Wp/ng/Odola yaNamibia

< Wp‎ | ng
Wp > ng > Odola yaNamibia

Template:Wp/ng/Infobox Currency

Odola (oshiyelekitho tashi fupipikwa NAD ) Oyakala oshiyelekitho shongushu yopashimaliwa shaNamibia okuza mo 1993.

Ohayi fupipikwa nendhiliko $ , nenge N$ opoyiyoololwe kii yelekitho yodola-dhimwepo. Oya topolwa moo senda e100 (ethele)s.

Koshiyelekitho shotango shaNamibia, tala omadhidhiliko ga German South West African.

OndjokononaEdit

Odola (N$) oyapingenepo oranda yaSouth African, ndjiyakala oshiyelekitho shopashimaliwa pethimbo oshilongo shalikohi yepangelo lyaSouth Africana oshali hashi ithanwa South-West Africaokuza mo 1920-1990. Oranda natango oyapitikwa okulongithwa , molwaashoka oyiikwatelela ko randa yaSouth African notayivulu oku pingakanithwa pamalanditho no randa meni lyoshilongo. Namibia okwali oshitopolwa shehangano lyiimaliwa hali ithanwa Common Monetary Area Okuza pemanguluko mo 1990 sigo osho odola yeya melongitho mo 1993.

Mo 1990 opwa etwa oonkatu dhoku hulithapo elongitho lyoranda onga oshiyelekitho shongushu yoshimaliwa, twali pingenwa po keyelekanitho epe lya Namibia. Edhiladhilo lyokugandja edhina kalahar olyakuthwa kedhina ombuga yaKalahari yi li muuzilo waNamibia. Ombaanga onene ya Namibia oyali tayi ithanwa nedhina Namibia Reserve Bank. Eyalulo ndika okwali tali kala lya topolwa mookalahar 2, 5, 10 sigo 20. (Note: There were two different designs for the 20 kalahar specimen notes.) (ndhindhilika kutya, ookalahar 20 odhali dhina omayookoko gaal). nande ongaawo, omadhiladhilo ngaka inagaka mona uuyelele wetango, yimwepo ashike yomiimaliwa mbika yalli yanyanyangidhwa. Template:Wp/ng/Citation needed

Oshimaliwa shefo shotango osha pitithwa mo 15 September 1993, niimaliwa iikukutu oya pititha mu December gwomvula oyo toondjoka koombaaga onene ya Namibia .

Iimaliwa iikukutuEdit

Iimaliwa iikukutumbiyili melongitho

  • oosenda (5c)
  • oosenda (10c)
  • 00senda (50c)
  • odolla ($1)
  • oodola ($5)

Iimaliwa mbika iikukutu oya nyolwa momimwo ngaashi, 1993, 1996, 1998, 2000, 2002, 2008 no2009. oya tholomwamo shiyela shina o nickel kombanda noodola odha ningwa mihengwa yo ngopolo no zinc

Iimaliwa yomafoEdit

iimaliwa yomafombiyili melongitho

  • $10 (oodola omulongo)
  • $20 (oodola omilongo mbali)
  • $50 (oodola omilongo ntano)
  • $100 (oodola ethele)
  • $200 (oodola omathele gaali)

Hendrik Witbooi, ngoka pethimbolinwe ali amuleli nomukwateli komeho gwomuhoko gwaa Nama momvo dhapit (20th century) oye gwethano kiimaliwa yomafo.

Odola nenge oMarkEdit

 
Oomarks essai (verso)

Pethimbo lye longekidho okutula oshiyelekitho shongushu yoshimaliwa oshipe tashi pingenepo oranda ya South African, ompe Baanga onene ya Namibia oyatholomapo oodolla molupe lwoosenda, dollarnoshoo momukalo hagu iithanwa markmbyoka ya gandja ku kukongwe epitikilo okuza kuu Ministeli wIimaliwa. etokolo olyali mohokwe yoku iithana iimaliwa iipe oOdola.

Iiholelwa mbyoka yiimaliwa mbika oyali ya topolwa momiimaliwa iikukutu ngaashis: omark 1, odollar 1 (ayihe yali yaningwa mongopolo/ ya longwa monickel), omarks 10 and oodollars 10 (ayihe yatholomwa mosilveli). Ombinga yomutse gwomark oyali tayi ulike onkoshi yakuutumba omaka odola tayi ulike onyule ena uuta wa nanamgongo. Oombinga dhomitse dhimaliwa mbika otadhi ulike ondjundo nefatululo ‘PROBE’/‘ESSAI’ (proof). Konima yo mark 1/dollar1 otakumonika ekulu-edhiliko lyoshihako shepangelo shaNamibia lyadhingolokwa koshity ‘NAMIBIA’, omuvo (1990) noondada dhepungu dhili mbali. Oomark 10/noodollar 10 okwali dha nyanyangidhwa oshitya‘INDEPENDENCE’(tashiti emanguluko)/‘UNABHÄNGIGKEIT’ (G. ‘emanguluko’) pehala lyoonda dhepungu.

Okuza momuvo 1990 oranda iimaliwa iikukutu yooranda oyali shindjapala unene. Iimaliwa mbika oya nyolelwa membo lya Krauses' hali ithanwa'Unusual World Coins. Template:Wp/ng/Exchange Rate

Etata lyo PoundaEdit

Namibia sho atameke elongitho lyOdola, okwa longitha oshiholelwa sha, South Africa, Australia, and New Zeal sho yalongitha omukalo hagu ithanwa decimal system, oyalongi omukalo gwo half pound unit pehla lyio pound unit yo mapungulilombo. Ehogolo lyOdola olya taambiwako medhina lyaashoka eshuno pevi lyo ndado yOdola pamakwatathano no ngushu yo dollar ya US,olili peve livule lyoka ly pounda.

Template:Wp/ng/n-start Template:Wp/ng/n-before Template:Wp/ng/n-currency Template:Wp/ng/n-after Template:Wp/ng/n-end Template:Wp/ng/Economy of Namibia Template:Wp/ng/dollar Template:Wp/ng/Currencies of Africa