Wp/nod/ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅᨻᩕᩰᨩᩮᨠ᩠ᨲ᩺

< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅᨻᩕᩰᨩᩮᨠ᩠ᨲ᩺

ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅ​ᨻᩕᩰᨩᩮᨠ᩠ᨲ᩺ ᩁᩄ ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅ (ᨿᩦ᩵ᨸᩩ᩵ᩁ: 東方プロジェクト ᩁᩰᨾᩣᨧᩥ:Tōhō Project ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ:ᨻᩕᩰᨩᩮᨠ᩠ᨲ᩺​ᨲᩣᩅ᩠ᨶᩢ​ᩋᩬᨠ) ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨩᩨ᩵​ᩉ᩠ᨾᩪ᩵​ᩅᩥᨯᩦᩋᩰ​ᨣᩮ᩠ᨾ​ᨯᩰᨩᩥ᩠ᨶ​ᨪᩪᨴ᩠ᨴᩥ᩵ᨦ​ᨾ᩵ᩤ᩠ᨶ​ᩃᩪᨠ​ᨠᩫ᩠ᨦ ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨿᩦ᩵ᨸᩩ᩵ᩁ ᩅᨯ᩠ᨰᨶᩣ​ᨯᩰᩫ᩠ᨿ Zun Soft ᩁᩄ ᨪ᩠ᨿ᩵ᨦ​ᩌᩱ᩶​ᩋᩃᩥ᩠ᩈ​ᨠᩮᩢ᩠ᨦ​ᨦᩣ​ᨠᩩ​ᨯᩢ᩠ᨦ ᨪᩮᩥ᩠᩵ᨦ​ᨾᩦ​ᩈᨾᩣᨩᩥ᩠ᨣ​ᨤᩫ᩠ᨶᨯ᩠ᨿᩅ ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨣᩕᩤᨼᩥ᩠ᨠ​ᨣᩮ᩠ᨾ ᨻᩖᩮᨦ ᨡ᩠ᨿᩁ​ᨻᩕᩰᨣᩕᩯ᩠ᨾ ᨯᩰ᩠ᨿ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨻᩮᩥ᩠᩵ᨶ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨯ᩠ᨿᩅ ᩓ​ᩀᩢ᩠ᨦ​ᩁ᩠ᩅ᩵ᨾ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᩆᩥᩃ᩠ᨷᩥᩁ​ᩋᩨ᩠᩵ᨶ​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨦᩣ᩠ᨶ​ᨻᩥᨾᩛ᩺​(ᨯᩰᩫ᩠ᩅᨩᩥ᩠ᨶᩆᩥ) ᩓ​ᨪᩦᨯᩦ​ᨻᩖᩮᨦ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨲᩫ᩠᩶ᨶ

ᩃᩰᨠᩰ᩶​ᨡᩬᨦᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅ​ᨠᩰᩫ᩠ᩅ​ᨾᩣ​ᨠ᩠ᨿᩫᩅ᩠ᩅ᩺ ᨳᩥ᩠᩵ᨶ​ᨮᩣ᩠ᨶ​ᨾᩣ᩠ᩁ​ᨯᩯ᩠ᨦ​ᩉᩯ᩠᩵ᨦ​ᨲᩣᩅᩢ᩠ᨶ​ᩋᩬᨠ ~ ᨠᩣ᩠ᨶ​ᩈᩣᩴ​ᨯᩯ᩠ᨦ​ᨲᩫ᩠ᨶ​ᨡᩬᨦ​ᨾᩣ᩠ᩁ​ᨯᩯ᩠ᨦ

ᨶᩲ​ᨯᩮᩥᩬᩁ​ᨲᩩᩃᩣᨤᩫ᩠ᨾ ᨸᩖᩦ​ᨣ.ᩆ.2010 ᨯᩱ᩶​ᨷᩢ᩠ᨶᨴᩧ᩠ᨠ​ᨶᩲ ᨣᩥ᩠ᨶᨶᩮᩈ᩠ᩈ​ᨷᩩ᩶ᨠ ᩅ᩵ᩤ most prolific fan-made shooter series [1] [2]

ᨶᩬᨠ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨶᩦ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨣᩮ᩠ᨾ​ᨪᩪᨴ᩠ᨴᩥ᩵ᨦ ᨴᩦ᩵​ᨳᩪᨠ​ᨶᩣᩴ​ᨾᩣ​ᨸ᩠ᩃᩯᨦ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨯᩰᩫ᩠ᩅᨩᩥ᩠ᨶ​ᨶᩢ᩠ᨠ​ᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯ​ᨶᩲ​ᩃᩰᩫ᩠ᨠ ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᩉᩖᩮᩢ᩵ᩣ​ᨹᩪ᩶​ᨲᩥ᩠ᨯᨲᩣ᩠ᨾ ᨪᩮᩥ᩠᩵ᨦ​ᨯᩱ᩶​ᨸ᩠ᩃᩯᨦ​ᨹᩫ᩠ᩃᨦᩣ᩠ᨶ fan-made ᨩᩮ᩠᩵ᨶ ᨯᩰᩫ᩠ᩅᨩᩥ᩠ᨶᩆᩥ(Douzinsi) ᨶᩥᨿᩣ᩠ᨿ(Novel) ᨯᩫ᩠ᨶᨲᩕᩦ​ᩁ᩠ᨿᨷᩁ᩠ᨿᨦ​ᩉ᩠ᨾᩲ᩵(Arrangement) ᨣᩮ᩠ᨾ​ᩃ᩠ᨿᩁ​ᨷᩯ᩠ᨷ(Game clone) ᩋᨿᩥᨾᩮᩡ(Anime)

ᨣᩮ᩠ᨾ edit

ᨸᩖᩦᨴᩦ᩵ᩅᩤ᩠ᨦᨡᩣ᩠ᨿ ᨩᩨ᩵ᨽᩣ᩠ᨣ
1996 01 ᩁᩮᨿ᩺ᩍᨯᩮᩢ᩠ᨦ
1997 02 ᨼᩪᨾᩣᩁᩰᨠᩩ
03 ᩀᩪᨾᩮᨩᩥᨠᩪ
1998 04 ᨣᩮᩢ᩠ᨦᩈᩰᩫ᩠ᩅᨠ᩠ᨿᩫᩅ᩠ᩅ᩺
05 ᨠᩱᨠᩥᨯᩢ᩠ᨦ
1999
2000
2001
2002 06 ᨠᩰᩫ᩠ᩅᨾᩣᨠ᩠ᨿᩫᩅ᩠ᩅ᩺
2003 07 ᩀᩰᩫ᩠ᩅᪧᨾᩩ
2004 07.5 ᩈᩩ᩠ᨿᨾᩩᩈᩰᩫ᩠ᩅ
08 ᩑᨿ᩺ᩀᩣᩆᩰᩫ᩠ᩅ
2005 09 ᨠᩣᩑᨿ᩺ᨪᩩᨠᩡ
09.5 ᨷᩩᩘᨠᩣᨧᩰᩫ᩠ᩅ
2006
2007 10 ᨼᩪᨩᩥ᩠ᨶᩁᩰᨠᩩ
2008 10.5 ᨢᩥᩈᩰᩫ᩠ᩅᨴᩮᩢ᩠ᨦ
11 ᨧᩥᩁᩮᨿ᩺ᨯᩮᩢ᩠ᨦ
2009 12 ᩈᩮᨿ᩺ᩁᩮᩢ᩠ᨶᩈᩮᩢ᩠ᨦ
12.5 ᨢᩥᩈᩰᩫ᩠ᩅᨦᩮᩢ᩠ᨶᩈᩰᨠᩩ
2010 12.5 ᨯᩢ᩠ᨷᨷᩮᩥ᩠ᩃᩈᨻᩬ᩠ᨿᩃᩮᩬᩥᩁ᩺
12.8 ᩀᩰᩫ᩠ᩅᩈᩮᨿ᩺ᨯᩱᩈᩮᩫ᩠ᨶᩈᩰᩫ᩠ᩅ
2011 13 ᩆᩥ᩠ᨶᩁᩮᨿ᩺ᨷ᩠ᨿᩫᩅ᩠ᩅ᩺
2012
2013 13.5 ᩆᩥᩘᨠᩥᩁᩰᩫ᩠ᩅ
14 ᨠᩥᩆᩥ᩠ᨬᨩᩰᩫ᩠ᩅ
2014 14.3 ᨯᩢᨾ᩠ᨾᩣᨠᩩᩋᩣᨾᩣᨶᩰᨩᩣᨠᩩ
2015 14.5 ᩆᩥ᩠ᨾᨻᩥᩁᩰᨠᩩ
15 ᨠᩢᨬ᩠ᨩᩩᨯᩮᩢ᩠ᨦ
2016
2017 15.5 ᩌ᩠ᨿᩫᩅ᩠ᩅ᩺ᩍᨷᩤᨶᩡ
16 ᨴᩮᩢ᩠ᨦᨠᩩᩆᩰᩫ᩠ᩅ
2018 16.5 ᨢᩥᨼᩪᨶᩱ᩠ᨴ᩺ᨾᩯᩁ᩺
2019 17 ᨠᩥᨠᩮᨿ᩺ᨩᩪ
2020
2021 17.5 ᨣᩰᩫ᩠ᩅᩀᩰᨠᩩᩍᨷᩩᨦ
18 ᨠᩰᩫ᩠ᩅᩁ᩠ᨿᩪᨯᩰᩫ᩠ᩅ

