Wp/kjp/ထီ့လး

< Wp‎ | kjp
Wp > kjp > ထီ့လး

ထီ့လးယိုဝ် လ်ုၯင်းခေါဟ်ခၠုံ ဍုံလုက်ခေါဟ်ဍာယိုဝ် ထီ့လးဏှ် မွာဲဝေ့ဍး ပ်ုၜးသုံႋအ်ုအးထုက်လ်ုမိင်ဏှ်လှ်။ ကိုဝ်ဏီဍေ လ်ုပ်ုအင်းပ်ုအဝ် လ်ုမိင်မိင်လာႋအ်ုဖိုင်ဏှ် ပ်ုၜးဍုဂ်လင်အင်း ဍေထီ့လးဏှ် ထၟာႋလှ်။ လ်ုဆ်ုအင်းဆ်ုအဝ်အ်ုဖိုင်ၮှ် ပ်ုလ်ုဍုဂ်လင် ထီ့လးၜး အ်ုရဴအှ်အေး၊ ထီ့လးယိုဝ် ဆ်ုအင်းဆ်ုအဝ်အ်ုရဴ ၯယ့်အှ်ထင်းသီး ကာဍာ်အေး ဍုဂ်ဆိင့်ပြင်ခွိက်ဝေ့ ပ်ုသုဲးပ်ုထီ့ ဍေဍုဂ်ဆံင်းခၠါင့်ၮေဝ်ႋ ပ်ုသီးကဲဝေ့ ဍာ်ဆေဝ်ႋလှ်။ ဆ်ုအင်းထီ့လးယိုဝ် မွာဲဟ်ုမၞီႋလ်ုမိင်လဝ့်အေး။ လုက်ဍေ ဆ်ုဖေါဟ်ဆ်ုၰာႋ ဆ်ုဖေါဟ် ဆ်ုၜံင်သီးလ်ုဖး ၜးအင်ဝေ့ ထီ့လးၮှ် ထၟာႋလှ်။ ဆ်ုၜူးလင်ဝဝ်ၜိင်း ပၞာႋသီးၮှ် ၜးဍုဂ်အင်းဝေ့ ဍေထီ့လးၮှ် ကၠ်ုလှ်။

ထီ့လး
ထီ့လး အ်ုလာၯင် (NaCl)

ဆ်ုဖါဟ်ၰာႋ လ်ုမိင်းလကၠါသီးၮှ် လေဝ်ဝေ့ လ်ုၯင်းခေါဟ်ၯင့်အှ်အိုဝ်ၯံင် အင်းလါင်းဝေ့ ၯင်းခေါဟ်ၯင့်ၮှ် ဆေဝ်လှ်။ ထီ့လးၯင့်၊ ထီ့လးခး၊ ထီ့လးအူး၊ ထီ့လးသိန္ဓော ဝေ့ၮှ် အ်ုခင်းထာ်၊ ဆ်ုလ်ုထီ့လးယိုဝ် အှ်ဝေ့အးမိင်ၮှ်ဆေဝ်ႋလှ်။ ထီ့လးခး၊ ထီ့လးအူး ဍေထီ့လးသိန္ဓောသီး လ်ုဖးၮှ် လ်ုဆ်ုပ်ုကုံသီး(သိင်းၰုဲး)အ်ုဖိုင်ၮှ် ဆ်ုဍုဂ်လင်ဝေ့ဍးဆေဝ်ႋလှ်။ လ်ုပ်ုအင်းဖံင့် ဆ်ုအင်းဆ်ုအဝ်ခါ့ၮှ် မွာဲအ်ုၯေဝ်၊ ယးဍေ ဆ်ုဖါ်ဆ်ုယးသီးလ်ုဖး ၜေ့သိုဝ်လ်ုအူးၜးသိုဝ်၊ ၜးမာၰာင့်ဆာ့အ်ုခါ့ မွာဲအ်ုၯေဝ်၊ ပ်ုတါင်ၮေဝ်ႋ ယးအူးယးၰာင့်ခါ့ မွာဲအ်ုၯေဝ် ပ်ုၜးဍုဂ်လင် ဍေထီ့လးၮှ်လှ်။

