵​ᨾᩣ​ ᨹᩨ᩠᩵ᨶ​ᨲᩣ᩠ᨾ​ᨹᩥ᩠ᩅ​ᨣᩴ​ᨧᩢ​ᨠᩖᩣ᩠ᨿ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨲᩩ᩵ᨾ​ᨶ᩶ᩣᩴ​ᨴᩦ᩵​ᨾᩦ​ᩁᩬ᩠ᨿ​ᨷ᩠᩶ᩅᨾ​ᨠᩖᩣ᩠ᨦ᪩​[1] ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨶᩢ᩠᩶ᨶ​​ᨲᩩ᩵ᨾ​ᨣᩴ​ᨧᩢ​ᩉᩯ᩠᩶ᨦ​ᨲᩫ᩠ᨠ​ᩈᨠᩮᩢ᩠ᨯ​ᩓ᩠ᩅ​ᩉᩖᩩᨯ​ᩋᩬᨠ​ ᩃᩡ​ᩁᩬ᩠ᨿ​ᨸ᩶ᩣ᩠ᩅ​ᩅᩱ᩶᪩​[1] ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥ​ᨶᩦ᩶​ᨲᩥ᩠ᨯᨲᩬᩴ᩵​ᨯᩱ᩶​ᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨹ᩵ᩣ᩠ᨶ​ᩈᩥ᩠᩵ᨦᨡᩬᨦ​ᨴᩦ᩵​ᨸᩫ᩠ᨶᨸᩮᩬᩥ᩶ᩁ​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ᪩​[2][8] ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥ​ᨶᩦ᩶​ᨸᩬ᩶ᨦᨠᩢ᩠ᨶ​ᨯᩱ᩶​ᨯᩰᩫ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁ​ᨨᩦ᩠ᨯ​ᩅᩢ᩠ᨣᨪᩦ᩠ᨶ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ᪩[4]ᨳ᩵ᩣᩅ᩵ᩤ​ᨲᩥ᩠ᨯ​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩓ​ᨾᩦ​ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ​ᩓ᩠ᩅ​ ᩀᩣ​ᨲ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᩅᩱᩁᩢ᩠ᩈ​ᩈᩣᨾᩣᩁ᩠ᨳ​ᨩ᩠ᩅ᩠ᨿ᩵​ᨯᩱ᩶᪩[4]​ ᩋᩢᨲᩕᩣ​ᨲᩣ᩠ᨿ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥ​ᨶᩦ᩶​ᩀᩪ᩵​ᨴᩦ᩵​ᨷᩕᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨱ​ ᪃᪀%​ ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᩃᩋᩬ᩵ᩁ​ᨶᩬ᩠ᨿ᩶​ᨧᩢ​ᨾᩦ​ᩋᩢᨲᩕᩣ​ᨴᩦ᩵​ᩈᩪᨦ​ᩉᩖᩮᩬᩥᩋ᪩​[2][9] ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᩓ᩠ᩅ​​ ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨻᩫ᩠᩶ᨶᨲᩣ᩠ᨿ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥ​ᨶᩦ᩶​ᨧᩢ​ᨾᩦ​ᩁᩬ᩠ᨿ​ᨹᩖᩯ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨲᩣ᩠ᨾ​ᨹᩥ᩠ᩅ​ ᩓ​ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨣᩴ​ᨲᩣ​ᨠᩮᩢ᩠ᨠ᪩[2]

ᨣᩮᩢ᩶ᩣ​ᨠᩣᩴᨶᩮᩥ᩠ᨭ​ᨡᩬᨦᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᨺᩦ​ᨯᩣ᩠ᩇ​ᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ᨷᩴᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᩁᩪ᩶​ᨠᩢ᩠ᨶ[10]​ ᨲᩯ᩵​ᩉᩖᩢᨠᨮᩣ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨠᩮᩢ᩵ᩣ​ᨴᩦ᩵​ᩈᩩᨯ​ᨸᩡ​ᨶᩲ​ᨾᩢ᩠ᨾᨾᩦ​ᩋᩦᨿᩥᨷ᩠ᨴ᩼​ᩋᩣᨿᩩ​ᨠᩮᩢ᩵ᩣ​ᨠᩯ᩵​ᨳᩮᩥ᩠ᨦ​ᩈᨲᩅᩢᩔ᩼​ᨴᩦ᩵​ ᪃​ ​ᨠᩬ᩵ᩁ​ᩈᩣᨠᩫᩃᩈᩢᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩ᪩[10][5]​ ᨶᩲ​ᩈᨲᩅᩢᩔ᩼​ᨴᩦ᩵​ ᪁᪈​ ᨶᩲ​ᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷ​ ᨷᩕᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨱ​ᩅ᩵ᩤ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨲᩣ᩠ᨿ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥ​ᨶᩦ᩶​ᨲᩬᩴ᩵​ᨸᩦ​ᨾᩦ​ᨳᩮᩥ᩠ᨦ​ ᪄᪀᪀,᪀᪀᪀​ ᨤᩫ᩠ᨶ᪨[5]​​ ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨶᩦ᩶​ᨯᩱ᩶​ᨠᩮᩥ᩠ᨭ​ᩁᨷᩣ᩠ᨯ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨶᩲ​ᨷᩕᩅᩢᨲ᩠ᨲᩥᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩼᪩[11]​ ᩓ​ᨶᩧ᩠᩵ᨦ​ᨶᩲ​ᩈᩣ᩠ᨾ​ᨡᩬᨦ​ᨤᩫ᩠ᨶ​​​ᨲᩣ​ᨠᩮᩢ᩠ᨠᨣᩴ​ᨠᩮᩥ᩠ᨭ​ᨿᩬ᩶ᩁ​ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨶᩦ᩶ᩓ᪩​[12][13] ᨷᩕᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨱ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᩅ᩵ᩤ​ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨶᩦ᩶​ᨯᩱ᩶​ᨿᩮ᩠ᨿᩡ​ᩉᩨ᩶​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨲᩣ᩠ᨿ​ᨻᩱ​ᨳᩮᩥ᩠ᨦ​ᨠ᩠ᩅ᩵ᩣ​ ᪃᪀᪀​ ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨲ᩠ᩃᩬ᩻ᨯ​ᩈᨲᩅᩢᩔ᩼​ᨴᩦ᩵​ ᪂᪀​ ᩓ​ᨠ᩠ᩅ᩵ᩣ​ ᪅᪀᪀​ ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨤᩫ᩠ᨶ​ᨶᩲ​ᨲ᩠ᩃᩬ᩻ᨯ​ ᪁᪀᪀​ ᨸᩦ​ᩈᩩᨯ​ᨴ᩶ᩣ᩠ᨿ​ᨡᩬᨦ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨾᩦ​ᩀᩪ᩵​ᨡᩬᨦ​ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥᨶᩦ᩶᪩​[14] ᨾᩦ​ᨠᩕᩈᩢᨲᩕ᩼​ᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷ​ᨳᩮᩥ᩠ᨦ​ ᪆​ ᨻᩕᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩼ᨲᩬ᩶ᨦ​ᩈᩩᩁᨣᩫ᩠ᨲ​ᨿᩬ᩶ᩁ​ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨶᩦ᩶᪩[5][11]​ ᨷᩴ​ᨾᩮᩥ᩠ᨶ​ᨾᩣ​ᨶᩦ᩶​ ᨶᩲ​ᨸᩦ​ ᪁᪉᪆᪇​ ᨾᩦ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥ​ᨶᩦ᩶​ᨳᩮᩥ᩠ᨦ​ ᪁᪅​ ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨲᩬᩴ᩵​ᨸᩦ᪩[5]

ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨸᩖᩪᨠ​ᨺᩦ​ᩁᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᨶᩲ​ᨩᩦ᩠ᨶ​ᨷᩕᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨱ​ᨴᩫᩈᩅᩢᩔ᩼​ᨴᩦ᩵​ ᪁᪅᪀᪀᪩​[15][16] ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆ​ᨶᩲ​ᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷ​ᨯᩱ᩶​ᩁᩢ᩠ᨷ​ᩐᩣ​ᩅᩥᨵᩦ​ᨶᩦ᩶​ᩃᩩᨠ​ᨴᩦ᩠ᨷ​ᩋᩮᨪᩮ᩠ᨿ​ᨾᩣ​ ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᩁᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᨩᩲ᩶​ᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨲᩫ᩠᩶ᨶ​ᩈᨲᩅᩢᩔ᩼​ᨴᩦ᩵​ ᪁᪈᪩[17]​ ᨶᩲ​ᨸᩦ​ ᪁᪇᪉᪆​​​ ᩋᩮᩢ᩠ᨯᩅᩮᩥᩁ᩠ᨯ᩼​ ᨩᩮ᩠ᨶᨶᩮᩥᩬᩁ᩼​ ᨯᩱ᩶​ᨶᩣᩴᩈᩮ᩠ᨶᩬᩥ᩻​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨩᩲ᩶​ᩅᩢ᩠ᨣᨪᩦ᩠ᨶ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨶᩲ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᩈ᩠ᨾᩱ᩠᩻ᨿ​ᩉ᩠ᨾᩲ᩵᪩​​[18][19] ᨶᩲᨸᩦ​ ᪁᪉᪆᪇​ ᩋᩫᨦ᩠ᨣᨠᩣ᩠ᩁ​ᩋᨶᩣᨾᩱ᩠ᨿᩃᩰᩫ᩠ᨠ​ᨯᩱ᩶​ᨿᩫ᩠ᨠ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨻ᩠ᨿᩣᨿᩣ᩠ᨾ​ᨴᩦ᩵​ᨧᩢ​ᨾ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᩈᩮ᩠ᨿ​ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥ​ᨶᩦ᩶​ᩉᩨ᩶​ᩈ᩠᩶ᨿᨦ​ᨻᩱ᪩[5] ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨶᩧ᩠᩵ᨦ​ᨶᩲ​ᩈᩬᨦ​ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥᨲᩥ᩠ᨯᨲᩬᩴ᩵​ᨴᩦ᩵​ᨳᩪᨠ​ᨾ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᩈᩮ᩠ᨿᨧᩫ᩠ᨶ​ᩈᩥ᩠᩶ᨶ​ᩈᩪᨬ᩼᪨​ ᨳᩯ᩠ᨾ​ᩋᩢ᩠ᨶ​ᨶᩧ᩠᩵ᨦ​ᨤᩨ​ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥ​ᩁᩥ᩠ᨶᨯᩮᩬᩥᩁ᩼ᨻᩮᩈ᩠ᨴ᩼​ (ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥ​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨶᩧ᩠᩵ᨦ​ᨶᩲ​ᨦ᩠ᩅᩫ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨿ)​ ​ᨶᩲ​ᨸᩦ​ ᪂᪀᪁᪁᪩[20][21]

ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ​ᩈᨯᩯ᩠ᨦ​Edit

ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ​ᩁᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᩁᩯ᩠ᨠ​ᨡᩬᨦ​ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥ​ᨶᩦ᩶​ᨣᩴ​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ​ᨲᩥ᩠ᨯ​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩅᩱᩁᩢ᩠ᩈ​ᨴᩘ᩠ᩃᩣ᩠ᨿ​ ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋᩅ᩵ᩤ​ ᨯᩱ᩶ᩉ᩠ᩅᩢᨯ​ᩉ᩠ᨿᩲ᩵​ᩓ​ᨡᩱ᩶ᩉ᩠ᩅᩢᨯ​ᨵᩢᨾ᩠ᨾᨯᩣ​ᨤᩨ​ ᨾᩮᩬᩥ᩠᩵ᨿᨯᩱ᩶​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩉ᩠ᨶᩬ᩠᩶ᨿ​ ᪃᪈.᪃​ °C (᪁᪀᪁ °F)᪨​ ᨧᩮᩢ᩠ᨷ​ᨠᩖ᩶ᩣ᩠ᨾᨶᩮᩬᩥ᩶ᩋ᪨​ ᨷᩴᨾ᩠ᩅ᩵ᩁᨲ᩠ᩅᩫ᪨​ ᨧᩮᩢ᩠ᨷᩉ᩠ᩅᩫ​᪨​ ᩓᩋᩥ᩠ᨯᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥ᩠᩵ᨿ᪩​ ᩁᨷᩫ᩠ᨷ​ᨿᩬ᩠᩵ᨿ​ᩋᩣᩉᩣ᩠ᩁ​ᨣᩴ​ᨾᩢ᩠ᨠ​ᨾᩦ​ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ​ᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ​ᨤᩨ​​ ᨡᨿᩬᩢᨠ​ᨡᨿᩬ᩵ᩁ​ᨴᩬ᩶ᨦ ᩁᩣ᩠ᨠ​ ᩓ​ ᨧᩮᩢ᩠ᨷᨠᩉᩖᩢᨦ᪩​ ᩁᨿ​ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ​ᨶᩣᩴ​ᨧᩢ​ᩀᩪ᩵​ᨴᩦ᩵​ ᪂-᪄​ ᩅᩢ᩠ᨶ᪩​ ᨻᩣ᩠ᨿ​ᨶᩲ​ ᪁᪂-᪁᪅​ ᩅᩢ᩠ᨶ​ ​ᨡᩱ᩶​ᨣᩴᨧᩢ​ᩃᩫ᩠ᨯ​ᩃᩫ᩠ᨦ ᨲᩯ᩵​ᨧᩢ​ᨠᩮᩥ᩠ᨭ​ᨸᩮ᩠ᨶᨧᩩᨯ​ᨹᩨ᩠᩵ᨶ​ᨯᩯ᩠ᨦ​ᩉ᩠ᨶᩥ᩶ᩅ​ᩁᩬ᩶ᨦ​ᩅ᩵ᩤ​​ᩋᩦᨶᩣ᩠ᨶᨵᩮ᩠ᨾ ​(enanthem) ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᨶᩲ​ᨶᩮᩬᩥ᩶ᩋᩋᩬ᩵ᩁᨤᩨ​ ᨶᩲᨸᩣ᩠ᨠ​ ᩃᩥ᩠᩶ᨶ​ ᩉ᩠ᨦᩮᩬᩥᨠ​ ᩓ​ᨠᩖ᩠ᩅᨦᨤᩬᩴ᪩​ ᩃᩪᩁ​ᨾᩣ​ᨹᩨ᩠᩵ᨶ​ᨯᩯ᩠ᨦ​ᨶᩦ᩶​ᨣᩴ​ᨧᩢ​ᨣᩲ᩵​ᨡᩧ᩠᩶ᨶᩓ᩠ᩅ​ᨲᩯ᩠ᨠᩋᩬᨠ​​ ᨸᩖᩬ᩠᩵ᨿ​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩅᩱᩁᩢ᩠ᩈ​ᨧᩣᩴᨶ᩠ᩅᩁ​ᨶᩢ᩠ᨠ​ᩋᩬᨠ​ᨾᩣ​ᨸᩫ᩠ᨶ​ᨶᩲ​ᨶ᩶ᩣᩴᩃᩣ᩠ᨿ​᪩[22]

ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩅᩱᩁᩢ᩠ᩈ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨾᩢ᩠ᨠ​ᨧᩢ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᨾ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨪᩮᩃ᩠ᩃ᩼​ᨹᩥ᩠ᩅ​ᩉᩨ᩶​ᨠᩮᩥ᩠ᨭ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨲᩩ᩵ᨾ​ᨣᩤ​ᩁᩬ᩠ᨿ​ᨯᩯ᩠ᨦ᪩​ ᨧᩢ​ᨾᩦ​ᨹᩨ᩠᩵ᨶ​ᨯᩯ᩠ᨦ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᨻᩣ᩠ᨿ​ᨶᩲ​ ᪂᪄​ ᨳᩮᩥ᩠ᨦ​ ᪄᪈​ ᨩ᩠ᩅᩫᨾᩰᩫ᩠ᨦ​ᩉᩖᩢᨦ​ᨾᩦ​ᨹᩖᩯ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨿᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩋᩬ᩵ᩁ​᪩​ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᩓ᩠ᩅ​ ᩁᩬ᩠ᨿ​ᨯᩯ᩠ᨦ​ᨧᩢ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣᨹᩣ᩠ᨠ​ᩓ᩠ᩅ​ᨣᩴ​ᩃᩣ᩠ᨾ​ᨻᩱ​ᨲᩮ᩠ᨾ​ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣ​​ ᨣᩮᩢ᩶ᩣ​ᨡᩯ᩠ᨶ​ᨣᩮᩢ᩶ᩣ​ᨡᩣ​ ᨡᩦ᩶ᨡ᩶ᩣ᩠ᨦ​ ᩓ​ᩈᩩᨯ​ᨴ᩶ᩣ᩠ᨿ​ᨣᩴ​ᨸᩖᩣ᩠ᨿ​ᨲᩦ᩠ᨶ​ᨸᩖᩣ᩠ᨿ​ᨾᩨ᪩​ ᨠᩕᨷ᩠ᩅᩁ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨶᩦ᩶​ᨩᩲ᩶​ᩅᩮᩃᩣ​ ᪂᪄​ ᨳᩮᩥ᩠ᨦ​ ᪃᪆​ ᨩ᩠ᩅᩫ᩵ᨾᩰᩫ᩠ᨦ​ ᩓ​ᨧᩢ​ᨷᩴ​ᨾᩦ​ᩁᩬ᩠ᨿ​ᨹᩖᩯ​ᩉ᩠ᨾᩲ᩵​ᨸᩬᩴ᩶​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᨳᩯ᩠ᨾ᪩[22] ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨾᩣ​ᨳᩮᩥ᩠ᨦ​ᨧᩩᨯ​ᨶᩦ᩶​​ ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨲᩥ᩠ᨯᨩᩮᩬᩨ᩶ᩋ​ Variola major ᨣᩴ​ᩋᩣ᩠ᨧ​ᩃᩩᨠᩃᩣ᩠ᨾ​ᨻᩱ​ᨲᩬᩴ᩵​ᨯᩱ᩶​ᨳᩯ᩠ᨾ​​ ᪄​ ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ ᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨧᩢ᩠ᨯ​ᨧᩣᩴᨶᩯ᩠ᨠ​ᨡᩬᨦ​​ Rao[23] ᨤᩨ​ ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨵᩢᨾ᩠ᨾᨯᩣ​ ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇᨷᩯ᩠ᨷ​ᨷᩕᩯ​ ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᩁ᩶ᩣ᩠ᨿᩁᩯ᩠ᨦ​​ ᩓ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨲᩫ᩠ᨠᩃᩮᩬᩥᨯ᪩​​ ᨲᩣ᩠ᨾ​ᨷᩅᩢᨲ᩠ᨲᩥᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩼​ ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨵᩢᨾ᩠ᨾᨯᩣ​ᨧᩢ​ᨾᩦ​ᩋᩢᨲᩕᩣ​ᨲᩣ᩠ᨿ​ᨷᩕᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨱ​ ᪃᪀%​ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᩁ᩶ᩣ᩠ᨿᩁᩯ᩠ᨦ​ᩓ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨲᩫ᩠ᨠᩃᩮᩬᩥᨯ​ᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᨳᩮᩥ᩠ᨦ​ᨲᩣ᩠ᨿ᪩​ ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇᨷᩯ᩠ᨷ​ᨷᩕᩯ​ᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᨷᩴᨳᩮᩥ᩠ᨦ​ᨲᩣ᩠ᨿ᪩​ ᨶᩲ​ᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩁᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᨲᩫ᩠᩶ᨶ​ᨡᩬᨦ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨲᩫ᩠ᨠᩃᩮᩬᩥᨯ​ᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ​ᩃᩮᩬᩥᨯ​ᨲᩫ᩠ᨠᨶᩲ​ᨧᩢ​ᨠᩮᩥ᩠ᨭ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᨠᩬ᩵ᩁ​ᩁᩬ᩠ᨿᨲᩩ᩵ᨾ​ᨷᩫ᩠ᨶ​ᨹᩥ᩠ᩅ​ᨧᩢᨷᩕᩣᨠᩫ᩠ᨭ᪩[24] ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥ​ᨶᩦ᩶​ᨾᩦ​ᩁᨿ​ᨺᩢ᩠ᨠᨲ᩠ᩅᩫᨡᩬᨦ​ᨠᩬ᩵ᩁ​ᨧᩢ​ᩋᩬᨠ​ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ​ᨷᩕᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨱ​ ᪁᪂​ ᩅᩢ᩠ᨶ᪩

ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨵᩢᨾ᩠ᨾᨯᩣEdit

 
ᨽᩣ᩠ᨻ​ᩃᩋᩬ᩵ᩁ​ᨶᩬ᩠᩶ᨿ​ᨴᩦ᩵​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨵᩢᨾ᩠ᨾᨯᩣ​ (Variola major)​​ ᨶᩲ​ᩁᨿ​ᩋᩬᨠ​ᨹᩨ᩠᩵ᨶ

ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩉ᩠ᨶᩬ᩠᩶ᨿ​ᩁᩬ᩠᩶ᨿᩃᩡ​ ᪉᪀​ ᨡᩬᨦ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨶᩲ​ᩉ᩠ᨾᩪ᩵​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩴ​ᨯᩱ᩶​ᩁᩢ᩠ᨷ​ᩅᩢ᩠ᨣᨪᩦ᩠ᨶ​ᨧᩢ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨵᩢᨾ᩠ᨾᨯᩣ᪩[25]​ ᨳ᩵ᩣ​ᨧᩮᩢ᩠ᨷ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨶᩦ᩶​ ᨶᩲ​ᩅᩢ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᩈᩬᨦ​ᩉᩖᩢᨦ​ᩋᩬᨠᨹᩨ᩠᩵ᨶ ᩁᩬ᩠ᨿ​ᨯᩯ᩠ᨦ​ᨣᩴ​ᨧᩢ​ᨠᩖᩣ᩠ᨿ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩉ᩠ᨶᩪᨯ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ᪩​ ᨶᩲ​ᩅᩢ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᩈᩣ᩠ᨾ​ᩓ​ᩈᩦ᩵​​ ᩉ᩠ᨶᩪᨯ​ᩉ᩠ᨾᩪ᩵​ᨶᩦ᩶​ᨣᩴ​ᨧᩢ​ᨠᩖᩣ᩠ᨿ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨲᩩ᩵ᨾᩈᩩᨠ​ᨾᩦ​ᨶ᩶ᩣᩴᩈᩦ​ᨡᩩ᩶ᩁ​ᩀᩪ᩵​ᨴᩣ᩠ᨦ​ᨶᩲ᪩ ᨻᩣ᩠ᨿᨶᩲ​ ᪂᪄-᪄᪈​ ᨩ᩠ᩅᩫ᩵​ᨾᩰᩫ᩠ᨦ​​ ᨲᩩ᩵ᨾ​ᩉ᩠ᨾᩪ᩵​ᨶᩦ᩶​ᨣᩴ​ᨧᩢᨡᩫ᩠ᨦ​ᩉ᩠ᨶᩬᨦ᪩​

ᨶᩲ​ᩅᩢ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᩉᩫ᩠ᨠ​ᨳᩮᩥ᩠ᨦ​ᨧᩮᩢ᩠ᨯ​ ᨲᩩ᩵ᨾ​ᨷᩫ᩠ᨶ​ᨹᩥ᩠ᩅ​ᨴᩧ᩠ᨦᩈ᩠᩶ᨿᨦ​ᨣᩴ​ᨧᩢᨡᩫ᩠ᨦ​ᩉ᩠ᨶᩬᨦ᪩​ ᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨧᩮᩢ᩠ᨯ​ᨳᩮᩥ᩠ᨦ​ᩈᩥ᩠ᨷ​ᩅᩢ᩠ᨶ​ ᨲᩩ᩵ᨾ​ᩉ᩠ᨶᩬᨦ​ᩉ᩠ᨾᩪ᩵​ᨶᩦ᩶​ᨣᩴ​ᨧᩢ​ᩈᩩᨠ​ᩓ​ᨡ᩠ᨿ᩻ᩣ᩠ᨿ​ᩉ᩠ᨿᩲ᩵​ᩈᩩᨯ᪩​ ᨲᩩ᩵ᨾ​ᩉ᩠ᨶᩬᨦ​ᩉ᩠ᨾᩪ᩵​ᨶᩦ᩶​ᨧᩢ​ᨾᩦ​ᨡᩬᨷ​ᨾᩫ᩠ᨶ​ ᩉ᩠ᨶᩯ᩶ᩁ​ ᨡᩯᩢ᩠ᨦ᪩​ ᨶ᩶ᩣᩴ​ᩉ᩠ᨶᩬᨦ​ᨧᩢ​ᨣᩬ᩠᩵ᨿᪧ​ ᨩᩧ᩠ᨾ​ᩋᩬᨠ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨲᩩ᩵ᨾ​ ᩓ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨳᩮᩥ᩠ᨦ​ᩈᩬᨦ​ᩈᩢᨷ᩠ᨯᩣᩉ᩼​ ᨲᩩ᩵ᨾ​ᩉ᩠ᨶᩬᨦ​ᨶᩦ᩶​ᨣᩴᨧᩢ​ᨿᩩᨷ​ᩓ​ᩉᩯ᩠᩶ᨦ​ᨲᩫ᩠ᨠ​ᩈᨠᩮᩢ᩠ᨯ᪩​ ᨶᩲ​ᩅᩢ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ ᪁᪆-᪂᪀​ ᨲᩩ᩵ᨾ​ᨤ᩠ᩅᩱ᩵​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨣᩴ​ᨧᩢ​ᨲᩫ᩠ᨠ​ᩈᨠᩮᩢ᩠ᨯ​ᩈ᩠᩶ᨿᨦ​ᩉ᩠ᨾᩫᨯ​ᩓ​ᩃᩬᨠ​ᩋᩬᨠ​ ᩉᩖᩮᩬᩥᩋ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨸ᩶ᩣ᩠ᩅᨡᩣ᩠ᩅᪧ​ ᩃᩡ​ᩅᩱ᩶᪩[26]

ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨵᩢᨾ᩠ᨾᨯᩣ​ᨧᩢ​ᨾᩦ​ᨲᩩ᩵ᨾ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶᨸᩮ᩠ᨶ​ᨧᩩᨯ​ᩉ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨠᩢ᩠ᨶ᪩​ ᨲᩩ᩵ᨾ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᨧᩢ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᨶᩢ᩠ᨠ​ᨷᩫ᩠ᨶ​ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣ​ ᩓ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᨲᩣ᩠ᨾ​ᨸᩖᩣ᩠ᨿ​ᨲᩦ᩠ᨶ​ᨸᩖᩣ᩠ᨿ​ᨾᩨ​ᨶᩢ᩠ᨠ​ᩉᩖᩮᩬᩥᩋ​ᨲᩣ᩠ᨾ​ᩁ᩵ᩣ᩠ᨦ​᪩​ ᩋᩫ᩠᩶ᨦᨾᩨ​ᩋᩫ᩠᩶ᨦᨲᩦ᩠ᨶ​ᨣᩴ​ᨾᩦ​ᨲᩩ᩵ᨾ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᨶᩢ᩠ᨠ᪩​ ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ ᨲᩩ᩵ᨾ​ᨣᩴ​ᨡ᩠ᨿ᩻ᩣ᩠ᨿ​ᩁ᩠ᩅᨾ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᨧᩫ᩠ᨶ​ᨠᩖᩣ᩠ᨿ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨹᩯ᩠᩵ᨶ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨡᩮᩥ᩠ᨷ​ᨣᩴ​ᨯᩱ᩶​​ ᨿᩮ᩠ᨿᩡ​ᩉᩨ᩶​ᨹᩥ᩠ᩅ​ᨩᩢ᩠᩶ᨶ​ᨶᩬᨠ​ᩃᩬᨠ​ᩋᩬᨠ​ᨯᩱ᩶᪩​ ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨾᩦ​ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ​ᨩᩣᨶᩦ᩶​ ᨧᩢ​ᨿᩢ᩠ᨦ​ᨧᩮᩢ᩠ᨷ​ᩀᩪ᩵​​ ᨲᩮ᩠ᨾᩅ᩵ᩤ​ᨲᩩ᩵ᨾ​ᨯᩱ᩶​ᨲᩫ᩠ᨠᩈᨠᩮᩢ᩠ᨯ​ᩓ᩠ᩅ᪩​ ᨶᩲ​ᨠᩁᨱᩦ​ᨶᩦ᩶​ ᩋᩢᨲᩕᩣ​ᨲᩣ᩠ᨿ​ᩋᩣ᩠ᨧ​ᩈᩪᨦ​ᨳᩮᩥ᩠ᨦ​ ᪆᪂%᪩[25]

ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨷᩕᩯEdit

 
ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨷᩕᩯ​ᨶᩲ​ᩃᩋᩬ᩵ᩁ​ᨶᩬ᩠᩶ᨿ​ᩋᩣᨿᩩ​ ᪄​ ᨡ᩠ᩅᨷ​ ᨴᩦ᩵​ᨯᩱ᩶ᩁᩢ᩠ᨷ​ᩅᩢ᩠ᨣᨪᩦ᩠ᨶ​ᩓ᩠ᩅ​ ᨴᩦ᩵​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨤᩣᩁ᩼ᨯᩥ᩠ᨷᨼ᩼​ ᩅᩮᩃ᩠ᩈ᩼​​ ᪁᪉᪆᪂

ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨷᩕᩯ​ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᩓ᩠ᩅ​ᨧᩢ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨯᩱ᩶ᩁᩢ᩠ᨷ​ᩅᩢ᩠ᨣᨪᩦ᩠ᨶ​ᩓ᩠ᩅ​​ ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨧᩮᩢ᩠ᨷ​ᨧᩢ​ᩋᩬᨠ​ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩅᩮᩥ᩠ᨿᩅᩬ᩵ᨦ᪩​ ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨶᩦ᩶​ᨸᩡ​ᨿᩣ᩠ᨠ​ᨶᩲ​ᩉ᩠ᨾᩪ᩵​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨿᩢ᩠ᨦ​ᨷᩴ​ᨯᩱ᩶​ᩁᩢ᩠ᨷ​ᩅᩢ᩠ᨣᨪᩦ᩠ᨶ​ ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᨸᩡ​​ ᪁-᪂%​ ᨴᩮᩢ᩵ᩣ​ᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ ᨷᩕ᩠ᨿᨷ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨴᩦ᩵​ᨸᩡ​ᨳᩮᩥ᩠ᨦ​ ᪂᪅%​ ᨶᩲ​ᩉ᩠ᨾᩪ᩵​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨯᩱ᩶ᩁᩢ᩠ᨷ​ᩅᩢ᩠ᨣᨪᩦ᩠ᨶ​ᩓ᩠ᩅ᪩​ ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨶᩦ᩶​ ᨧᩢ​ᨿᩢ᩠ᨦ​ᨾᩦ​ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ​ᨶᩣᩴ​ ᨲᩯ᩵​ᨣᩴᨧᩢ​ᨷᩮᩢᩣ​ᩉᩖᩮᩬᩥᩋ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨵᩢᨾ᩠ᨾᨯᩣ᪩​ ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᩓ᩠ᩅ​ ᨧᩢ​ᨷᩴ​ᨾᩦ​ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ​ᨾᩮᩬᩥ᩠᩵ᨿᨡᩱ᩶​ᨶᩲ​ᩁᨿ​ᩋᩬᨠᨹᩨ᩠᩵ᨶ᪩​ ᨲᩩ᩵ᨾ​ᨲᩣ᩠ᨾ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨣᩴ​ᨧᩢ​ᨾᩦ​ᨷᩴ​ᨶᩢ᩠ᨠ​​ ​ᨠᩮᩥ᩠ᨭ​ᩅᩮᩥ᩠ᨿ​​ ᩀᩪ᩵​ᨲᩨ᩠᩶ᨶ ᩓ​ᩋᩣ᩠ᨧ​ᨧᩢ​ᨷᩴ​ᩉ᩠ᨾᩮᩬᩥᩁ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨲᩩ᩵ᨾ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᨴ᩠ᩅᩫ᩵​ᨻᩱ᪩[26]​ ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨷᩕᩯ​ᨶᩦ᩶​ᨾᩢ᩠ᨠ​ᨷᩴ​ᨻᩬᩴ​ᨳᩮᩥ᩠ᨦ​ᨲᩣ᩠ᨿ​​ ᩓ​ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨣᩴ​ᩋᩣ᩠ᨧ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣᨧᩲ​ᨹᩥ᩠ᨯ​ᨯᩱ᩶​ᩅ᩵ᩤ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩋᩦᩈᩩᨠᩋᩦᩈᩲ᪩[25]

ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᩁ᩶ᩣ᩠ᨿᩁᩯ᩠ᨦEdit

 
ᨽᩣ᩠ᨻ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨧᩮᩢ᩠ᨷ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨲᩫ᩠ᨠᩃᩮᩬᩥᨯ​ᩁ᩶ᩣ᩠ᨿᩁᩯ᩠ᨦ​ ᨶᩲ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩁᨷᩣ᩠ᨯ​ᩉ᩠ᨿᩲ᩵​ᨶᩲ​ᨸᩦ​ ᪁᪈᪉᪆​ ᨴᩦ᩵​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨠᩖᩬᩈᨵᩮᩬᩥᩁ᩼​ ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆ​ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩈ᪩​ ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨧᩮᩢ᩠ᨷ​ᩈᩮ᩠ᨿ​ᨩᩦᩅᩥ᩠ᨲ​ ᪈​ ᩅᩢ᩠ᨶ​ᩉᩖᩢᨦ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᩁᩢᨠ᩠ᩇᩣ​ᨶᩲ​ᩁᩰᩫ᩠ᨦ​ᩀᩣ᪩

ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᩁ᩶ᩣ᩠ᨿᩁᩯ᩠ᨦ​​ (ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨣᩴ​ᩁᩬ᩶ᨦ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨷᩯ᩠ᨶ)​ ᩁᩬ᩠ᨿᩁᩰᩫ᩠ᨣ​ᨷᩫ᩠ᨶ​ᨹᩥ᩠ᩅ​ᨧᩢ​ᨣᩲ᩵​ᨯᩯ᩠ᨦ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨹᩯ᩠᩵ᨶ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨡᩮᩥ᩠ᨷ​ ᨷᩴᨠᩖᩣ᩠ᨿ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨲᩩ᩵ᨾ​ᩈᩩᨠ᪩​ ᩈᩣᩉᩮ᩠ᨲᩩ​ᨴᩦ᩵​ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨶᩦ᩶​ᨿᩢ᩠ᨦ​ᨷᩴ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᩁᩪ᩶​ᨠᩢ᩠ᨶ᪩​ ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨶᩦ᩶​ᨧᩢ​ᨠᩮᩥ᩠ᨭ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᨯᩱ᩶​ᨷᩕᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨱ​ ᪅-᪁᪀%​ ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ ᪇᪂%​ ᨧᩢ​ᨠᩮᩥ᩠ᨭ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᩃᩋᩬ᩵ᩁ᪩[27] ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᩁ᩶ᩣ᩠ᨿᩁᩯ᩠ᨦ​ᨧᩢ​ᨾᩦ​ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ​ᨶᩣᩴ​ᨴᩦ᩵​ᩉ᩠ᨶᩢᨠ​ᩀᩪ᩵​ᨾᩮᩥ᩠ᨶ​ ᪃-᪄​ ᩅᩢ᩠ᨶ​ ᨤᩨ​ ᨾᩦ​ᨡᩱ᩶​ᩈᩪᨦ​ᩓ​ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ​ᨲᩥ᩠ᨯ​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩅᩱᩁᩢ᩠ᩈ​ᨶᩲ​ᨠᩕᩈᩯ​ᩃᩮᩬᩥᨯ᪩​ ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ​ᨶᩣᩴ​ᨧᩢ​ᨿᩢ᩠ᨦ​ᨾᩦ​ᨲᩬᩴ᩵ᨻᩱ​ᨳᩯ᩠ᨾ​ ᩉᩖᩢᨦ​ᩁᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᩋᩬᨠ​ᨹᩨ᩠᩵ᨶ᪩[27] ᨧᩩᨯ​ᨹᩨ᩠᩵ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨶᩮᩬᩥ᩶ᩋᨿᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩋᩬ᩵ᩁ​ (enanthem) ᨧᩢ​ᨡ᩠ᨿ᩻ᩣ᩠ᨿ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩅᩫ᩠ᨦ​ᨠ᩠ᩅ᩶ᩣ᩠ᨦ᪩​​ ᨲᩩ᩵ᨾ​ᨷᩫ᩠ᨶ​ᨹᩥ᩠ᩅᨧᩢ​ᨣᩬ᩠᩵ᨿᪧ​ ᩈᩩᨠᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨩ᩶ᩣᪧ​ ᩓ​ᨾᩦ​ᨴᩧ᩠ᨦ​ᨴᩦ᩵​ᩁ᩠ᩅᨾ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨡᩮᩥ᩠ᨷ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨹᩨ᩠᩵ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᩉ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨠᩢ᩠ᨶ​᪩​ ᨻᩣ᩠ᨿᨶᩲ​ᩅᩢ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨧᩮᩢ᩠ᨯ​ᨳᩮᩥ᩠ᨦ​ᨸᩯ᩠ᨯ​ ᨲᩩ᩵ᨾ​ᨷᩫ᩠ᨶ​ᨹᩥ᩠ᩅ​ᨧᩢ​ᨿᩢ᩠ᨦ​ᨷᩯ᩠ᨶ​ᩓ​ᨯᩪ​ᩉ᩠ᨾᩮᩬᩥᩁ​ᨧᩫ᩠ᨾ​ᩃᩫ᩠ᨦ​ᨶᩲ​ᨩᩢ᩠᩶ᨶ​ᨹᩥ᩠ᩅ᪩​ ᨲᩩ᩵ᨾ​ᨡᩬᨦ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᩁ᩶ᩣ᩠ᨿ​ᩁᩯ᩠ᨦ​ᨧᩢ​ᨷᩴ​ᩉ᩠ᨾᩮᩬᩥᩁ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨵᩢᨾ᩠ᨾᨯᩣ​ ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᨲᩩ᩵ᨾ​ᨧᩢ​ᨾᩦ​ᨶ᩶ᩣᩴ​ᩀᩪ᩵​ᨻᩣ᩠ᨿ​ᨶᩲ​ᨷᩴ​ᨻᩬᩴ​ᨶᩢ᩠ᨠ​ ᩓ​ᨲᩩ᩵ᨾ​ᨣᩴ​ᨧᩢ​ᨶᩩ᩵ᨾ​ᨶᩥ᩠᩵ᨾ​ᩓ​ᨣᩴ​ᩋᩣ᩠ᨧ​ᨧᩢ​ᨾᩦ​ᩃᩮᩬᩥᨯ​ᨩᩧ᩠ᨾ​ᩋᩬᨠ​ᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ᪩​​ ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᩁ᩶ᩣ᩠ᨿ​ᩁᩯ᩠ᨦ​ᨶᩦ᩶​ᨾᩢ᩠ᨠ​ᨧᩢ​ᨳᩮᩥ᩠ᨦ​ᨲᩣ᩠ᨿ​​ ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨧᩮᩢ᩠ᨷ​ᨣᩴ​ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨧᩢ​ᩈᩮ᩠ᨿ​ᨩᩦᩅᩥ᩠ᨲ​ᨶᩲ​ᨷᩕᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨱ​ᩅᩢ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ ᪈​ ᨳᩮᩥ᩠ᨦ​ ᪁᪂​᪩​ ᨶᩧ᩠᩵ᨦ​ᨳᩮᩥ᩠ᨦ​ᩈᩬᨦ​ᩅᩢ᩠ᨶ​ᨠᩬ᩵ᩁ​ᩈᩮ᩠ᨿ​ ᨲᩩ᩵ᨾ​ᨷᩫ᩠ᨶ​ᨹᩥ᩠ᩅ​ᨧᩢᨠᩖᩣ᩠ᨿ​ᨸᩮ᩠ᨶᩈᩦ​ᨵᩮᩢᩣᩉ᩠ᨾᩮᩬᩥᩁ​ᨴᩮᩢ᩵ᩣ​ ᨻᩕᩬ᩶ᨾ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ​ᨴᩬ᩶ᨦ​ᨣᩲ᩵​᪩[27]​ ᨩᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᩅ᩵ᩤ​ ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨶᩦ᩶​ᨠᩮᩥ᩠ᨭ​ᨿᩬ᩶ᩁᩁᨷᩫ᩠ᨷ​ᨽᩪᨾᩥ᩼ᨣᩩ᩶ᨾᨠᩢ᩠ᨶ​ᨹ᩵ᩣ᩠ᨶ​ᨪᩮᩃ᩠ᩃ᩼​ ​(cell-mediated immunity) ​ᨣ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩅᩱᩁᩢ᩠ᩈ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ᪩​ ᨳ᩵ᩣᩅ᩵ᩤ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨧᩮᩢ᩠ᨷ​ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ​ᨯᩦ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ ᨲᩩ᩵ᨾ​ᨷᩫ᩠ᨶ​ᨹᩥ᩠ᩅ​ᨧᩢ​ᨣᩬ᩠᩵ᨿᪧ​ ᨧᩣ᩠ᨦ​ᨻᩱ​ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᨷᩴ​ᨲᩫ᩠ᨠ​ᩈᨠᩮᩢ᩠ᨯ​ᩁᩂ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨸ᩶ᩣ᩠ᩅ᪩[28]

ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨲᩫ᩠ᨠᩃᩮᩬᩥᨯEdit

ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨲᩫ᩠ᨠᩃᩮᩬᩥᨯ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨴᩦ᩵​ᨾᩦ​ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ​ᩉ᩠ᨶᩢᨠ​ ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᨧᩢ​ᨾᩦ​ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ​ᩃᩮᩬᩥᨯᩋᩬᨠ​ᨲᩣ᩠ᨾ​ᨹᩥ᩠ᩅᩉ᩠ᨶᩢᨦ​ ᨿᩮᩬᩥ᩵ᩋᩋᩬ᩵ᩁ ᨴᩣ᩠ᨦ​ᨯᩮᩥ᩠ᩁ​ᩋᩣᩉᩣ᩠ᩁ​ ᩓ​ᩋᩅᨿᩅ​ᨻᩣ᩠ᨿ​ᨶᩲ᪩​ ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨶᩦ᩶​ᨠᩮᩥ᩠ᨭ​ᨯᩱ᩶​ᨷᩕᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨱ​ ᪂% ᨡᩬᨦ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨲᩥ᩠ᨯ​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩓ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᨠᩮᩥ᩠ᨭ​ᨶᩲ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᩉ᩠ᨿᩲ᩵᪩[25]​ ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨲᩫ᩠ᨠᩃᩮᩬᩥᨯ​ᨧᩢ​ᨷᩴ​ᨣᩕᩲ᩵​ᨾᩦ​ᨲᩩ᩵ᨾ​ᩉ᩠ᨶᩬᨦ​ ᨲᩯ᩵​ᨧᩢ​ᨾᩦ​ᩃᩮᩬᩥᨯ​ᩋᩬᨠ​ᨲᩲ᩶​ᨹᩥ᩠ᩅ​ᩉ᩠ᨶᩢᨦ​ ᨿᩮ᩠ᨿᩡ​ᩉᩨ᩶​ᨹᩖᩯ​ᨯᩪ​ᩉ᩠ᨾᩮᩬᩥᩁ​ᩉ᩠ᨾᩱ᩶​ᨯᩣᩴ[25] ​ᨨᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨣᩴ​ᨧᩢ​ᩁᩬ᩶ᨦ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨶᩦ᩶​ᩅ᩵ᩤ​ ​ variola nigra ᨣᩤ "ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨯᩣᩴ"᪩[29] ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨲᩫ᩠ᨠᩃᩮᩬᩥᨯ​ᨷᩴ​ᨣᩕᩲ᩵​ᨸᩡ​ᩅ᩵ᩤ​ᨠᩮᩥ᩠ᨭ​ᨿᩬ᩶ᩁ​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ Variola minor[30] ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ​ᩃᩮᩬᩥᨯ​ᩋᩬᨠ​ᩋᩣ᩠ᨧ​ᨠᩮᩥ᩠ᨭ​ᨯᩱ᩶​ᨶᩲ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨾᩦ​ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ​ᨷᩴ​ᨶᩢ᩠ᨠ​ᩓ​ᨷᩴᨸᩮ᩠ᨶ​ᩋᩫᨶ᩠ᨲᩕᩣ᩠ᨿ[31] ᨲᩯ᩵​ᨶᩲ​ᨠᩁᨱᩦ​ᨡᩬᨦ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨲᩫ᩠ᨠᩃᩮᩬᩥᨯ​​ ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ​ᨶᩦ᩶​ᨾᩢ᩠ᨠ​ᨧᩢ​ᨳᩮᩥ᩠ᨦ​ᨲᩣ᩠ᨿ᪩[32]​ ᩅᩢ᩠ᨣᨪᩦ᩠ᨶ​ᨷᩴ​ᩋᩣ᩠ᨧ​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨽᩪᨾᩥ᩼ᨣᩩ᩶ᨾᨠᩢ᩠ᨶ​ᨲ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨲᩫ᩠ᨠᩃᩮᩬᩥᨯ​ᨯᩱ᩶​ ᩓ​ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋᨤᩫ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨯᩱ᩶​ᩁᩢ᩠ᨷ​ᩅᩢ᩠ᨣᨪᩦ᩠ᨶ​ᨪ᩶ᩣᩴ​ᨣᩴ​ᨸᩮ᩠ᨶᨿᩢ᩠ᨦ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨶᩦ᩶​ᨯᩱ᩶᪩​ ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨲᩫ᩠ᨠᩃᩮᩬᩥᨯ​ᨾᩦ​ᩈᩬᨦ​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨤᩨᨷᩯ᩠ᨷ​ᨠᩮᩥ᩠ᨭ​ᩅᩮᩥ᩠ᨿ​ᩓ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨠᩮᩥ᩠ᨭ​ᨩ᩶ᩣ᪩[27]