PC 98 edit

ᨣᩮ᩠ᨾ​ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅ 5 ᨽᩣ᩠ᨣ​ᩁᩯ᩠ᨠ ᨸ᩠ᩃᩯᨦ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᩅᩱ᩶​ᩉ᩠ᩃᩮ᩶ᩁ​ᨠᩢ᩠ᨷ ᨤᩬᨾᨻᩥ᩠ᩅᨴᩮᩬᩥᩁ᩺​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᨷᩩᨣ᩠ᨣᩫᩃ​ᨲᩕᨠᩪᩃ᩺ PC 9800 ᨣᩮ᩠ᨾ​ᨽᩣ᩠ᨣ 1 ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨣᩮ᩠ᨾ​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᩈᩫ᩠᩵ᨦ​ᩋᩣᨧᩣᩁ᩠ᨿ᩺ ᩓ​ᨶᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᨧᩣ᩠ᨠ ZUN ᨣ᩵​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩈᨾᩣᨩᩥ᩠ᨠ​ᨩᩫ᩠ᨾᩁᩫ᩠ᨾ​ᨣᩮ᩠ᨾ​ᨶᩲ​ᨾᩉᩣᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣᩃᩱ᩠ᨿ​ᨴᩰᩫ᩠ᩅᨠ᩠ᨿᩫᩅ᩠ᩅ᩺​ᨠᩣ᩠ᨶᨼᩱᨼ᩶ᩣ〝Amusement Makers〟 ᩃᩮᩥ᩠ᨿ​ᩐᩣ​ᨣᩮ᩠ᨾ​ᨻᩱ​ᨡᩣ᩠ᨿ​ᨶᩲ​ᨦᩣ᩠ᨶ​ᨴᩮᩆᨠᩣ᩠ᩃ​ᨷᩕᨧᩣᩴ​ᨸᩖᩦ​ᨡᩬᨦ​ᨾᩉᩣᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣᩃᩱ᩠ᨿ​〝ᨯᩬ᩠ᨿᨻᩥᩁᩣ᩠ᨷ〟ᨶᩲ​ᨶᩣ᩠ᨾ​ᨤ᩵ᩣ᩠ᨿ​ᨣᩮ᩠ᨾ ZUN soft ᨲᩬᩴ᩵​ᨾᩣ​ᨣ᩵​ᨯᩱ᩶​ᨶᩣᩴ​ᨽᩣ᩠ᨣ 2 ᩅᩤ᩠ᨦ​ᨡᩣ᩠ᨿ​ᩁ᩠ᩅᨾ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨽᩣ᩠ᨣ 1 ᨶᩲ​ᨦᩣ᩠ᨶ Comic Market ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨴᩦ᩵ 51 ᩓ᩠ᩅ​ᨸ᩠ᩃᩯᨦ​ᨽᩣ᩠ᨣ​ᨲᩬᩴ᩵᩻​ᨾᩣ​ᩅᩤ᩠ᨦ​ᨡᩣ᩠ᨿ​ᨶᩲᨦᩣ᩠ᨶ C53 C54 C55

ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅ​ᩁᩮᨿ᩺ᩍᨯᩮᩢ᩠ᨦ(1996) edit

東方靈異伝 ~ Highly Responsive to Prayers ᨲᩣᩴ​ᨶᩣ᩠ᨶ​ᩅᩥᨬ᩠ᨬᩣ᩠ᨱ​ᨷᩕᩉ᩠ᩃᩣ᩠ᨯ​ᩉᩯ᩠᩵ᨦ​ᨲᩣᩅᩢ᩠ᨶ​ᩋᩬᨠ ~ ᨠᩣ᩠ᨶ​ᨲᩬᨷ​ᩈ᩠ᨶ᩻ᩬᨦ​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩁᩩᩁ​ᩁᩯ᩠ᨦ​ᨲᩬᩴ᩵​ᨹᩪ᩶​ᩈ᩠ᩅᨯ​ᨽᩣᩅᨶᩣ

ᩅᩤ᩠ᨦ​ᨡᩣ᩠ᨿ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨸᩖᩦ ᨻ.ᩆ.2539 ᨸᩮ᩠ᨶᨣᩮ᩠ᨾᩃ᩠ᨿᩁᨷᩯ᩠ᨷ Arkanoid ᨹᩪ᩶​ᩉ᩠ᩃᩮ᩶ᩁ​ᩈ᩠ᩅᨾ​ᨷᩫ᩠ᨴᨷᩤ᩠ᨴ​ᨸᩮ᩠ᨶ ᩁᩮᨿ᩺ᨾᩩ-ᩌᨠᩩᩁᩮᨿ᩺ ᨪᩮᩥ᩠᩵ᨦ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᩋᩮ᩠ᨠ​ᨡᩬᨦ​ᨣᩮ᩠ᨾ​ᨣᩪ᩵​ᨽᩣ᩠ᨣ

ᨶᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩈᩢ᩠᩶ᨶ : ᩁᩮᨿ᩺ᨾᩩ ᨹᩪ᩶​ᩈᩫ᩠ᨶ​ᨧᩲ​ᨣᩕᩲ᩵​ᩃᩬᨦ​ᨡᩬᨦ ᩓ​ᨴᩫ᩠ᨯ​ᩈᩬᨷ​ᨻᩃᩢ᩠ᨦ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨠᩮᩢ᩵ᩣ ᨧᩧ᩠ᨦ​ᨯᩱ᩶​ᩋᩢᩣ᩠ᨦ​ᩉᩮ᩠ᨲᩩ​ᨹᩫ᩠ᩃ​ᨷ᩶ᩤ​ᨾ᩠ᩅᩫ᩵ᪧ ᨻᩱ​ᨸᩖᩫᨯ​ᨹ᩠ᨶ᩻ᩧᨠ​ᨸᨲᩪ​ᩈᩪ᩵​ᩃᩰᩫ᩠ᨠ​ᩅᩥᩈᩣ᩠ᨴ​ᩓ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᨻᩱ​ᩋᩣᩃᩅᩤ᩠ᨯ​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨾ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᨡ᩠ᨶ᩻ᩣ᩠ᨯ​ᨶᩲ​ᨮᩣᨶᩡ​ᨲ᩠ᩅᩫᩋᩮ᩠ᨠ

ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅ​ᨼᩪᨾᩣᩁᩰᨠᩩ(1997) edit

東方封魔録 ~ Story of Eastern Wonderland ᨷᩢ᩠ᨶᨴᩧ᩠ᨠ​ᨹ᩠ᨶ᩻ᩧᨠ​ᨾᩣ᩠ᩁ​ᩉᩯ᩠᩵ᨦ​ᨲᩣᩅᩢ᩠ᨶ​ᩋᩬᨠ ~ ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᩁᩣ᩠ᩅ​ᨡᩬᨦ​ᨯᩥ᩠ᨶᨯᩯ᩠ᨶ​ᨾᩉᩣ᩠ᩆᨧᩢᩁ᩠ᨿ᩺​ᩉᩯ᩠᩵ᨦ​ᨲᩣᩅᩢ᩠ᨶ​ᩋᩬᨠ

ᩅᩤ᩠ᨦ​ᨡᩣ᩠ᨿ​ᨶᩲ​ᨦᩣ᩠ᨶ Comiket Market ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣᩁᩬ᩶ᩁ ᨻ.ᩆ.2540 ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨪᩪᨴ᩠ᨴᩥ᩵ᨦ​ᨾ᩵ᩤ᩠ᨶ​ᩃᩪᨠ᩺​ᨠᩫ᩠ᨦ 2 ᨾᩥᨲᩥ​ᨶᩯ᩠ᩅ​ᨲᩢ᩠᩶ᨦ​ᨣᩮ᩠ᨾ​ᩁᩯ᩠ᨠ​ᨡᩬᨦ​ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅ​ ᨾᩦ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᩃᨣᩬᩁ​ᩉ᩠ᩃᩢᨠ​ᨳᩯ᩠ᨾ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨣᩨ ᨾᩣᩁᩥᩈᩡ-ᨠᩥᩁᩥᩈᩣᨾᩮᩡ ᨶᩲ​ᨮᩣᨶᩡ​ᩁᩬᨦ​ᩉ᩠ᩅᩫᩉ᩠ᨶ᩶ᩣ​ᩉ᩠ᨿᩲ᩵

ᨶᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩈᩢ᩠᩶ᨶ : ᩁᩮᨿ᩺ᨾᩩ ᨡᩧ᩠᩶ᨶᨯᩬ᩠ᨿᨻᩱᨺᩮᩥᩢ᩠ᨠᩅᩥᨩᩣ (ᩉ᩠ᨶᩦᨦᩣ᩠ᨶ) ᨲᩯ᩵​ᨷ᩵​ᨴᩢ᩠ᨶ​ᨿ᩠ᨿᩮᩡ​ᩉ᩠ᨿᩢᨦ​ᨣ᩵​ᨣᩕᩲ᩵​ᩉ᩠ᩃᩢᨷ ᩃᩮᩥ᩠ᨿ​ᨻ᩠ᩃᩥᨠ​ᩆᩣ᩠ᩃ​ᨧᩮᩢ᩶ᩣ ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨾᩣ​ᨳᩧ᩠ᨦ​ᨣ᩵​ᨸᩡ​ᨺᩪᨦ​ᨹᩦ​ᨡᩖᩰᩫᨦ​ᩉ᩠ᨿᩲ᩵​ᨶᩲ​ᩆᩣ᩠ᩃ​ᨧᩮᩢ᩶ᩣ ᨧᩧ᩠ᨦ​ᩋᩬᨠ​ᨻᩱ​ᩃᩱ᩵​ᩃ᩵ᩣ​ᨹᩦ​ᨳᩯ᩠ᨾ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᨠᩣ᩠ᨶ​ᨡᩦ᩵​ᨲᩮᩢ᩵ᩣ​ᩈᩢᨲ᩠ᩅ᩺​ᩃ᩠ᨿ᩶ᨦ​ᨶᩣ᩠ᨾ​ᩅ᩵ᩤ ᨣᩮ᩠ᨶᨩᩥᩍ ᨿ᩶ᩬᩁ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨠᩮᩢ᩵ᩣ​ᩀᩢ᩠ᨦ​ᨷᩥ᩠ᨶ​ᨷ᩵​ᨯᩱ᩶ ᨴ᩠ᨿᩅ​ᨻᩱ​ᨧᩫ᩠ᨶ​ᨯᩱ᩶​ᨸᩡ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨾᩣᩁᩥᩈᩡ ᩓ​ᨾᩥᨾᩡ

ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅ​ᩀᩪᨾᩮᨩᩥᨠᩪ(1997) edit

東方夢時空 ~ Phantasmagoria of Dim.Dream ᩉ᩠ᩅ᩶ᨦ​ᩅᩮᩃᩣ​ᨽᩮᩬᩥᩡ​ᨺᩢ᩠ᨶ​ᩉᩯ᩠᩵ᨦ​ᨲᩣᩅᩢ᩠ᨶ​ᩋᩬᨠ ~ ᨽᩣ᩠ᨷ​ᨾᩣᨿᩣ​ᨡᩬᨦ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᨺᩢ᩠ᨶ​ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨾᩥᨲᩥ

ᩅᩤ᩠ᨦ​ᨡᩣ᩠ᨿ​ᨶᩲ​ᨦᩣ᩠ᨶ Comiket Market ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ ᨻ.ᩆ.2541 ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨪᩪᨴ᩠ᨴᩥ᩵ᨦ​ᨾ᩵ᩤ᩠ᨶ​ᩃᩪᨠ᩺​ᨠᩫ᩠ᨦ 2 ᨾᩥᨲᩥ​ᨶᩯ᩠ᩅ​ᨲᩢ᩠᩶ᨦ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨲᩬᩴ᩵​ᩈᩪ᩶​ᨴᩦ᩵​ᨾᩦ​ᨹᩪᩢᩉᩖᩮ᩶ᩁ 2 ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨡᩯ᩠᩵ᨦ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᩐᩣ​ᨩᩦᩅᩥ᩠ᨲ​ᩁᩬᨯ ᨹᩬᩴ᩵​ᩉ᩠ᨾᩮᩬᩥᩁ​ᨣᩮ᩠ᨾ Twinkle Star Sprites

ᨶᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩈᩢ᩠᩶ᨶ : ᨧᩪ᩵᩻​ᨣ᩵​ᨾᩦ​ᨷ᩠ᩅᩫ​ᩁᩣ᩠ᨱ​ᩈ᩠ᨳ᩻ᩣ᩠ᨶ ᩓ ᨸ᩶ᩣ᩠ᨿ​ᨷᩕᩉ᩠ᩃᩣ᩠ᨯ ᨹᩖᩰ᩵​ᨾᩣ​ᩀᩪ᩵​ᨡ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᩆᩣ᩠ᩃ​ᨧᩮᩢ᩶ᩣ​ᩌᨠᩩᩁᩮᨿ᩺ ᩓ​ᨷᩬᨠ​ᩅ᩵ᩤᨧᩢ​ᨾᩬᨷ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᩈᩩᨡ᩺​ᩉᩨ᩶​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᨴᩦ᩵​ᩉᩢ᩠᩶ᨶ​ᨨᨻᩕᩰᩬᩡ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨯ᩠ᨿᩅ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨳᩧ᩠ᨦ​ᩅᩮᩃᩣ​ᨴᩦ᩵​ᨠ᩵ᩣᩴᩉ᩠ᨶᩫᨯ ᩉ᩠ᩃᩮᩢ᩵ᩣ​ᩈᩣ᩠ᩅ​ᩉ᩠ᨶ᩶ᩬ᩠ᨿ​ᨧᩧ᩠᩵ᨦ​ᩉ᩶ᩣᩴᩉᩢ᩠᩵ᨶ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᩋᩮ᩠ᨦ ᨻᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨿᩯ᩠᩵ᨦ​ᨩᩥ᩠ᨦ​ᩈᩥ᩠᩵ᨦ​ᨴᩦ᩵​ᨷ᩵​ᩁᩪᩢ​ᩅ᩵ᩤ​ᨧᩢ​ᨴᩯ᩶​ᨠ᩵

ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅ​ᨣᩮᩢ᩠ᨦᩈᩰᩫ᩠ᩅᨠ᩠ᨿᩫᩅ᩠ᩅ᩺(1998) edit

東方幻想郷 ~ Lotus Land Story ᨯᩥ᩠ᨶ​ᨯᩯ᩠ᨶ​ᨾᩣᨿᩣ​ᩉᩯ᩠᩵ᨦ​ᨲᩣ​ᩅᩢ᩠ᨶ​ᩋᩬᨠ ~ ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᩁᩣ᩠ᩅ​ᨯᩯ᩠ᨶ​ᨷᩫ᩠ᩅ

ᩅᩤ᩠ᨦ​ᨡᩣ᩠ᨿ​ᨶᩲ​ᨦᩣ᩠ᨶ Comiket Market ᩉ᩠ᨶᩢᩣᩁ᩶ᩬᩁ ᨻ.ᩆ.2541 ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨣᩮ᩠ᨾ​ᩉ᩠ᨾᩮᩬᩥᩁ​ᨽᩣ᩠ᨣ 2 ᨲᩯ᩵​ᨾᩦ​ᨠᩣ᩠ᨶ​ᨻᩮᩥ᩠᩵ᨾ​ᨠᩣ᩠ᨶ​ᨷᩢ᩠ᨦᨣᩢ᩠ᨷ​ᩉᩨ᩶​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᩃᨣᩬᩁ​ᨡ᩠ᨿᩢᨷ​ᨩ᩶ᩣ​ᩃᩫ᩠ᨦ​ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᨠᩣ᩠ᨶ​ᨠᩫ᩠ᨯ​ᨸᩩ᩵ᨾ​ᨣ᩶ᩣ᩠ᨦ ᨪᩮᩥ᩠᩵ᨦ​ᨠ᩠ᩃᩣ᩠ᨿ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨠᩫ᩠ᩃ​ᨠᩱ​ᩈᩣᩴᨣᩢ᩠ᨬ​ᨡᩬᨦ​ᨣᩮ᩠ᨾ​ᨾᩣ​ᨧᩫ᩠ᨶ​ᨳᩧ᩠ᨦ​ᨸᩢᨧ᩠ᨧᩩᨷᩢ᩠ᨶ

ᨶᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩈᩢ᩠᩶ᨶ : ᩁᩮᨿ᩺ᨾᩩ ᨠ᩵ᩣᩴᩃᩢ᩠ᨦ​ᨷᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩉ᩠ᨶ᩵ᩣ᩠ᨿ​ᨷᩢ᩠ᨾᩦ​ᨾ᩠᩵ᩅᩁᪧ​ᩉᩨ᩶​ᨿ᩠ᨿᩮᩡ ᩓ᩠ᩅ​ᩆᩣ᩠ᩃ​ᨧᩮᩢ᩶ᩣ​ᨣ᩵​ᨳᩪᨠ​ᨷᩩᨠ​ᨳ᩠ᩃ᩻ᩫ᩵ᨾ​ᨧᩫ᩠ᨶ​ᩀᩪ᩵​ᨷ᩵ᨯᩱ᩶ ᩁᩮᨿ᩺ᨾᩩ ᨧᩧ᩠᩵ᨦ​ᩋᩬᨠ​ᨯᩮᩥ᩠ᨶ​ᨴᩤ᩠ᨦ​ᨻᩱ​ᩉᩢ᩠ᨶ​ᨷᩁᩥᩅᩮ᩠ᨱ​ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣ​ᩈᩫ᩠ᨦᩈᩱ᩠ᨿ ᩓ​ᨯᩱ᩶​ᨷᩩᨠ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᨳ᩠ᩃ᩻ᩫ᩵ᨾ ᨣᩄᩉᩣᩈ᩠ᨶ᩺​ᨽᩮᩬᩥᩡᨺᩢ᩠ᨶ (夢幻館) ᨡᩬᨦ​ᩀᩪᨠᩡ-ᨠᩣᩈᩣᨾᩥ

ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅ​ᨠᩱᨠᩥᨯᩢ᩠ᨦ(1998) edit

東方怪綺談 ~ Mystic Square ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᩁᩣ᩠ᩅ​ᩈ᩠ᨿᩬᨦ​ᨡ᩠ᩅᩢᩁ​ᩉᩯ᩠᩵ᨦ​ᨲᩣᩅᩢ᩠ᨶ​ᩋᩬᨠ ~ ᨧᨲᩩᩁᩢ᩠ᩈ​ᩅᩮ᩠ᨴᨾᩫᨶ᩠ᨲᩕ᩺

ᩅᩤ᩠ᨦ​ᨡᩣ᩠ᨿ​ᨶᩲ​ᨦᩣ᩠ᨶ Comiket Market ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣᩁ᩶ᩬᩁ ᨻ.ᩆ.2541 ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨣᩮ᩠ᨾ​ᩉ᩠ᨾᩮᩬᩥᩁ​ᨽᩣ᩠ᨣ 2 ᩓ 4 ᨲᩯ᩵​ᨻᩮᩬᩥ᩵ᨾ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᩃᨣᩬᩁ​ᨴᩦ᩵​ᨹᩪᩢᩉ᩠ᩃᩮ᩶ᩁ​ᨷᩢ᩠ᨦᨣᩢ᩠ᨷ​ᨯᩱ᩶ 2 ᨲ᩠ᩅᩫ ᨤᩨ ᨾᩥᨾᩡ ᩓ ᩀᩪᨠᩡ-ᨠᩣᩈᩣᨾᩥ

ᨶᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩈᩢ᩠᩶ᨶ : ᩁᩮᨿ᩺ᨾᩩ​ᩁᩪ᩶ᩈᩮᩥ᩠ᨠ​ᨳᩧ᩠ᨦ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨹᩥ᩠ᨯᨸᨠᨲᩥ​ᨴᩦ᩵ᨠᩮᩥ᩠ᨭᨡᩧ᩠᩶ᨶ ᨧᩧ᩠᩵ᨦᩈᩨ᩠ᨷ​ᨧᩫ᩠ᨶ​ᩁᩪ᩶​ᩅ᩵ᩤ ᩅᩥᩈᩣ᩠ᨴ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩕᩣᨠᩫ᩠ᨭ​ᩋᩬᨠᨾᩣ​ᨶᩲ​ᨩ᩠᩵ᩅᨦ​ᨶᩦ᩶ ᨾᩦ​ᩉᩮ᩠ᨲᩩ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨳ᩶ᩴᩣ​ᩉ᩠ᩃᩢᨦ​ᩆᩣ᩠ᩃᨧᩮᩢ᩶ᩣ ᨿ᩶ᩬᩁ​ᨾᩦᨸᨲᩪ​ᩅᩥᩈᩣ᩠ᨴ​ᨳᩪᨠ​ᨲᩢ᩠᩶ᨦ​ᨴᩦ᩵​ᩉᩢ᩠᩶ᨶ ᩁᩮᨿ᩺ᨾᩩ ᨾᩣᩁᩥᩈᩡ ᨾᩥᨾᩡ ᩓᩀᩪᨠᩡ ᨧᩧ᩠᩵ᨦ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᨻᩱ​ᨳ᩠ᩃ᩻ᩫ᩵ᨾ​ᩃᩰᩫ᩠ᨠ​ᩅᩥᩈᩣ᩠ᨴ​ᨠᩢ᩠ᨶ

ᩁᨷᩫ᩠ᨷ​ᨷᨭᩥᨷᩢᨲ᩠ᨲᩥ​ᨠᩣ᩠ᨶ​ᩅᩥ᩠ᨶᨯᩰᩫᩅ᩠ᩈ᩺ edit

ᨶᩲ​ᨸᩖᩦ ᨻ.ᩆ. 2545 〝ZUN Soft〟ᨯᩱ᩠᩶ᨿ​ᨸ᩠ᩃ᩠ᨿ᩵ᩁ​ᨩᩨ᩵ᨸᩮ᩠ᨶ​〝ᨪ᩠ᨿ᩵ᨦᩌᩱ᩶​ᩋᩃᩥ᩠ᩈᨠᩮᩢ᩠ᨦᨦᩣᨠᩩᨯᩢ᩠ᨦ〟​ᩓ​ᨯᩱ᩠᩶ᨿ​ᩁᩯ᩠ᨠ​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨣᩮ᩠ᨾ​ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅ​ᨳᩯ᩠ᨾ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ

ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅ​ᨠᩰᩫ᩠ᩅᨾᩣᨠ᩠ᨿᩫᩅ᩠ᩅ᩺(2002) edit

