Wp/nod/ลัทธิทรูจีซัส

< Wp‎ | nod
Wp > nod > ลัทธิทรูจีซัส

ลัทธิทรูจีซัส หรือว่า โบสถ์ทรูจีซัส คือ กลุ่มความเซื่อตางศาสนาคริสต์ ตี้แยกออกมาจากคริสต์ศาสนา ตั้งขึ้นตี้เมืองปักกิ่ง ต๋อนปี๋ ค.ศ. 1917 บะเดี่ยว มีคนฮ่วมนักกว่า 2.5 ล้านคนใน 48 ประเทศและก่อ 6 ทวีป ลัทธินี้ตั้งโดยกลุ่มตี้ฮ้องว่า เพนเทโคสต์ ตี้ตั้งขึ้นในช่วงต้นของคริสตวรรษตี้ 20 ตั้งแต่ปี๋ ค.ศ. 1953 ได้มีก๋านก่อตั้งขึ้นตี้ประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายก่อคือแป่คำสอนหื้อกุซนซาติก่อนก๋านกลับมาครั้งตี้สองของพระเยซู มีความเจื้อหลัก 10 ปะก๋าน คือ

  1. วิญญาณศักดิ์สิทธิ์
  2. พิธีศีลจุ่ม
  3. พิธีล้างต้าว
  4. ศีลมหาสนิท
  5. วันบริสุทธิ์
  6. พระเยซู
  7. พระคัมภีร์
  8. ก๋านจ้วยหื้อพ้นบาป
  9. โบสถ์แห่งพระเยซูตี้แต้
  10. ก๋านพิพากษาครั้งสุดท้าย
NorthernThai-TrueJesusChurch.jpg