Wp/mh/Bok in Mormon

< Wp‎ | mh
Wp > mh > Bok in Mormon
Bok in Mormon
Template:Editar

Bok in Mormon Bok in Mormon ej itok jen Kabun eo an Jisos Kraist im Armij Ro Rekwojarjar ilo Ran Ko Aliktata.

History

Ilo year 1820, ekar wor juon laddik etan in Joseph Smith. Ekar konaan koba ippen juon kabun.
Ak, Ear kile bwe aolep kabun rej oktak jen dron. Juon raan ear riit jen bible eo, ilo Book in
James, jepta 5, juon iion. Ear kile bwe ej aikuj in jar im kajjitok ippen Anij kabun to eo emol.
Juon raan ear etal nan bokwe in wojki ko im ear bukwelolo im jar. Ke ear jar ear loi juon meram.
Meram eo ej itok jen lan im ear wanlaltak mae iien ear bed iion beran. Joseph ear reilok im ear loi
ruo armij ilo meram eo. Juon iaer ear jitonlok nan armij eo juon im ear ba bwe men eo ej Jisos Kraist.
Ilo terre eo Joseph ear loi Anij im Jisos Krast. Joseph ear kajjitok ipperro kabun ta eo emol. Jisos
ear uak im ba bwe kabun eo An ejjab bed iion lalin. Ear jironlok nan Joseph im ba nan e bwe enaaj kar
kelak kabun eo an. Joseph ear bok kajuur jen Anij im ear kelak Kabun eo an Jisos Kraist im Armij ro
Rekwojarjar ilo Raan Ko Aliktata

Kabun eo an Jisos Kraist im Armij ro Rekwojarjar ilo Ran ko Aliktata ilo Ran kein!

Ilo raan kein, Kabun eo an Jisos Kraist im Armij ro Rekwojarjar ilo Raan ko Aliktata ej bed ilo Majol kiia.
Elon branch ilo Laura, Ajeltaki, Long Island, Uliga, Delap, Rita, Jenrok, im ruo ilo Ebeye, Lae, im Woje.