Wp/kri/Anakolotɔn

< Wp‎ | kri
Wp > kri > Anakolotɔn

Anacoluthon (/ænəkəˈljuːθɒn/; frɔm di Grik anakolouthon, frɔm an-: "nɔ" ɛn ἀκόλουθος akólouthos: "following") na wan diskɔntinyu we dɛn nɔ bin de ɛkspɛkt pan di ɛksprɛshɔn fɔ aydia dɛn insay wan sɛntɛns, we de lid to wan kayn wɔd dɛn we de insay lɔjik inkɔhɛrɛns fɔ tink. Bɔku tɛm, anacolutha na sɛntɛns dɛn we dɛn kin intarap midul, usay chenj kin apin na di sɛntaks strɔkchɔ na di sɛntɛns ɛn di minin we dɛn bin want fɔ du afta di intarapshɔn.[1]

Wan ɛgzampul na di Italyan prɔvab "Di gud tin – tink bɔt am."[2] Dis prɔvab de ɛnkɔrej pipul dɛn fɔ mek di bɛst chuk. We anacoluthon apin we yu nɔ bin want, dɛn kin tek am se na mistek pan sɛntɛns strɔkchɔ ɛn i kin mek i nɔ gɛt wanwɔd. Bɔt dɛn kin yuz am as ritorikal tɛknik fɔ chalenj di wan we de rid fɔ tink mɔ dip, ɔ insay "strim ɔf kɔnshɛns" litrechɔ fɔ riprizent di disjɔyn nature fɔ asosiativ tink.

Anacolutha kin rili kɔmɔn na infɔmal tɔk, usay pɔsin we de tɔk kin bigin fɔ tɔk wan tin, dɔn i kin brok ɛn kɔntinyu wantɛm wantɛm ɛn we nɔ gɛt wanwɔd, ɛn i kin sho wan kɔmplit difrɛn layn fɔ tink. We dɛn rayt dis kayn tɔk, bɔku tɛm dɛn kin put dɛsh (—) na di say we dɛn nɔ kin kɔntinyu fɔ tɔk.[3] Dɛn kin op se di pɔsin we de lisin nɔ fɔ pe atɛnshɔn to di fɔs pat pan di sɛntɛns, pan ɔl we sɔntɛnde i kin ɛp fɔ mek di wan ol minin insay wan we we pɔsin kin tink bɔt.

Di wɔd anacoluthon na translitɛshɔn fɔ di Grik ἀνακόλουθον (anakólouthon), we kɔmɔt frɔm di prayvet prɛfiks ἀν- (an-) ɛn di rut adjektif ἀκόλουθος (kólouthos), "we de fala". Dis, insidɛntli, na di minin fɔ di Latin frayz non sequitur insay lɔjik. Bɔt, insay Klasik ritɔrik dɛn bin yuz anacoluthon ɔl tu fɔ di lɔjik mistek fɔ non sequitur ɛn fɔ di sɛntaks ifɛkt ɔ mistek fɔ chenj wan ɛkspɛkt fɔl ɔ kɔmplit to wan nyu ɔ improper wan.