Wp/nod/ᨯᩮᩥᩬᩡᨪᩥᨾ᩠ᨻ᩼ᩈᩢᨶ᩠ᩈ᩼

< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᨯᩮᩥᩬᩡᨪᩥᨾ᩠ᨻ᩼ᩈᩢᨶ᩠ᩈ᩼

ᨯᩮᩥᩬᩡᨪᩥᨾ᩠ᨸ᩺ᨪᩢᨶ᩠ᩈ᩺ (ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩇ: The Simpsons) ᨸᩮ᩠ᨶᩁᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᨣᩤᩁ᩺ᨴᩪᩁᨪᩥ᩠ᨲᨤᩢᩬᨾᨶᩱᩈᩉᩁᩢᨭᩛᩋᨾᩮᩁᩥᨣᩤ ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦᨯᩰᩫ᩠ᨿ ᨾᩯᩢᨲ᩠ᨲ᩺ ᨣᩕᩮᨶᩥ᩠ᨦ ᩈᩴ᩵ᩣᩉᩕᩢ᩠ᨷ ᨷᩁᩥᩈᩢ᩠ᨴᨼᩢᩬᨠ᩠ᨪ᩺ᨷᩕᩬᨯᨤᩯᩈ᩠ᨴᩥᨦ ᨾᩦᨶᩮᩥᩬ᩶ᩋᩁᩮᩥᩬ᩵ᨦᨲ᩠᩻ᩃᨠᩈ᩠ᨿᨯᩈᩦᩅᩥᨳᩦᨩᩦᩅᩥ᩠ᨲᨩᩫ᩠ᨶᨩᩢ᩠᩶ᨶᨠ᩠ᩃᩣ᩠ᨦᨡᩬᨦᨩᩣ᩠ᩅᩋᨾᩮᩁᩥᨣᩢ᩠ᨶ ᨯᩰᩫ᩠ᨿᨲᩫ᩠ᩅᩃᨤᩬᩁᨶᩱᨤᩬᨷᨤᩫ᩠ᩅ ᨾᩦ ᩌᩰᨾᩮᩥᩬᩁ᩺, ᨾᩣᩁ᩠ᨧ᩺, ᨷᩣᩁ᩠ᨲ᩺, ᩃᩥᨪᩣ ᩓ ᨾᩯᩢ᩠ᨠᨣᩦ ᨯᩰᩫ᩠ᨿᨾᩦᨶᩮᩥᩬ᩶ᩋᩉᩣᨠᩮᩥ᩠ᨯᨴᩦ᩵ᨾᩮᩥᩬᨦᨴᩦ᩵ᨩᩨ᩵ ᩈ᩠ᨻᩕᩥᨦᨼᩥᩃ᩠ᨯ᩺ ᨴᩦ᩵ᨳᩣ᩠ᨠᨳᩣ᩠ᨦᨾᩩᨾᨾᩬᨦᨡᩬᨦᩈᨦ᩠ᨣᩫᨾᨾᨶᩩᩔ᩺ ᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩺ᩋᨾᩮᩁᩥᨣᩢ᩠ᨶ ᩈᨦ᩠ᨣᩫᨾᨴᩧ᩠ᨦᩈ᩠᩶ᨿᨦᩓᩅᩫ᩠ᨦᨠᩣ᩠ᩁᨴᩰᩁᨴᩢᩈ᩠ᨶ᩺

ᨯᩮᩥᩬᩡᨪᩥᨾ᩠ᨸ᩺ᨪᩢᨶ᩠ᩈ᩺