Wp/guc/Yosuu

< Wp‎ | gucWp > guc > Yosuu

Yosuu (alijunaiki: Cardón) erajunusu sukaa anulia (Pachycereus pringlei), shiia wanee wunü’ülia asootaka soou mma ee josooin jee nnojolüin juyaa joou; müin sain tü mmakalirü molüko Kaliporniia (Baja California), mmairü chaa Mejikoo (México), Ariisonaa chaa EEUU, Kosta riika jee Wenesueela.

Yosuu.

Tü wunü’üliaka makaa katchensü sumüin kaika, ke’eipüse, kasiisü supanaa kasutot. Sumioüshe antusu sunainmüin 19.2 meetüra, sulaaktainka antusu anainmüin 1 m. jee eesü maimajain sutünaka. Sunulia sutuma atijaaka ma’in jiia (Cyrus Pringle).

Yosuu sumüin WayuuEdit

Tü yosuuko kapülaainshatasü sumüin Wayuu kajamüin ekünusü susiika jee tü suwünushe a’apanüsu supüla ainjaa kusimpia, piichii jee kassa anaaka apüla; sutuma Wayuu sunulia shiia ‘Yootojolo’, chaa Wajiira shiia akümajakana anain lümaa sunain ouktaa, ayuula jiipü jee eke ein.

Tü yosuuko shimi'rasü tepichii Wayuu chaa Wajiira, sukumujüin müin sa'in kemion jee suwateerüin sukaa wanee wünuu. Eesü ainjunüin kalaala sukaa supüla aimajaa kaa'ulaa, anneerü jee múrütkana.