Wp/kjh/Алтынзархы садах

< Wp‎ | kjh
Wp > kjh > Алтынзархы садах
Алтынзархы садах
Домен Эукариоттар
Ил Аңнар
Тип Хордалығлар
Класс Сӱт чіпчатханнар
Отряд Хозан осхастар
Сӧбіре Садахтар
Сӧӧк Садахтар
Кӧрім Алтынзархы садах
Ареалы

Алтынзархы садах — сӱт чіпчатханнар аң.

Алтынзархы садах

Тастындағы кӧрімі edit

Хозанарға чағын даа полза, оларға тӧӧй нимес. Позы ол кічиҷек, сыны 25 сантиметрҷе, хузурии кӧрінминче. Хулахтары узун нимес, че халбах. Соо азахтары алнындағызының узун нимес. Чӱгӱрии аның майың, ыырҷылардаң ол інінде чазынча.

Ареалы edit

Алтынзархы садах Іскеркі Сибирде пӧзік тағларда чуртапча. Анда хорымнарда алай тастар аразында ін идіп аладыр.

Чиис edit

Чайғызын ол чахайахтар, чилегелер, чистектер чіпче. Отты, інінзер тазып алып, хрутча; наңмыр чаапчатса, чазырча, айас полза - сығарча. Пір орында 5-6 килограммҷа от чыыл парча. Садахтар удаа ӧӧрнең чуртапчалар. Андағ ӧӧрге от илееде кӧп кирек. Хысхызына кӧп от пилетелче. Удаа ол от чиңмелерге алай сыыннарға туза пол парча. Садахтың ӧӧн ыырҷылары албыға паза холанах. Хара хузурух ідӧк аңнидыр. Теерізі хозаннинаңох порт, аарлығ паалалбинча.

Аларған edit