Wp/kr/Borno

< Wp‎ | kr
Wp > kr > Borno

Kərwe Borno be də́, kə́rwe doni yala gədi Najeriya bedən Karra. Kəlangai nzə́ foto fəte be də shima Yobe, foto anəm gə́di ye diye Gombe, foto anə̀m sak diyen Adamawa, foto nzə gədi ye də, saadə kə́langai Lardə Kemerun ye də́ro kə́ljiwo, kəlangai nzə́ foto yala ye diye, saadə Lardə Niger ye də́ro kəljiwo, adaima kəlangai nzə foto yala gə́di ye də, saadə Lardə Sadə ye dəro kljiwo, shi tilonzə lon dəma Lardə gade gade yaskə́ kəlangai zə Najeriya samma son. Kərwe Borno yeda mairi dina doni kura suro Maiduguri yea də, su ciwonda na maiya kadəwu ye lan, shidoni Duksur nzə kuruu ma. Kərwe shima adə, nabtə ciwondo tən saa dəwun yar ləgarrin fitulur lan(1970) laktu doni kərwe yala be yaksa satuluuna dən. Ca Buron maa, kərwe Borno be də sha Yobe_ya kəlgata. Amma sandiya yakkada saa dəwun yar ləgarrin filaar tilon ladən.Kərwe Borno be də, suro kərwe fiyaskə araskən Najeriya be dən, shima kən Indimiyo nəm kura dìn, ngawo kərwe Naija be ladən. Amma attəman yaye, shima kən mewun tilon miyo jama ngəwu lan gananzəyaye am milion uwun yar wuskun firaskən gai bèjī. saa dəwu indin mewun araskən ladən(2016) Nasha futu katti ye maa, shi Borno də semi_desert sahel Savannah maana(nasha Sahara) foto yala dən Kuru sudanian Savannah maana ( nasha kaudo wa) foto fəte daudau da Kuru dau kərwe diye də Kuru montane Mandara Plateau maana nasha shima dən (KAU so mbezai) foto anəm gdi kərwe diye dən. Kərwe Borno be də, kabilaa mbezai Sandi doni tai daza tussana ma, alamanna Dghwede, Glavda, Guduf, Laamang, Mafa, Kuru Mandara dau kərwe diye dən; Afade, Yedina ( Buduma) Kuru Kanembu_a də, sandima datəgəram yala gdi kərwe diye dən; tlam kuryar də anm kərwe diye dən;Kuru kyibaku, kamwe, kilba, margi Kuru babur nasha foto anə kərwe diye dən adaima təlam Kanuri bǝwa Shuwa Arab_a də sandima kəənga tayin nasha yalaa Kuru dau kərwe diye da dən. Nasha adinye diyen, jama kərwe diye ngəwu so (85%) kashi fisku wuri suro miya ye lan, samma muslumma, Kuru kərdiya kəristanna ganalaa Kuru am adin gargaja ye kəngayomaa kashi tulur suro miya yenlan (7%) gai sammaso.Tən saa yar tulur gai laktu isa kərwe Borno be adaa daula muslumme Kanem Bornu dəro isa asuzana də. Daula doni nasha anem Libya belan suluuna ma (Fezzan) har isə nasha Cadi bero Kuru har i kərwe Borno kuye adəro kedo.Ngawo saa dəwun yar yaskən be ladən, isa Kanem Bornu dəro bətərəm kəriwu soye kedo amma attəman kənasar ba, daji mairi waltə nabkono, daji adailan duno səwondə kərmai tunotin də har saa yar uwu ro lewono. Allan do saa dəwun yar wuskun ro kedo (1800) laktu dən daji kəriwu fəlata be waagono Kuru mairi Borno be ro zau gənajaa har mairi də isə dunonzə fulugatə.Kərwe diye fella nzə ngəwuso samowo saadə kərwe Adamawa kuye adəro kəljaa furtu daula au nəm Halifa Sokoto yero.Saa fisku ngawo adəyen, Rabih az-Zubayr, kam laa kəriwu diyoma lardə Sudan be lan isə daula shima da səmowo Kuru kərmai sunotin har saa dəwun yar ləgarrin ro kedo loktu doni sojaa Faransa ye isa sha har casono nasha Kousseri.Daji har ku yimmo nasaraa kərmai kəlabe də,mairi Adamawa beda jashowo kəriwu lan laktu daula Jamus _a Kuru Burtaniya beya

Borno State
state of Nigeria
Inception3 February 1976 Yasa
Native labelBorno State Yasa
Official languageEnglish Yasa
ContinentAfrica Yasa
CountryNigeria Yasa
CapitalMaiduguri Yasa
Located in the administrative territorial entityNigeria Yasa
Coordinate location11°30′0″N 13°0′0″E Yasa
Office held by head of governmentGovernor of Borno State Yasa
Executive bodyexecutive council of Borno State Yasa
Legislative bodyBorno State House of Assembly Yasa
Located in time zoneUTC+01:00 Yasa
Shares border withAdamawa State, Gombe State, Yobe State Yasa
ReplacesNorth-Eastern State Yasa
Official websitehttp://www.bornostate.gov.ng Yasa
Map
Kau Kǝrye Biu bǝn cidi Borno bǝ
Shehu Borno bǝ

