Wp/nod/ᨷᩯ᩠ᨷᨧᩣᩴᩃᩬᨦᨾᩣᨲᩕᨮᩣ᩠ᨶ

< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᨷᩯ᩠ᨷᨧᩣᩴᩃᩬᨦᨾᩣᨲᩕᨮᩣ᩠ᨶ

ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨧᩣᩴᩃᩬᨦ​ᨾᩣᨲᩕᨮᩣ᩠ᨶ​ᨡᩬᨦ​ᨼᩥᩈᩥᨠ᩠ᩈ᩼ᩋᨶᩩᨽᩣ᩠ᨣ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩂᩇᨯᩦ​ᨴᩦ᩵​ᨩᩱ᩶​ᨧᩣᨡᩱ​ᩁᩯ᩠ᨦᨻᩨ᩠᩶ᨶᨮᩣ᩠ᨶᨶᩱᨧᩢᨠ᩠ᨠᩅᩣ᩠ᩃ ᩓ​ᨷᩯ᩠᩵ᨦ​ᩉ᩠ᨾ᩠ᩅᨯ​ᩋᨶᩩᨽᩣ᩠ᨣ​ᨾᩪᩃᨮᩣ᩠ᨶ᪩ ᨷᩢ᩠ᨯ​ᨯ᩠᩵ᨿᩅ​ᨶᩦ᩶​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨧᩣᩴᩃᩬᨦ​ᨶᩦ᩶​ᨩᩱ᩶​ᨧᩣᨡᩱ​ᩁᩯ᩠ᨦ​ᨻᩨ᩠᩶ᨶᨮᩣ᩠ᨶ​ᨯᩱ᩶​ᩈᩣ᩠ᨾ​ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ (ᩃᩩᨠ​ᩈᩦ᩵​ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ) ᨤᩨ ᩁᩯ᩠ᨦ​ᨾᩯ᩵​ᩉᩖᩮᨠᩡ​ᨼᩱᨼ᩶ᩣ᪨ ᩁᩯ᩠ᨦ​ᩋᩢᨶ᩠ᨲᩕ​ᨠᩥᩁᩥᨿᩣ​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩋ᩵ᩬᩁ᪨ ᩓ​ᩁᩯ᩠ᨦ​ᩋᩢᨶ᩠ᨲᩕ​ᨠᩥᩁᩥᨿᩣ​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩁᩯ᩠ᨦ᪨ ᨲᩯ᩵​ᨿᩢ᩠ᨦ​ᨷᩴ​ᩋᩣ᩠ᨧ​ᨩᩱ᩶​ᨧᩣᨡᩱ​ᩁᩯ᩠ᨦᨶᩰ᩠᩶ᨾᨳ᩠ᩅ᩵ᨦ ᨪᩮᩥ᩠᩵ᨦ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩁᩯ᩠ᨦ​ᨴᩦ᩵​ᩈᩦ᩵​ᨯᩱ᩶᪩ ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨧᩣᩴ​ᩃᩬᨦ​ᨶᩦ᩶ ᨶᩢ᩠ᨠ​ᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩼​ᨤ᩠ᩅᩱ᩵​ᩃᩰᩫ᩠ᨠ​ᨯᩱ᩶​ᨩ᩠ᩅ᩠᩵ᨿ​ᩁ᩠ᩅ᩵ᨾ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᨻᩢᨯ᩠ᨰᨶᩣ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨸᩖᩣ᩠ᨿ​ᩈᨲᩅᩢᩔ᩼​ᨴᩦ᩵ ᪂᪀ ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᩈᩫ᩠ᨾᩁᩮ᩠ᨧ​ᨯᩱ᩶​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩃ᩠ᩅ᩵ᨦ​ᨾᩣ​ᨠᩖᩣ᩠ᨦ​ᨴᩫᩈᩅᩢᩔ᩼​ᨴᩦ᩵ ᪁᪉᪇᪀ ᩉᩖᩢᨦ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨵᩫ᩠ᨯᩃᩬᨦ​ᨻᩥᩈᩪᨧ᩠ᨶ᩼​ᩓ᩠ᩅ​ᩅ᩵ᩤ​ᩋᨶᩩᨽᩣ᩠ᨣ​ᨤ᩠ᩅᩣᩁ᩠ᨠ᩼​ᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ᨾᩦ​ᨴᩯ᩶᪩

