Wp/nod/ฅวามตาย

< Wp‎ | nod
Wp > nod > ฅวามตาย

ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨲᩣ᩠ᨿ ᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᨴᩦ᩵ᨩᩦᩅᩥ᩠ᨲᨯᩱ᩶ᨿᩢ᩠᩶ᨦᩀᩩᨯᩈᩩᨯᩈ᩠᩶ᨿᨦᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨳᩣᩅᩬᩁᨻᩖᩥᨠᨤᩨ᩠ᨶᨷᩴᨯᩱ᩶ᨳᩯ᩠ᨾ ᪨᪨ ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ ᨣᩴᨠᩣᩴᩉ᩠ᨶᩫᨯᩉᩨ᩶ᨽᩣᩅᩋᩬᨠᩋᩬᩴᨲᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᨲᩣ᩠ᨿᨲᩣ᩠ᨾᨠᩫ᩠ᨭᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ ᪨᪨ ᨷᩴᨾᩮᩬᩥᩁᩉᩖᩢᨦᨲᩣ᩠ᨿ ᩁ᩵ᩣ᩠ᨦᨡᩬᨦᩈᩥ᩠᩵ᨦᨾᩦᨩᩦᩅᩥ᩠ᨲᨴᩦ᩵ᨲᩣ᩠ᨿᩓ᩠ᩅᨧᩢᨲᩢ᩠᩶ᨦᨲᩫ᩠᩶ᨶᨶᩮᩢ᩵ᩣᨽ᩠ᩅᩫᩡᨯᩱ᩶ᩃᩮᩥ᩠ᨿ ᪨᪨


ฅวามตาย เปนสถานะการสิ้นสุดของการมีชีวิตของสิ่งมีชีวิต สาเหตุของการตายมีได้หลากหลาย เช่น ตกเปนเหยื่อจากการโดนล่า พยาธ บ่ะโรคระบาด ขาดสารอาหาร อุปัติเหต ฆาตกัมม์ การข้าตัวเก่าตาย เสิก การประหารชีวิต ฯลฯ แนวคึดในเรื่องฅวามตายของประเทศที่พัฒนาแล้ว คือ การตายจากโรคภัยไข้เจ็บ ความแก่เถ้า ฅวามตายเกี่ยวข้องนักขนาดกับวัฒนธัมม์ของมนุษย์ และเปนส่วนสำคัญในหลาย ฅวามเชื่อทางศาสนา ส่วนนิยามของฅวามตายในทางวิทยาศาสตร์ เธคโนโลอยีที่ก้าวหน้าเยียะหื้อมี การอธิบายที่ซับซ้อนนักขึ้น