Wp/kr/Kyari Magumeri

< Wp‎ | kr
Wp > kr > Kyari Magumeri

Kyari MagumeriEdit

Kyari Magumeri doni sha Chari Magumeri lan notənama dƏ, katambo saa dəwun yar wuskun filaar tuluri_be ladƏn.(1897) Shi askər Najeriya be shidoni kəriwu dina_be sədənama. Laktu doni kəriwu kura madən, Magumeri dƏ cidajiwo nabtə askər Lardə German_bero. Shiro cado alwushiram nəm kərashim_be, Amma daredə sha cata Garua lan. Ngawo sha kolzana_belan, daji askərra Najeriya be ro kəlgatəə, daji kuru luwala cido foto British be_ladn Shiye cida kolgono saa dəwun yar ləgarrin fiwu yaskən_mi ladən. Daji shiro daraja nəm Captain_be cado.

Kənənga nzəEdit

Maguməri də katambo saa dəwun yar ləgarrin mewun yaskən mi ladən. Daji dərizə kəlangai farzə Yala Cameron_bero kozə daji kəlgatəə askərra Cameron_be Britain luwalazain ma dəro laktu kəriwu kura dinabe ladƏn.Saa dƏwun yar ləgarrin mewu wurin ladən, shiro shim titi doni iron cross də cado maana, sandima kərashimma kən indimiwo. Adiye dalilnzƏdƏ shima, kasad nzə na luwala_beya kuru loktu sandiro askərra British be bone karo sadə kuranza German_be lorzana ladən. [1] Magumeri daji tussƏnyi British_be sha cita bƏla Garua ladən, daji sha caado kukuruk doni luwalawu bero. Laktu sha kolzana ladən, saa dƏwun yar lƏgarrin mewu tulurrin be ladən, daji shiye askƏrra Najeriya be ro kƏlgatə. British diye kasdsƏ, ngawo sha hallamzana belan, daji sha kƏljaa askərra kən yaskə mi (3rd battalion) lan notənama dəro. Daji shiro nəm (sergeant) cado saa dəwun yar lƏgarrin findin ladən kuru ( company sergeant major) ro walgono saa dəwun yar lƏgarrin findi diyeri lan. Kawu doni bare Aba_be kamuwa_be wakajin dƏro, shiro nəm (Regimental Sergeant Major) cado. Loktu kƏriwu dina_be ken Indimi ladƏn, Magumeri də sha zujaa Gədi Africa bero kuru walta Yala Africa bero. Shiye ciro amdoni Mogadishu bəla Somalia_beda, daji kuru luwala cido lardə Abyssinia_be ladƏn. Ngawo kənasar kəla Italy belan zasunadn, daji askərra nzə dƏ lardƏ Sierra Leone dƏro zujaa, nadəlan askƏrra Najeriya_be sƏnana alamanna General Ironsi soi dƏgai kəl≤a kƏlgada. Daji loktu doni askƏrra nzə rokko 81st kuru 82nd samno askrra fƏte Africa_be ya lezƏna ladən, sandiya zƏga kƏrwe Burma lardƏ India_be dƏro lewono. Loktu saa dƏwun yar ləgarrin fidewu wuri ladƏn, ngawo datƏƏram kəriwu diye ladƏn, samno nzƏ askƏrra be kƏn yaskƏ mi ( 3rd Battalion) da suwudƏ fili biske kənasar be dƏro cuwudo. Daji shiro shim titi (British Empire) beda cado Saa dəwun yar ləgarrin fiwu yaskƏn ladən, shiro nəm (Captain) askƏr Najeriya be cado daji shiye cida kolgono. Shima kam doni kən hawul mi fəte Africa be ladƏn, ca shi (non commission officer) do shiro nƏm (Captain) sadənadə

LamintiEdit

"Profile of Chari Maigumeri". Spear Magazine. Lagos: Daily Times. September 1967.