ᩋᨶᩩᨽᩣ᩠ᨣᨾᩪᩃᨮᩣ᩠ᨶᨴᩘ᩠ᩃᩣ᩠ᨿᨶᩱᨷᩯ᩠ᨷᨧᩣᩴᩃᩬᨦᨾᩣᨲᩕᨮᩣ᩠ᨶ

ᩋᨶᩩᨽᩣ᩠ᨣᨴᩘ᩠ᩃᩣ᩠ᨿᨶᩱᨷᩯ᩠ᨷᨧᩣᩴᩃᩬᨦ

edit

ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨧᩣᩴᩃᩬᨦ​ᨾᩣᨲᩕᨮᩣ᩠ᨶ​ᨯᩱ᩶​ᩁᩬᨾ​ᩐᩣ​ᩋᨶᩩᨽᩣ᩠ᨣ​ᨾᩪᩃ᩼​ᨮᩣ᩠ᨶ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᩉ᩠ᨾ᩠ᩅᨯ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᨾᩣ​ᩅᩱ᩶​ᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ​ᨠᩢ᩠ᨶ ᩓ᩠ᩅ​ᩋᩣ᩠ᨧ​ᨧᩢ᩠ᨯ​ᨧᩣᩴᨶᩯ᩠ᨠ​ᩉ᩠ᨾᩱ᩵​ᨲᩣ᩠ᨾ​ᨣᩩᨱᩈᩫᨾ᩠ᨷᩢᨲᩥ᩼​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩋᩨ᩠᩵ᨶ ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩅ᩵ᩤ​ᨷᩕᨧᩩ​ᩈᩦ​ᨯᩱ᩶​ᨳᩯ᩠ᨾ​ᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ᪩ ᩋᨶᩩᨽᩣ᩠ᨣ​ᨴᩘ᩠ᩃᩣ᩠ᨿ​ᨾᩦ​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᨶᩦ᩶ :

