Wp/kr/Ibrahim Imam

< Wp‎ | kr
Wp > kr > Ibrahim Imam
Ibrahim imam.jpg

Ibrahim imamEdit

[1] Hawar kəla Ibrahim Imam ye lan. Saa (dəwun yar ləgarrin mewun araskən mi kəntawu lailahiri ye dən səta saa dəwun yar ləgarrin fiskun ro cuwudo.) Shi Kanuri Borno Najeriya be kuru siyasama ye. Shi Tamshi majalisa am yalai, daji kuru dare də isə banama citə bəlinmi Borno be ro walgono. Daji sha kargada dau Fato samno_be anəm bero saa dəwun yar ləgarrin firaskə tilon ladən nabtə shima Kura təlam (tiv) ye. Kawu doni sha karza dau fato samno be yala Najeriya be saa dəwun yar ləgarrin firaskə tilon be dəro sakin dən.

Kənənga nzə_a kuru kəranzə_aEdit

Imam də, shi Kanuri Yerwa sədi Borno_be. Shi katambo saa dəwun yar ləgarrin mewun araskən mi ladən,Shi wande am kuraanzə də am martawaa kuru yaanzə də shima fuwuma kura Yerwa_be wo. Maaranta kərwe Katsina ye sədəna, ngawo kəranzə shimada tamozəna yelan, daji isə Borno Native Administration dəro kəlgatəə nabtə banaye dəgairo. Kuru daredən isə kəla cidawu_be wutəəmaro wolgono Saa dəwun yar ləgarrin fiwun ladən.

Awo sədənama nasha siyasa_be lanEdit

Loktu cidajin bab Engineering Borno Native Authority be ladən,Daji shiye karaa siyasa dəro nabtə shima kudoma kungiya doni sha (Borno Youth Improvement Association lan bowotin da saa dəwun yar ləgarrin fidewu ləgari ladən. [1] saa dəwun yar ləgarrin fiwu tilon ladən, shi mbəltəə kuru kənasar kujara kərmai be fato samno be da juwo. Kam rokko kujara da mazanadə shima Waziri Mohammed. Ngawo saa fal be doni (Norhhan People Congress) da kok sana ladən, darenzə də isə shima karabka done shigai ba ro walgono nasha shimadən. Daji sha kargada nabtə tamshi kurabero; shiye jaminzə sammaso kəljiwo fato nasha shimadə_be dəro Shiye kəljiwo jaminzə nasha shima diye da askərra NPC bero. Nabtə tamshi kura nasha NPC be ladən, daji jam iya dən shima kam karramgatama ye nowataye ro walgono kuru campaign təmaye kuru famtə siyasawu ye diyen shi mbeji ro walgono. Na letə kawu kadaa ro lejin jam iya nza da habtəə təə ro nasha dalam jam iya nza da tando suro bəla bəla yen. Ngawo cidanzə shimadə kolzana ladən, daji kuru isə kongilama gar_bero wolgono fandinzə zərra ro. Daji isə kam karramgata ro walgono. Kungiya doni Borno Youth movement də, saa dəwun yar ləgarrin fiwu digeri ladən, ainzəman yaye Imam də kujara nzə NPC da wazə kolzə kutəyea da kolgono. Shiye gultə nzədən, aima fuwu təye ba kuru njasa ayyema ba siyasa hukumaana yala_be dəro wono. [2] adaima kuru NPC diye letənzə də amsoye saraanyi. Ngawo saa fal_ye lan, lezə Aminu Kano_be Element Progressive Union dəro kəlgatəə saa dəwun yar ləgarrin fiwu araskən ladən, shi daji Borno Youth Movement ladən,sandi am nowata ro walgono, Kungiya cilliulaa dau jaminzə yelan yakə suluuna ma jire baa am nadiye diye səkə. Kuru jirebaa doni Waziri, Mohammed soye sadənadə sawu woro. Saa dəwun yar ləgarrin fiwu araskənna ladən, bata laa ro duno səkkə rokko letə doni NEPU be ladən musamman maro Borno, na doni daredən isə kənasar kujara indi_be nasha nzədən cido. Amma ngawo saa ganalaa yelan, Imam shidoni siyasama kuru məradğwono kareya dalilnzədə,kumba am sandima diye da sabtə ro suro Bornu belan adaima kuru nasha yala belan. Daji kolgono kungiya da duno gana doni NEPU be də sau ro, daji ngəllaro kare banaye kəntanzə shima dunowa təəro nasha shimadən. Daji NEPU də kolzə, daji jama gade sabsə,rokko Action Group yelan, daji daredən, shima isə fuwumaro wolgono suro fato samno ye dən.. ca saa dəwun yar ləgarrin fiwu tilon ladən, loktu cidawu cidaro gərazaa kura shiye ngawo kəntanzə fəlezəna_bedən shi sədi Yerwa_be wakil zəyin.

LamintəEdit

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-7146-1658-3