Wp/mxt/Tu'un sávi

< Wp‎ | mxt
Wp > mxt > Tu'un sávi

Nanii Ka’mu maa Nuuyoo ka’an ñayivi sa’an to’o, ta yumi yakanni ti iyo ndiko in ga uni xiko uvi ta’an nuu sa’an ka’an ñii ñuu, taa, ta iin nda’a ñuu ikan, siin, kaa tu’un natu’ unñi. Ra iyo Nunduva, ta nuu kuu Ra, ta nuu kuu Yuta Ndio’oan, ta nuu kuu Ñuu Ko’yo nikani ta’an ra Kalifornia (Estados Unidos), tandi’i rakan natu’unra ta’anra tu’un sávi.

Tu'un sávi

Tinana