 • ᨼᩮᩥᩁ᩼ᨾᩥᩋᩬᨶ ᨾᩦᩃᩮ᩠ᨡᩈᨻᩥ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᩃᩮ᩠ᨡᨠᩮᩥ᩠᩵ᨦᨧᩣᩴᨶ᩠ᩅᩁᨲᩮ᩠ᨾ ᩓᩀᩪ᩵ᨲᩱ᩶ᨠᩫ᩠ᨭᩈᨳᩥᨲᩥᨷᩯ᩠ᨷᨼᩮᩥᩁ᩼ᨾᩥ—ᨯᩥᩁᩯ᩠ᨠ
  • ᨤ᩠ᩅᩣᩁ᩠ᨠ᩼ ᩓ ᨷᨭᩥᨤ᩠ᩅᩣᩁ᩠ᨠ᩼ ᪨ ᨾᩦᩃᩮ᩠ᨡᩈᨻᩥ᩠ᨶ = 1/2 ᪨ ᨾᩦᨷᩕᨧᩩᩈᩦ ᪨ ᨡᩬ᩶ᨦᨠ᩠᩵ᨿᩅᨠᩢ᩠ᨷᩋᩢᨶ᩠ᨲᩕᨠᩥᩁᩥᨿᩣᨷᩯ᩠ᨷᩁᩯ᩠ᨦ ᪨ ᨾᩦᩈᩣ᩠ᨾᨩᩪᨠ
   • ᪁. ᩋᩢ᩠ᨻᨤ᩠ᩅᩣᩁ᩠ᨠ᩼ (u) ᪨ ᨯᩣ᩠ᩅᨶ᩼ᨤ᩠ᩅᩣᩁ᩠ᨠ᩼ (d)
   • ᪂. ᨫᩣᩁ᩠ᨾ᩼ᨤ᩠ᩅᩣᩁ᩠ᨠ᩼ (c) ᪨ ᩈᨴᩕᩮᨶ᩠ᨧ᩼ᨤ᩠ᩅᩣᩁ᩠ᨠ᩼ (s)
   • ᪃. ᨵᩬᨻᨤ᩠ᩅᩣᩁ᩠ᨠ᩼ (t) ᪨ ᨷᩬᨴᨴᩬᨾᨤ᩠ᩅᩣᩁ᩠ᨠ᩼ (b)
  • ᩃᩮ᩠ᨻᨴᩬᨶ ᩓ ᨷᨭᩥᩃᩮ᩠ᨻᨴᩬᨶ ᪨ ᨾᩦᩃᩮ᩠ᨡᩈᨻᩥ᩠ᨶ = 1/2 ᪨ ᨷᩜᩦᨷᩕᨧᩩᩈᩦ ᪨ ᨡᩬ᩶ᨦᨠ᩠᩵ᨿᩅᨠᩢ᩠ᨷᩋᩢᨶ᩠ᨲᩕᨠᩥᩁᩥᨿᩣ ᪨ ᨾᩦᩈᩣᨾᨩᩪᨠ
   • ᪁. ᩋᩥᩃᩮ᩠ᨠᨴᩕᩬᨶ (e-) ᪨ ᩋᩥᩃᩮ᩠ᨠᨴᩕᩬᨶᨶᩥ᩠ᩅᨴᩕᩥᨶᩰ (νe)
   • ᪂. ᨾᩥ᩠ᩅᩋᩬᨶ (µ-) ᪨ ᨾᩥ᩠ᩅᩋᩬᨶᨶᩥ᩠ᩅᨴᩕᩥᨶᩰ (νμ )
   • ᪃. ᨵᩮᩢᩣ (τ-) ᪨ ᨵᩮᩢᩣᨶᩥ᩠ᩅᨴᩕᩥᨶᩰ (ντ)
 • ᨷᩰᨪᩬᨶ ᨾᩦᩃᩮ᩠ᨡᩈᨻᩥ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᩃᩮ᩠ᨡᨧᩣᩴᨶ᩠ᩅᩁᨲᩮ᩠ᨾ ᩓᩀᩪ᩵ᨲᩱ᩶ᨠᩫ᩠ᨭᩈᨳᩥᨲᩥᨷᩯ᩠ᨷᨷᩰ᩠ᩈ—ᩋᩱᨶ᩼ᩈᨴᩱᨶ᩼
  • ᨠᩮ᩠ᨧᨷᩰᨪᩬᨶ ᨾᩦᩈᨻᩥ᩠ᨶ = 1 ᪨ ᨸᩮ᩠ᨶᩋᨶᩩᨽᩣ᩠ᨣᨶᩣᩴᨻᩣᩁᩯ᩠ᨦ
   • ᪁. ᨼᩰᨴᩬᨶ (γ)
   • ᪂. ᨷᩰᨪᩬᨶ W ᩓ Z (W+, W-, Z)
   • ᪃. ᨠᩖᩪᩋᩬᨶ ᪈ ᩉ᩠ᨾᩪ᩵ (g)
  • ᩈᨠᩮᩃᩣᩁ᩼ᨷᩰᨪᩬᨶ ᨾᩦᩃᩮ᩠ᨡᩈᨻᩥ᩠ᨶ = 0
   • ᩌᩥᨠ᩠ᩈ᩼ᨷᩰᨪᩬᨶ (H0)

