Wp/nod/ᨴᩂᩇᨯᩦᩈᩢᨾᩛᩢᨴ᩠ᨵᨽᩣ᩠ᨻᨻᩥᩔᩮ

< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᨴᩂᩇᨯᩦᩈᩢᨾᩛᩢᨴ᩠ᨵᨽᩣ᩠ᨻᨻᩥᩔᩮ

ᨶᩱᩅᩥᨩᩣ​ᨼᩥᩈᩥᨠ᩠ᩈ᩼ ᨴᩂᩇᨯᩦ​ᩈᩢᨾᩛᩢᨴ᩠ᨵᨽᩣ᩠ᨻ​ᨻᩥᩔᩮ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩂᩇᨯᩦ​ᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩼​ᩅ᩵ᩤᨯ᩠ᩅ᩠᩶ᨿ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᩈᩢ᩠ᨾᨻᩢᨶ᩠ᨵ᩼​ᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨷᩁᩥᨽᩪᨾᩥ᩼​ᩓ​ᩅᩮᩃᩣ᪩ ᨶᩱ​ᨷᩫ᩠ᨴᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᨲᩫ᩠᩶ᨶᨣᩮᩢ᩶ᩣ​​ᨴᩦ᩵​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᨯᩰᩫ᩠ᨿ ᩋᩢ᩠ᩃᨷᩮᩥᩁ᩠ᨴ᩼ ᩋᩱᨶ᩼ᩈᨴᩱᨶ᩼ ᨯᩱ᩶​ᨧᩤᨡᩱ​ᩈᩫᨾ᩠ᨾᩩᨲᩥᨮᩣ᩠ᨶ​ᩅᩱ᩶​ᩈᩬᨦ​ᨡᩬᩴ᩶ ᨯᩱ᩶ᨠᩯ᩵ :​

  • ᨠᩫ᩠ᨭᨼᩥᩈᩥᨠ᩠ᩈ᩼​ᨧᩢ᩠ᨠ​ᩉ᩠ᨾᩮᩬᩥᩁ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᨶᩱ​ᨩᩪ᩵​ᨠᩬᨷ​ᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩥ᩠ᨦ​ᨨᩮᩬᩥ᩠᩵ᨿ (ᨠᩬᨷᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩥ᩠ᨦ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩴ᩵​ᨾᩦ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁᩮ᩠᩵ᨦ)᪩
  • ᩋᩢᨲ᩠ᨲᩕᩣᩅᩮᩥ᩠ᨿᩈᩯ᩠ᨦ​ᨶᩱ​ᩈᩩᨬ᩠ᨬᨠᩣ᩠ᩆ​ᨧᩢ᩠ᨠ​ᨴᩮᩢ᩵ᩣ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᨲ᩠ᩃ᩻ᩬᨯ​ᩈᩣᩴᩉᩕᩢ᩠ᨷ​ᨹᩪ᩶​ᩈᩢ᩠ᨦᨠᩮ᩠ᨲ​​ᨩᩩ​ᨤᩫ᩠ᨶ ᩓ​ᨷᩴ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩃᩯ᩠᩵ᨶ​ᨡᩬᨦ​ᨧᩩᨯ​ᩈᩬ᩵ᨦᩈᩯ᩠ᨦ​ᩁᩂ​ᨹᩪ᩶​ᩈᩢ᩠ᨦᨠᩮ᩠ᨲ᪩
ᩋᩢ᩠ᩃᨷᩮᩥᩁ᩠ᨴ᩼​ ᩋᩱᨶ᩼ᩈᨴᩱᨶ᩼​ ᨷᩕᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨱ​ᨸᩦ​ ᪁᪉᪀᪅

ᨣᩮᩢ᩶ᩣᨠᩣᩴᨶᩮᩥ᩠ᨭ​ᩓ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩈᩣᩴᨤᩢ᩠ᨬ edit

