Wp/nod/ᨩᩣ᩠ᩅᨤᩦᩁ᩺ᨠᩦ᩠ᩈ

< Wp‎ | nodWp > nod > ᨩᩣ᩠ᩅᨤᩦᩁ᩺ᨠᩦ᩠ᩈ

ᨩᩣ᩠ᩅᨤᩦᩁ᩺ᨠᩦ᩠ᩈEdit

ᨩᩣ᩠ᩅᨤᩦᩁ᩺ᨠᩦ᩠ᩈ (Kyrgyz Kyrghyz ᨣᩤᩅ᩵ᩤ Kirghiz) ᨸᩮ᩠ᨶᨤᩫ᩠ᨶᨩᩣᨲᩥᨻᨶ᩠ᨵᩩ᩺ᨴᩮᩬᩥᩁ᩠ᨠ᩺ᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨶᩧ᩠᩵ᨦ ᨸᩮ᩠ᨶᨤᩫ᩠ᨶᨻᩨ᩠᩶ᨶᨾᩮᩬᩥᨦᨡᩬᨦᩋᩮᨩ᩠ᨿᩮᨠᩖᩣ᩠ᨦ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩉ᩠ᨿᩱ᩵ᩀᩪ᩵ᨶᩱᨾᩮᩬᩥᨦᨤᩦᩁ᩺ᨠᩦ᩠ᩈᩈ᩠ᨳ᩻ᩣ᩠ᨶ

