Wp/kjh/Пулан

< Wp‎ | kjh
Wp > kjh > Пулан
Пулан
Домен Эукариоттар
Ил Аңнар
Тип Хордалығлар
Класс Сӱт чіпчатханнар
Отряд Хос туйғахтығлар
Сӧбіре Кииктер
Сӧӧк Пуланнар
Кӧрім Пулан
Ареалы

Пулан - сӱт чіпчатхан аң.

[[Wp/kjh/Хакасия|Хакасиядағы]] аңнарның иң улии полче.

Тастындағы кӧрімі

edit

Кирі пуғаларның пӧзии 2 метр артиинаң, узуны 3 метрге читче. Андағ килкім аң 6 центнер пазадыр. Мӱӱзi дее аның 20 килограммҷа. Iргек пуланның мӱӱстері ікі сарғаас осхас, анда чоон ағас салаазына тӧӧй азырыхтар тарбайча. Андағ улуғ мӱӱстер пасха пуланнарның кӱс сыназарға кирек. Хабыстар кӱскӱзін иртіпчелер, ол пуланнарның хозылысчатхан тузы. Мустазып ала, пуғалар пасхаларын тілепчелер. Кӱскӱзін сиргегін чідірген аңнар кізее удаа тоғасчалар. Ыырҷылардаң арачыланчатса, пулаң алын азахтарының чітіг туйғахтарынаң тузаланча. Чахсы тепсе, ол пӱӱрні дее чоо тебізедір. Чоон ағасха алай хайаа чӧленібіссе, алып аң ӧӧрліг пӱӱрлерге дее, абаа даа маң пирбинче. Олар чӱгӱрчетсе, ат таа чит полбас. 2 метр пӧзік сиденнерні пулан, іліндірбин, азыра атыхча. Часхызын иргі мӱӱстері тӱс парча, кӱскӱзіне читіре олар нааҷыланып ӧс килчелер.

Чиис

edit

Азых кӧбӧк кирек улуғ аңа - 40 килограммҷа. Чайғызын арығдағы састарда чуртапча. Хараазын кӧллер тӱбіндегі оттарны чирге хынадыр. Паза азыхха парча ағас хастырығы, пӱрлер, киик оды.

Ӧскені

edit

Ине пуланның 1-2 пызо поладыр. Аннаңар пу аңнар саны кӧп нимес. Пуланны ӱгредерге харасчалар Алтынзархы Уралда. Сынап ол тоғыс чахсы парза, алып аң тайғада чӧрерге уғаа туза поларҷых.

Аларған

edit