Wp/knc/Kuyi

< Wp‎ | knc
(Redirected from Wp/kr/Kuyi)
Wp > knc > Kuyi

kuyi Au Gudowom Kuyi shiye ngudo suro ngudowayen . Fato lan kuyi saneyin. Amso bǝ kuyi saneyin faida kǝla'nza bǝro. Da kuyi bǝ lan faidatan, guwulnzin faidatan kureman attəyəy saladin kunguna din faidatan. Kuyi klanzin guwulnzi fijin kureman attəyəy klanzin guwulnzi kaljin. Ngudowa jiri gade raksa kǝlanzan guwul raksa kalzan ba. Kuyi gulzaiya kamu. Gudowom gulzaiya konga. Kuyi kanuri mbeji atteyey kuyi nasara mbeji. Kuyi nasara raksa kǝlanzan guwul kalzan ba injin sandiro kaljin. Attəyəy kuyi fulata bə mbeji. Kuyi fulata bǝ kuyiya gadesowa kozuna nim kura lan. zauro da kuyi bə amso bə sara,ana nim kijin zǝro. Da kuyi bə shima amso zauro zairin kǝla da ngudowa gade bə din dinalan . Shi kuyi di guwul ngudowa gade bə ma raksu kaljin. Ngudowa jiri talotalo so. Agwagwa so. Kuyi shima nguro sheshoyin kla gudowa gade bǝ dinalan.

hen
animal with specific gender
Subclass ofchicken, poultry, female organism Edit
Has usechicken meat, egg as food Edit
Followed bychicken egg Edit
Has characteristicfemale organism Edit
Opposite ofrooster Edit

Lamintǝ

edit