ᨶᩥᩁᩩᨠ᩠ᨲᩥᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩺Edit

ᨾᩦᩉᩖᩣ᩠ᨿᨴᩂᩇ᩠ᨭᩦᨠ᩠ᨿ᩵ᩅᨠᩢ᩠ᨷᨴᩦ᩵ᨾᩣᨡᩬᨦᨠᩣ᩠ᩁᨩᩱ᩶ᨣᩤᩴᩅ᩵ᩤ "ᨤᩦᩁ᩺ᨠᩦ᩠ᩈ" ᨸᩮ᩠ᨶᨩᩨ᩵ᨩᩣᨲᩥᨻᨶ᩠ᨵᩩᨶᩣ᩠ᨾ ᩑᨠᩈᩣ᩠ᩁᩉᩖᩣ᩠ᨿᨨ᩠ᨷᩢᨷᨡ᩠ᨿᩁᩅ᩵ᩤ ᨣᩤᩴᨶᩦ᩶ᨠᩮᩥ᩠ᨯᨲᩯ᩵ᨣᩤᩴᩅ᩵ᩤ "ᨠᩦᩁ᩠ᨠ" (kyrk) ᩋᩢ᩠ᨶᨶᩱᨣᩤᩴᨴᩮᩬᩥᩁ᩠ᨠ᩺ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦ᩻ ᨸᩖᩯᩅ᩵ᩤ "ᩈᩦ᩵ᩈᩥ᩠ᨷ" ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ -ᩋᩦ᩠ᩈ (-iz) ᨸᩮ᩠ᨶ ᨣᩤᩴᨸᨧ᩠ᨧᨿᨷ᩠ᩅᩫᩁᩣ᩠ᨱᨴᩦ᩵ᩈ᩠ᨯᩯᨦᨻᩉᩪᨻᩫᨧ᩠ᨶ᩺᪩ ᨯᩢ᩠᩵ᨦᨶᩢ᩠᩶ᨶ "ᨠᩦᩁ᩠ᨠ᩺-ᩋᩦ᩠ᩈ" ᨣᩤᩅ᩵ᩤ "ᨠᩦᩁ᩺ᨠᩦ᩠ᩈ" (Kyrgyz) ᨾᩦᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᨲ᩠ᩅᩫᩅ᩵ᩤ "ᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋᨣᩕᩮᩬᩥᩋ (ᨩᩫ᩠ᨶᨹᩮᩢ᩵ᩣ) ᨴᩧ᩠ᨦ 40"[1] ᨲᩯ᩵ᩋᩣ᩠ᨧᨾᩦᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᩋᩨ᩠᩵ᨶᩅ᩵ᩤ "ᨷ᩠ᨾᩦᩅᩢ᩠ᨶᨲᩣ᩠ᨿ" "ᩋᨾᨲ" ᨣᩤᩅ᩵ᩤ "ᨷᩕᩣ᩠ᨷᨷᩴ᩵ᨯᩱ᩶"᪩ ᨶᩬᨠᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋᨶᩦ᩶ ᨿᩢ᩠ᨦᨾᩦᨣᩤᩴᨠ᩠ᨿ᩵ᩅᨡᩬ᩶ᨦᨠᩢ᩠ᨷᩅᩦᩁᨷᩩᩁᩩᩇᨶᩱᨾᩉᩣᨠᩣᨻ᩠ᨿ᩺ᨩᩨ᩵ ᨾᨶᩢ᩠ᩈ ᩋᩢ᩠ᨶᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᨤ᩵ᩣ᩠ᩅᨷᩁ᩠ᨾᨷᩁᩣᨠ᩠ᨿ᩵ᩅᨠᩢ᩠ᨷᨣᩮᩢ᩶ᩤᨠᩣᩴ᩵ᨶᩮᩥ᩠ᨯ ᨾᨶᩢ᩠ᩈᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪ᩶ᨸᩯ᩠ᨦᩑᨠᨽᩣ᩠ᨻᩉᩨ᩶ᨠᩢ᩠ᨷᨴᩧ᩠ᨦ 40 ᨣᩕᩮᩬᩥᩋᨻᩮᩬᩥ᩵ᩋᨲᩬᩴ᩵ᨲ᩶ᩣ᩠ᨶᨩᩣ᩠ᩅᨤᩦᨴᩢ᩠ᨶ᪩ ᨲᩯ᩵ᨤ᩵ᩣ᩠ᩅᨷᩁ᩠ᨾᨷᩁᩣᨣᩪ᩵ᨡᩯ᩠᩵ᨦᨲᩯ᩠᩶ᨾᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ (ᨷᩢ᩠ᨶᨴᩧ᩠ᨠ) ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ ᨤ.ᩆ. 1370 ᨶᩱᩑᨠᩈᩣ᩠ᩁᨴᩤ᩠ᨦᨻᩨ᩠ᨶ (ᨷᩅᨲ᩠ᨲᩥᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩺) ᨡᩬᨦᩁᩣᨩᩅᩫᨦ᩠ᩆ᩺ᩉ᩠ᨾᩥᨦᨩᩨ᩵ ᩉ᩠ᨿ᩠ᩅᩁᩈᩨ᩵ (元史) ᨣᩤᩅ᩵ᩤ ᨻᩨ᩠ᨶᩉ᩠ᨿ᩠ᩅᩁ ᨪ᩶ᩣᩴᨯᩱ᩶ᩃᩮᩢ᩵ᩣᨳᩮᩥ᩠ᨦᨾᩯ᩵ᨿᩥ᩠ᨦ 40 ᨤᩫ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨾᩦᨴᩫ᩠᩵ᨦᩉ᩠ᨿ᩶ᩣᨠ᩠ᩅ᩶ᩣ᩠ᨦᩉᩖ᩠ᩅᨦᨸᩮ᩠ᨶᨾᩣᨲᩩᨽᩪᨾᩥ[2]

 
ᨤᩫ᩠ᨶᩁᩬ᩵ᩁᩁᩮ᩵ᨶᩱᨤᩦᩁ᩺ᨠᩦ᩠ᩈᩈ᩠ᨳ᩻ᩣ᩠ᨶ᪩

ᨠᩣ᩠ᩁᨲᩯ᩠᩶ᨾᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ (ᨷᩢ᩠ᨶᨴᩧ᩠ᨠ) ᨴᩦ᩵ᨠᩮᩢ᩵ᩣᨠᩯ᩵ᩉ᩠ᩃᩮᩬᩥᩋᨻᩮᩥ᩠᩵ᨶᨡᩬᨦᨩᩨ᩵ᨩᩣᨲᩥᨻᨶ᩠ᨵᩩ᩺ᨤᩦᩁ᩺ᨠᩦ᩠ᩈᨷᩕᩣᨠᩫ᩠ᨭᩀᩪ᩵ᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᨳᩬᨯᩈ᩠ᨿᨦᨶᩱᩑᨠᩈᩣ᩠ᩁᨧᩦ᩠ᨶᨷ᩠ᩅᩫᩁᩣ᩠ᨱ ᨾᩦ "ᨠᩮᩬᩥᨤᩩᩁ" (鬲昆, ᨣᩤᩴᨧᩦ᩠ᨶᨠᩮᩢ᩵ᩣ: *k.reg-ku:n, ᨠᩕᩮ᩠ᨠᨣᩪᩁ) ᩓ "ᨩ᩠ᨿᩁᨤᩩᩁ" (堅昆, ᨧᩦ᩠ᨶᨠᩮᩢ᩵ᩣ: *ki:n-ku:n, ᨣᩦ᩠ᨶᨣᩪᩁ) ᨴᩧ᩠ᨦᩈᩬᨦᨶᩦ᩶ᨩᩦ᩶ᩉᩨ᩶ᩉᩢ᩠ᨶᩅ᩵ᩤ ᨩᩨ᩵ᨩᩣᨲᩥᨻᨶ᩠ᨵ᩺ᨠᩮᩢ᩵ᩣᨸᩮ᩠ᨶ "ᨠᩥᩁᨣᩩᩁ" ᩓ/ᨣᩤᩅ᩵ᩤ "ᨠᩥᩁᨠ᩠ᩅᩥᩁ" (*kirkur ~ kirgur ᩓ/ᨣᩤᩅ᩵ᩤ *kirkün) ᩋᩢ᩠ᨶᩋᩣ᩠ᨧᨾᩦᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᩅ᩵ᩤ "ᨩᩣ᩠ᩅᨴᩫ᩠᩵ᨦᩉ᩠ᨿ᩶ᩣ" ᨣᩤᩅ᩵ᩤ "ᨩᩣ᩠ᩅᩉᩩᩁᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋᨴᩫ᩠᩵ᨦᩉ᩠ᨿ᩶ᩣ" (渾)[3]᪩ ᨠᩣ᩠ᩁᨳᩬᨯᩈ᩠ᨿᨦᩉᩯ᩠ᨾᨷᩯ᩠ᨷᨶᩧ᩠᩵ᨦᨾᩦ "ᨧ᩠ᨿᩮᨠᩪ᩵" (結骨, ᨣᩤᩴᨧᩦ᩠ᨶᨿᩩᨣᨠᩖᩣ᩠ᨦ: *kέt-kwət, ᨠᩯ᩠ᨯᨠ᩠ᩅᩮᩥ᩠ᨯ) ᩋᩢ᩠ᨶᩉ᩠ᨶᩯ (ᩈ᩠ᨯᩯᨦ) ᩉᩨ᩶ᩉᩢ᩠ᨶᩅ᩵ᩤᩈ᩠ᨿᨦᨠᩮᩢ᩵ᩣᨸᩮ᩠ᨶ "ᨠᩥᩁᨠᩩᨲ" (*kirkut / kirgut) ᨲᩯ᩵ᨻᩬᩴᨹᩯ᩠ᩅᩈᨾᩱ᩠ᨿᨧᨠᩕᩅᨲ᩠ᨲᩥᨾᩬᨦᨣᩰᩫ᩠ᩃ ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨡᩬᨦᨣᩤᩴᩅ᩵ᩤ "ᨠᩥᩁᨣᩩᩁ" (*kirkun) ᨣᩴ᩵ᨯᩰᩫ᩠ᨶᩃᩨ᩠ᨾᨻᩱ ᩋᩢ᩠ᨶᩉᩢ᩠ᨶᨯᩱ᩶ᨴᩦ᩵ᨣᩤᩴᨲᩯ᩠ᨠᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨣᩤᩴᨶᩦ᩶ᨶᩱᨨ᩠ᨷᩢᨷᩉ᩠ᨿᩬᩴ᩶ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦ᩻ ᨡᩬᨦ ᨻᩨ᩠ᨶᩉ᩠ᨿ᩠ᩅᩁ᪩ ᨶᩬᨠᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋᨶᩦ᩶ ᨶᩢ᩠ᨠᩅᩥᨩᩣᨠᩣ᩠ᩁᨩᩣ᩠ᩅᨧᩦ᩠ᨶᨻᩣ᩠ᨿᩃᩩᩁᨯᩱ᩶ᨳᩬᨯᩈ᩠ᨿᨦᨩᩨ᩵ᨩᩣᨲᩥᨻᨶ᩠ᨵᩩ᩺ᨤᩦᩁ᩺ᨠᩦ᩠ᩈᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨠᩢ᩠ᨶ ᨾᩦ "ᩉᩮᩬᩥᨠᩪ᩵" (紇骨) "ᩉᩮᩬᩥᨠᩪ᩵ᨪᩨ" (紇扢斯) ᩓ "ᨩ᩠ᩅᩦᩋᩪ᩶" (居勿)᪩ ᨻᩣ᩠ᨿᩃᩩᩁ ᨶᩱᩈᨾᩱ᩠ᨿᨧᨠᩕᨻᨲ᩠ᨲᩥᨳᩢ᩠ᨦᩋᩪ᩵ᨩᩫ᩠ᨦᩉᩯ᩠᩵ᨦᩁᩣᨩᩅᩫᨦ᩠ᩆ᩺ᨳᩢ᩠ᨦ ᨣᩤᩴᩅ᩵ᩤ "ᩈ᩠ᨿᩮᨧ᩠ᨿᩮᨪᩨ" ᨣᩤᩅ᩵ᩤ "ᩈ᩠ᨿᩣᨧ᩠ᨿᩣᨪᩨ" (黠戛斯) ᨯᩱ᩶ᨠᩖᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᨣᩤᩴᩁᩬ᩶ᨦᨩᩣ᩠ᩅᨤᩦᩁ᩺ᨠᩦ᩠ᩈ ᨯᩰᩫ᩠ᨿᨩᩮᩬᩥ᩵ᩋᨠᩢ᩠ᨶᩅ᩵ᩤᨣᩤᩴᩅ᩵ᩤ "ᩈ᩠ᨿᩮᨧ᩠ᨿᩮᨪᩨ" ᨸᩖᩯᩅ᩵ᩤ "ᩉ᩠ᩅᩫᩉᩖᩮᩬᩥᨦᩓᩉ᩠ᨶ᩶ᩣᨯᩯ᩠ᨦ"[4]

ᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩥ᩠ᨦEdit

 1. Pulleyblank 1990, p.108.
 2. Zuev, Yu.A., Horse Tamgas from Vassal Princedoms (Translation of Chinese composition "Tanghuyao" of 8–10th centuries), Kazakh SSR Academy of Sciences, Alma-Ata, 1960, p. 103 Template:In lang
 3. Zuev Yu.A., Horse Tamgas from Vassal Princedoms (translation of 8-10th century Chinese Tanghuiyao), Kazakh SSR Academy of Sciences, Alma-Ata, 1960, p. 103 (in Russian)
 4. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named lung

ชาวฅีร์กีสEdit

ชาวฅีร์กีส (Kyrgyz Kyrghyz คาว่า Kirghiz) เปนฅนชาติพันธุ์เทอรก์หมู่นึ่ง เปนฅนพื้นเมืองของเอเชียกลาง ส่วรไหย่อ‍⁠ยู่ไนเมืองฅีร์กีสสถาน

นิรุกติศาสตร์Edit

มีหลายทฤษฏีเกี่ยวกับที่มาของการไช้คำว่า "ฅีร์กีส" เปนชื่อชาติพันธุนาม เอกสารหลายฉบับเขียรว่า คำนี้เกิดแต่คำว่า "กีรกะ" (kyrk) อันไนคำเทอรก์ต่าง ๆ แปลว่า "สี่สิบ" ส่วน -อีส (-iz) เปน คำปัจจยะบัวราณที่แสดงพหูพจน์๚ ดั่งนั้น "กีรก์-อีส" คาว่า "กีร์กีส" (Kyrgyz) มีฅวามหมายทวยตัวว่า "หมู่เชื้อเครือ (ชนเผ่า) ทึง 40"[1] แต่อาจมีฅวามหมายอื่นว่า "บมีวันตาย" "อมตะ" คาว่า "ปราบบํ่ได้"๚ นอกเหนือนี้ ยังมีคำเกี่ยวข้องกับวีรบุรุษไนมหากาพย์ชื่อ มนัส อันทวยฅ่าวบรมบราเกี่ยวกับเค้ากำ่เนิด มนัสเปนผู้แปงเอกภาพหื้อกับทึง 40 เครือเพื่อต่อต้านชาวฅีทัน๚ แต่ฅ่าวบรมบราคู่แข่งแต้มหมาย (บันทึก) เมื่อ ฅ.ศ. 1370 ไนเอกสารทางพืน (บวัตติศาสตร์) ของราชวงศ์หมิงชื่อ เหียวรสื่อ (元史) คาว่า พืนเหียวน ซ้ำได้เล่าเถิงแม่ยิง 40 ฅนที่มีท่งหย้ากว้างหลวงเปนมาตุภูมิ[2]

