Wp/lki/موموندی

< Wp‎ | lki
Wp > lki > موموندی


الفبای شعر Edit

الف-ابتدای    اسم    بی  چونت   /     وه  بیچونی  ذات  غایبی  شونت
ب-وه     بنای تاق  کعبه میمونت     /   وه  برق  قنیل    برق   ستونت
ت- وه   تولای    وصی    پیغمبر      / وه   بانگ    تکبیر     الله  اکبر
ث- وه  ثابتی  ذات    بی  عیبت   /    وه  ثبوت  ذات  بی عشوه و ریبت
ج- وه  جامه ی  پاک  فاطمه  بتول /      وه جبهه سبطین بوسه گای رسول
ح- وه  حاملان   عرش  پر نویرت   /    وه تاق و  رواق  بی خشت وتیرت
خ- وه خادمان     استاده  درگات    /   وه  خطبه و  اوراد شام و سحرگات
د- وه  درویشان  راه  حق شناس      /  ذ- وه   ذکری    صوفیان   صاف
ر- وه  رسولان    صاحب   کتابت       / وه    امر   معروف  نهی و  آدابت 
ز- وه   زواران    رای  بیت الحرام      /  وه   مجاهدان    ارض کوفه و شام
س - وه سرمستان   باده  طهورت     /  ژه سرٌ  وحدت    مدام   مخمورت
ش-  شونشینان    عبادت شعار       / ژه    ترس  پاداش  تا  سحر  بیدار
ص- وه   صادقی   اولیای  نیکو       /  وه     موحدان   ذکر   و    یاهو
ض- ضیاء  فیض  گوشواران عرش   /     وه  مجاوران    عرش  اطلس فرش
ط- وه  طوف  بال   روح الا مینت     /   ظ-  وه   ظهیران    دین    مبینت
ع- وه عاصیان   نادم  ژه  افعال     /    رحیم   و رحمان    دانای  ذوالجلال
غ-  وه غریبان  بی ماوا  و مالت     /    حیران   ژه   قدرت    قدر و جمالت
ف- وه  فانیان   فوز    اسرارت      /   وه   فوز    عظیم   روژ   شمارت
ق-  وه   قادری   قدرت یکتات      /    وه    قدر    رسول  مدینه  ماوات
ک-  وه  کتابات مصطفی وکلیم     /     وه  اسم  اعظم   رحمان  و  رحیم
ل- وه   لاقیدان  دنیه فرموشت      /     زاد و  راحله    عقبی  نه  دوشت 
م-  وه   منادی  روژ  حساوت      /    وه   محاسبات    نص   و  کتاوت 
ن-  وه  ناصران  نصر  سرمدی      /    نصر   من  الله    لوای    احمدی
و-  وه  ولایت    ولی  مطلق       /    ه-  هادی   حی     قائم   برحق
ل و الف  لام   سوره اخلاصت       /    ی- وه   یاوران   ژه  عصیان عاصت
یا حق  وه  حرمت  بزرگواریت      /     هم   وه   مستوری   پرده  ستاریت
من  عبد  ضعیف  گنه کاریکم        /   ژه    افعال     ویم    شرمساریکم
نشان نامم وه هفت  حروفه ن      /    وای  هفت  حروفه   نامم  معروفه ن
میم و حاء و میم ،دال محمدن        /   عصیانم   ژه  ریگ   بحر و بر  رده ن
ت- تولای  من  حب  علیه ن        /   علی   ژه   انوار   حق   منجلیه ن
ق-  وه قیامت هر هانه  ویرم        /   چراغ    روشن    دیده     ضریرم
ی- وه یادم بو  ارشاد رسول          / توبه  و   انابه م  بکه رین     قبول
حق الناس  خلق  هانه گردنم         /  کاهل      نماز ی   فربه    گردنم
بو  خشم و حق سید و سجاد         / نجنی     انی     یا رب    العباد

بنچةک Edit

http://momvandilak.blogfa.com