Wp/nod/ᨷᩯ᩠ᨷᨧᩣᩴᩃᩬᨦᨾᩣᨲᩕᨮᩣ᩠ᨶ

< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᨷᩯ᩠ᨷᨧᩣᩴᩃᩬᨦᨾᩣᨲᩕᨮᩣ᩠ᨶ

ᨷᩯ᩠ᨷᨧᩣᩴᩃᩬᨦᨾᩣᨲᩕᨮᩣ᩠ᨶᨡᩬᨦᨼᩥᩈᩥᨠ᩠ᩈ᩺ᩋᨶᩩᨽᩣ᩠ᨣᨸᩮ᩠ᨶᨴᩂᩇᨯᩦᨴᩦ᩵ᨩᩱ᩶ᨧᩣᨡᩱᩁᩯ᩠ᨦᨻᩨ᩠᩶ᨶᨮᩣ᩠ᨶᨶᩱᨧᩢᨠ᩠ᨠᩅᩣ᩠ᩃ ᩓᨷᩯ᩠᩵ᨦᩉ᩠ᨾ᩠ᩅᨯᩋᨶᩩᨽᩣ᩠ᨣᨾᩪᩃᨮᩣ᩠ᨶ ᪨᪨ ᨷᩢ᩠ᨯᨯ᩠᩵ᨿᩅᨶᩦ᩶ᨷᩯ᩠ᨷᨧᩣᩴᩃᩬᨦᨶᩦ᩶ᨩᩱ᩶ᨧᩣᨡᩱᩁᩯ᩠ᨦᨻᩨ᩠᩶ᨶᨮᩣ᩠ᨶᨯᩱ᩶ᩈᩣ᩠ᨾᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ (ᨧᩣ᩠ᨠᩈᩦ᩵ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ) ᨤᩨ ᩁᩯ᩠ᨦᨾᩯ᩵ᩉᩖᩮᨠᩡᨼᩱᨼ᩶ᩣ ᪨ ᩁᩯ᩠ᨦᩋᩢᨶ᩠ᨲᩕᨠᩥᩁᩥᨿᩣᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᩋ᩵ᩬᩁ ᪨ ᩓᩁᩯ᩠ᨦᩋᩢᨶ᩠ᨲᩕᨠᩥᩁᩥᨿᩣᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᩁᩯ᩠ᨦ ᪨ ᨲᩯ᩵ᨿᩢ᩠ᨦᨷ᩵ᩋᩣ᩠ᨧᨩᩱ᩶ᨧᩣᨡᩱᩁᩯ᩠ᨦᨶᩰ᩠᩶ᨾᨳ᩠ᩅ᩵ᨦᨪᩮᩥ᩠᩵ᨦᨸᩮ᩠ᨶᩁᩯ᩠ᨦᨴᩦ᩵ᩈᩦ᩵ᨯᩱ᩶ ᪨᪨ ᨷᩯ᩠ᨷᨧᩣᩴᩃᩬᨦᨶᩦ᩶ ᨶᩢ᩠ᨠᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩺ᨤ᩠ᩅᩱ᩵ᩃᩰᩫ᩠ᨠᨯᩱ᩶ᨩ᩠ᩅ᩠᩵ᨿᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨠᩢ᩠ᨶᨻᩢᨯ᩠ᨰᨶᩣᨡᩧ᩠᩶ᨶᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦᨸᩖᩣ᩠ᨿᩈᨲᩅᩢᩔ᩺ᨴᩦ᩵ ᪂᪀ ᨯᩰ᩠ᨿᩈᩣᩴᩁᩮ᩠ᨧᨯᩱ᩶ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋᩃ᩠ᩅ᩵ᨦᨾᩣᨠᩖᩣ᩠ᨦᨴᩫᩈᩅᩢᩔ᩼ᨴᩦ᩵ ᪁᪉᪇᪀ ᩉᩖᩢᨦᨧᩣ᩠ᨠᨵᩫ᩠ᨯᩃᩬᨦᨻᩥᩈᩪᨧ᩠ᨶ᩺ᩓ᩠ᩅᩅ᩵ᩤᩋᨶᩩᨽᩣ᩠ᨣᨤ᩠ᩅᩣᩁ᩠ᨠ᩺ᨶᩢ᩠᩶ᨶᨾᩦᨴᩯ᩶ ᪨᪨

