Wp/kip/मानु

< Wp‎ | kip
Wp > kip > मानु

मानु अथवा झिम ल ङासिने मानु तोबो मांशाहारी तथा स्तनधारी समुह ल परिने जनावर सा। आआेए बिसा अरलाई सइडे अन्नए रक्षा जइआे । मानु र मस्त प्रजातीला तार। कोइ कोइ मानु शौकए लागि ङासिऊ दैसी।

मानु


क्याङएमी बनोट edit

मानुए अ क्याङट तोबो म्ये , चार वटा खङर १८ वटा नङ्ग्रार मिलुङ, ना, तार। मानुए रंग भने प्रजाती अनुसार फरक-फरक ताए । आआेए ह्या भित्रल चार वटा खेआे सन अरु तुनुसा हार तार । आआेए सेए अतरता पट्टी जु मिताउ उल्टो फर्किउ मांशपेसी तार। होकाई ज आआेए अ सिकारए भुत्लार लेब्डे क्याङ ङाई अलग जइआे ढुई। आआेए अमी मिलुङए नानी रिल सन लाक फरक-फरक ताए। रिल पार मिलुङल फैलिऊ गोलो नानी रङ्सी भने दिनल मिलुङए विचल तोबो धर्सानुल नानी रङ्सी ।होकाइ ज आआे अँधेरोल पनि सिकार जइआे ढुउ। आआेए नङ्ग्रार सिकारलाई झम्टिदा बाहेक अरु समयल म्होडे नऊ ताए।

विशेषता edit

मानु तोबो पशु टाडे पनि आआेए अमी विशेषता अनौठो प्रकारला ले। आआेए अरु प्राणीए भन्दा भिन्नै प्रतिक्रियाहरू सतँऊ । होनोलाई मेल उल्लेख जइसिऊ गे पानजे।

चाल edit

मानुए अआवाज "म्याउँ" अमाथइकाई सम्म मानुए उपस्थिति थाहा मादइसिडे । आआेए क्याङ जति गिऊ अटाडे पनि आआे अबारीकाई कोइराई ज पनि थाहा माडइर बारीकाई ठइआे माठइआे जइडे बारीए । गे समाजल कोईर माठोसा चियो जइने लागिडे अलिकन होनोलाई " मानुए चाल ल हुडे चियो जइडे ले" हैगार्सी ।

सरसफाई edit

मानु पशु टाडे पनि आआेए साफ सफाईल विशेष ध्यान अएआे रङ्सी । आआे सिकार जइने बेला बाहेक अरु बेला फोहर पोल माचुसिइ। मानुए कि झी पाखाङ खुल्ला पोल मारङ्सी। आआेए एने झिसिने पोल पहिला ज खाल्डो जइडे एने झिसिने जइआे । होकाइ रोताई पुरिदेऊ। हैगार्सी प्राचीन समयल ला सन मानु तोबो आपसल मामा भान्जा यानलेऊ मानुए लालाई अमी पार कलार पइडे अनऊ । झिन्डे बाडे ला ए तछा मानुलाई सइने अखिमकाई मानु सिङट पुलिडे अबाँचिआे। आआे रङडे लालाई सिङट पुलिने कला आेल लाई अमापइकाई साह्रै रिस उठिके होकाई हइगार्के "अब ङा न कि झी ङा दइकेन नमी पिछा डोडे नङलाई मासइडे ङामाराई । " आआे कारणए ज मानुए अमी कि झी मोडे नऊ। [1] पाङ जो टाडे पनि आआे कार्यलाई मानुए सफा नऊ गार्काई फरक मापरिए एँडे झिसिडे रोटाई पुरिडे पनि कटाङाई सिङरजेऊ सै मासिङरजेऊ गार्डे सिङर्ने पनि मामिऊ । यदि सिङर्ने महसुस अटाकिन फेरि पुरिने कोशिश जारी नऊ। जबसम्म सिङर्ने माराऊ तबसम्म पुरिऊन दोऊ।

सिकार अथवाआहारा edit

 
सिकारए प्रतिक्षाल चुसिऊ मानु
 
परेवाए अस्याकरी सेल्न्या लागिऊ मानु

मानुए बासाँर सन बिसाराई यामी सिकार जइआे। आआेए सिकार जइने तरिका पनि अनौठो टाए। मानुए सिकार प्राय जसो रिल जइआे दइसी । आआे रिला अँध्यारोल पनि लाका मिताऊ राैँ ढुऊ । आआे सिकार अडोकाई ङाँडे सिकारए एम रङ्डे चुसिऊ टाए । जब आआेए सिकार रङो । तब आआे बुर्लुक्क उफ्रिडे सिकारत हमला डोऊ। सिकारलाई झेङ्डे केआे आआेए अमी सिकारलाई केआेने बित्तिकै मासऊ। सिकार केआेनेए अलागि अमी ट्याबो हा सन नङ्ग्राए प्रयोग डोउ। सिकारलाई हाट चेपिडे अ चुसिने पोल रइडे तखेब सिकार सन मनोरञ्जन पनि डोऊ । होकाई याज सइडे कऊ।

प्रजनन edit

लुजार ङाने edit

मानुए लुजारलाई ङाने पनि अनौठो तरिकाए जइआे। आआेए लुजार याजन्मिकाई मिलुङ फइसिऊ माटाइ। ७ देखि ९ दिनए विचल मानुए लुजाराई यामिलुङ फइसि । लुजाराई यामिलुङ अमाफइसिकाइसम्म आआेए अजन्मइआे पोल ज नइडे नुन एऊ ।मिलुङ फइसिके भने आआेए लुजारलाई हाट चेप्डे बनई तोबो झिमकाई छुट्टो झिमल सारिऊ । जब सम्म लुजारलाई सिकार डोने एन मापऊ तब सम्म आआेए लुजारलाई सारिउका सारिउ डोऊ मानुए आआे एनलाई गे नाङखारडे लुजाराई यामी न्वारान डोजे पनि हैगार्सी। यदि कोईराई या चुसिने पो बदलि अनइकन हो मीलाई " मानुए अलुजार सारिउन माल डोजे " गार्सी ।

चुसिने पो edit

मि सनला सम्बन्ध edit

सन्दर्भ edit

  1. किंवदन्ती