Wp/kck/Zebe

< Wp‎ | kck
(Redirected from Wp/kck/zebe)
Wp > kck > Zebe

Zebe inhungu yowha, kukoti mumhuka inohinga mihingo minjinji. Mumhuka kakale inopalalanhiwha katatu – kunhazebe yapahhe, kunazebe yapakati, kakale kukobe ndezebe yamkati. Zebe yapahhe inohanganisila kunoyi pina ndekanali yezebe. Nentha yokuti zebe yapahhe ndiyo inobonakala mumhuka dzinjinji, zina linoti 'zebe' lohingisiwha libva zebe yapahhe yoga mulubaka gunjinji. Zebe ipakati inohanganisila thiphanicali khavithi ndema osiklisi matatu zebe yapakati igele pehhugwi kwefupa linoyi lebhirithi, inatshinga dzinohingidzana ndemeho, kunonga: masemisekhula khanali, ndiwho anolizanisa bona kwemeho kene nhu eyenda, kuna utrikli ndesakhule, ndiko kunolizanisa kana nhu elimile kukoba nde khokile inobhatsha kuti nhu awhe. Zebe dzemhuka dzose dzina spayinali khodi dzowhangwa ntome kwen' holo, dzakabigiwha muntha dzose dzen' holo, kutigwa kuti dziwhe hhoba yose.

zebe yenhu yekudla

Human right ear (cropped)

pahhe kwezebe yenhu

Zebe inomila masinya munhungu dzembili wenhu kakale uma itanga bonakala kobe kuli kunhu kunonga kwakazwimba mumwana utjimuntumbo unodangwa eyi otic placodes, inobva mu ectoderm.

Zebe ingangingwa ndebugwele, kene tjifo kuhanganisila limala ndegwadza. Begwele gwezebe kothama kuti nhu esiwhe kene kusibe ndekunowhakala kunayiye, bugwele gothama zebe ikabe ndehhoba mukati, kalale n' holo unowhakala usazolizana kube ndetjiyezi kana nhu esazopoteleka. Koga ngwele idzedzi dzogozwa tikala kana kwa limala bulubi kene tshinga dzinobva muzebe.

Zebe inonhakisiwa ndemacici ndekumwe kwemajuwelari kunosiyana ndezwitjaba kwemakole malefu anopinda gulu, macici anolongewha muzebe yapubugwa ndeyapalugwa kuti kunakisiwe ndezila yakatambunhuka.