ᩈᩣᩉᩮ᩠ᨲᩩ​ᩓ​ᨠᩫ᩠ᩃᨠᩱ​ᨡᩬᨦ​ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥEdit

ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨠᩮᩥ᩠ᨭ​ᨿᩬ᩶ᩁ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨲᩥ᩠ᨯ​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩅᩱᩁᩢ᩠ᩈᩅᩤᩁᩥᩋᩰᩃᩣ​ (Variola virus)​ ᨪᩮᩥ᩠᩵ᨦ​ᩀᩪ᩵​ᨶᩲ​ᨠᩕᨠᩪᩃ᩼ᨽᩬᨠ᩠ᩈ᩼ᩅᩥᩁᩥᨯᩦ​ (Poxviridae) ᨠᩕᨠᩪᩃ᩼​ᨿᩬ᩠᩵ᨿ​ ᨥᩬᩴᩁ᩼ᨯᩰᨽᩬᨠ᩠ᩈ᩼ᩅᩥᩁᩥᨶᩦ​ (Chordopoxvirinae)​ ᩓ​ᩅᩫᨦ᩠ᩈ᩼​ᩋᩬᩴᩁ᩼ᨵᩰᨽᩬᨠ᩠ᩈ᩼ᩅᩱᩁᩢ᩠ᩈ​ (Orthopoxvirus)᪩​ ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᩉᩣ᩠ᨿᨧᩲ​ᩐᩣ​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩅᩱᩁᩢ᩠ᩈ​ᩅᩤᩁᩥᩋᩰᩃᩣᨡᩮᩢ᩶ᩣᨻᩱ​ ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᨣᩴ​ᨧᩢ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᨻᩱ​ᩀᩪ᩵​ᨴᩦ᩵​ᨿᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩋᩬ᩵ᩁ​ᨶᩲ​ᨸᩣ᩠ᨠ​ ᨠᩖ᩠ᩅᨦᨤᩬᩴ​ ᩓ​ᨴᩣ᩠ᨦ​ᨯᩮᩥ᩠ᩁ​ᩉᩣ᩠ᨿ​ᨧᩲ᪩​ ᨲᩬᩴ᩵ᨾᩣ​ ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᨣᩴ​ᨧᩢ​ᨿ᩶ᩣ᩠ᨿ​ᨻᩱ​ᩈᩪ᩵​ᨲᩬ᩵ᨾ​ᨶ᩶ᩣᩴ​ᩉᩖᩮᩬᩥᨦ​ᩓ᩠ᩅ​ᨣᩴ​ᨧᩢ​ᩁᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᨷᩯ᩠᩵ᨦ​ᨲ᩠ᩅᩫ᪩​ ᨶᩲ​ᩁᨿ​ᨲᩮᩥ᩠ᨷ​ᩉ᩠ᨿᩲ᩵​ᩁᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᨲᩫ᩠᩶ᨶ​ ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩅᩱᩁᩢ᩠ᩈ​ᨧᩢ​ᨿ᩶ᩣ᩠ᨿᨧᩣ᩠ᨠ​ᨪᩮᩃ᩠ᩃ᩼​ᨶᩧ᩠᩵ᨦ​ᨻᩱ​ᩉᩣ​ᨳᩯ᩠ᨾ​ᨪᩮᩃ᩠ᩃ᩼​ᨶᩧ᩠᩵ᨦ​ ᨲᩯ᩵​ᨷᩕᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨱ​ᩅᩢ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ ᪁᪂​ ᨪᩮᩃ᩠ᩃ᩼ᨴᩦ᩵​ᨲᩥ᩠ᨯ​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᨣᩴ​ᨧᩢ​ᨲᩣ᩠ᨿ​ᩓ​ᩈ᩠ᩃ᩻ᩣ᩠ᨿᨻᩱ​​ ᨸᩖᩬ᩠᩵ᨿ​ᩅᩱᩁᩢ᩠ᩈ​ᨷᩁᩥᨾᩣ᩠ᨱ​ᨶᩢ᩠ᨠ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᩈᩪ᩵​ᨠᩕᩈᩯ​ᩃᩮᩬᩥᨯ​ᨧᩫ᩠ᨶ​ᨠᩮᩥ᩠ᨭ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ​ᨲᩥ᩠ᨯᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩅᩱᩁᩢ᩠ᩈ​ᨶᩲ​ᨠᩕᩈᩯ​ᩃᩮᩬᩥᨯ​ (viremia)᪩​ ᩉ᩠ᨶᩦ᩶​ᨧᩢ​ᨿᩮ᩠ᨿᩡ​ᩉᩨ᩶​ᩅᩱᩁᩢ᩠ᩈ​ᨷᩯ᩠᩵ᨦ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩁᩬᨷ​ᨴᩦ᩵​ᩈᩬᨦ​​ ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᨩᩲ᩶​ᨾᩯ᩠᩶ᨾ​ ᨡᩱ​ᨯᩪᨠ​ ᩓ​ᨲᩬ᩵ᨾ​ᨶ᩶ᩣᩴ​ᩉᩖᩮᩬᩥᨦ᪩

ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩁᩢᨠ᩠ᩇᩣEdit

ᨶᩲ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​​ ᨳ᩵ᩣ​ᨯᩱ᩶​ᩁᩢ᩠ᨷ​ᩅᩢ᩠ᨣᨪᩦ᩠ᨶ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨻᩣ᩠ᨿ​ᨶᩲ​ ᪃​ ᩅᩢ᩠ᨶ​ᩉᩖᩢᨦ​ᨲᩥ᩠ᨯ​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ ​ᨧᩢ​ᩈᩣᨾᩣᩁ᩠ᨳ​ᨸᩬ᩶ᨦᨠᩢ᩠ᨶ​ᨣᩤ​ᩃᩫ᩠ᨯ​ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ​ᩁᩩᩁᩁᩯ᩠ᨦ​ᨡᩬᨦ​ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥ​ᨯᩱ᩶᪩​ ᨳ᩵ᩣ​ᨯᩱ᩶​ᩁᩢ᩠ᨷ​ᩅᩢ᩠ᨣᨪᩦ᩠ᨶ​ᨻᩣ᩠ᨿ​ᨶᩲ​ ᪄​ ᨳᩮᩥ᩠ᨦ​ ᪇​ ᩅᩢ᩠ᨶ​ᩉᩖᩢᨦ​ᨲᩥ᩠ᨯ​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ ᨣᩴᨿᩢ᩠ᨦ​ᨧᩢ​ᨩ᩠ᩅ᩠᩵ᨿ​ᨸᩬ᩶ᨦᨠᩢ᩠ᨶ​ᨣᩤ​ᩃᩫ᩠ᨯ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᩁᩯ᩠ᨦ​ᨡᩬᨦ​ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥ​ᩃᩫ᩠ᨦ​ᨯᩱ᩶​᪩[33]​ ᨳ᩵ᩣ​ᨷᩴ​ᨩᩲ᩶​ᩅᩢ᩠ᨣᨪᩦ᩠ᨶ​ ᨠᩣ᩠ᩁᩁᩢᨠ᩠ᩇᩣ​ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨣᩴ​ᨧᩢ​ᩁᩢᨠ᩠ᩇᩣ​ᨲᩣ᩠ᨾ​ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ​ ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋᩅ᩵ᩤ​ ᨠᩣ᩠ᩁᨵᩣᩴᨹᩖᩯ​ᩓ​ᨤᩩᨾ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨲᩥ᩠ᨯ​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​᪨​ ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨤᩩᨾ​ᩈᩣ᩠ᩁ​ᨶ᩶ᩣᩴ​᪨​ ᩓ​ᨣᩴᩋᩣ᩠ᨧ​ᨾᩦ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩈᩲ᩵​ᨣᩕᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᨩ᩠ᩅ᩠᩵ᨿ​ᩉᩣ᩠ᨿᨧᩲ​ᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ᪩​ ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᩁ᩶ᩣ᩠ᨿᩁᩯ᩠ᨦ​​ᩓᨷᩯ᩠ᨷ​ᨲᩫ᩠ᨠᩃᩮᩬᩥᨯ​ ᩁᩢᨠ᩠ᩇᩣ​ᨯᩱ᩶​ᩉ᩠ᨾᩮᩬᩥᩁ​ᩁᩢᨠ᩠ᩇᩣ​ᨽᩣᩅᨫᩬᩢᨠ​ (shock) ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩅ᩵ᩤ​ ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨲᩮᩬᩥ᩵ᨾ​ᩈᩣ᩠ᩁ​ᨶ᩶ᩣᩴ᪩​ ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨸ᩠ᩅ᩠᩵ᨿ​ᨴᩦ᩵​ᨾᩦ​ᨹᩨ᩠᩵ᨶ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᨤ᩠ᩅᩱ᩵​ᨣᩤ​ᨠᩮᩬᩥᨷ​ᨤ᩠ᩅᩱ᩵​ᨲ᩠ᩅᩫ​ ᩁᩢᨠ᩠ᩇᩣ​ᨯᩱ᩶ᩉ᩠ᨾᩮᩬᩥᩁ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩁᩢᨠ᩠ᩇᩣ​ᨹᩖᩯ​ᨼᩱ​ᩉ᩠ᨾᩱ᩶ᨹᩥ᩠ᩅ​᪩[34]