東方紅魔郷 ~ Embodiment of Scarlet Devil ᨳᩥ᩠᩵ᨶ​ᨮᩣ᩠ᨶ​ᨾᩣ᩠ᩁ​ᨯᩯ᩠ᨦ​ᩉᩯ᩠᩵ᨦ​ᨲᩣᩅᩢ᩠ᨶ​ᩋᩬᨠ ~ ᨠᩣ᩠ᨶ​ᩈᩣᩴᨯᩯ᩠ᨦ​ᨲᩫ᩠ᨶ​ᨡᩬᨦ​ᨾᩣ᩠ᩁ​ᨯᩯ᩠ᨦ

ᩅᩤ᩠ᨦ​ᨡᩣ᩠ᨿ​ᨶᩲ​ᨦᩣ᩠ᨶ Comic Market ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣᩁ᩶ᩬᩁ ᨻ.ᩆ.2545 ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨣᩮ᩠ᨾ​ᨪᩪᨴ᩠ᨴᩥ᩵ᨦ​ᩈᩬᨦ​ᨾᩥᨲᩥ​ᨶᩯ᩠ᩅ​ᨲᩢ᩠᩶ᨦ​ᩉ᩠ᨾᩮᩬᩥᩁ​ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅ​ᨼᩪᨾᩣᩁᩰᨠᩩ ᨹᩪᩢ​ᩉ᩠ᩃᩮ᩶ᩁ​ᩈᩣᨾᩣ᩠᩺ᨳ​ᩃᩮᩬᩥᨠ​ᩉ᩠ᩃᩮ᩶ᩁ​ᨸᩮ᩠ᨶ ᩁᩮᨿ᩺ᨾᩩ-ᩌᨠᩩᩁᩮᨿ᩺ ᩁᩄ ᨾᩣᩁᩥᩈᩡ-ᨠᩥᩁᩥᩈᩣᨾᩮᩡ

ᨪᩮᩥ᩠᩵ᨦ​ᨯᩮᩥ᩠ᨶ​ᨴᩤ᩠ᨦ​ᨻᩱ​ᨷᩕᩣ᩠ᨷ​ᩅᩥᩈᩣ᩠ᨴ​ᩈᩦ​ᩃᩮᩬᩥᨯ ᨹᩪ᩶ᨪᩮᩥ᩠᩵ᨦ​ᨸ᩠ᩃᩬ᩠᩵ᨿ​ᩉ᩠ᨾᩬᨠ​ᩈᩦᨯᩯ᩠ᨦ​ᩃᩧ᩠ᨠᩃᩢ᩠ᨷ​ᨸᩫ᩠ᨠᨣᩖᩩᨾ〝ᨣᩮᩢ᩠ᨦᩈᩰᩫ᩠ᩅᨠ᩠ᨿᩫᩅ᩠ᩅ᩺〟(ᨯᩥ᩠ᨾᨯᩯ᩠ᨶ​ᨾᩣ᩠ᨿᩣ ᨨᩣ᩠ᨠ​ᩉ᩠ᩃᩢᨦ​ᨡᩬᨦ​ᨣᩮ᩠ᨾ) ᨧᩫ᩠ᨶ​ᨿ᩠ᨿᩮᩡ​ᩉᩨᩢ​ᨹᩪ᩶​ᩋᩣᩈᩱ᩠ᨿ​ᨹᩬᩴ᩵​ᨷ᩵​ᩉᩢ᩠ᨶ​ᨯ᩠ᩅᨦ​ᩋᩣᨴᩥᨲ᩠ᨿ᩺

ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅ​ᩀᩰᩫ᩠ᩅᪧᨾᩩ(2003) edit

東方妖々夢 ~ Perfect Cherry Blossom ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᨺᩢ᩠ᨶ​ᩋᩢ᩠ᨶ​ᨿᩮᩢ᩶ᩣ​ᨿ᩠ᩅᩁ​ᩉᩯ᩠᩵ᨦ​ᨲᩣᩅᩢ᩠ᨾ​ᩋᩬᨠ ~ ᩈᩣᨠᩩᩁᩡ​ᨷᩤ᩠ᨶ​ᩈᨻᩕᩢ᩠᩵ᨦ​ᩁᩱ᩶​ᨴᩦ᩵ᨲᩥ

ᩅᩤ᩠ᨦ​ᨡᩣ᩠ᨿ​ᨶᩲ​ᨦᩣ᩠ᨶ Comic Market ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣᩁ᩶ᩬᩁ ᨻ.ᩆ.2546 ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨣᩮ᩠ᨾ​ᨪᩪᨴ᩠ᨴᩥ᩵ᨦ​ᩈᩬᨦ​ᨾᩥᨲᩥ​ᨶᩯ᩠ᩅ​ᨲᩢ᩠᩶ᨦ​ᩉ᩠ᨾᩮᩬᩥᩁ​ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅ​ᨼᩪᨾᩣᩁᩰᨠᩩ ᨹᩪᩢᩉ᩠ᩃᩮ᩶ᩁ​ᩈᩣᨾᩣ᩠᩺ᨳ​ᩃᩮᩬᩥᨠ​ᩉ᩠ᩃᩮ᩶ᩁ​ᨸᩮ᩠ᨶ ᩁᩮᨿ᩺ᨾᩩ-ᩌᨠᩩᩁᩮᨿ᩺ ᨾᩣᩁᩥᩈᩡ-ᨠᩥᩁᩥᩈᩣᨾᩮᩡ ᩁᩄ ᩍᨪᩣᩀᩰ᩠ᨿ-ᩈᩣᨠᩩᩀᩡ

ᨶᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩈᩢ᩠᩶ᨶ : ᨠᩣ᩠ᨶ​ᨹᨧᩫᨬ᩠ᨽᩱ᩠ᨿ​ᨡᩬᨦ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᩃᨣᩬᩁ​ᨴᩧ᩠ᨦ​ᩈᩣ᩠ᨾ ᨴᩦ᩵​ᩈᩰᩬᩡ​ᩉᩣ​ᩈᩣᩉᩮ᩠ᨲᩩ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨹᩥ᩠ᨯᨸᨠᨲᩥ​ᨡᩬᨦ​ᩃᨯᩪᨠᩣ᩠ᩃ ᨴᩦ᩵​ᨿ᩠ᨿᩮᩡ​ᩉᩨ᩶​ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩈ​ᨶᩲ​ᨣᩮᩢ᩠ᨦᩈᩰᩫ᩠ᩅᨠ᩠ᨿᩫᩅ᩠ᩅ᩺​ᩀᩢ᩠ᨦ​ᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ​ᨤᩨ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣ​ᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ​ᨾᩯ᩶​ᨧᩢ​ᨿ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᨯᩮᩬᩥᩁ​ᨻᩂᩇᨽᩣᨣᩫ᩠ᨾ​ᩓ᩠ᩅ

ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅ​ᩈᩩ᩠ᨿᨾᩩᩈᩰᩫ᩠ᩅ(2004) edit

東方萃夢想 ~ Immaterial and Missing Power

ᩅᩤ᩠ᨦ​ᨡᩣ᩠ᨿ​ᨶᩲ​ᨦᩣ᩠ᨶ Comic Market ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ ᨻ.ᩆ.2547 ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨣᩮ᩠ᨾᨲᩬᩴ᩵ᩈᩪ᩶ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᩁ᩠ᩅ᩵ᨾ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᨯᩰᩫ᩠ᨿ Twilight Frontierᨪ᩠ᨿ᩵ᨦᩌᩱ᩶​ᩋᩃᩥ᩠ᩈ​ᨠᩮᩢ᩠ᨦ​ᨦᩣ​ᨠᩩ​ᨯᩢ᩠ᨦ

ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅ​ᩑᨿ᩺ᩀᩣᩆᩰᩫ᩠ᩅ(2004) edit

東方永夜抄 ~ Imperishable Night ᨷᩫ᩠ᨴᩈᩕᩩ᩠ᨷᩁᩣᨲᩕᩦᨶᩥᩁᩢᨶ᩠ᨲᩕᩉᩯ᩠᩵ᨦᨲᩣᩅᩢ᩠ᨶᩋᩬᨠ ~ ᨤᩨ᩠ᨶᨷ᩵ᩈᩥ᩠᩶ᨶ

ᩅᩤ᩠ᨦ​ᨡᩣ᩠ᨿ​ᨶᩲ​ᨦᩣ᩠ᨶ Comic Market ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣᩁ᩶ᩬᩁ ᨻ.ᩆ.2547 ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨣᩮ᩠ᨾ​ᨪᩪᨴ᩠ᨴᩥ᩵ᨦ​ᩈᩬᨦ​ᨾᩥᨲᩥ​ᨶᩯ᩠ᩅ​ᨲᩢ᩠᩶ᨦ​ᩉ᩠ᨾᩮᩬᩥᩁ​ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅ​ᨼᩪᨾᩣᩁᩰᨠᩩ ᨹᩪᩢᩉ᩠ᩃᩮ᩶ᩁ​ᩈᩣᨾᩣ᩠᩺ᨳ​ᩃᩮᩬᩥᨠ​ᨷᩢ᩠ᨦᨣᩢ᩠ᨷ​ᨵᩦ᩠ᨾ​ᨪᩮᩥ᩠᩵ᨦ​ᨷᩕᨠᩬᨷ​ᨯ᩠ᩅ᩠᩶ᨿ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᩃᨣᩬᩁ​ᨵᩦ᩠ᨾ​ᩃᩡ​ᩈᩬᨦ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨴᩧ᩠ᨦ​ᩉ᩠ᨾᩫᨯ 4 ᨵᩦ᩠ᨾ ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᨾᩦ ᩁᩮᨿ᩺ᨾᩩ-ᩌᨠᩩᩁᩮᨿ᩺​ᨣᩪ᩵​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᩀᩪᨠᩣᩁᩥ-ᩀᩣᨠᩩᨾᩰᩡ ᨾᩣᩁᩥᩈᩡ-ᨠᩥᩁᩥᩈᩣᨾᩮᩡ​ᨣᩪ᩵​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᩋᩃᩥ᩠ᩈ-ᨾᩣ᩺ᨠᩣᨴᩕᩬ᩠ᨿ ᩍᨪᩣᩀᩰ᩠ᨿ-ᩈᩣᨠᩩᩀᩡ​ᨣᩪ᩵​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᩁᩮᨾᩥᩃ᩠ᨿᩮ ᩓ ᩀᩰᩫ᩠ᩅᨾᩩ-ᨠᩫᨾ᩠ᨷᩣᨠᩩ​ᨣᩪ᩵​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᩀᩪᪧᨠᩰᩡ

ᨶᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩈᩢ᩠᩶ᨶ : ᨲ᩠ᩅᩫ​ᩃᨣᩬᩁ​ᨴᩦ᩵ᨹᩪ᩶​ᩉ᩠ᩃᩮ᩶ᩁ​ᩃᩮᩬᩥᨠ​ᨧᩣᩴ​ᨲ᩶ᩬᨦ​ᨻ᩠ᨿᩣᨿᩣ᩠ᨾ​ᩈᩰᩬᩡ​ᩉᩣ​ᩈᩣᩉᩮ᩠ᨲᩩ​ᨴᩦ᩵​ᨿ᩠ᨿᩮᩡ​ᩉᩨ᩶ ᨯ᩠ᩅᨦ​ᨧᩢᨶ᩠ᨴᩕ᩺ ᨴᩦ᩵​ᨹᩬᩴ᩵​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨣᩮᩢ᩠ᨶᩈᩰᩫ᩠ᩅᨠ᩠ᨿᩫᩅ᩠ᩅ᩼​ᨳᩪᨠ​ᩈ᩠ᩃᩢᨷ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨯ᩠ᩅᨦ​ᨧᩢᨶ᩠ᨴᩕ᩺​ᨸ᩠ᩃᩬᨾ​ᨴᩦ᩵​ᨷ᩵​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨲᩮ᩠ᨾ​ᨯ᩠ᩅᨦ

ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅ​ᨠᩣᩑᨿ᩺ᨪᩩᨠᩡ(2005) edit

東方花映塚 ~ Phantasmagoria of Flower View ᨻᩕᩯᩡ​ᨷᩩᨷ᩠ᨹᩣ​ᩈᨴ᩶ᩬᩁ​ᩃᩢᨠ᩠ᩇᨱ᩺​ᩉᩯ᩵ᨦ​ᨲᩣᩅᩢ᩠ᨶ​ᩋᩬᨠ ~ ᨽᩣ᩠ᨷ​ᨾᩣ᩠ᨿᩣ​ᩉᩯ᩠᩵ᨦ​ᨴᩢᩈ᩠ᨶᩦ᩠ᨿ​ᨯ᩠ᩅᨦ​ᨯᩬᨠ​ᨾᩱ᩶

ᩅᩤ᩠ᨦ​ᨡᩣ᩠ᨿ​ᨶᩲ​ᨦᩣ᩠ᨶ Comic Market ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣᩁ᩶ᩬᩁ ᨻ.ᩆ.2548 ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨣᩮ᩠ᨾ​ᨪᩪᨴ᩠ᨴᩥ᩵ᨦ​ᩈᩬᨦ​ᨾᩥᨲᩥ​ᨶᩯ᩠ᩅ​ᨲᩢ᩠᩶ᨦ​ᩉ᩠ᨾᩮᩬᩥᩁ​ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅ​ᩀᩪᨾᩮᨩᩥᨠᩪ ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᨾᩦ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᩃᨣᩬᩁ​ᩉᩲ᩶​ᨹᩪ᩶​ᩉ᩠ᩃᩮ᩶ᩁ​ᩃᩮᩬᩥᨠ​ᨩᩲ᩶​ᨳᩮᩥ᩠ᨦ 16 ᨲ᩠ᩅᩫ

ᨶᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᨠ᩠ᨿ᩵ᩅ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᩉᩮ᩠ᨲᩩᨠᩣᩁ᩠ᨱ᩺​ᨴᩦ᩵​ᨯᩬᨠᨾᩱ᩶​ᨶᩲ​ᨣᩮᩢ᩠ᨦᩈᩰᩫ᩠ᩅᨠ᩠ᨿᩫᩅ᩠ᩅ᩺​ᨷᩮ᩠᩵ᨦᨷᩤ᩠ᨶ​ᨹᩥ᩠ᨯ​ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣ​ᩃᨯᩪ​ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩈ

ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅ​ᨷᩩᩘᨠᩣᨧᩰᩫ᩠ᩅ(2005) edit

東方文花帖 ~ Shoot the Bullet ᨷᩢ᩠ᨶᨴᩧ᩠ᨶ​ᩋᩢᨠ᩠ᩁᩁᩣ​ᨷᩩᨷ᩠ᨹᩣ​ᩉᩯ᩠᩵ᨦ​ᨲᩣᩅᩢ᩠ᨶ​ᩋᩬᨠ ~ ᨳ᩵ᩣ᩠ᨿ​ᩃᩪᨠ​ᨠᩫ᩠ᨦ

ᩅᩤ᩠ᨦ​ᨡᩣ᩠ᨿ​ᨶᩲ​ᨦᩣ᩠ᨶ Comic Market ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ ᨻ.ᩆ.2548 ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨣᩮ᩠ᨾ​ᨪᩪᨴ᩠ᨴᩥ᩵ᨦ​ᩈᩬᨦ​ᨾᩥᨲᩥ​ᨶᩯ᩠ᩅ​ᨲᩢ᩠᩶ᨦ​ᨴᩦ᩵​ᨹᩪ᩶​ᩉ᩠ᩃᩮ᩶ᩁ​ᨲ᩶ᩬᨦ​ᩉ᩠ᩃᩫᨷ​ᩃᩪᨠ​ᨠᩫ᩠ᨦ ᩓ ᨳ᩵ᩣ᩠ᨿ​ᨽᩣ᩠ᨷ​ᩉ᩠ᩅᩫᩉ᩠ᨶ᩶ᩣ​ᨯ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᨹᩪ᩶​ᩉ᩠ᩃᩮ᩶ᩁ​ᨧᩢ​ᨯᩱ᩠᩶ᨿ​ᨷᩢ᩠ᨦᨣᩢ᩠ᨷ​ᨸᩮ᩠ᨶ ᩋᩣᩀᩡ-ᩆᩣᨾᩮᨿ᩺ᨾᩣᩁᩩ ᨶᩢ᩠ᨠ​ᨡ᩵ᩣ᩠ᩅ​ᨶᩲ​ᨣᩮᩢ᩠ᨦᩈᩰᩫ᩠ᩅᨠ᩠ᨿᩫᩅ᩠ᩅ᩺ ᨴᩦ᩵​ᨪᩮᩥ᩠᩵ᨦ​ᨲ᩶ᩬᨦ​ᨠᩣ᩠ᨶ​ᨳ᩵ᩣ᩠ᨿ​ᨽᩣ᩠ᨷ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᩃᨣᩬᩁ​ᨶᩲ​ᨣᩮ᩠ᨾ ᨾᩣ​ᨻᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩃᩫ᩠ᨦ​ᩉ᩠ᨶᩢᨦ​ᩈᩨ​ᨻᩥᨾᩛ᩺​ᨡᩬᨦ​ᨲ᩠ᩅᩫᨠᩮᩢ᩵ᩣ

ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅ​ᨼᩪᨩᩥ᩠ᨶᩁᩰᨠᩩ(2007) edit

東方風神録 ~ Mountain of Faith ᨷᩢ᩠ᨶᨴᩧ᩠ᨶ​ᨴᩮ᩠ᨷ​ᩅᩣ᩠ᨿᩩ​ᩉᩯ᩠᩵ᨦ​ᨲᩣᩅᩢ᩠ᨶ​ᩋᩬᨠ ~ ᨡᩩᩁ᩠ᨹᩣ​ᩉᩯ᩠᩵ᨦ​ᩈᩢᨴ᩠ᨵᩣ

ᩅᩤ᩠ᨦ​ᨡᩣ᩠ᨿ​ᨶᩲ​ᨦᩣ᩠ᨶ Comic Market ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣᩁ᩶ᩬᩁ ᨻ.ᩆ.2550 ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨣᩮ᩠ᨾ​ᨪᩪᨴ᩠ᨴᩥ᩵ᨦ​ᩈᩬᨦ​ᨾᩥᨲᩥ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨲᩬᩴ᩵​ᩈᩪ᩶ ᨶᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦᨠ᩠ᨿ᩵ᩅ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᩈᩢᨴ᩠ᨵᩣ​ᨡᩬᨦ​ᩆᩣ᩠ᩃᨧᩮᩢ᩶ᩣ​ᨴᩦ᩵​ᨶᩬ᩠᩶ᨿ​ᩃᩫ᩠ᨦ

ᩈᩨ᩵​ᩋᩨ᩵ᩁ edit

ᨪᩦᨯᩦ​ᨻᩖᩮᨦ​ᨷᩕᨠᩬᨷ​ᨣᩮ᩠ᨾ edit

 • 蓬莱人形 ~ Dolls in Pseudo Paradise)
 • 蓮台野夜行 ~ Ghostly Field Club)
 • 夢違科学世紀 ~ Changeability of Strange Dream)
 • 蓬莱人形 ~ Dolls in Pseudo Paradise
 • 蓮台野夜行 ~ Ghostly Field Club
 • 違科学世紀 ~ Changeability of Strange Dream
 • 卯酉東海道 ~ Retrospective 53 minutes
 • 大空魔術 ~ Magical Astronomy
 • 未知の花 魅知の旅
 • 鳥船遺跡 ~ Trojan Green Asteroid
 • 伊弉諾物質 ~ Neo-traditionalism of Japan.
 • 幺団の歴史 ~ Akyu's Untouched Score

ᨦᩣ᩠ᨶ​ᨻᩥᨾᩛ᩺ edit

 • ᨻ.ᩆ.2548 ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅ​ᩈᩘᨠᩮᨨᩩᩈᩮᨿ᩺ (東方三月精 ~ Eastern and Little Nature Deity) ᨸᩮ᩠ᨶᨾᩘᨦᩡ ᨶᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦᨯᩰᩫ᩠ᨿ ZUN ᩅᩤ᩠ᨯᨯᩰ᩠ᨿ Matsukura Nemu ᩓᩁᩢ᩠ᨷᨩ᩠ᩅ᩵ᨦᨲᩬᩴ᩵ᨯᩰᩫ᩠ᨿ Hirasaka Makoto
 • ᨻ.ᩆ.2548 ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅ​ᨷᩩᩘᨠᩣᨧᩰᩫ᩠ᩅ (東方文花帖 ~ Bohemian Archive in Japanese Red) ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩉ᩠ᨶᩢᨦᩈᩨ​ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᩉ᩠ᩃᩮ᩶ᩁ ᨷᩕᨠᩬᨷ​ᨯ᩠ᩅ᩠᩶ᨿ ᨷᩫ᩠ᨴᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᨶᩲ​ᩉ᩠ᨶᩢᨦᩈᩨ​ᨻᩥᨾᩛ᩺​ᨡᩬᨦ ᩋᩣᩀᩡ-ᩆᩣᨾᩮᨿ᩺ᨾᩣᩁᩩ

ᨷᩫ᩠ᨴ​ᩈᩢᨾ᩠ᨽᩣᩇ᩠ᨱ᩺​ᨠᩢ᩠ᨷZUN ᨾᩘᨦᩡ​ᨯᩰᩫ᩠ᩅᨩᩥ᩠ᨯᩆᩥ​ᨧᩣᩴᨶ᩠ᩅᩁ​ᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᨻᩕᩬ᩶ᨾ​ᨳᩯ᩠ᨾ​ᨪᩦᨯᩦ​ᨷᩢᩁ᩠ᨧᩩ​ᨻᩖᩮᨦᨷᩕᨠᩬᨷ​ᩈᩣ᩠ᨾ​ᨻᩖᩮᨦ ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨣᩮ᩠ᨾ​ᩁᩩ᩵ᩁ​ᨴᩫ᩠ᨯᩃᩬᨦ​ᩉ᩠ᩃᩮ᩶ᩁ​ᨡᩬᨦ​ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅ​ᨠᩣᩑᨿ᩺ᨪᩩᨠᩡ

