Wp/ksw/မုၢ်နုာ်ပှိၢ်ကျိာ်

< Wp‎ | ksw
Wp > ksw > မုၢ်နုာ်ပှိၢ်ကျိာ်

မုၢ်နုာ်ပှိၢ်ကျိာ်, မ့တမ့ၢ် ထံထၣ်စွ့ ပှိၢ်, အံၤမ့ၢ်ဝဲ ကညီကျိာ်တကျိာ် လၢ ကီၢ်ပယီၤ န့ၣ်လီၤ. အပှၤနီၢ်ဂံၢ်အိၣ်ဝဲ 210,000 ဃၢ်ဃၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှိၢ်ကျိာ်တကျိာ်အံၤဒီးပှိၢ်ကျိာ်အဂၤတဒ်သိးလီၤသးဘၣ်ဒီးတၢ်ကတိၤသ့ၣ်တဖၣ်တဒ်သိးစ့ၣ်ကိာ်ဘၣ်.

မုၢ်နုာ်ပှိၢ်ကျိာ်
ဖျိၩ့, ဖျိၩ့ၡိ
ပှၤတဝီဖိကီၢ်သူလ့ၤ, ကီၢ်ပယီၤ
ထူလံၤလၢထံထၣ်စွ့
ကလုာ်ဒူၣ်ကညီ
ပှၤကတိၤအကျိာ်ခီၣ်ထံး အပှၤနီၢ်ဂံၢ်
210,000[1]
စံၣ်နိ-ထၢၤဘဲၣ်ကျိာ်
မၠါမၤလံာ်မိၢ်ပှၢ်
အဖိးသဲစးပတီၢ်
ကလုာ်ဒူၣ်ဖိဆံးလၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်
ကျိာ် လၢ
ကျိာ်အခိာ်တဖၣ်
ISO 639-3pwo
 
 
 
 
 
Glottologpwow1235

Distribution edit

တၢ်ဘၣ်ထွဲတဖၣ် edit