 
ฅนร่อรเร่ไนฅีร์กีสสถาน๚

การแต้มหมาย (บันทึก) ที่เก่าแก่เหลือเพิ่นของชื่อชาติพันธุ์ฅีร์กีสปรากฏอ‍⁠ยู่ไนการถอดเสียงไนเอกสารจีนบัวราณ มี "เกอฅุน" (鬲昆, คำจีนเก่า: *k.reg-ku:n, เกรกคูน) แล "เชียรฅุน" (堅昆, จีนเก่า: *ki:n-ku:n, คีนคูน) ทึงสองนี้ชี้หื้อหันว่า ชื่อชาติพันธ์เก่าเปน "กิรคุน" แล/คาว่า "กิรกวิน" (*kirkur ~ kirgur แล/คาว่า *kirkün) อันอาจมีฅวามหมายว่า "ชาวท่งหย้า" คาว่า "ชาวหุนเหนือท่งหย้า" (渾)[3]๚ การถอดเสียงแหมแบบนึ่งมี "เจียกู่" (結骨, คำจีนยุคกลาง: *kέt-kwət, แกดเกวิด) อันแหน (แสดง) หื้อหันว่าเสียงเก่าเปน "กิรกุต" (*kirkut / kirgut) แต่พอแผวสไมยจกระวัตติมองโคล ฅวามหมายของคำว่า "กิรคุน" (*kirkun) คํ่โดนลืมไพ อันหันได้ที่คำแตกต่างไนการอ่านคำนี้ไนฉบับหย้อต่าง ๆ ของ พืนเหียวน๚ นอกเหนือนี้ นักวิชาการชาวจีนพายลุรได้ถอดเสียงชื่อชาติพันธุ์ฅีร์กีสต่างกัน มี "เหอกู่" (紇骨) "เหอกู่ซือ" (紇扢斯) แล "ชวีอู้" (居勿)๚ พายลุน ไนสไมยจกระพัตติถังอู่ชงแห่งราชวงศ์ถัง คำว่า "เสียเจียซือ" คาว่า "สยาจยาซือ" (黠戛斯) ได้กลายเปนคำร้องชาวฅีร์กีส โดยเชื่อกันว่าคำว่า "เสียเจียซือ" แปลว่า "หัวเหลืองแลหน้าแดง"[4]

อ้างอิงEdit

 1. Pulleyblank 1990, p.108.
 2. Zuev, Yu.A., Horse Tamgas from Vassal Princedoms (Translation of Chinese composition "Tanghuyao" of 8–10th centuries), Kazakh SSR Academy of Sciences, Alma-Ata, 1960, p. 103 Template:In lang
 3. Zuev Yu.A., Horse Tamgas from Vassal Princedoms (translation of 8-10th century Chinese Tanghuiyao), Kazakh SSR Academy of Sciences, Alma-Ata, 1960, p. 103 (in Russian)
 4. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named lungจาวคีร์กีสEdit

จาวคีร์กีส (Kyrgyz Kyrghyz กาว่า Kirghiz) เป๋นคนจาติปั๊นธุ์เตอรก์หมู่นึ่ง เป๋นคนปื๊นเมืองของเอเจี้ยกล๋าง ส่วรไหย่อ‍⁠ยู่ไนเมืองคีร์กีสสถาน