 • ᨻ.ᩆ.2548 ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅ​ᩆᩥᨠᩰᩫ᩠ᩅᨷᩤᨶᩡ (東方紫香花 ~ Seasonal Dream Vision) ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩉ᩠ᨶᩢᨦ​ᩈᩨ​ᩁ᩠ᩅᨾ​ᨯᩰᩫ᩠ᩅᨩᩥ᩠ᨶᩆᩥ ᨻᩕᩬ᩶ᨾ​ᨯ᩠ᩅ᩠᩶ᨿ​ᨷᩫ᩠ᨴᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᨠ᩠ᨿ᩵ᨷ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨣᩮᩢ᩠ᨦᩈᩰᩫ᩠ᩅᨠ᩠ᨿᩫᩅ᩠ᩅ᩺​ᨯᩰᩫ᩠ᨿZUN ᩓ​ᨳᩯ᩠ᨾ​ᨪᩦᨯᩦ​ᨻᩖᩮᨦᨷᩕᨠᩬᨷ​ᨣᩮ᩠ᨾ
 • ᨻ.ᩆ.2549 ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩌᩰᩫ᩠ᩅ​ᨣᩩᨾᩫ᩠ᨦᩆᩥᨠᩥ (東方求聞史紀 ~ Perfect Memento in Strict Sense) ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩉ᩠ᨶᩢᨦ​ᩈᩨ​ᩁ᩠ᩅᨾ​ᨷᩕᩅᩢᨲ᩠ᨲᩥ​ᨡᩬᨦ​ᨣᩮᩢ᩠ᨦ​ᩈᩰᩫ᩠ᩅᨠ᩠ᨿᩫᩅ᩠ᩅ᩼ ᩃᩮᩢ᩵ᩣ​ᨹ᩵ᩣ᩠ᨶ​ᨷᩕᩈᩫ᩠ᨷ​ᨠᩣᩁ᩠ᨱ᩺​ᨡᩬᨦ ᨢᩥᩑᨯᩡ ᨶᩰᩡ ᩋᨣᩥ᩠ᩅ
 • ᨻ.ᩆ.2553 ᨴᩰᩫ᩠ᩅᩉᩰᩫ᩠ᩅᨠᩰᩫ᩠ᩅᩁᩥ᩠ᨶᨯᩰᩫ᩠ᩅ(東方香霖堂 ~ Curiosity of Lotus Asia) ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨶᩥᨿᩣ᩠ᨿ​ᨴᩦ᩵​ᨲᩯ᩠᩵ᨦ​ᨯᩰᩫ᩠ᨿ ZUN ᨶᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᩃᩮᩢ᩵ᩣ​ᨹ᩵ᩣ᩠ᨶ​ᩈᩣ᩠ᨿ​ᨲᩣ​ᨡᩬᨦ ᩁᩥ᩠ᨶᨶᩰᩈᩩᨠᩮᩡ​-ᨾᩰᩁᩥᨩᩥᨠᩡ ᨧᩮᩢ᩶ᩣ​ᨡᩬᨦ​ᩁ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨡᩣ᩠ᨿ​ᨡᩬᨦ​ᨠᩮᩢ᩵ᩣ​ᨶᩲ​ᨣᩮᩢ᩠ᨦᩈᩰᩫ᩠ᩅᨠ᩠ᨿᩫᩅ᩠ᩅ᩺

ᨲ᩠ᩅᩫ​ᩃᨣᩬᩁ edit

ᨲ᩠ᩅᩫ​ᩃᨣᩬᩁ​ᩉᩖᩢᨠ edit

 
ᨾᩣᩁᩥᩈᩡ ᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ​ᨶᩲ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᩃᨣᩬᩁ​ᩉ᩠ᩃᩢᨠ​ᨡᩬᨦ​ᨣᩮ᩠ᨾ
 • ᩌᨠᩩ​ᩁᩮᨿ᩺ ᩁᩮᨿ᩺ᨾᩩ- (博麗 霊夢)
  • ᨹᩮᩢ᩵ᩣ : ᨾᨶᩩᩔ
  • ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩈᩣᨾᩣ᩠᩺ᨳ : ᩉᩰᩬᩡ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᨼ᩶ᩣ​ᨯᩱ᩶
  • ᨴᩦ᩵ᩀᩪ᩵ : ᩆᩣ᩠ᩃᨧᩮᩢ᩶ᩣ​ᩌᨠᩩᩁᩮᨿ᩺

ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨾᩥᨠᩰᩡ​ᩉᩯ᩠᩵ᨦ​ᩆᩣ᩠ᩃ​ᨧᩮᩢ᩶ᩣ​ᩌᨠᩩᩁᩮᨿ᩺ ᨴᩦ᩵​ᨲᩢ᩠᩶ᨦ​ᩀᩪ᩵​ᨲᩣᩅᩢ᩠ᨶ​ᨲᩫ᩠ᨠ​ᩈᩩᨯ​ᨡᩬᨦ​ᨣᩮᩢ᩠ᨦᩈᩰᩫ᩠ᩅᨠ᩠ᨿᩫᩅ᩠ᩅ᩺ ᩈ᩠ᨳ᩻ᩣ᩠ᨶᨴᩦ᩵​ᨴᩦ᩵​ᨲᩥ᩠ᨯᨲᩬᩴ᩵​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᩃᩰᩫ᩠ᨠ​ᨾᨶᩩᩔ​ᨴᩣ᩠ᨦ​ᨶᩬᨠ​ᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ

 • ᨠᩥᩁᩥ​ᩈᩣᨾᩮᩡ ᨾᩣᩁᩥᩈᩡ (霧雨 魔理沙)
  • ᨹᩮᩢ᩵ᩣ : ᨾᨶᩩᩔ
  • ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩈᩣᨾᩣ᩠᩺ᨳ : ᨻ᩠ᩃᩴ​ᩅᩮ᩠ᨴᨾᩫᨶ᩠ᨲᩕ᩺​ᨶᩢ᩠ᨠ
  • ᨴᩦ᩵ᩀᩪ᩵ : ᨸ᩵ᩣ​ᩅᩮ᩠ᨴᨾᩫᨶ᩠ᨲᩕ᩺

ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨩᩫ᩠ᨶ​ᨹᩮᩢ᩵ᩣ​ᨧᩬᨾ​ᩅᩮ᩠ᨴ​ᨴᩦ᩵​ᩋᩣᩈᩱ᩠ᨿ​ᩀᩪ᩵​ᨶᩲ​ᨸ᩵ᩣ​ᩅᩮ᩠ᨴᨾᩫᨶ᩠ᨲᩕ᩺ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩈ᩠ᨿ᩵ᩅ​ᨡᩬᨦ​ᩁᩮᨿ᩺ᨾᩩ​ᩓ​ᨾᩢ᩠ᨠ​ᨧᩢ​ᨻᩱ​ᩉᩣ​ᨷᩬ᩠᩵ᨿᪧ


ᩋ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᩋᩥ᩠ᨦ edit

 1. "Most prolific fan-made shooter series". Guinness World Records. ᩃᩮ᩠᩶ᨾ​ᨡᩬᩴ᩶ᨾᩪᩃ᩼​ᨠᩮᩢ᩵ᩣ​ᨠᩮᩢ᩠ᨷ​ᩃᩩᨠ ᨨᨷᩢ᩠ᨷᨯᩮᩥ᩠ᨾ ᨳᩮᩥ᩠ᨦ April 24, 2013. ᩈᩨ᩠ᨷᨪᩰᩬᩡ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ 2011-09-24.
 2. Guinness World Records Gamer's Edition 2011. Guinness World Records Ltd. 2011. p. 49. ISBN 978-1-4053-6546-8.

ᩉᩖᩯ᩵ᨦ​ᨡᩬᩴ᩶​ᩋᩨ᩠᩵ᨶ edit


 
โลโก้​ของโทวโฮว​โกว​มา​กยวว์ ถิ่น​ฐาน​มาร​แดง​แห่ง​ตาวัน​ออก ~ กาน​สำ​แดง​ตน​ของ​มาร​แดง

โทวโฮว​โพรเชกต์ รฦ โทวโฮว (ยี่ปุ่น: 東方プロジェクト โรมาจิ:Tōhō Project ฅวาม​หมาย:โพรเชกต์​ตาวนั​ออก) เปน​ชื่อ​หมู่​วิดีโอ​เคม​โดชิน​ซูททิ่ง​ม่าน​ลูก​กง จาก​ยี่ปุ่น วัดฒนา​โดย Zun Soft รฦ เซี่ยง​ไฮ้​อลิส​เก็ง​งา​กุ​ดัง เซิ่ง​มี​สมาชิค​ฅนเดียว ส้าง​คราฟิก​เคม เพลง เขียน​โพรแครม โดย​ตัว​เพิ่น​ฅน​เดียว แล​อ‍⁠ยัง​ร่วม​กับ​ศิลบิน​อื่น​ส้าง​งาน​พิมพ์​(โดวชินศิ) แล​ซีดี​เพลง เปน​ต้น

ใน​เดิอร​ตุลาฅม ปลี​ค.ศ.2010 ได้​บันทึก​ใน คินเนสสะ​บุ้ก ว่า most prolific fan-made shooter series [1] [2]

นอก​จาก​นี้​เปน​เคม​ซูททิ่ง ที่​ถูก​นำ​มา​แปลง​เปน​โดวชิน​นัก​ที่สุด​ใน​โลก โดย​เหล่า​ผู้​ติดตาม เซิ่ง​ได้​แปลง​ผลงาน fan-made เช่น โดวชินศิ(Douzinsi) นิยาย(Novel) ดนตรี​เรียบเรียง​ใหม่(Arrangement) เคม​เลียน​แบบ(Game clone) อยิเมะ(Anime)

เคม edit

ปลีที่วางขาย ชื่อภาค
1996 01 เรย์อิเด็ง
1997 02 ฟูมาโรกุ
03 อ‍⁠ยูเมชิกู
1998 04 เค็งโสวกยวว์
05 ไกกิดัง
1999
2000
2001
2002 06 โกวมากยวว์
2003 07 อ‍⁠โยวๆมุ
2004 07.5 สุยมุโสว
08 เอย์อ‍⁠ยาโศว
2005 09 กาเอย์ซุกะ
09.5 บุงกาโจว
2006
2007 10 ฟูชินโรกุ
2008 10.5 ฃิโสวเท็ง
11 จิเรย์เด็ง
2009 12 เสย์เร็นเส็ง
12.5 ฃิโสวเง็นโสกุ
2010 12.5 ดับเบิลสพอยเลือร์
12.8 อ‍⁠โยวเสย์ไดเสนโสว
2011 13 ศินเรย์บยวว์
2012
2013 13.5 ศิงกิโรว
14 กิศิญโชว
2014 14.3 ดัมมากุอามาโนชากุ
2015 14.5 ศิมพิโรกุ
15 กัญชุเด็ง
2016
2017 15.5 ฮยวว์อิบานะ
16 เท็งกุโศว
2018 16.5 ฃิฟูไนท์แมร์
2019 17 กิเกย์ชู
2020
2021 17.5 โควอ‍⁠โยกุอิบุง
18 โกวรยูโดว