ᩋᨶᩩᨽᩣ᩠ᨣᨾᩪᩃᨮᩣ᩠ᨶᨴᩘ᩠ᩃᩣ᩠ᨿᨶᩱᨷᩯ᩠ᨷᨧᩣᩴᩃᩬᨦᨾᩣᨲᩕᨮᩣ᩠ᨶ

ᩋᨶᩩᨽᩣ᩠ᨣᨴᩘ᩠ᩃᩣ᩠ᨿᨶᩱᨷᩯ᩠ᨷᨧᩣᩴᩃᩬᨦEdit

ᨷᩯ᩠ᨷᨧᩣᩴᩃᩬᨦᨾᩣᨲᩕᨮᩣ᩠ᨶᨯᩱ᩶ᩁᩬᨾᩐᩣᩋᨶᩩᨽᩣ᩠ᨣᨾᩪᩃᨮᩣ᩠ᨶᩉᩖᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨾ᩠ᩅᨯᨡᩮᩢ᩶ᩣᨾᩣᩅᩱ᩶ᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᨠᩢ᩠ᨶ ᩓ᩠ᩅᩋᩣ᩠ᨧᨧᩢ᩠ᨯᨧᩣᩴᨶᩯ᩠ᨠᩉ᩠ᨾᩱ᩵ᨲᩣ᩠ᨾᨣᩩᨱᩈᩫᨾ᩠ᨷᩢᨲᩥ᩺ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᩋᩨ᩠᩵ᨶ ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋᩅ᩵ᩤᨷᩕᨧᩩᩈᩦᨯᩱ᩶ᨳᩯ᩠ᨾᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ ᪨᪨ ᩋᨶᩩᨽᩣ᩠ᨣᨴᩘ᩠ᩃᩣ᩠ᨿᨾᩦᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋᨶᩦ᩶ :

