Wp/hsn/湘語

< Wp‎ | hsn
Wp > hsn > 湘語

湘語漢藏語系漢語亇一隻,是湖南省四大方言(贛語湘語西南官話客家話)之一,又喊作湘方言四川重慶一帶橫直喊她做老湖廣話。主要亇使用人群是漢民族亇湖湘民系。英文裡頭有赫多喊法,像Hunanese,Xiang Chinese和噠Hsiang。語言學裡頭,一般把湘語喊做一隻獨立語言,中國裡頭湘語平常被喊做一隻方言塊。

分佈範圍Edit

主要分佈在中國大陸湖南省湘水、資水流域、古辰州府地區跟噠廣西東北部。臨近湖南亇四川省、重慶市、陝西省、安徽省跟噠湖北省亇也有些細地方有分佈;平日裡橫直拿噠長沙話跟噠雙峰話做代表。

支系Edit

根據最新亇中國方言地圖集,湘語分為五隻方言片

而湖南亇常德懷化郴州湘西州等城市亇方言基本已經成為西南官話湖廣片,跟湘語有一定亇聯繫,但已經唔屬于湘語。 原先,湘語按是否保留濁聲母分類,湘語橫直送分得做老湘語和新湘語兩類,即長衡片跟噠婁邵片。湘語以長沙(新)及雙峰(老)為代表點,使用者約占漢語整人口亇5%。 安康亇中池鄉為湖南話亇方言島,而且原籍語音較複雜,由湖南亇多個縣遷移而來。但因多方言聚居和時代亇變遷,湖南話語音也有變遷和融合現象。

形成Edit

整體講起,湘方言極大影響噠官話方言中間亇西南官話亇形成過程,同時長益片湘語侸圍繞省城長沙亇形成過程中也受到噠官話亇較大影響,所以西南官話湘語有一定亇相似。民國初年,湘語跟噠贛語江淮官話西南官話並稱華南官話。實際上長益片跟得西南官話還是有很多明顯區別,比如前者較完整地保留噠入聲調,後者分佈亇大部分區域下冇得入聲,前者亇古濁音字現在雖然清化,但仍是不送氣清音,後者同北京話一樣亇平聲清化送氣仄聲不送氣噠。

兩者有一定亇互通程度只能說明西南官話是“南方化”亇官話。事實上,新湘語語民較易得聽懂西南官話,而西南官話語民冇那易得聽懂新湘語

湖南東南部多山,侸群山包圍亇一些縣城,當地亇方言基本保持得一種初融合亇狀態,而且個些散居到山區亇人往往是中原地區移民跟當地原住民亇後裔,因為數次南遷帶來亇官話在此得以保留,是為湘南官話亇成因之一。

長益片湘語語音特點Edit

長益片湘語在韻母體系上相對跟官話比較靠近。其主要語音特點是:

   * 古濁音系統在相當一部分地區保留得比較完整;
   * f/hu相混;(花/發fo)
   * 一部分n/l相混;(你ni/li/n)
   * 新派無捲舌音;
   * 新派不分尖團;
   * 鼻韻尾-n跟-ng不分;(嚴/楊ian)
   * 母音鼻化現象相當普遍;
   * 聲調一般5-6隻調類,很多地方有入聲,但入聲字無塞音韻尾。

部分新派出現噠一隻很嚴重亇讀音錯誤,等於是入聲跟噠陽平不分,發華同調,八爬不分。 比如:媽(陰平),麻(陽平),罵(陽去),炸(陰去),馬(上聲),抹(入聲)。

參看Edit

譯自