PC 98 edit

เคม​โทวโฮว 5 ภาค​แรก แปลง​ขึ้น​ไว้​เหล้น​กับ ฅอมพิวเทือร์​ส่วน​บุคคล​ตระกูล์ PC 9800 เคม​ภาค 1 เปน​เคม​เขียน​ส่ง​อาจารย์ แล​เนื่อง​จาก ZUN ค่​เปน​สมาชิก​ชมรม​เคม​ใน​มหาวิทยาไลย​โทวกยวว์​กานไฟฟ้า〝Amusement Makers〟 เลิย​เอา​เคม​ไพ​ขาย​ใน​งาน​เทศกาล​ประจำ​ปลี​ของ​มหาวิทยาไลย​〝ดอยพิราบ〟ใน​นาม​ฅ่าย​เคม ZUN soft ต่อ​มา​ค่​ได้​นำ​ภาค 2 วาง​ขาย​รวม​กับ​ภาค 1 ใน​งาน Comic Market เทื่อ​ที่ 51 แล้ว​แปลง​ภาค​ต่อ ๆ ​มา​วาง​ขาย​ในงาน C53 C54 C55

โทวโฮว​เรย์อิเด็ง(1996) edit

東方靈異伝 ~ Highly Responsive to Prayers ตำ​นาน​วิญญาณ​ประหลาด​แห่ง​ตาวัน​ออก ~ กาน​ตอบ​สนอง​อ‍⁠ย่าง​รุน​แรง​ต่อ​ผู้​สวด​ภาวนา

วาง​ขาย​เมื่อ​ปลี พ.ศ.2539 เปนเคมเลียรแบบ Arkanoid ผู้​เหล้น​สวม​บทบาท​เปน เรย์มุ-ฮกุเรย์ เซิ่ง​เปน​ตัว​เอก​ของ​เคม​คู่​ภาค

เนื้อ​เรื่อง​อ‍⁠ย่าง​สั้น : เรย์มุ ผู้​สน​ใจ​ใคร่​ลอง​ของ แล​ทด​สอบ​พลัง​ตัว​เก่า จึง​ได้​อากง​เหตุ​ผล​บ้า​มั่วๆ ไพ​ปลด​ผนึก​ปตู​สู่​โลก​วิสาท​แล​เข้า​ไพ​อาลวาด​อ‍⁠ย่าง​ม่วน​ขนาด​ใน​ฐานะ​ตัวเอก

โทวโฮว​ฟูมาโรกุ(1997) edit

東方封魔録 ~ Story of Eastern Wonderland บันทึก​ผนึก​มาร​แห่ง​ตาวัน​ออก ~ เรื่อง​ราว​ของ​ดินแดน​มหาศจัรย์​แห่ง​ตาวัน​ออก

วาง​ขาย​ใน​งาน Comiket Market หน้าร้อน พ.ศ.2540 เปน​ซูททิ่ง​ม่าน​ลูก์​กง 2 มิติ​แนว​ตั้ง​เคม​แรก​ของ​โทวโฮว​ มี​ตัว​ลคอร​หลัก​แถม​ตัว​คือ มาริสะ-กิริสาเมะ ใน​ฐานะ​ฮอง​หัวหน้า​ใหย่

เนื้อ​เรื่อง​อ‍⁠ย่าง​สั้น : เรย์มุ ขึ้นดอยไพเฝิก็วิชา (หนีงาน) แต่​บ่​ทัน​เยียะ​เหีย็ง​ค่​ใคร่​หลับ เลิย​พลิก​ศาล​เจ้า เมื่อ​มา​ถึง​ค่​ปะ​ฝูง​ผี​โขลงะ​ใหย่​ใน​ศาล​เจ้า จึง​ออก​ไพ​ไล่​ล่า​ผี​แถม​เทื่อ โดย​กาน​ขี่​เต่า​สัตว์​เลี้ยง​นาม​ว่า เคนชิอิ ย้อร​ตัว​เก่า​อ‍⁠ยัง​บิน​บ่​ได้ เทียว​ไพ​จน​ได้​ปะ​กับ​มาริสะ แล​มิมะ

โทวโฮว​อ‍⁠ยูเมชิกู(1997) edit

東方夢時空 ~ Phantasmagoria of Dim.Dream ห้วง​เวลา​เภอะ​ฝัน​แห่ง​ตาวัน​ออก ~ ภาพ​มายา​ของ​ฅวาม​ฝัน​ต่าง​มิติ

วาง​ขาย​ใน​งาน Comiket Market หน้าหนาว พ.ศ.2541 เปน​ซูททิ่ง​ม่าน​ลูก์​กง 2 มิติ​แนว​ตั้ง​แบบ​ต่อ​สู้​ที่​มี​ผูัเหล้น 2 ฅน​แข่ง​กัน​เอา​ชีวิต​รอด ผ่อ​เหมือน​เคม Twinkle Star Sprites

เนื้อ​เรื่อง​อ‍⁠ย่าง​สั้น : จู่ ๆ ​ค่​มี​บัว​ราณ​สถาน แล ป้าย​ประหลาด โผล่​มา​อ‍⁠ยู่​ข้าง​ศาล​เจ้า​ฮกุเรย์ แล​บอก​ว่าจั​มอบ​ฅวาม​สุข์​หื้อ​กับ​ฅน​ที่​อ‍⁠ยู่​ที่​หั้น​ฉเพราะ​ฅน​เดียว​เมื่อ​ถึง​เวลา​ที่​ก่ำหนด เหล่า​สาว​หน้อย​จึ่ง​ห้ำหั่น​กัน​เอง เพื่อ​แย่ง​ชิง​สิ่ง​ที่​บ่​รูั​ว่า​จัก​แท้​ก่

โทวโฮว​เค็งโสวกยวว์(1998) edit

東方幻想郷 ~ Lotus Land Story ดิน​แดน​มายา​แห่ง​ตา​วัน​ออก ~ เรื่อง​ราว​แดน​บว

วาง​ขาย​ใน​งาน Comiket Market หนากร้อร พ.ศ.2541 แบบ​เคม​เหมือน​ภาค 2 แต่​มี​กาน​เพิ่ม​กาน​บังคับ​หื้อ​ตัว​ลคอร​เขีย็บ​ช้า​ลง​โดย​กาน​กด​ปุ่ม​ค้าง เซิ่ง​กลาย​เปน​กล​ไก​สำคัญ​ของ​เคม​มา​จน​ถึง​ปัจจุบัน

เนื้อ​เรื่อง​อ‍⁠ย่าง​สั้น : เรย์มุ ก่ำลัง​เบื่อ​หน่าย​บัมี​ม่วนๆ​หื้อ​เยียะ แล้ว​ศาล​เจ้า​ค่​ถูก​บุก​ถล่ม​จน​อ‍⁠ยู่​บ่ได้ เรย์มุ จึ่ง​ออก​เดิน​ทาง​ไพ​หัน​บริเวณ​หน้า​สงไสย แล​ได้​บุก​เข้า​ถล่ม คฦหาสน์​เภอะฝัน (夢幻館) ของ​อ‍⁠ยูกะ-กาสามิ

โทวโฮว​ไกกิดัง(1998) edit

東方怪綺談 ~ Mystic Square เรื่อง​ราว​สยอง​ขวัน​แห่ง​ตาวัน​ออก ~ จตุรัส​เวทมนตร์

วาง​ขาย​ใน​งาน Comiket Market หน้าร้อร พ.ศ.2541 แบบ​เคม​เหมือน​ภาค 2 แล 4 แต่​เพื่อม​ตัว​ลคอร​ที่​ผูัเหล้น​บังคับ​ได้ 2 ตัว ฅือ มิมะ แล อ‍⁠ยูกะ-กาสามิ

เนื้อ​เรื่อง​อ‍⁠ย่าง​สั้น : เรย์มุ​รู้เสิก​ถึง​ฅวามผิดปกติ​ที่เกิฏขึ้น จึ่งสืบ​จน​รู้​ว่า วิสาท​ที่​ปรากฏ​ออกมา​ใน​ช่วง​นี้ มี​เหตุ​จาก​ถ้ํา​หลัง​ศาลเจ้า ย้อร​มีปตู​วิสาท​ถูก​ตั้ง​ที่​หั้น เรย์มุ มาริสะ มิมะ แลอ‍⁠ยูกะ จึ่ง​เข้า​ไพ​ถล่ม​โลก​วิสาท​กัน

รบบ​บฏิบัตติ​กาน​วินโดวส์ edit

ใน​ปลี พ.ศ. 2545 〝ZUN Soft〟ได้ย​เปลี่ยน​ชื่อเปน​〝เซี่ยงไฮ้​อลิสเก็งงากุดัง〟​แล​ได้ย​แรก​ส้าง​เคม​โทวโฮว​แถม​เทื่อ

โทวโฮว​โกวมากยวว์(2002) edit

東方紅魔郷 ~ Embodiment of Scarlet Devil ถิ่น​ฐาน​มาร​แดง​แห่ง​ตาวัน​ออก ~ กาน​สำแดง​ตน​ของ​มาร​แดง

วาง​ขาย​ใน​งาน Comic Market หน้าร้อร พ.ศ.2545 เปน​เคม​ซูททิ่ง​สอง​มิติ​แนว​ตั้ง​เหมือน​โทวโฮว​ฟูมาโรกุ ผูั​เหล้น​สามา์ถ​เลือก​เหล้น​เปน เรย์มุ-ฮกุเรย์ รฦ มาริสะ-กิริสาเมะ

เซิ่ง​เดิน​ทาง​ไพ​ปราบ​วิสาท​สี​เลือด ผู้เซิ่ง​ปล่อย​หมอก​สีแดง​ลึกลับ​ปกคลุม〝เค็งโสวกยวว์〟(ดิมแดน​มายา ฉาก​หลัง​ของ​เคม) จน​เยียะ​หือั​ผู้​อาไสย​ผ่อ​บ่​หัน​ดวง​อาทิตย์

โทวโฮว​อ‍⁠โยวๆมุ(2003) edit

東方妖々夢 ~ Perfect Cherry Blossom ฅวาม​ฝัน​อัน​เย้า​ยวน​แห่ง​ตาวัม​ออก ~ สากุระ​บาน​สพรั่ง​ไร้​ที่ติ

