Wp/guc/Wikipeetia Wayuunaikiru'u

< Wp‎ | gucWp > guc > Wikipeetia Wayuunaikiru'u

Wikipeetia Wayuunaikiru'u es la edición en wayuunaiki de Wikipedia. Actualmente se encuentra en la Incubadora de la Fundación Wikimedia y cuenta con 529 artículos a la fecha de hoy.

Sukua Wikipeetia sulu'u woumainkatEdit

Piantuaipa aainjünüin tü outkajawaa saa'u wikipeetia süpüla ashajünaa soo'omüin tü pütchikalirua eekat sulu'u Incubadora amünakat eere ja'yain müinma tü ashajünaka paala.