Wp/ii/ꄇꄜꋊꇴꀾꃑꄻ

< Wp‎ | ii
Wp > ii > ꄇꄜꋊꇴꀾꃑꄻ

ꄇꄜꋊꃑꄻꌠꐋꀋꌡꃅꏤꄻꄉꌠꃑꄻꌠꊜꀠꆹꀋꐥ,ꑓꏮꋍꏅꎆꇱꌠꁸꄉꃷꄻꌠꃑꄻꃄꄟꉬ。 ꇢꈴꏲꉻꏭꐋꀋꌡꃅꏤꄻꄉꌠꇬꈴꄉꐧꋦꉹꁌꋍꏅꀊꐯꈭꃅꃷꁌꁦꊫꌐ。 ꆏꄇꄜꋊꎆꆳꃑꄻꌠꐛꐨꇂꃴꐥꇁꎻ。 ꃼꈁꐥꌠꇬꊒꌠꐧꋦꎆꇱꌠꐯꇯꌠꇬꐊꈽꉆ。 ꄇꄜꋊꇴꀾꃑꄻꀋꉬꌠꇖꐨꄜ。 ꄚꑠꃅꑴꇬꇴꀾꃑꄻꄉꃷꎏꇬꃹꆹꀋꎪꃅꌌꄇꄜꋊꄷꇖꂟ。

ꏤꊭ

edit

ꄇꄜꋊꁌꁦꊫꌐꃑꄻ,ꀋꎪꃅꏦꃤ、ꏲꑘꏦꇗꇬꏤꄻꄉꌠꇎꏦ,ꄷꀋꁧꏦꃤꇬꈴꄉꄜꌊꇩꃷꑼꁌꁦꊫꌐꍞꊟꏲꂠꏲꉻꅀꇩꃷꑼꌅꈌꄻꇬꁳꄉꌠꌤꏲꅉꎕꑣꈌꁧꌠ; ꏓꂱꏦꃤꇬꈴꄉꍤꄻꈌꁧ、ꁌꁦꊫꌐꄇꄜꋊꌠꃑꄻꌤꃅꅉꌋꆀꊿꊨꏦꑞꂷꉬ。

ꄷꇖꂟꌠꄇꄜꋊꇴꀾꃑꄻ, ꆹꏮꌊꇴꀾꇬꌦꎝꊫꌐꉆ, ꏦꃤꇬꈴꄉꃷꄻꋭꑘꃅꃄꄟꏁꌬꄉ, ꅀꌌꄇꄜꋊꃑꄻꌠꏦꃤ、ꏲꑘꏦꇗꇬꏤꄻꄉꌠꌋꁵꌠꄹꏦꃄꌬꌠꀉꁁꊫꌐꆏ,ꇎꏦꌋꁵꌠꏲꉻꁳꌋꁵꊿꁨꌊꃅꐥꌠꉬ。

ꃅꑘꌋꁵꊿꆏꇫꍬꇫꈴꌶꌠꏥꏦꌋꆀꉹꑘꋊꍬ, ꀋꎪꏤꁨ,ꈪꑌꊋꇤ,ꏭꇖꂟꌠꁱꐘꄯꒉꌋꆀꈴꌗꀖꅐꊫꌐꌬꅍꌌꋓꉪꁨꄉꍤꄻ,ꍞꏲꌠꋊꍬꈭꏦꈴꄉꃅꌶ。

ꊿꌋꁵꌠꇎꏦꌋꆀꏲꂠꏡꁈꇩꃷꑼꁳꁌꁦꊫꌐꍞꊟꏲꂠꏲꉻꏤꐪꉬ。

ꇴꀾꃑꄻꇴꍆꑞꅉꐥꇬꌦꄇꄜꋊꌠꄻꄉ, 《ꍏꉸꏓꂱꇭꉼꇩꇪꌦꏦꃤ》ꇬꏤꄻꄉꌠꇎꏦꇬꄉꄐꄡꑟꌋꆀꇩꃷꑼꈌꁧꄉꇩꃷꑼꁌꁦꊫꌐꍞꊟꏲꂠꏲꉻꇬꏤꄻꄉꌠꀉꁁꇎꏦꉬ, ꇩꃷꑼꁌꁦꊫꌐꍞꊟꏲꂠꏲꉻꏭꇖꂟꌠꌋꆀꄚꊁꁱꐘꄜꌞꇴꍆꎆꏓ:

(ꋍ)ꇬꌦꏦꋪꐥ;

(ꑍ)ꄕꊪꊿꏤꐪꏢꏤꄉꌶ;

(ꌕ)ꄕꊪꊿꊿꑫꂓꅀꂓ、ꄕꊪꊿꃼꇴꍆꃷꁨꆏ,ꎆꅐꉹꑫꌋꆀꁨꎆꏡꃏꊩꀽꎻꌶ;

(ꇖ)ꇴꏓꉉꀽꄯꒉ;

(ꉬ)ꎃꃅꊪꎴꇴꐕꌠꑴꉴꂓꌋꆀꐤꅉ;

(ꃘ)ꃷꄻꋭꑘꃅꏲꉻꂒꉻꌋꆀꄚꃆꂮꐥꌠꏤꐪꉬ。

ꏦꃤꋋꏢꇬꏤꄻꄉꌠꇬꈴꄉꁨꌊꄉꌋꁵꊿꏭꆏ,ꄯꒉꌋꁵꊿꁵꌠꄜꌞꌋꁵꌠꃑꄻꄉꄡꑟ。

ꏦꃤ,ꏲꑘꏦꇗꇬꏤꄻꄉꌠꇬꌦꄻꄉꀋꎪꃅꄜꌊꁳꈌꁧꎻ,ꁱꐘꄯꒉꄜꏮꌠꄚꃆꂮꐥꌠꁳꈌꁧꎻꄡꑟ。