วาง​ขาย​ใน​งาน Comic Market หน้าร้อร พ.ศ.2546 เปน​เคม​ซูททิ่ง​สอง​มิติ​แนว​ตั้ง​เหมือน​โทวโฮว​ฟูมาโรกุ ผูัเหล้น​สามา์ถ​เลือก​เหล้น​เปน เรย์มุ-ฮกุเรย์ มาริสะ-กิริสาเมะ รฦ อิซาอ‍⁠โยย-สากุอ‍⁠ยะ

เนื้อ​เรื่อง​อ‍⁠ย่าง​สั้น : กาน​ผจไญภย​ของ​ตัว​ลคอร​ทึง​สาม ที่​เสาะ​หา​สาเหตุ​ฅวามผิดปกติ​ของ​ลดูกาล ที่​เยียะ​หื้อ​อากาส​ใน​เค็งโสวกยวว์​อ‍⁠ยัง​หนาว​ฅือ​กับ​หน้า​หนาว​แม้​จัก​ย่าง​เข้า​เดือน​พฤษภาคม​แล้ว

โทวโฮว​สุยมุโสว(2004) edit

東方萃夢想 ~ Immaterial and Missing Power

วาง​ขาย​ใน​งาน Comic Market หน้าหนาว พ.ศ.2547 เปน​เคมต่อสู้ส้าง​ร่วม​กัน​โดย Twilight Frontier แล เซี่ยงไฮ้​อลิส​เก็ง​งา​กุ​ดัง

โทวโฮว​เอย์อ‍⁠ยาโศว(2004) edit

東方永夜抄 ~ Imperishable Night บทสรุบราตรีนิรันตระแห่งตาวันออก ~ ฅืนบ่สิ้น

วาง​ขาย​ใน​งาน Comic Market หน้าร้อร พ.ศ.2547 เปน​เคม​ซูททิ่ง​สอง​มิติ​แนว​ตั้ง​เหมือน​โทวโฮว​ฟูมาโรกุ ผูัเหล้น​สามา์ถ​เลือก​บังคับ​ธีม​เซิ่ง​ประกอบ​ด้วย​ตัว​ลคอร​ธีม​ละ​สอง​ตัว​ทึง​หมด 4 ธีม โดย​มี เรย์มุ-ฮกุเรย์​คู่​กับ​อ‍⁠ยูการิ-อ‍⁠ยากุโมะ มาริสะ-กิริสาเมะ​คู่​กับ​อลิส-มา์กาทรอย อิซาอ‍⁠โยย-สากุอ‍⁠ยะ​คู่​กับ​เรมิเลีย แล อ‍⁠โยวมุ-กมบากุ​คู่​กับ​อ‍⁠ยูๆโกะ

เนื้อ​เรื่อง​อ‍⁠ย่าง​สั้น : ตัว​ลคอร​ที่ผู้​เหล้น​เลือก​จำ​ต้อง​พยายาม​เสาะ​หา​สาเหตุ​ที่​เยียะ​หื้อ ดวง​จันทร์ ที่​ผ่อ​จาก​เค็นโสวกยวว์​ถูก​สลับ​เปน​ดวง​จันทร์​ปลอม​ที่​บ่​สว่าง​เตม​ดวง

โทวโฮว​กาเอย์ซุกะ(2005) edit

東方花映塚 ~ Phantasmagoria of Flower View แพระ​บุบผา​สท้อร​ลักษณ์​แห่ง​ตาวัน​ออก ~ ภาพ​มายา​แห่ง​ทัสนีย​ดวง​ดอก​ไม้

วาง​ขาย​ใน​งาน Comic Market หน้าร้อร พ.ศ.2548 เปน​เคม​ซูททิ่ง​สอง​มิติ​แนว​ตั้ง​เหมือน​โทวโฮว​อ‍⁠ยูเมชิกู โดย​มี​ตัว​ลคอร​ให้​ผู้​เหล้น​เลือก​ใช้​เถิง 16 ตัว

เนื้อ​เรื่อง​เกี่ยว​กับ​เหตุการณ์​ที่​ดอกไม้​ใน​เค็งโสวกยวว์​เบ่งบาน​ผิด​หน้า​ลดู​อากาส

โทวโฮว​บุงกาโจว(2005) edit

東方文花帖 ~ Shoot the Bullet บันทึน​อักรรา​บุบผา​แห่ง​ตาวัน​ออก ~ ถ่าย​ลูก​กง

วาง​ขาย​ใน​งาน Comic Market หน้าหนาว พ.ศ.2548 เปน​เคม​ซูททิ่ง​สอง​มิติ​แนว​ตั้ง​ที่​ผู้​เหล้น​ต้อง​หลบ​ลูก​กง แล ถ่าย​ภาพ​หัวหน้า​ด่าน โดย​ผู้​เหล้น​จัก​ได้ย​บังคับ​เปน อาอ‍⁠ยะ-ศาเมย์มารุ นัก​ข่าว​ใน​เค็งโสวกยวว์ ที่​เซิ่ง​ต้อง​กาน​ถ่าย​ภาพ​ตัว​ลคอร​ใน​เคม มา​เพื่อ​ลง​หนัง​สือ​พิมพ์​ของ​ตัวเก่า

โทวโฮว​ฟูชินโรกุ(2007) edit

東方風神録 ~ Mountain of Faith บันทึน​เทบ​วายุ​แห่ง​ตาวัน​ออก ~ ขุรผา​แห่ง​สัทธา

วาง​ขาย​ใน​งาน Comic Market หน้าร้อร พ.ศ.2550 เปน​เคม​ซูททิ่ง​สอง​มิติ​แบบ​ต่อ​สู้ เนื้อ​เรื่องเกี่ยว​กับ​ฅวาม​สัทธา​ของ​ศาลเจ้า​ที่​น้อย​ลง

สื่อ​อื่น edit

ซีดี​เพลง​ประกอบ​เคม edit

 • 蓬莱人形 ~ Dolls in Pseudo Paradise)
 • 蓮台野夜行 ~ Ghostly Field Club)
 • 夢違科学世紀 ~ Changeability of Strange Dream)
 • 蓬莱人形 ~ Dolls in Pseudo Paradise
 • 蓮台野夜行 ~ Ghostly Field Club
 • 違科学世紀 ~ Changeability of Strange Dream
 • 卯酉東海道 ~ Retrospective 53 minutes
 • 大空魔術 ~ Magical Astronomy
 • 未知の花 魅知の旅
 • 鳥船遺跡 ~ Trojan Green Asteroid
 • 伊弉諾物質 ~ Neo-traditionalism of Japan.
 • 幺団の歴史 ~ Akyu's Untouched Score

งาน​พิมพ์ edit

 • พ.ศ.2548 โทวโฮว​สัเงกฉุเสย์ (東方三月精 ~ Eastern and Little Nature Deity) เปนมงงะ เนื้อ​เรื่องโดย ZUN วาดโดย Matsukura Nemu แลรับช่วงต่อโดย Hirasaka Makoto
 • พ.ศ.2548 โทวโฮว​บุงกาโจว (東方文花帖 ~ Bohemian Archive in Japanese Red) เปน​หนังสือ​อ่านเหล้น ประกอบ​ด้วย บทฅวาม​ใน​หนังสือ​พิมพ์​ของ อาอ‍⁠ยะ-ศาเมย์มารุ

บท​สัมภาษณ์​กับZUN มงงะ​โดวชิดศิ​จำนวน​หนึ่ง พร้อม​แถม​ซีดี​บัรจุ​เพลงประกอบ​สาม​เพลง กับ​เคม​รุ่น​ทดลอง​เหล้น​ของ​โทวโฮว​กาเอย์ซุกะ

 • พ.ศ.2548 โทวโฮว​ศิโกวบานะ (東方紫香花 ~ Seasonal Dream Vision) เปน​หนัง​สือ​รวม​โดวชินศิ พร้อม​ด้วย​บทฅวาม​เกี่ยบ​กับ​เค็งโสวกยวว์​โดยZUN แล​แถม​ซีดี​เพลงประกอบ​เคม
 • พ.ศ.2549 โทวโฮว​คุมงศิกิ (東方求聞史紀 ~ Perfect Memento in Strict Sense) เปน​หนัง​สือ​รวม​ประวัตติ​ของ​เค็ง​โสวกยวว์ เล่า​ผ่าน​ประสบ​การณ์​ของ ฃิเอดะ โนะ อคิว
 • พ.ศ.2553 โทวโหวโกวรินโดว(東方香霖堂 ~ Curiosity of Lotus Asia) เปน​นิยาย​ที่​แต่ง​โดย ZUN เนื้อ​เรื่อง​เล่า​ผ่าน​สาย​ตา​ของ รินโนสุเกะ​-โมริชิกะ เจ้า​ของ​ร้าน​ขาย​ของ​เก่า​ใน​เค็งโสวกยวว์

ตัว​ลคอร edit

ตัว​ลคอร​หลัก edit

 
มาริสะ หนึ่ง​ใน​ตัว​ลคอร​หลัก​ของ​เคม
 • ฮกุ​เรย์ เรย์มุ- (博麗 霊夢)
  • เผ่า : มนุสสะ
  • ฅวามสามา์ถ : เหาะ​ขึ้น​ฟ้า​ได้
  • ที่อ‍⁠ยู่ : ศาลเจ้า​ฮกุเรย์

เปน​มิโกะ​แห่ง​ศาล​เจ้า​ฮกุเรย์ ที่​ตั้ง​อ‍⁠ยู่​ตาวัน​ตก​สุด​ของ​เค็งโสวกยวว์ สถานที่​ที่​ติดต่อ​กับ​โลก​มนุสสะ​ทาง​นอก​ทวย

 • กิริ​สาเมะ มาริสะ (霧雨 魔理沙)
  • เผ่า : มนุสสะ
  • ฅวามสามา์ถ : พลํ​เวทมนตร์​นัก
  • ที่อ‍⁠ยู่ : ป่า​เวทมนตร์

เปน​ชน​เผ่า​จอม​เวท​ที่​อาไสย​อ‍⁠ยู่​ใน​ป่า​เวทมนตร์ เปน​เสี่ยว​ของ​เรย์มุ​แล​มัก​จัก​ไพ​หา​บ่อยๆ


อ้าง​อิง edit

 1. "Most prolific fan-made shooter series". Guinness World Records. เล้ม​ข้อมูล์​เก่า​เก็บ​ลุก ฉบับเดิม เถิง April 24, 2013. สืบเซาะ​เมื่อ 2011-09-24.
 2. Guinness World Records Gamer's Edition 2011. Guinness World Records Ltd. 2011. p. 49. ISBN 978-1-4053-6546-8.

แหล่ง​ข้อ​อื่น edit