Wp/mvf/ᠢᠽᠠᠷᠢᠯ

< Wp‎ | mvf
Wp > mvf > ᠢᠽᠠᠷᠢᠯ
ᠢᠰᠠᠯᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ

ᠢᠽᠠᠷᠢᠯ (ᠶᠧᠸᠷᠧᠢ. יִשְׂרָאֵל; ᠠᠷᠠᠪ. إِسْرَائِيل‎) ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠢᠽᠠᠷᠢᠯ ᠤᠯᠤᠰ (ᠶᠧᠸᠷᠧᠢ. מְדִינַת יִשְׂרָאֵל‏‎; ᠠᠷᠠᠪ. دَوْلَة إِسْرَائِيل) — ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ᠃ ᠬᠣᠶᠢᠳ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠯᠢᠸᠠᠩ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠷᠢ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠣᠷᠳᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠥᠭᠢᠫᠧᠲ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠴᠤ ᠮᠥᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠰᠠᠯᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠶᠧᠸᠷᠧᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠶᠧᠸᠷᠧᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠡᠸᠷᠧᠢᠴᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠮᠦᠰᠦ᠋ᠯᠮᠠᠨᠴᠤᠳ᠂ ᠾᠷᠢᠰᠲ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠳᠷᠦᠽᠧ᠂ ᠰᠠᠮᠤᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠢᠽᠠᠷᠢᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠢᠭᠴᠢᠶᠢᠰᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ 《ᠢᠰᠠᠯᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ》 (Eretz Yisrael) ᠍ ᠠᠴᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠯᠢᠭ ᠨᠢ 《ᠶᠧᠸᠷᠧᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨ》 ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠩ ᠤᠨ ᠫᠠᠯᠧᠰᠲ᠋ᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠮᠠᠨᠳᠠᠲ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ 1947 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠫᠠᠯᠧᠰᠲ᠋ᠢᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠳᠠᠲ ᠢ ᠶᠧᠸᠷᠧᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠪ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ 1948 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠳᠤ ᠶᠧᠸᠷᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠽᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠪ-ᠢᠰᠠᠯᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠢᠽᠠᠷᠢᠯ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠴᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠩᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠠᠪ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠠᠢ ᠮᠥᠷᠭᠥᠯᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠦᠩ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠥᠨᠥ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠽᠠᠷᠢᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠠᠷᠠᠪ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠦᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠢᠽᠠᠷᠢᠯ ᠨᠢ ᠶᠥᠭᠢᠫᠧᠲ᠂ ᠢᠣᠷᠳᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠡᠩᠬᠡ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠫᠠᠯᠧᠰᠲ᠋ᠢᠨᠴᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠷ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ

edit

ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ

edit
1᠂5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠰᠠᠯᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠥᠷ ᠢ ᠭᠠᠯᠢᠯᠧᠢ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠤᠪᠧᠢᠳᠢᠶᠠᠳ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠫᠠᠯᠧᠣᠯᠢᠲ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ᠂ ᠺᠧᠰᠧᠮ᠂ ᠮᠠᠨᠣᠲ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠣᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ 120᠂000 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠲᠡᠭᠡ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠢᠽᠠᠷᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤ ᠰᠬᠤᠯ᠂ ᠺᠠᠹᠽᠧᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 10 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ ᠨᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠹ ᠦᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