Wp/kri/Astrɔlɔji

< Wp‎ | kri
Wp > kri > Astrɔlɔji

Astrɔlɔji na bɔku bɔku tin dɛn we pipul dɛn kin du fɔ no wetin go apin, we dɛn dɔn no se na lay lay sayɛns frɔm di 18t sɛntinari,[1] we de tɔk se dɛn kin no infɔmeshɔn bɔt mɔtalman biznɛs ɛn tin dɛn we kin apin na di wɔl bay we dɛn de stɔdi di say dɛn we i tan lɛk se tin dɛn we de na ɛvin de.[2][3][4][5 ][6] . Difrɛn kɔlchɔ dɛn dɔn yuz difrɛn we dɛn fɔ fɛn astrɔlɔji frɔm at le di 2nd mileniɔm bifo Krays, dɛn prɔsis ya kɔmɔt frɔm di kalenda sistɛm dɛn we dɛn bin de yuz fɔ tɔk bɔt di chenj dɛn we de apin na di sizin ɛn fɔ ɛksplen di saykl dɛn we de na ɛvin as sayn dɛn fɔ di kɔmyunikeshɔn we Gɔd de gi.[7] Bɔku pan di kɔlchɔ dɛn, if nɔto ɔl, dɔn put impɔtant tin to wetin dɛn de si na di skay, ɛn sɔm—lɛk di Indu dɛn, di Chaynish pipul dɛn, ɛn di Maya dɛn—bin mek fayn fayn tin dɛn fɔ no wetin go apin na di wɔl frɔm di tin dɛn we dɛn dɔn si na ɛvin.