Wp/igl/Ayegunle Gbede

< Wp‎ | igl
Wp > igl > Ayegunle Gbede

Ayegunle Gbede làchi efu ewo Ijumu local government efu Kogi State oji Middle belt ei Nigeria. Ìlà ni Postcode àlu oji 261103 [1] kpài GPS coordinates 7.85674 / 5.94916. Ìlà chi 480 kilometers kwefu ewo Abuja[2] kpài 260 kilometers kwefu ewo Lagos.[3]

Ayegunle Gbede edefu North-Eastern efu Ijumu Local Government Area. Ìlà chi efu ewo èkeji àbo ki nàmonè wewe oji ànè Gbede . Ìlà chi nodal efu ewo - ònà mèlu kwi ewo ojoji ki là de efu ewo Gbede. Ìlà ni òmè kpài àmi ewo ei Ayedayo Amuro, Ayeh Gbede, Ayetoro Gbede, Idoyi Bunu, Iyah Gbede, Iluhafon Gbede, kpài Oleh Bunu.[4]

The inhabitants of the town speak their local dialect of Okun and Gbede, which is a Yoruba dialect. It is one of the seven “Gbede” towns that consist of Ayegunle, Aiyetoro, Araromi, Ayeh, Iyah, Odokoro, and Okoro.

Òhàilà

Ayegunle Gbede's mà wi ugbo kumà jò àbàjòi òjò kochu èkèjò nolu kà efu òdò on 1927. Òjò lè, àmi “Aku Mehan” àbi "nine ", kumà hitherto kumàlà ji ugbo ojoji òji ànè tàkumà nyò jè dàmà kumà wà jò ugbo kà todu kumà neke nà deju ti òlà mà kwefu òwò àmènè àkàyà. Ugbo kumà là chi ujeju chi ofe “Ohon” màyu ofe àremu" ori ki àmonè gbà jè nwu.


Òjò ki ochu èkèjò nolu mè gwèfà efu òdò 1927, Rev. Olorunyomi ilò kpài Mr. Ojo ti Olu Ibimodi ugbo olukà àlu kumà nekè gwegbè nyi ewo mà eti àjà ei Ohon. àkpò jò nwà nwu, òjò ki ochu èkèjò nolu mègwebie efu òdò 1927, àmi ewo kumà jò ojikòlà mà là chànè egwegbe ewo mà ugbo Ohon eti àjà Ayegunle Gbede.

efu ochu èkèlà efu òdò 1927, ugbo ujp ki Rev. Olorunyomi dò kumà de ugbo Olu Ibimodi wi Igah residence, "Ijoyes" (Chiefs) ei ewo mèlè , kpài àmi àgboji ei Christian , Muslim, years.

Olorunyomi”.

References

  1. Nigeriapostcode.com (January 15, 2021). "Aiyegunle Gbede, Ijumu - Postcode - 261103". Nigerian Postal Code Directory. Retrieved 2021-01-15. 
  2. Google Maps (January 15, 2021). "Ayegunle - Abuja". Google Maps. Retrieved 2021-01-15. 
  3. Google Maps (January 15, 2021). "Ayegunle - Lagos". Google Maps. Retrieved 2021-01-15. 
  4. Yusuf Adeyanju Yisau (July 21, 2020). "HISTORY OF AYEGUNLE GBEDE". African Heritage Magazine. Retrieved 2021-01-15.