ᩋᩢ᩠ᩃᨷᩮᩥᩁ᩠ᨴ᩼ ᩋᩱᨶ᩼ᩈᨴᩱᨶ᩼​ᨯᩱ᩶​ᩈ᩠ᨶᩮᩬᩥ᩻​ᨴᩂᩇᨯᩦ​ᩈᩢᨾᩛᩢᨴ᩠ᨵᨽᩣ᩠ᨻ​ᨻᩥᩔᩮ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩁᩯ᩠ᨠ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩅᩢ᩠ᨶᨴᩦ᩵ ᪂᪆ ᨠᩢᨶ᩠ᨿᩣᨿᩫ᩠ᨶ ᨸᩦ ᪁᪉᪀᪅ ᨶᩱ​ᨷᩫ᩠ᨴᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᨩᩨ᩵ᩅ᩵ᩤ "ᩅ᩵ᩤᨯ᩠ᩅ᩠᩶ᨿ​ᨻᩫᩃᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩼​ᨼᩱᨼ᩶ᩣ​ᨡᩬᨦ​ᩅᩢᨲ᩠ᨳᩩ​ᩃᩯ᩠᩵ᨶ"᪩ ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᨡᩢ᩠ᨯ​ᨠᩢ᩠ᨶᩁ​ᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩉᩖᩢᨠ​ᨠᩫᩃᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩼​ᨶᩥ᩠ᩅᨴᩢ᩠ᨶ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᩈᨾᨠᩣ᩠ᩁ​ᨾᩯ᩵ᩉᩖᩮᨠᩡ​ᨼᩱᨼ᩶ᩣ​ᨡᩬᨦ​ᨾᩯᩢᨠ᩠ᩈ᩼ᩅᩮ᩠ᩃᨣᩴᨯᩦ, ᨹᩫ᩠ᩃ​ᨵᩫ᩠ᨯᩃᩬᨦ​ᨡᩬᨦ​ᨾᩱᨤᩮᩥᩖᩈᩢ᩠ᨶ​-​ᨾᩮᩬᩥᩁ᩼ᩃᩮᨿ᩼ᨣᩴᨯᩦ, ᩃ᩠᩶ᩅᩁ​ᩈᨯᩯ᩠ᨦ​ᩉᩨ᩶​ᩉᩢ᩠ᨶ​ᩅ᩵ᩤ​ᩈᩣ᩠ᩁ​ᨲ᩠ᩅᩫᨠᩖᩣ᩠ᨦ​ᨶᩣᩴ​ᨤᩖᩦ᩵ᩁ​ᩈᩯ᩠ᨦ​ᨴᩦ᩵​ᩁ᩶ᩬᨦ​ᩅ᩵ᩤ "ᩋᩦᨵᩮᩬᩥᩁ᩼" ᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ᨷᩴᨾᩦ​ᨴᩯ᩶᪩ ᩉ᩠ᨶᩦ᩶​ᨧᩧ᩠᩵ᨦ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩉᩮ᩠ᨲᩩ​ᩉᩨ᩶​ᩋᩱᨶ᩼ᩈᨴᩱᨶ᩼​ᨣᩧ᩠ᨯ​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨴᩂᩇᨯᩦ​ᩈᩢᨾᩛᩢᨴ᩠ᨵᨽᩣ᩠ᨻ​ᨻᩥᩔᩮ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶᨾᩣ​ᨻᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩉᩖᩢᨠ​ᨠᩫᩃᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩼​ᨴᩦ᩵​ᨳᩪᨠ​ᨴᩦ᩵ᨾᩯ᩠᩵ᨶ ᨩᩱ᩶​ᩈᩣᩴᩉᩕᩢ᩠ᨷ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩃᩯ᩠᩵ᨶ​ᨴ᩠ᩅ᩶ᨦ​ᨩᩩ​ᨷᩯ᩠ᨷ ᨯᩰ᩠ᨿ​ᨨᨻᩕᩰᩬᩡ​ᨠᩁᨱᩦ​ᨴᩦ᩵​ᩋᩢᨲ᩠ᨲᩕᩣ​ᩅᩮᩥ᩠ᨿ​ᩈᩪᨦ​ᨠᩖᩱ᩶​ᩋᩢᨲ᩠ᨲᩕᩣ​ᩅᩮᩥ᩠ᨿ​ᩈᩯ᩠ᨦ᪩ ᨷᩢ᩠ᨯᨯ᩠᩵ᨿᩅ​ᨶᩦ᩶ ᨯᩱ᩶​ᨻᩥᩈᩪᨧ᩠ᨶ᩼​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᩓ᩠ᩅ​ᩅ᩵ᩤ​ᨴᩂᩇᨯᩦ​ᩈᩢᨾᩛᩢᨴ᩠ᨵᨽᩣ᩠ᨻ​ᨻᩥᩔᩮ​ᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ᨳᩪᨠ​ᨲ᩶ᩬᨦ ᨩᩱ᩶​ᨯᩱ᩶​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᩋᩢᨲ᩠ᨲᩕᩣ​ᩅᩮᩥ᩠ᨿ​ᨩᩪ᩵ᩁᨯᩢ᩠ᨷ ᨲᩕᩣ᩠ᨷ​ᨴᩦ᩵​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᨶᩰᩫ᩠᩶ᨾ​ᨳ᩠ᩅ᩵ᨦᩓ​ᨷᩕᩣᨠᩫ᩠ᨭᨠᩣᩁ᩠ᨱ᩼​ᨴᩣ᩠ᨦ​ᨤ᩠ᩅᩬᨶᨴᩢ᩠ᨾ​ᨾᩦ​ᩍᨴ᩠ᨵᩥᨻᩫ᩠ᩃ​ᩉ᩠ᨶᩬ᩠᩶ᨿ​ᨡ᩠ᨶ᩻ᩣ᩠ᨯ᪩ ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨯᩱ​ᨣᩴᨯᩣ᩠ᨿ ᨠᩫᩃᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩼​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨶᩥ᩠ᩅᨴᩢ᩠ᨶ​ᨣᩴ​ᨿᩢ᩠ᨦ​ᨩᩲ᩶​ᨯᩱ᩶​ᩀᩪ᩵ ᩈᩣᩴᩉᩕᩢ᩠ᨷ​ᨷᩕᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨱ​ᨣ᩵ᩤ​ᨤᩣᩴᨶ᩠ᩅᩁ​ᨶᩱ​ᨠᩁᨱᩦ​ᨴᩦ᩵​ᩅᩢᨲ᩠ᨳᩩ​ᨾᩦ​ᩋᩢᨲ᩠ᨲᩕᩣ​ᩅᩮᩥ᩠ᨿ​ᨲ᩵ᩣᩴ (ᨷᩕ᩠ᨿᨷ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᩋᩢᨲ᩠ᨲᩕᩣ​ᩅᩮᩥ᩠ᨿ​ᩈᩯ᩠ᨦ) ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩅ᩵ᩤ ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩃᩯ᩠᩵ᨶ​ᨡᩬᨦ​ᩈᩥ᩠᩵ᨦ​ᨴᩘ᩠ᩃᩣ᩠ᨿ​ᨶᩱ​ᨩᩦᩅᩥ᩠ᨲ​ᨷᩕᨧᩣᩴ​ᩅᩢ᩠ᨶ​ᨡᩬᨦ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᩁᩮᩢᩣ​ᨷᩫ᩠ᨶ​ᨻᩨ᩠᩶ᨶᩃᩰᩫ᩠ᨠ᪩

ᨹᩫ᩠ᩃ​ᨴᩣᩴᨶ᩠ᩅᩣ᩠ᨿ​ᨲᩣ᩠ᨾ​ᨴᩂᩇᨯᩦ​ᩈᩢᨾᩛᩢᨴ᩠ᨵᨽᩣ᩠ᨻ​ᨻᩥᩔᩮ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ​ᨯᩱ᩶​ᨳᩪᨠ​ᨻᩥᩈᩪᨧ᩠ᨶ᩼​ᩓ᩠ᩅ​ᩅ᩵ᩤ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩯ᩶ ᨯᩱ᩶ᨠᩯ᩵ ᩈᩢᨾᩛᩢᨴ᩠ᨵᨽᩣ᩠ᨻ​ᨡᩬᨦ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᨻᩕᩬ᩶ᨾ​ᨠᩢ᩠ᨶ᪨ ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩉᩫ᩠ᨯ​ᨡᩬᨦ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᨿᩣ᩠ᩅ᪨ ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩀᩨ᩠ᨯ​ᨡᩬᨦ​ᩅᩮᩃᩣ᪨ ᩈᩪᨲᩕ᩼​ᩁ᩠ᩅᨾ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᩅᩮᩥ᩠ᨿ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᩈᩢᨾᩛᩢᨴ᩠ᨵᨽᩣ᩠ᨻ᪨ ᨷᩕᩣᨠᩫ᩠ᨭ​ᨠᩣᩁ᩠ᨱ᩼​ᨯᩬᨻᩡᨻᩖᩮᩬᩥᩁ᩼​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᩈᩢᨾᩛᩢᨴ᩠ᨵᨽᩣ᩠ᨻ᪨ ᨾ᩠ᩅᩃ​ᩈᩢᨾᩛᩢᨴ᩠ᨵᨽᩣ᩠ᨻ᪨ ᨡᩦ᩠ᨯ​ᨴᩧ᩠ᨠ​ᨡᩬᨦ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᩅᩮᩥ᩠ᨿ​ᩈᩯ᩠ᨦ᪨ ᨠᩣ᩠ᨶ​ᨨᩢ᩠ᨶᨨᩮ᩠ᨠ​ᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨾ᩠ᩅᩃ​ᩓ​ᨻᩃᩴᨦᩣ᩠ᨶ᪨ ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᩅᩮᩥ᩠ᨿ​ᨡᩬᨦ​ᩉᩮ᩠ᨲᩩ᪨ ᩓ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨹᩢ᩠ᨯ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨿ​ᨵᩰᨾᩢ᩠ᩈ᪩ ᨴᩂᩇᨯᩦ​ᨶᩦ᩶​ᨯᩱ᩶​ᨸᩖ᩠᩵ᨿᩁ​ᨣᩤᩴᨣᩧ᩠ᨯ​ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᩅᩮᩃᩣ​ᨻᩱ​ᩉᩮ᩠ᨿ​ᩉ᩠ᨾᩱ᩵᪩ ᨲᩯ᩵​​ᨠ᩵ᩬᩁ​ᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ᨣᩮᩥ᩠ᨿ​ᨣᩧ᩠ᨯ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᩅ᩵ᩤ​ᩅᩮᩃᩣ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩈᩥ᩠᩵ᨦ​ᩈᩢ᩠ᨾᨷ᩠ᩅᩁ​ᩈᩣᨠᩫ᩠ᩃ (ᨤᩨ​ᩅᩮᩃᩣ​ᨧᩢ​ᨴᩮᩢ᩵ᩣ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᩈ᩠ᨾᩮᩬᩥ᩻​ᨩᩩ​ᨴᩦ᩵​ᨩᩩ​ᩉᩫ᩠ᨶ) ᨲᩬᩴ᩵​ᨾᩣ​ᨧᩧ᩠᩵ᨦ​ᨾᩦ​ᨣᩤᩴᨣᩧ᩠ᨯ​ᩉ᩠ᨾᩱ᩵​ᩅ᩵ᩤ ᩅᩮᩃᩣ​ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᩀᩪ᩵​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨠᩬᨷ​ᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩥ᩠ᨦ​ᩓ​ᨽᩥᨠᩢ᩠ᨯ​ᨲᩣᩴᩉ᩠ᨶᩯ᩵ᨦ᪨ ᨨᨶᩢ᩠᩶ᨶ ᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩉᩮ᩠ᨲᩩᨠᩣᩁ᩠ᨱ᩼​ᩈᩬᨦ​ᩉᩮ᩠ᨲᩩ ᨧᩢᨷᩴ᩵​ᨩᩲ᩵​ᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩅᩮᩃᩣ​ᨴᩦ᩵​ᩉ᩠ᨾᩢ᩶ᩁ​ᨴ᩠᩵ᨿᨦ ᨲᩯ᩵​ᨧᩢ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ "ᨷᩁᩥᨽᩪᨾᩥ᩼ᩅᩮᩃᩣ"​ ᨴᩯ᩠ᨶ᪩