Wp/ksw/မူၣ်ဟၣ်မဲးအဲန်ဝၢ်အဲလ်စဒဲး

< Wp‎ | kswWp > ksw > မူၣ်ဟၣ်မဲးအဲန်ဝၢ်အဲလ်စဒဲး

ဖဲ ၁၉၁၈ နံၣ်န့ၣ်မူၣ်ဟၣ်မဲးအဲန်ဝၢ်အဲလ်စဒဲး(Muhammad Anwar el-Sadat) အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢကီၢ်အံၣ်ကၠ့းပ်ဖဲအဲကလံလှၤမၤလဲၢ်အီၣ်ကီၢ်အိၣ်ဒံးအဆၢကတီၢ်ဒီးဘၣ်တၢ်ပၢအီၤလၢကီၢ်ထၢၣ်က့ၣ်အစီၤပၤ (Sultan) န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်မုၢ်အိၣ်ဝဲဒၣ်တနံၤလၢစဒဲးကကဲထီၣ်ဘၣ်ကီၢ်အံၣ်ကၠ့းပ်အကီၢ်ခိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

မူၣ်ဟၣ်မဲးအဲန်ဝၢ်အဲလ်စဒဲး
أنور السادات
Anwar Sadat cropped.jpg
Anwar Sadat in 1980
3rd President of Egypt
အိၣ်လၢပဒိၣ်တၢ်မၤ
15 October 1970 – 6 October 1981
Acting: 28 September 1970 – 15 October 1970
ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်
ကီၢ်ခိၣ်ခံတဂၤ
ထီၣ်လၢညါတဂၤGamal Abdel Nasser
ထီၣ်လၢသီတဂၤSufi Abu Taleb (Acting)
Prime Minister of Egypt
အိၣ်လၢပဒိၣ်တၢ်မၤ
15 May 1980 – 6 October 1981
ကီၢ်ခိၣ်Himself
ထီၣ်လၢညါတဂၤMustafa Khalil
ထီၣ်လၢသီတဂၤHosni Mubarak
အိၣ်လၢပဒိၣ်တၢ်မၤ
26 March 1973 – 25 September 1974
ကီၢ်ခိၣ်Himself
ထီၣ်လၢညါတဂၤAziz Sedki
ထီၣ်လၢသီတဂၤAbd El Aziz Muhammad Hegazi
Vice President of Egypt
အိၣ်လၢပဒိၣ်တၢ်မၤ
19 December 1969 – 14 October 1970
ကီၢ်ခိၣ်Gamal Abdel Nasser
ထီၣ်လၢညါတဂၤHussein el-Shafei
ထီၣ်လၢသီတဂၤAli Sabri
အိၣ်လၢပဒိၣ်တၢ်မၤ
17 February 1964 – 26 March 1964
ကီၢ်ခိၣ်Gamal Abdel Nasser
ထီၣ်လၢညါတဂၤHussein el-Shafei
ထီၣ်လၢသီတဂၤZakaria Mohieddin
Speaker of the National Assembly of Egypt
အိၣ်လၢပဒိၣ်တၢ်မၤ
21 July 1960 – 20 January 1969
ကီၢ်ခိၣ်Gamal Abdel Nasser
ထီၣ်လၢညါတဂၤAbdel Latif Boghdadi
ထီၣ်လၢသီတဂၤMohamed Labib Skokeir
Personal details
အိၣ်ဖျဲၣ်
Muhammad Anwar el-Sadat
محمد أنور السادات

25 December 1918 (1918-12-25)
Monufia, [[||Wp/ksw/Sultanate of Egypt|Sultanate of Egypt]]
လဲၤပူၤကွံာ်6 October 1981(1981-10-06) (aged 62)
Cairo, [[||Wp/ksw/Egypt|Egypt]]
အသံခီဖျိလၢGunshot wounds
တၢ်သွၣ်ခိၣ်Unknown Soldier Memorial in Cairo
ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်National Democratic Party
ထံရူၢ်ကီၢ်သဲး
တၢ်ဘၣ်ထွဲအဂၤ
Arab Socialist Union
မါဝၤ(တဖၣ်)
  • Eqbal Afifi (Madi)[1]
  • [[||Wp/ksw/Jehan Sadat|Jehan Sadat]]
အဖိတဖၣ်7
တၢ်မၤလိUniversity of Alexandria
တၢ်ဆဲးစုမံၤ
Military service
တီဒီးထံကီၢ်Egypt
ကဲသုးလၢEgyptian Army
ကဲသုးအနံၣ်1938–1952
အပတီၢ်Turco-Egyptian ka'im makam.gif Colonel
Anwar Sadat and Cyrus Vance.jpg