 • ᨼᩮᩥᩁ᩺ᨾᩥᩋᩬᨶ ᨾᩦᩃᩮ᩠ᨡᩈᨻᩥ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᩃᩮ᩠ᨡᨠᩮᩥ᩠᩵ᨦᨧᩣᩴᨶ᩠ᩅᩁᨲᩮ᩠ᨾ ᩓᩀᩪ᩵ᨲᩱ᩶ᨠᩫ᩠ᨭᩈᨳᩥᨲᩥᨷᩯ᩠ᨷᨼᩮᩥᩁ᩺ᨾᩥ—ᨯᩥᩁᩯ᩠ᨠ
  • ᨤ᩠ᩅᩣᩁ᩠ᨠ᩺ ᩓ ᨷᨭᩥᨤ᩠ᩅᩣᩁ᩠ᨠ᩺ ᪨ ᨾᩦᩃᩮ᩠ᨡᩈᨻᩥ᩠ᨶ = 1/2 ᪨ ᨾᩦᨷᩕᨧᩩᩈᩦ ᪨ ᨡᩬ᩶ᨦᨠ᩠᩵ᨿᩅᨠᩢ᩠ᨷᩋᩢᨶ᩠ᨲᩕᨠᩥᩁᩥᨿᩣᨷᩯ᩠ᨷᩁᩯ᩠ᨦ ᪨ ᨾᩦᩈᩣ᩠ᨾᨩᩪᨠ
   • ᪁. ᩋᩢ᩠ᨻᨤ᩠ᩅᩣᩁ᩠ᨠ᩺ (u) ᪨ ᨯᩣ᩠ᩅᨶ᩺ᨤ᩠ᩅᩣᩁ᩠ᨠ᩺ (d)
   • ᪂. ᨫᩣᩁ᩠ᨾ᩺ᨤ᩠ᩅᩣᩁ᩠ᨠ᩺ (c) ᪨ ᩈᨴᩕᩮᨶ᩠ᨧ᩺ᨤ᩠ᩅᩣᩁ᩠ᨠ᩺ (s)
   • ᪃. ᨵᩬᨻᨤ᩠ᩅᩣᩁ᩠ᨠ᩺ (t) ᪨ ᨷᩬᨴᨴᩬᨾᨤ᩠ᩅᩣᩁ᩠ᨠ᩺ (b)
  • ᩃᩮ᩠ᨻᨴᩬᨶ ᩓ ᨷᨭᩥᩃᩮ᩠ᨻᨴᩬᨶ ᪨ ᨾᩦᩃᩮ᩠ᨡᩈᨻᩥ᩠ᨶ = 1/2 ᪨ ᨷᩜᩦᨷᩕᨧᩩᩈᩦ ᪨ ᨡᩬ᩶ᨦᨠ᩠᩵ᨿᩅᨠᩢ᩠ᨷᩋᩢᨶ᩠ᨲᩕᨠᩥᩁᩥᨿᩣ ᪨ ᨾᩦᩈᩣᨾᨩᩪᨠ
   • ᪁. ᩋᩥᩃᩮ᩠ᨠᨴᩕᩬᨶ (e-) ᪨ ᩋᩥᩃᩮ᩠ᨠᨴᩕᩬᨶᨶᩥ᩠ᩅᨴᩕᩥᨶᩰ (νe)
   • ᪂. ᨾᩥ᩠ᩅᩋᩬᨶ (µ-) ᪨ ᨾᩥ᩠ᩅᩋᩬᨶᨶᩥ᩠ᩅᨴᩕᩥᨶᩰ (νμ )
   • ᪃. ᨵᩮᩢᩣ (τ-) ᪨ ᨵᩮᩢᩣᨶᩥ᩠ᩅᨴᩕᩥᨶᩰ (ντ)
 • ᨷᩰᨪᩬᨶ ᨾᩦᩃᩮ᩠ᨡᩈᨻᩥ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᩃᩮ᩠ᨡᨧᩣᩴᨶ᩠ᩅᩁᨲᩮ᩠ᨾ ᩓᩀᩪ᩵ᨲᩱ᩶ᨠᩫ᩠ᨭᩈᨳᩥᨲᩥᨷᩯ᩠ᨷᨷᩰ᩠ᩈ—ᩋᩱᨶ᩺ᩈᨴᩱᨶ᩺
  • ᨠᩮ᩠ᨧᨷᩰᨪᩬᨶ ᨾᩦᩈᨻᩥ᩠ᨶ = 1 ᪨ ᨸᩮ᩠ᨶᩋᨶᩩᨽᩣ᩠ᨣᨶᩣᩴᨻᩣᩁᩯ᩠ᨦ
   • ᪁. ᨼᩰᨴᩬᨶ (γ)
   • ᪂. ᨷᩰᨪᩬᨶ W ᩓ Z (W+, W-, Z)
   • ᪃. ᨠᩖᩪᩋᩬᨶ ᪈ ᩉ᩠ᨾᩪ᩵ (g)
  • ᩈᨠᩮᩃᩣᩁ᩺ᨷᩰᨪᩬᨶ ᨾᩦᩃᩮ᩠ᨡᩈᨻᩥ᩠ᨶ = 0
   • ᩌᩥᨠ᩠ᩈ᩺ᨷᩰᨪᩬᨶ (H0)