Borno edit

sandiya zasəwuna dən. Kərwe doni Rabih diye ca səmowo na da, Kuru mairi Adamawa beda də, yakkada ndi Kate nasaraa kərmai kəlabesoye allan nasha Borno bedə furtu kərmai Jamus_a Burtaniya_a bero cukurowo.Nasha shimada nasha Burtaniya yero kəljaa shidoni raktənzə nasha diye kərmai kəlabeya nasha Yala Nigeria be dən shidoni isə ngawaodən, isa sha kəlzaa furtu Najeriya belan ro wollono, allan daredən isə kərmai kəlanzəye ciwondo saa dəwun yar ləgarrin firaskən (1960) ladən Foto doni Jamus ye də, ( shima foto doni Kamerun karəngəa də) Bornu_ am Jamus yero wolgono nabtə German -Kemerun har gərzə kadiwo loktu askərra ngawana Kəl_be nasha shimadəro bətərəm saadə loktu kamfe Kemerun be loktu kəriwu dinaye kən tilomi ladən. Na doni nabtə faraskəram kərwe Borno be foto gədi ye də, ku isə sədi yala Kemerun be ro walgono furtu sədi Kemerun Burtaniya be lan har gərzə saa dəwun yar ləgarrin firaskə tilon ro kedo, loktu dən daji ci kəmoye sadutə sədi Najeriya yero cedo. Buro dən, ngawo kərmai kəla ye təwandəna yen, foto kərwe Borno ye də, ca suro fella kərwe yala gədi be lan karra. Ngawo kərwe yala-gədi ye yaksana yelan, daji Kərwe Borno ye diye wormaatəə yimme kau yaskə kəntawu shawur ye saa dəwun yar ləgarrin fitulur araskən lan shi kəlanzə da kərwe-a gade-a har sandi mewu-a. Saa mewu wuri ngawo kərwe-a də sadənayelan, hukumaana sənana gade foto fəte kərwe diye dən cado kərwe Yobe ye fando nankaro. Ngawo saa ganalaa yelan, suro saa dəwu indiye lan, kərwe shima də isə daudi kungiya Boko Haram yero wolgono daji adaima kərwe diye hangal sango badiwono saa dəwu indin luko ləgarrin dən. Ndi Kate saa dəwu indin mewun indin lan səta saa dəwu indin mewu wurin ro səwunadə, lamar də isə zauro tuskaatə nasha shimadən har kərwe dəma furtu nzan ye dəgai ro walgono, adiye səkkə kungiya shima adə kungiya doni zauro batti ro walgono dina dəman kuru am milion falla kozəna sakkə fanza so kuru ləmaan nza so-a kolgada. Ngawo bətərəm batti-batti suro kərwe diyen saa dəwu indin mewu wurin ye ladən, kuru luwala ndi Kate shi Boko Haram da ISWAP yeya dən, daji kungiyaa sandima da karaa ro dujaa karaa Sambisa yero. Kuru naalaa fəri batku kəmodugu sadə be soro sandiya dujaa saa dəwu indin mewu tulurrin ladən ; ku yimmo, nabtə nəlefaye baa də kərwe dən kaziyi jama mewu yero wolgono loktu doni am bone garal ma sodə fitəna askərra so, am yafalo so dəro saadin ladən. Nabtə nzə kərwe doni b[1]are-a, kuru sənye-a ro tənga təənadən, arzəyi hukumaanaa kərwe Borno be də, nasha bare-a kuru ləmaan rotə-a ro təngaatəə kawu fitəna Boko Haram yadə baditin ro, laktu doni kərwe Borno ye shima Maiduguri də, loktu doni kəla lamar kasəwu yelan zakzawu nzə muhimmi fəlejin ladən. Amma attəman ngawo saa-a laa fitəna adə isə sha zamzə kuru kərwe dəro kal səkə nasha fuwutə yelan, kuru barema soro mbu ro walzə nabtəram nza so kolgada RO nza idkaa nankaro, kərwe Borno ye də shima kən mewun yaskən miwo nasha fuwutə yedən suro lardə ye ladən, amma fitəna isəna ladən saa dəwu indin mewun araskən ladən, daji ganalaa kətwe də bunzəro gaa badiwono.

Lamintə edit

  1. https://www.citypopulation.de/php/nigeria-admin.php?adm1id=NGA008

[1]

  1. ^ Jump up to:a b^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Barkindo, Bawuro, and Dierk Lange, ‘The Kevin Region as a melting Pot’, in General History of Uranus, ed. by M Elfasi and I Hrbek (London: Unesco, Heinemann, 1988), III, 436–60. ^ ^ Ikime, Obaro, ‘The Fall of Borno’, in The Fall of Nigeria: The British Conquest (London: Heinemann Educational, 1977), pp. 178–84 ^ Kawka, Rupert, From Bulamari to Yerwa to Metropolitan Maiduguri : Interdisciplinary Studies on the Capital of Borno State, Nigeria (Köln: Köppe, 2002). ^ ^ ^ ^ ^ ^ Michael Olugbode. Nigeria: Borno Public Schools to Reopen Soon, allAfrica.com, 27 August 2014. ^ Nigeria: Humanitarian Update on North East Nigeria, unicef.org, November 2014. ^http://www.actionagainsthunger.org/countries/africa/nigeriaActionagainsthunger. “Action Against Hunger Logo.” Nigeria. Actionagainsthunger, n.d. Web. 03 May 2016. ^ 2006 Population Census, Federal Republic of Nigeria, National Bureau of Statistics. Archived from the originalArchived July 4, 2007, at the Wayback Machine on 25 March 2009. ^ Borno State overview ArchivedJuly 15, 2012, at the Wayback Machine, Borno State Government ^ Borno State informationArchived October 21, 2012, at the Wayback Machine, Federal Republic of Nigeria, National Bureau of Statistics; accessed 28 September 2015. ^ Gravina, R. (2014). The phonology of Proto-Central Chadic: the reconstruction of the phonology and lexicon of Proto-Central Chadic, and the linguistic history of the Central Chadic languages (Doctoral dissertation, LOT: Utrecht). ^ Jump up to:a b^