ဆ်ုထုင်းဆ်ုၜံင် လ်ုမိင်ၯေဝ်လ်ုမိင်ၯေဝ်၊ ပ်ုအင်းၰောဟ်လင်မုက်အေႋၯံင် အေမွာဲပ်ုဍံင်ၮေဝ်ႋ ဍေထီ့ၮှ်ဆေဝ်ႋစါ်ၜိုဝ် မ်ုကဲထင်းဝေ့ထီ့လး ထံင်အ်ုလုက်ၮှ်လှ်။ ထီ့လ်ုမာ့ဆၟာ်သီးၮှ် အေမွာဲပ်ုအေဍံင်ၮေဝ်ႋဆေဝ်ႋတာႋ မ်ုကဲထင်းဝေ့ ထီ့လးအးအးလေံၮှ် အ်ုခေါဟ်စံင် ဆ်ုအင်းဖံင့်ၮေဝ်ႋဝေ့ အ်ုအးထုက်မွာဲၜိုဝ်လှ်။ ဆ်ုအင်းဖံင့် ထီ့လးဆာႋသီးလ်ုဖး ခုင်းလင်အုံးၮေဝ်ႋ လ်ုမာဆၟာ်ၮါင်အိုဝ်ၯံင် ပၠုဂ်လင်ၮေဝ်ႋဝေ့ ထီ့ၮှ်တာႋ အ်ုဝေ့သီး အင်းဖံင့်ထါင်(တါင်) ဝေ့ ထီ့လးၮှ်လှ်။ ခါန်ႋမျေန်မာဖိုင် လ်ုထီ့ခီ့လ်ုခဝ့်ၮှ် ပ်ုယှာႋ ၜးၮင်ၮင် လယ်လင်ၮေဝ်ႋဝေ့ ၯင်းခေါဟ်ၯင့် ဍေထီ့ၮှ်ၯံင် အင်းလူ့လင်ထါင်ဝေ့ ဆ်ုခေါဝ်ႋကၠါၮှ် လ်ုခါင့်ယိုဝ် ကဲထင်းထီ့လးသှ်ေ ဆေဝ်ႋလှ်။

လ်ုအ်ုဝီႋအိုဝ် လ်ုဍုံပ်ုကိုဝ်ႋ(ပဲခူး)အ်ုဆ်ုပိုင် ဆ်ုအင်းဖံင့်ထီ့လး အးဝေ့အ်ုခေါဟ်စံင် အ်ုမိင်ဖၠဟ်ဍောဟ်မာႋလှ်။

ၜိုဝ်ၮါင်းယိုဝ် လ်ုကျာ်ဂၟီ့(ကျိုက်ခမီ)ကၞင့်၊ လ်ုပေါတ်တာ (လပွတ္တာ)ကၞင့်၊ လ်ုကျုက်ဖျူ(ကျောက်ဖြူ)ကၞင့် သီးလ်ုဖးၮှ် ဆ်ုအင်းဖံင့်ၮေဝ်ႋ အးဝေ့အ်ုခေါဟ်စံင် ပ်ုအင်းၜးထံင်ႋခါန်ႋမျေန်မာ ယိုဝ်သီးကာဍာ်အေး ပ်ုအင်းဆာ့ၜးဍေ လ်ုထီ့ခါန်ႋအ်ုၯူ့ၯာအိုဝ်သီး အှ်လ်ုၮင်ဍာ် ဆေဝ်ႋလှ်။[1]

မာဏေဝ်အ်ုထိုဝ်Edit

  1. ဖၠုံလိက်ပဝ်ႋ ဏီ့ဆင့်၊ လိက်မေံၜၠာ်(၃၁)