ᨼᩮᩥᩁ᩼ᨾᩥᩋᩬᨶ

edit

ᨼᩮᩥᩁ᩼ᨾᩥᩋᩬᨶ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩉ᩠ᨾᩪ᩵​ᩋᨶᩩᨽᩣ᩠ᨣ​ᨴᩦ᩵​ᨾᩦ​ᩃᩮ᩠ᨡ​ᩈᨻᩥ᩠ᨶ 1/2 ᩀᩪ᩵​ᨲᩱ᩶​ᨠᩫ᩠ᨭ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨠᩦ᩠ᨯᨠᩢ᩠ᨶ​ᨡᩬᨦ​ᨽᩮᩢᩣᩃᩦ᪩ ᨶᩱ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨧᩣᩴᩃᩬᨦ​ᨾᩣᨲᩕᨮᩣ᩠ᨶ​ᨾᩦ ᪁᪂ ᨲ᩠ᩅᩫ ᨧᩢ᩠ᨠ​ᨷᩯ᩠᩵ᨦ​ᩉ᩠ᨾ᩠ᩅᨯ​ᩉ᩠ᨾᩪ᩵​ᨯᩱ᩶​ᨲᩣ᩠ᨾ​ᨣᩩᨱᩈᩫᨾ᩠ᨷᩢᨲᩥ᩼​ᨴᩣ᩠ᨦ​ᨷᩕᨧᩩ​ᩈᩦ᪩ ᨷᩕᨧᩩᩈᩦ​ᨶᩦ᩶​ᨷᩴ᩵​ᨩᩱ᩵​ᩈᩦ​ᨴᩯ᩶ᪧ ᨡᩬᨦ​ᩋᨶᩩᨽᩣ᩠ᨣ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨷᩕ᩠ᨿᨷ​ᨷᩴ᩵ᨯᩣ᩠ᨿ ᨻᩕᩰᩬᩡ​ᩋᨶᩩᨽᩣ᩠ᨣ​ᨡ᩠ᨶ᩻ᩣ᩠ᨯ​ᨾᩬᨠ​ᨶᩦ᩶ ᨧᩢ​ᩉ᩠ᨶᩥ᩶ᩅ​ᩉᩖᩮᩬᩥᩋ​ᩃ᩠ᩅᨦ​ᨿᩣ᩠ᩅ​ᨡᩬᨦ​ᨣᩖᩨ᩵ᩁ​ᩈᩯ᩠ᨦ​ᩈᩦ​ᨴᩘ᩠ᩃᩣ᩠ᨿ ᨧᩧ᩠᩵ᨦ​ᩉᩢ᩠ᨶ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩈᩦ​ᨷᩴ᩵​ᨯᩱ᩶᪩ ᨼᩮᩥᩁ᩼ᨾᩥᩋᩬᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨾᩦ​ᨷᩕᨧᩩ​ᩈᩦ​ᨤᩨ «ᨤ᩠ᩅᩣᩁ᩠ᨠ᩼» ᨾᩦ ᪆ ᨲ᩠ᩅᩫ (ᩋᩢ᩠ᨻ ᪨ ᨯᩣ᩠ᩅᨶ᩼ ᪨ ᨫᩣᩁ᩠ᨾ᩼ ᪨ ᩈᨴᩕᩮᨶ᩠ᨧ᩼ ᪨ ᨵᩬᨻ ᪨ ᨷᩬᨴᨴᩬᨾ) ᪨ ᩓ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩜᩦ​ᨷᩕᨧᩩ​ᩈᩦ​ᨤᩨ «ᩃᩮ᩠ᨻ​ᨴᩬᨶ» ᨾᩦ​ᨳᩯ᩠ᨾ ᪆ ᨲ᩠ᩅᩫ ( ᩋᩥᩃᩮ᩠ᨠᨴᩕᩬᨶ ᪨ ᩋᩥᩃᩮ᩠ᨠᨴᩕᩬᨶ​ᨶᩥ᩠ᩅᨴᩕᩥᨶᩰ ᪨ ᨾᩥ᩠ᩅᩋᩬᨶ ᪨ ᨾᩥ᩠ᩅᩋᩬᨶᨶᩥ᩠ᩅᨴᩕᩥᨶᩰ ᪨ ᨵᩮᩢᩣ ᪨ ᨵᩮᩢᩣᨶᩥ᩠ᩅᨴᩕᩥᨶᩰ) ᪨᪨ ᨲᩯ᩵​ᩃᩡ​ᩉ᩠ᨾ᩠ᩅᨯ​ᩉ᩠ᨾᩪ᩵​ᨿᩢ᩠ᨦ​ᨷᩯ᩠᩵ᨦ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨣᩪ᩵ᪧ ᨴᩦ᩵​ᨾᩦ​ᨣᩩᨱᩈᩫᨾ᩠ᨷᩢᨲᩥ᩼​ᨠᩣ᩠ᨿᨽᩣ᩠ᨻ​ᩉ᩠ᨾᩮᩬᩥᩁ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᨯᩱ᩶ ᩁ᩶ᩬᨦ​ᩅ᩵ᩤ​ᨩᩪᨷ (generation) ᨪᩮᩬᩥ᩵ᨦ ᨼᩮᩥᩁ᩼ᨾᩥᩋᩬᨶ​ᨲᩯ᩵​ᩃᩡ​ᩉ᩠ᨾ᩠ᩅᨯ​ᩉ᩠ᨾᩪ᩵​ᨧᩢ​ᨾᩦ​ᩀᩪ᩵ ᪃ ᨩᩪᨷ ᪨᪨

ᨠᩮ᩠ᨧᨷᩰᨪᩬᨶ

edit

ᩌᩥᨠ᩠ᩈ᩼ᨷᩰᨪᩬᨶ

edit