စဒဲးမၤတၢ်လၢသုးမုၢ်အပူၤထဲဟီၣ်ခိၣ်တၢ်ဒုးဖးဒိၣ်ခံဘျီတဘျီန့ၣ်လီၤႉ ဝံၤအလီၢ်ခံ အဝဲလဲၤနုာ်မၤတၢ်ဒီးတၢ်ကရၢကရိတဖုလၢကမၤလီၤပှီၢ်ကွံာ်ပှၤကီၢ်အံၣ်ကၠ့းပ်ဖိစီၤပၤအတၢ်ပၤတၢ်ပြးဒီးနီၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်ပှၤအဲကလံးဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်ကရၢကရိအံၤဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအီၤလၢကါမ့လ်အဲဘ်ဒဲလ်နါစၢၣ် (Gamal Abdel Nasser) န့ၣ်လီၤႉ ဖဲ ၁၉၅၂ နံၣ်န့ၣ်နါစၢၣ်အကရူၢ်မၤနၢၤတၢ်အဃိ အံၣ်ကၠ့းပ်ထံကီၢ်န့ၢ်က့ၤတၢ်သဘျ့န့ၣ်လီၤႉ နါစၢၣ်ကဲထီၣ်ကီၢ်ခိၣ်အဆိကတၢၢ်တဂၤဒီးစဒဲးမၤတၢ်ဒ်အမ့ၢ်ကီၢ်ခိၣ်ခၢၣ်စးဖဲတၢ်ပၢတၢ်ပြးခံစိၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲ ၁၉၇၀ နံၣ်န့ၣ်နါစၢၣ်စူးကွံာ်အသးဒီး စဒဲးကဲထီၣ်ဘၣ်ဝဲကီၢ်ခိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်အံၣ်ကၠ့းပ်တၢ်လီၢ်လၢအအိၣ်လၢကီၢ်အံၣ်ကၠ့းပ်ဒီးကီၢ်အံၣ်စရ့လ်အကဆူးဘၣ်လီၤကွံာ်လၢအံၣ်စရ့လ်အတၢ်ပၢအဖီလာ်ဖဲအဒုးတၢ်ယၤတၢ်ဒီးအံၣ်စရ့လ်ဖဲ ၁၉၆၇ နံၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲန့ၣ်အလီၢ်ခံ ထံကီၢ်ခံဘ့ၣ်ကဲထီၣ်ဒုၣ်ဒါန့ၣ်လီၤႉ လၢဃုနံၣ်အတီၢ်ပူၤစဒဲးဟ့ၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်လၢအံၣ်ကၠ့းပ်သုးမုၢ်တဖၣ်လၢကဒုးန့ၢ်ကဒါက့ၤတၢ်လီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ အံၣ်စရ့လ်နၢၤတၢ်ဒုးအသီတဘျီကဒီးန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်စဒဲးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအံၤမၤမံၤဟူသၣ်ဖျါထီၣ်အီၤလၤကီၢ်အံၣ်ကၠ့းပ်ဒီးအါရးဘ်(Arab) ထံကီၢ်အဂၤတဖၣ်အကျါလီၤႉ

တၢ်ဒုးဝံၤအလီၢ်ခံလွံၢ်နံၣ် စဒဲးဃ့မၤတၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢအံၣ်စရ့လ်ကီၢ်န့ၣ်လီၤႉ စဒဲးလဲၤအိၣ်သကိးအံၣ်စရ့လ်လၢကနီၤလီၤဝဲအတၢ်ဃူတၢ်ဖိးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ်လီၤႉ တၢ်န့ၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ အဝဲထံၣ်လိာ်ကတိၤသကိးတၢ်ဃူတၢ်ဖိးဒီးအံၣ်စရ့လ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်မံနၣ်ခၠါမ်ဘံၣ်က့ (Menachem Begin) ဖဲကီၢ်အမဲရကၤအပူၤန့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါအဃိစဒဲးဒီးဘံၣ်က့ခံဂၤလၢာ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်နိဘၢၣ်လ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးခိၣ်ဖးဖဲ ၁၉၇၈ နံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢခံတနံၣ်ကီၢ်အံၣ်ကၠ့းပ်ဒီးအံၣ်စရ့လ်ဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ဃူတၢ်ဖိးလံာ်ဃံးဃာ်ဒီးမ့ၢ်ကီးအံၣ်စရ့လ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးအါရးဘ်(Arab) ထံကီၢ်အဆိကတၢၢ်တဘ့ၣ်လီၤႉ စဒဲးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအံၤဘၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပကြၢၤအီၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ပှၤအံၣ်ကၠ့းပ်ဖိအါဂၤဒီးအါရးဘ်ထံကီၢ်အဂၤတဖၣ်ထီဒါလံာ်ဃံးဃာ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲ ၁၉၈၁ နံၣ်န့ၣ်စဒဲးဘၣ်တၢ်မၤသံကွံာ်အီၤလၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်နၢ်တခီတၢၤတဖၣ်ဖဲသုးမုၢ်တၢ်ဂဲၤလိအမူးအဆၢကတီၢ်အခါန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဘၣ်ထွဲတဖၣ်Edit

  1. Finklestone, Joseph (2013), Anwar Sadat: Visionary Who Dared, [[||Wp/ksw/Routledge|Routledge]], Significantly, Anwar Sadat did not mention aspects in his early life...It was in Mit Abul-Kum that Eqbal Afifi, the woman who was his wife for ten years and whom he left, was also born. Her family was of higher social standing than Anwar's, being of Turkish origin...