ᨼᩮᩥᩁ᩺ᨾᩥᩋᩬᨶEdit

ᨼᩮᩥᩁ᩺ᨾᩥᩋᩬᨶᨸᩮ᩠ᨶᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᩋᨶᩩᨽᩣ᩠ᨣᨴᩦ᩵ᨾᩦᩃᩮ᩠ᨡᩈᨻᩥ᩠ᨶ 1/2 ᩀᩪ᩵ᨲᩱ᩶ᨠᩫ᩠ᨭᨠᩣ᩠ᨶᨠᩦ᩠ᨯᨠᩢ᩠ᨶᨡᩬᨦᨽᩮᩢᩣᩃᩦ ᪨᪨ ᨶᩱᨷᩯ᩠ᨷᨧᩣᩴᩃᩬᨦᨾᩣᨲᩕᨮᩣ᩠ᨶᨾᩦ ᪁᪂ ᨲ᩠ᩅᩫ ᨧᩢ᩠ᨠᨷᩯ᩠᩵ᨦᩉ᩠ᨾ᩠ᩅᨯᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨯᩱ᩶ᨲᩣ᩠ᨾᨣᩩᨱᩈᩫᨾ᩠ᨷᩢᨲᩥ᩺ᨴᩣ᩠ᨦᨷᩕᨧᩩᩈᩦ ᪨᪨ ᨷᩕᨧᩩᩈᩦᨶᩦ᩶ᨷ᩵ᨩᩱ᩵ᩈᩦᨴᩯ᩶ᪧ ᨡᩬᨦᩋᨶᩩᨽᩣ᩠ᨣ ᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᨷᩕ᩠ᨿᨷᨷ᩵ᨯᩣ᩠ᨿ ᨻᩕᩰᩬᩡᩋᨶᩩᨽᩣ᩠ᨣᨡ᩠ᨶ᩻ᩣ᩠ᨯᨾᩬᨠᨶᩦ᩶ ᨧᩢᩉ᩠ᨶᩥ᩶ᩅᩉᩖᩮᩬᩥᩋᩃ᩠ᩅᨦᨿᩣ᩠ᩅᨡᩬᨦᨣᩖᩨ᩵ᩁᩈᩯ᩠ᨦᩈᩦᨴᩘ᩠ᩃᩣ᩠ᨿ ᨧᩧ᩠᩵ᨦᩉᩢ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᩈᩦᨷ᩵ᨯᩱ᩶ ᪨᪨ ᨼᩮᩥᩁ᩺ᨾᩥᩋᩬᨶᨴᩦ᩵ᨾᩦᨷᩕᨧᩩᩈᩦᨤᩨ «ᨤ᩠ᩅᩣᩁ᩠ᨠ᩺» ᨾᩦ ᪆ ᨲ᩠ᩅᩫ (ᩋᩢ᩠ᨻ ᪨ ᨯᩣ᩠ᩅᨶ᩺ ᪨ ᨫᩣᩁ᩠ᨾ᩺ ᪨ ᩈᨴᩕᩮᨶ᩠ᨧ᩺ ᪨ ᨵᩬᨻ ᪨ ᨷᩬᨴᨴᩬᨾ) ᪨ ᩓᨴᩦ᩵ᨷᩜᩦᨷᩕᨧᩩᩈᩦᨤᩨ «ᩃᩮ᩠ᨻᨴᩬᨶ» ᨾᩦᨳᩯ᩠ᨾ ᪆ ᨲ᩠ᩅᩫ ( ᩋᩥᩃᩮ᩠ᨠᨴᩕᩬᨶ ᪨ ᩋᩥᩃᩮ᩠ᨠᨴᩕᩬᨶᨶᩥ᩠ᩅᨴᩕᩥᨶᩰ ᪨ ᨾᩥ᩠ᩅᩋᩬᨶ ᪨ ᨾᩥ᩠ᩅᩋᩬᨶᨶᩥ᩠ᩅᨴᩕᩥᨶᩰ ᪨ ᨵᩮᩢᩣ ᪨ ᨵᩮᩢᩣᨶᩥ᩠ᩅᨴᩕᩥᨶᩰ) ᪨᪨ ᨲᩯ᩵ᩃᩡᩉ᩠ᨾ᩠ᩅᨯᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨿᩢ᩠ᨦᨷᩯ᩠᩵ᨦᨸᩮ᩠ᨶᨣᩪ᩵ᪧ ᨴᩦ᩵ᨾᩦᨣᩩᨱᩈᩫᨾ᩠ᨷᩢᨲᩥ᩺ᨠᩣ᩠ᨿᨽᩣ᩠ᨻᩉ᩠ᨾᩮᩬᩥᩁᨠᩢ᩠ᨶᨯᩱ᩶ ᩁ᩶ᩬᨦᩅ᩵ᩤᨩᩪᨠ (generation) ᨪᩮᩬᩥ᩵ᨦ ᨼᩮᩥᩁ᩺ᨾᩥᩋᩬᨶᨲᩯ᩵ᩃᩡᩉ᩠ᨾ᩠ᩅᨯᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨧᩢᨾᩦᩀᩪ᩵ ᪃ ᨩᩪᨠ ᪨᪨

ᨠᩮ᩠ᨧᨷᩰᨪᩬᨶEdit

ᩌᩥᨠ᩠ᩈ᩺ᨷᩰᨪᩬᨶEdit