Wp/kfr/ધોળાવીરા

< Wp‎ | kfr
Wp > kfr > ધોળાવીરા

ધોળાવીરા હી પ્રાચીન મહાનગર સંસ્કૃતિજો લુપ્તપ્રાય નગર આય જોકો કચ્છજે ભચાઉ તાલુકે જે ખદિરબેટ વિસ્તારમેં આય. હી સંસ્કૃતિ પંજ હજાર વરે જોની આય ને હુ વખતેં લગભગ પંજા હજાર માડુ હી મહાનગરમેં ર્યા તે. આખો નગર, પાણી વ્યવસ્થા, રાજમહેલ ને પ્રાંતજે મહેલજી રચના, માડુએંજી રોણી કેણી, મળે ન્યેરે જેડો આય.

ધળાવીરાજો માનવ રચીત તરા

પાણીની વ્યવસ્થા

edit

પ્રવેશ દ્ભાર

edit
 
ધોળાવીરાજે ઓતર પ્રવેશદ્વાર તે લખેલા ડો અખર

હકડે પ્રવેશ દ્ભારજો પાટીયો તન જમાનાજે ડો અખર સાથે મલ્યો આય. લગે તો કોઈ કારણસર હી પાટીયો ઉપરથી નીચે છણે પ્યો હૂંધો ને પાંજા કોઇ પૂર્વજ તેંકે સંભારેને બાજુમેં રખ્યા હૂંધા. હનજા ડો એડો અખર અકબંધ અઈં.

અન્ય

edit

હતે જોકો હડ્ડા ને બઈ ચીજું મલઈ આય તે મથાનું લગે તો કે હી નગરજા માડુ ઘણે સુખી ને સમૃદ્દ વા. શાકાહારી અને મેંસાહારી બોય માળુ રોંધા વા. કોઈ મોત પોય અગ્નિ સંસ્કાર કઇંધા વા, ત કોઈ કભર ભનાય દટધા વા. કભરમેં અસ્થી સાથે ઘણે વસ્તુ પણ રખધા વા.

ધર્મ સ્થળ

edit

આખે નગરમેં ધર્મ સ્થળ જેડો કીં નાય મલ્યો હી નવાઇ લગે તેડી ગાલ આય. પ્રાંત મહેલમેં ગોળાકાર બ વદા પથર મલ્યા અઈં પણ ભને સગે કે હી મહેલજે વડે થંભલેજા ટેકા વે.

સ્થાનિક લોકો ધોળાવીરાકે કોટડો (મહાદુર્ગ) ચેં તા. મૂળ ત ધોળાવીરા ગામજી નજીક હૂંધે પુરાતત્ત્વીય જગ્યાજો નાલો ધોળાવીરા પ્યો આય. ૧૯૬૭મેં પુરાતત્ત્વવિદ જગત્પતિ જોષી હન સ્થળજી મુલાકાત ગેડા ને પેલી વાર હનજી માહિતી જાહેર ક્યાં.

નગરજી બાંધણી

edit

મોંહે જો ડરો અને હડ્ડપામેં કચી પકી ઈંટ વાપરેને બાંધકામ કરેમેં આવ્યો આય. જેર ધોળાવીરા લગભગ ચોરસ અને લંબચોરસ પથરથી બાંધકામ થ્યો આય ને પથ્થર થોડેક છેટે જી ખાણમ્યાંથી કાઢેલા અઈં. ધોળાવીરામેં નગરજી ચારે બાજુ દીવાલ આય.

ધોળાવીરા નગર મુખ્ય ત્રે ભાગમેં વેંચેલો આય:

  • શાસક અધિકારી જો રાજમહેલ
  • અન્ય અધિકારી જા આવાસ
  • સામાન્ય નગરજનજા આવાસ

શાસક અધિકારીજોરાજમહેલ

edit

નગરમેં શાશક અધિકારીજો રાજમહેલ ઊંચી જગ્યા તે આય. તેંજી ચારેબાજુ મજબૂત કિલ્લેબંદી કરેમેં આવઈ વી. હી કિલ્લેમેં ચાર ધરવાજા વા.

બે અધિકારીજા આવાસ

edit

બ્યા અધિકારીએં જા આવાસજી ફરતે પણ રક્ષણાત્મક દિવાલ વી. હતે બ થી પંજ ખંડવારા મકાન મલે આવ્યાં વા.

સામાન્ય નગરજનેં જા આવાસ

edit

સામાન્ય નગરજનજા આવાસ હથે ઘડેલ ઈંટોજા ભનેલા વા. હી નગરમેં મોતી ભનાયજો વડો કારખાનો મલે આવ્યો આય. હતેથી પ્રાપ્ત થેલે અવશેષમેં ત્રામો ગાળેજી ભઠ્ઠીયું મલે આવીયું અઈં.

ધોળાવીરા વનેલા

edit
  • વિમાનથી ભુજ હવાઇ મથક ઉતરે ને ધોળાવીરા સડક માર્ગે ચારિકેથી વને સગાજે.
  • રેલ્વેથી અમદાવાદ-ભુજ રેલ્વે માર્ગ તે સામખીયાલી ઉતરી સડક માર્ગે ચારિકે દ્વારા પોજે સગાજે.
  • સડક માર્ગે અમદાવાદ, પાલનપુર, રાપર કે ભચાઉ પોજી ધોળાવીરા વને સગાજે.
  • પાણીજી વ્યવસ્થા જાતે કરેને વનણું. શાકાહારી જમણ મલેતો.
  • સડક માર્ગ પાકો આય. નવેમ્બરથી માર્ચ સુધીમેં પ્રવાસ કરેથી ગરમીથી રાહત મલધી.

બાયલી કડીયું

edit

ડપ્પા અને ધોળવીરા સંસ્કૃતિ વિશે પ્રવચન]