Open main menu

Wp/hyw

< WpWp > hyw

Disambig bordered fade.svg The language code hyw for Western Armenian was approved in January 2018.
A limited test project is available here. Please see the rules just below.

A limited test project in Western Armenian will be allowed here. It is subject to the following rules:

 1. Potential contributors should first check on Armenian Wikipedia to see if a Western Armenian version of the page they want to create already exists on Armenian Wikipedia.
  • If such a page exists, contributors should work on the page there, and not create a new page here.
 2. If no page exists on Armenian Wikipedia, a contributor can choose to create a new page either within Armenian Wikipedia or in this test project.
  • Pages created here would need to have a prefixed name (Wp/hyw/...), as is the case for any content page on Incubator.
 3. We expect Western Armenian Wikipedia to be approved and created soon. When it is created, if there are "competing" mainspace pages on a topic, the one in Armenian Wikipedia will be the one moved to the Western Armenian project, in preference to the one here. (Exception: if the page there is a stub and there is a full-length page here, the full-length page will be moved. But per point one above, LangCom hopes not to see this happen.)
  • Potential contributors are therefore duly notified that if they waste time here creating a duplicate page, their work will potentially be wasted.
 4. Point 3 is true of templates and modules as well as mainspace pages. Accordingly, we strongly encourage you to create as little as possible in the way of infrastructure templates here—only what you need to build mainspace pages.
  • At that, don't get fancy about it, especially if you know a corresponding template already exists at Armenian Wikipedia.
 5. Categories with duplicate names are reasonable, and category contents will be merged.
If you have any questions, please contact me. For LangCom: StevenJ81 (talk) 14:28, 28 August 2018 (UTC)

Translation prepared by User:Werldwayd at my request. StevenJ81 (talk) 21:51, 28 August 2018 (UTC)
Այստեղ կը թոյլատրուի Արեւմտահայերէնի սահմանափակ փորձարկում: Այս փորձարկումը ենթակայ է hետեւեալ կանոններուն:

 1. Հնարաւոր ներդրողները նախ պէտք է ստուգեն Հայկական Վիքիպեդիան `տեսնելու, թե արդեօք հայկական էջի արեւմտահայերէն տարբերակը, որ կը ցանկաք ստեղծել, արդէն գոյութիւն ունի թէ չէ Հայկական Վիքիպեդիայի մէջ:
  • Եթէ ​​նման էջ մը արդէն գոյութիւն ունի, ներդրողները պէտք է հոն այդ տեղի էջին վրայ աշխատին եւ ոչ թէ նոր էջ մը ստեղծեն այստեղ:
 2. Եթէ ​​Հայկական Վիքիպեդիայի մէջ որեւէ էջ գոյութիւն չունի, ներդրողը կրնայ ընտրել նոր էջ մը հիմնել կամ ​​հոն` Հայկական Վիքիպեդիայի մէջ Արեւմտահայերէնով, կամ ալ այստեղ` Արեւմտահայերէնի Ուիքիփետիա փորձարկման նախագիծի էջերուն վրայ:
  • Այստեղ ստեղծուած էջերը պետք է ունենան նախադիր անունը (Wp/hyw/...), ինչպէս է օրինակ, որեւէ նիւթի բովանդակութիւն Incubator-ի մէջ:
 3. Մենք կ՜ակնկալենք, որ Արեւմտահայերէն Ուիքիփետիան կը հիմնուի շուտով: Երբ ան ստեղծուի, եթէ կայ նիւթի շուրջ «մրցակից» ցանցի էջեր, այդ պարագային Հայկական Վիքիպեդիային նիւթն է որ նախընտրաբար կը տեղափոխուի հոս Արեւմտահայերէն նախագիծի մէջ: (Բացառութիւն կը տրուի նախընտրելու Արեւմտահայերէն նախագիծի էջին բովանդակութիւնը, եթէ Հայկական Վիքիպեդիայի բովանդակութիւնը շատ աւելի պարզ եւ յակիրճ է, իսկ այստեղ կայ ալ աւելի ամբողջական էջ, ալ աւելի երկար բովանդակութիւն, միայն այս պարագային է որ այստեղի էջը կը տեղափոխուի հոն: Սակայն վերը նշուած առաջին կէտին Ուիքիփետիայի LangCom-ը այն յոյսով է, որ այդ բանը տեղի չունենար:)
  • Հնարաւոր ներդրողները, հետեւաբար, պէտք է յատուկ կերպով տեղեկանան որ եթէ իրենք ժամանակ վատնեն, կրկնուած էջեր արտադրելով Հայկական Վիքիպեդիայի արեւմտահայերէնի էջերէն, իրենց այդ աշխատանքը պիտի զլացուի իրենց եւ իրենց հոս ստեղծած նիւթը զանց պիտի առնուի:
 4. Երրորդ կէտը կը վերաբերի կաղապարներուն (templates) եւ module-ներուն, ինչպէս նաեւ ցանցի էջերու բովանդակութեան: Հետեւաբար, ձեզ կը խրախուսենք որ հնարաւորութեան սահմաններուն մէջ ստեղծէք միայն նուազագոյն ենթակառուցուածքի կաղապարներ (infrastructure templates), այն ինչ որ անպայման յարկաւոր է ստեղծել ցանցի հիմնական էջերուն համար:
  • Միեւնոյն ժամանակ, զգուշացէք ստեղծելէ նոր կաղապարներ, յատկապէս, եթէ դուք գիտէք, որ համապատասխան կաղապար արդէն գոյութիւն ունի Վիքիպեդիայի մէջ:
 5. Կրկնուող անուններով դասերը (category-ները) տրամաբանական են, եւ անոնց բովանդակութիւնը պիտի միաձուլուի:

Եթէ ​​ունիք հարցադրումներ, կրնաք կապ պահել (անգլերէն լեզուով) ինձ հետ: LangCom-ի համար. StevenJ81 (քննարկում) 14:28, 28 Օգոստոս 2018 (UTC)