Wp/ksw/ဖုမီၢ်တီၢ်

< Wp‎ | kswWp > ksw > ဖုမီၢ်တီၢ်

တၢ်စံၣ်ဃဲၤဝဲဒၣ်ႇ တဘျီပှၤသးပှၢ်အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢသီသံၣ်တဂၤအမံၤမ့ၢ်ဖုမီၢ်တီၢ်လီၤႉ ဖုအံၤအဖိအိၣ်နွံဂၤလၢအမ့ၢ်ဝဲ ဖုစကဲၢ် (လၢခံတၢ်ကိးက့ၤအမံၤလၢစဃ့ၣ်ချိၣ်) ဖုစယဲး (တၢ်ကိးက့ၤအမံၤလၤထိးမဲပၢ်) ဖုစၤလသြၤႇ ဖုထိပျိၢ်ဖိႇ နိၢ်တွဲၢ်ႇ နီၢ်အဲနၢ်နူၤဒီးဖုကတၢၢ် (ဖုတဒါ) လီၤႉ ဖုမီၢ်တီၢ်ဖဲးခုးလၢကစၢၢ်ကပၤကိးနံၣ်ဒဲး ထိးဖးဒိၣ်တဖုဟဲမၤဟးဂီၤအခုးအသံၣ်ႇ တၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးတဖၣ်လီၤႉ ဖုကစီၤဝဲထိးဖါတံၢ်တဒုယံာ်ဒီးထံၣ်န့ၢ်ဝဲထိးအသွံဖဲမူခိၣ်သူၤအါကတၢၢ်ဖဲလါခူးအပူၤႇ ဒီးဖုမီၢ်တီၢ်ဆဲးသံထိးတဒုအံၤဝံၤက့ၤတဲဘၣ်အဖိအလံၤလၢကဟဲဟံးက့ၤထိးအံၤအစိၣ်လီၤႉ ဖိမုၣ်ဖိခွါဟဲဃုဒီးတထံၣ်ထိးအစိၣ်ဘၣ်ႉ ဖုမီၢ်တီၢ်ဟဲလၢအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲဒီးထံၣ်န့ၢ်ဝဲထိးမဲလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ဒိၣ်တသံၣ်ခိၣ်ဒီးလဲၤလီၤဝဲဆူကလံၤထံးဒီးအိၣ်ဆိးဝဲလၢတၢ်လီၢ်အသီတတီၤလီၤႉ။