นิรุกติศาสตร์Edit

มีหลายตฤษฏีเกี่ยวกับตี้มาของก๋ารไจ๊กำว่า "คีร์กีส" เป๋นจื้อจาติปั๊นธุนาม เอกสารหลายฉบับเขียรว่า กำนี้เกิดแต่กำว่า "กี๋รกะ" (kyrk) อันไนกำเตอรก์ต่าง ๆ แปล๋ว่า "สี่สิบ" ส่วน -อีส (-iz) เป๋น กำปัจจยะบัวราณตี้แสดงปหูปจ๋น์๚ ดั่งนั้น "กี๋รก์-อีส" กาว่า "กี๋ร์กีส" (Kyrgyz) มีความหมายตวย้ตั๋วว่า "หมู่เจื๊อเครือ (จนเผ่า) ตึง 40"[1] แต่อาจ๋มีความหมายอื่นว่า "บมีวันต๋าย" "อมตะ" กาว่า "ปราบบํ่ได้"๚ นอกเหนือนี้ ยังมีกำเกี่ยวข้องกับวีรบุรุษไนมหากาปย์จื้อ มนัส อันตวยค่าวบรมบราเกี่ยวกับเก๊าก๋ำ่เนิด มนัสเป๋นผู้แป๋งเอกภาปหื้อกับตึง 40 เครือเปื้อต่อต้านจาวคีตัน๚ แต่ค่าวบรมบรากู้แข่งแต้มหมาย (บันตึ๊ก) เมื่อ ค.ศ. 1370 ไนเอกสารตางปืน (บวัตติศาสตร์) ของราจวงศ์หมิงจื้อ เหียวรสื่อ (元史) กาว่า ปืนเหียวน ซ้ำได้เล่าเถิงแม่ยิง 40 คนตี้มีต้งหย้ากว้างหลวงเป๋นมาตุภูมิ[2]

 
คนร่อรเร่ไนคีร์กีสสถาน๚

ก๋ารแต้มหมาย (บันตึ๊ก) ตี้เก่าแก่เหลือเปิ้นของจื้อจาติปั๊นธุ์คีร์กีสปร๋ากฏอ‍⁠ยู่ไนก๋ารถอดเสียงไนเอกสารจี๋นบัวราณ มี "เก๋อคุน" (鬲昆, กำจี๋นเก่า: *k.reg-ku:n, เกรกกูน) แล "เจียรคุน" (堅昆, จี๋นเก่า: *ki:n-ku:n, กีนกูน) ตึงสองนี้จี๊หื้อหันว่า จื้อจาติปั๊นธ์เก่าเป๋น "กิ๋รกุน" แล/กาว่า "กิ๋รกวิ๋น" (*kirkur ~ kirgur แล/กาว่า *kirkün) อันอาจ๋มีความหมายว่า "จาวต้งหย้า" กาว่า "จาวหุนเหนือต้งหย้า" (渾)[3]๚ ก๋ารถอดเสียงแหมแบบนึ่งมี "เจี๋ยกู่" (結骨, กำจี๋นยุกกล๋าง: *kέt-kwət, แกดเกวิด) อันแหน (แสดง) หื้อหันว่าเสียงเก่าเป๋น "กิ๋รกุต" (*kirkut / kirgut) แต่ปอแผวสไมยจกระวัตติมองโกล ความหมายของกำว่า "กิ๋รกุน" (*kirkun) กํ้โดนลืมไป อันหันได้ตี้กำแตกต่างไนก๋ารอ่านกำนี้ไนฉบับหย้อต่าง ๆ ของ ปืนเหียวน๚ นอกเหนือนี้ นักวิจาก๋ารจาวจี๋นปายลุรได้ถอดเสียงจื้อจาติปั๊นธุ์คีร์กีสต่างกั๋น มี "เหอกู่" (紇骨) "เหอกู่ซือ" (紇扢斯) แล "จวีอู้" (居勿)๚ ปายลุน ไนสไมยจกระปั๊ตติถังอู่จงแห่งราจวงศ์ถัง กำว่า "เสียเจี๋ยซือ" กาว่า "สยาจย๋าซือ" (黠戛斯) ได้กล๋ายเป๋นกำร้องจาวคีร์กีส โดยเจื้อกั๋นว่ากำว่า "เสียเจี๋ยซือ" แปล๋ว่า "หัวเหลืองแลหน้าแดง"[4]

อ้างอิงEdit

 1. Pulleyblank 1990, p.108.
 2. Zuev, Yu.A., Horse Tamgas from Vassal Princedoms (Translation of Chinese composition "Tanghuyao" of 8–10th centuries), Kazakh SSR Academy of Sciences, Alma-Ata, 1960, p. 103 Template:In lang
 3. Zuev Yu.A., Horse Tamgas from Vassal Princedoms (translation of 8-10th century Chinese Tanghuiyao), Kazakh SSR Academy of Sciences, Alma-Ata, 1960, p. 103 (in Russian)
 4. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named lung