ᨶᩲ​ᨸᩦ​ ᪂᪀᪁᪈​ ᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩼ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩋᩣᩉᩣ᩠ᩁ​ᩓ​ᩀᩣ​ᨡᩬᨦ​ᩈᩉᩁᩢᨭᩛ᩼ᨯᩱ᩶​ᩋᨶᩩᨾᩢᨲᩥ​ᩀᩣ​ᨵᩦᨤᩰᩅᩥᩁᩥᨾᩣ᩠ᨴ​ (tecovirimat) ᨻᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨩᩲ᩶​ᩁᩢᨠ᩠ᩇᩣ​ᨻ᩠ᨿᩣ᩠ᨵᩥ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨡ᩠ᨶ᩻ᩣ᩠ᨶ​ᩁᩯ᩠ᨠ᪩[35] ᩀᩣ​ᨲ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᩅᩱᩁᩢ᩠ᩈ​ᨯᩱ᩶​ᨻᩢᨯ᩠ᨰᩣ​ᨻᩱ​ᨠᩖᩱ​ᨶᩢ᩠ᨷ​ᨲᩯ᩵​ᨠᩣ᩠ᩁᩁᨷᩣ᩠ᨯ​ᨡᩬᨦ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩈᩩᨯᨴ᩶ᩣ᩠ᨿ​ ᩓ​ᨦᩣ᩠ᨶ​ᩅᩥᨧᩱ᩠ᨿ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᨦᩣ᩠ᨶ​ᨣᩴ​ᨯᩱ᩶​ᨶᩯᩡ​ᨶᩣᩴ​ᩅ᩵ᩤ​ᩀᩣ​ᩈᩥᨯᩰᨼᩰᩅᩮ᩠ᨿᩁ᩼​ (cidofovir) ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦᨴᩦ᩵ᨧᩢ​ᨩᩲ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩀᩣ​ᩁᩢᨠ᩠ᩇᩣ​ᨯᩱ᩶᪩​ ᩀᩣ​ᨶᩦ᩶​ᨲᩬ᩶ᨦ​ᨨᩦ᩠ᨯ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᩈᩮ᩠᩶ᨶ​ ᩓ​ᨣᩴᩋᩣ᩠ᨧ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨻᩥ᩠ᩇ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨲᩲ​ᨯᩱ᩶᪩[36]

ACAM2000 ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩅᩢ᩠ᨣᨪᩦ᩠ᨶ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇ​ᨴᩦ᩵​ᨻᩢᨯ᩠ᨰᨶᩣ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᨷ᩠ᩅᩫᩁᩥᩇᩢ᩠ᨴ Acambis​᪩​ ᨯᩱ᩶​ᩁᩢ᩠ᨷ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩋᨶᩩᨾᩢᨲᩥ​ᨩᩲ᩶​ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩼ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩋᩣᩉᩣ᩠ᩁ​ᩓᩀᩣ​​ᨡᩬᨦ​ᩈᩉᩁᩢᨭᩛ᩼​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ ᪃᪁​ ᨠᩢᨶ᩠ᨿᩣᨿᩫ᩠ᨶ​ ᪂᪀᪀᪇᪩​ ᩅᩢ᩠ᨣᨪᩦ᩠ᨶ​ᨶᩦ᩶​ᨾᩦ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᨷᩕᨠᩬᨷ​ᨤᩨ​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩅᩱᩁᩢ᩠ᩈ​ᩅᩢ᩠ᨣᨪᩥᨶᩮ᩠ᨿ​ (vaccinia virus) ᨪᩮᩥ᩠᩵ᨦ​ᨳᩪᨠ​ᨤᩖᩰᨶ᩼ᩃᩩᨠ​ᩈᩣ᩠ᨿ​ᨻᩢᨶ᩠ᨵᩩ᩼​ᨡᩬᨦ​ᩅᩢ᩠ᨣᨪᩦ᩠ᨶ​ Dryvax​ ᨪᩮᩥ᩠᩵ᨦ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩁᩩ᩵ᩁ​ᨠᩮᩢ᩵ᩣ᪩​ ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ Dryvax ᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᨧᩢ​ᨳᩪᨠ​ᨽᩰᩬᩡ​ᨶᩲ​ᩉ᩠ᨶᩢᨦ​ᨡᩬᨦ​ᨦ᩠ᩅᩫᩉ᩠ᨶᩬ᩠ᨿ᩶​ᩓ᩠ᩅ​ᨳᩪᨠ​​ᩐᩣ​ᨻᩱ​ᩋᩫ᩠ᨷᩉᩯ᩠᩶ᨦ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨿᩮᩬᩥᨠ​ᨡᩯ᩠ᨦ (freeze-drying)᪩​​ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ​​ ACAM2000​ ᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ ᩅᩱᩁᩢ᩠ᩈ​ᨧᩢ​ᨳᩪᨠ​ᨽᩰᩬᩡ​ᨶᩲ​ᨪᩮᩃ᩠ᩃ᩼​ᨶᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᨿᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨷᩩ​ᨹᩥ᩠ᩅ​ᩃᩩᨠᨲᩲ​ᨡᩬᨦ​ᩃᩥ᩠ᨦ​ᨡ᩠ᨿᩅ​ᩋᩯᨼᩕᩥᨠᩢ᩠ᨶ​ (vero cells)᪩​ ᨷᩕᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥᨹᩫ᩠ᩃ​ᩓ​ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ​ᨷᩴ​ᨽᩧ᩠ᨦ​ᨷᩕᩈᩫᨦ᩠ᨣ᩼ᨡᩬᨦ​ᩅᩢ᩠ᨣᨪᩦ᩠ᨶ​ᨶᩦ᩶​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ Dryvax᪩[37] ​ᩅᩢ᩠ᨣᨪᩦ᩠ᨶ​ᨶᩦ᩶​ᨷᩴ​ᨯᩱ᩶ᨾᩦ​ᩉᩨ᩶​ᨷᩕᨩᩣᨩᩫ᩠ᨶ​ᨳ᩠ᩅᩫ᩶​ᨻᩱ​ᨶᩲ​ᩈᩉᩁᩢᨭᩛ᩼ᩋᨾᩮᩁᩥᨣᩤ​​ ᩉᩨ᩶ᨾᩦ​ᨨᨻᩕᩰᩬᩡ​ᨧᩮᩢ᩶ᩣ​ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣ​ᨴᩦ᩵​ᨲᩣᩉᩣ᩠ᩁ​ᩓ​ᨾᩦ​ᨠᩮᩢ᩠ᨷ​ᩈᩣᩴᩁᩬᨦ​ᩅᩱ᩶​ᨶᩲ​ᩃᩮ᩠᩶ᨾ​ᩀᩣ​ᨷᩕᨧᩣᩴᨩᩣ᩠ᨲ​ᨡᩬᨦ​ᩋᨾᩮᩁᩥᨣᩤ​ (Strategic National Stockpile)᪩[38]​​

ᨶᩲ​ᨯᩮᩬᩥᩁ​ᨾᩥᨳᩩᨶᩣᨿᩫ᩠ᨶ​ ᪂᪀᪂᪁​ ᩀᩣ​ᨷᩕᩥ᩠ᨶᩈᩥᨯᩰᨼᩰ​ᩅᩮ᩠ᨿᩁ᩼​ (brincidofovir) ᨯᩱ᩶ᩁᩢ᩠ᨷ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩋᨶᩩᨾᩢᨲᩥ​ᨶᩲ​ᩈᩉᩁᩢᨭᩛ᩼​ ᩈᩣᩴᩉᩕᩢ᩠ᨷ​ᨩᩲ᩶​ᩁᩢᨠ᩠ᩇᩣ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨸ᩠ᩅ᩠᩵ᨿ​ᨺᩦᨯᩣ᩠ᩇᨿᩬ᩶ᩁ​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩅᩱᩁᩢ᩠ᩈ​ᩅᩤᩁᩥᩋᩰᩃᩣ᪩[39][40]

ᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩥ᩠ᨦEdit

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 "Signs and Symptoms". CDC (ᨽᩣᩈᩣ​ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩈ). 7 June 2016. ᩈᩨ᩠ᨷᨪᩰᩬᩡ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ 14 December 2017.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 "What is Smallpox?". CDC (ᨽᩣᩈᩣ​ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩈ). 7 June 2016. ᩈᩨ᩠ᨷᨪᩰᩬᩡ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ 14 December 2017.
 3. 3.0 3.1 Ryan KJ, Ray CG, eds. (2004). Sherris Medical Microbiology (4th ed.). McGraw Hill. pp. 525–28. ISBN 978-0-8385-8529-0.
 4. 4.0 4.1 4.2 "Prevention and Treatment". CDC (ᨽᩣᩈᩣ​ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩈ). 13 December 2017. ᩈᩨ᩠ᨷᨪᩰᩬᩡ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ 14 December 2017.
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 "Smallpox". WHO Factsheet. ᩃᩮ᩠᩶ᨾ​ᨡᩬᩴ᩶ᨾᩪᩃ᩼​ᨠᩮᩢ᩵ᩣ​ᨠᩮᩢ᩠ᨷ​ᩃᩩᨠ ᨨᨷᩢ᩠ᨷᨯᩮᩥ᩠ᨾ ᨳᩮᩥ᩠ᨦ 21 September 2007.
 6. Babkin, I, Babkina, I (March 2015). "The Origin of the Variola Virus". Viruses. 7 (3): 1100–1112. doi:10.3390/v7031100. PMID 25763864.
 7. "Smallpox - Symptoms and causes". Mayo Clinic (ᨽᩣᩈᩣ​ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩈ). ᩈᩨ᩠ᨷᨪᩰᩬᩡ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ 2022-04-27.
 8. Lebwohl, Mark G.; Heymann, Warren R.; Berth-Jones, John; Coulson, Ian (2013). Treatment of Skin Disease E-Book: Comprehensive Therapeutic Strategies (ᨽᩣᩈᩣ​ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩈ). Elsevier Health Sciences. p. 89. ISBN 978-0-7020-5236-1.
 9. Riedel S (January 2005). "Edward Jenner and the history of smallpox and vaccination". Proceedings. 18 (1): 21–25. doi:10.1080/08998280.2005.11928028. PMID 16200144.
 10. 10.0 10.1 "History of Smallpox". CDC (ᨽᩣᩈᩣ​ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩈ). 25 July 2017. ᩈᩨ᩠ᨷᨪᩰᩬᩡ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ 14 December 2017.
 11. 11.0 11.1 Hays JN (2005). Epidemics and Pandemics: Their Impacts on Human History (ᨽᩣᩈᩣ​ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩈ). ABC-CLIO. pp. 151–52. ISBN 978-1-85109-658-9.
 12. Koprowski, Hilary; Oldstone, Michael B. A. (1996). Microbe hunters, then and now. Medi-Ed Press. p. 23. ISBN 978-0-936741-11-6.
 13. Henderson DA (December 2011). "The eradication of smallpox – an overview of the past, present, and future". Vaccine. 29 Suppl 4: D7–9. doi:10.1016/j.vaccine.2011.06.080. PMID 22188929.
 14. Henderson D (2009). Smallpox : the death of a disease. Prometheus Books. p. 12. ISBN 978-1-61592-230-7.
 15. Needham, Joseph (2000). Science and Civilisation in China: Volume 6, Biology and Biological Technology, Part 6, Medicine (ᨽᩣᩈᩣ​ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩈ). Cambridge University Press. p. 134. ISBN 978-0-521-63262-1. ᩈᩨ᩠ᨷᨪᩰᩬᩡ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ 30 March 2020.
 16. Silverstein, Arthur M. (2009). A History of Immunology (2nd ed.). Academic Press. p. 293. ISBN 978-0080919461..
 17. Strathern, Paul (2005). A Brief History of Medicine. London: Robinson. p. 179. ISBN 978-1-84529-155-6.
 18. Wolfe RM, Sharp LK (August 2002). "Anti-vaccinationists past and present". BMJ. 325 (7361): 430–32. doi:10.1136/bmj.325.7361.430. PMID 12193361.
 19. "Smallpox vaccines". WHO. ᩈᩨ᩠ᨷᨪᩰᩬᩡ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ 27 March 2020.
 20. Guidotti, Tee L. (2015). Health and Sustainability: An Introduction (ᨽᩣᩈᩣ​ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩈ). Oxford University Press. p. T290. ISBN 978-0-19-932568-9.
 21. Roossinck, Marilyn J. (2016). Virus: An Illustrated Guide to 101 Incredible Microbes (ᨽᩣᩈᩣ​ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩈ). Princeton University Press. p. 126. ISBN 978-1-4008-8325-7.
 22. 22.0 22.1 "Smallpox". Armed Forces Institute of Pathology: Department of Infectious and Parasitic Diseases. ᩃᩮ᩠᩶ᨾ​ᨡᩬᩴ᩶ᨾᩪᩃ᩼​ᨠᩮᩢ᩵ᩣ​ᨠᩮᩢ᩠ᨷ​ᩃᩩᨠ ᨨᨷᩢ᩠ᨷᨯᩮᩥ᩠ᨾ ᨳᩮᩥ᩠ᨦ 9 October 2007. ᩈᩨ᩠ᨷᨪᩰᩬᩡ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ 28 October 2008.
 23. Rao AR (1972). Smallpox (1st ed.). Bombay: Kothari Book Depot. OCLC 723806.
 24. Hogan CJ, Harchelroad F (2018-08-22). "CBRNE – Smallpox". EMedicine. ᩈᩨ᩠ᨷᨪᩰᩬᩡ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ 23 September 2006.
 25. 25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 Atkinson W, Hamborsky J, McIntyre L, Wolfe S, eds. (2005). "Smallpox" (PDF). Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases (The Pink Book) (9th ed.). Washington DC: Public Health Foundation. pp. 281–306. ᩃᩮ᩠᩶ᨾ​ᨡᩬᩴ᩶ᨾᩪᩃ᩼​ᨠᩮᩢ᩵ᩣ​ᨠᩮᩢ᩠ᨷ​ᩃᩩᨠ ᨨᨷᩢ᩠ᨷᨯᩮᩥ᩠ᨾ (PDF) ᨳᩮᩥ᩠ᨦ 6 March 2010.
 26. 26.0 26.1 "Smallpox Disease and Its Clinical Management" (PDF). From the training course titled "Smallpox: Disease, Prevention, and Intervention" (www.bt.cdc.gov/agent/smallpox/training/overview). ᩃᩮ᩠᩶ᨾ​ᨡᩬᩴ᩶ᨾᩪᩃ᩼​ᨠᩮᩢ᩵ᩣ​ᨠᩮᩢ᩠ᨷ​ᩃᩩᨠ ᨨᨷᩢ᩠ᨷᨯᩮᩥ᩠ᨾ (PDF) ᨳᩮᩥ᩠ᨦ 10 May 2016. ᩈᩨ᩠ᨷᨪᩰᩬᩡ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ 26 December 2007.
 27. 27.0 27.1 27.2 27.3 Fenner F, Henderson DA, Arita I, Ježek Z, Ladnyi ID (1988). "The History of Smallpox and its Spread Around the World" (PDF). Smallpox and its eradication. History of International Public Health. 6. Geneva: World Health Organization. pp. 209–44. hdl:10665/39485. ISBN 978-92-4-156110-5. ᩈᩨ᩠ᨷᨪᩰᩬᩡ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ 14 December 2017.
 28. "Clinical Disease Smallpox CDC". www.cdc.gov (ᨽᩣᩈᩣ​ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩈ). 2019-02-15. ᩈᩨ᩠ᨷᨪᩰᩬᩡ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ 2019-12-21.
 29. Preston, Richard (12 July 1999). "A reporter at large: Demon in the Freezer". The New Yorker. ᩈᩨ᩠ᨷᨪᩰᩬᩡ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ 3 January 2008.
 30. Downie AW, Fedson DS, Saint Vincent L, Rao AR, Kempe CH (December 1969). "Haemorrhagic smallpox". The Journal of Hygiene. 67 (4): 619–29. doi:10.1017/S0022172400042078. PMID 4311573.
 31. Dixon CW (1962). Smallpox. London: Churchill.
 32. Lane JM (April 2011). "Remaining questions about clinical variola major". Emerging Infectious Diseases. 17 (4): 676–80. doi:10.3201/eid1704.101960. PMID 21470458.
 33. "Vaccine Overview" (PDF). Smallpox Fact Sheet. ᩃᩮ᩠᩶ᨾ​ᨡᩬᩴ᩶ᨾᩪᩃ᩼​ᨠᩮᩢ᩵ᩣ​ᨠᩮᩢ᩠ᨷ​ᩃᩩᨠ ᨨᨷᩢ᩠ᨷᨯᩮᩥ᩠ᨾ (PDF) ᨳᩮᩥ᩠ᨦ 2 January 2008. ᩈᩨ᩠ᨷᨪᩰᩬᩡ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ 2 January 2008.
 34. Fenner F, Henderson DA, Arita I, Ježek Z, Ladnyi ID (1988). "Chapter 9: Development of the Global Smallpox Eradication Programme, 1958–1966" (PDF). Smallpox and Its Eradication. History of International Public Health. 6. Geneva: World Health Organization. pp. 31, 125. ISBN 978-92-4-156110-5. ᩃᩮ᩠᩶ᨾ​ᨡᩬᩴ᩶ᨾᩪᩃ᩼​ᨠᩮᩢ᩵ᩣ​ᨠᩮᩢ᩠ᨷ​ᩃᩩᨠ ᨨᨷᩢ᩠ᨷᨯᩮᩥ᩠ᨾ (PDF) ᨳᩮᩥ᩠ᨦ 15 ᨾᨠᩁᩣᨣᩫ᩠ᨾ 2011. ᩈᩨ᩠ᨷᨪᩰᩬᩡ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ 2 ᨾᨠᩁᩣᨣᩫ᩠ᨾ 2008.
 35. Office of the Commissioner. "Press Announcements – FDA approves the first drug with an indication for treatment of smallpox". www.fda.gov (ᨽᩣᩈᩣ​ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩈ). ᩈᩨ᩠ᨷᨪᩰᩬᩡ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ 2018-07-28.
 36. Bray M, Roy CJ (July 2004). "Antiviral prophylaxis of smallpox". The Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 54 (1): 1–5. doi:10.1093/jac/dkh286. PMID 15163655.
 37. Metzger W, Mordmueller BG, et al. (Cochrane Infectious Diseases Group) (July 2007). "Vaccines for preventing smallpox". The Cochrane Database of Systematic Reviews (3): CD004913. doi:10.1002/14651858.CD004913.pub2. PMID 17636779.
 38. "Smallpox Preparedness and Response Updates from FDA". U.S. Food and Drug Administration. 4 June 2021.
 39. "FDA approves drug to treat smallpox". U.S. Food and Drug Administration (FDA). 4 June 2021. ᩈᩨ᩠ᨷᨪᩰᩬᩡ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ 7 June 2021.
 40. "NDA Appoval – Animal Efficacy" (PDF). U.S. Food and Drug Administration (FDA). 4 June 2021. ᩈᩨ᩠ᨷᨪᩰᩬᩡ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ 7 June 2021.