Wp/guc/Pushaina

< Wp‎ | guc
Wp > guc > Pushaina

Pushaina wane eiruku

Chii wayuu pushainakai,wane wayuu wuinpejeewai aikalai süpüla pütchi anatüin sukuaipa kasa ekai alatüin

sümüin nüpüshi.Nüchikua wayuu nümaiwajachi,wattasa'ali nuchonyuu je'e nüikeyuu,

Püülükü

Niiruku chii mürülü püülükü münakai,wayuu aikalai süpüla kasa alatüin nümüin otta sümüin nüpüshi kajutsu nutuma,yaletsü sünülia nutuma eepünale,kamaneeshi,arüleejüin,ekirüin,kayoroloi,keme'erainchi,aikaleerüi

nüchoin,nüikeyuu,nüsiipunu süpüla pütchii anasü,nükoyotiira aluulu süpüla nayaawatüin sukuaipa pütchika

süpüla kajuutuijaichin nia sutuma niiyeyushe otta nüpüshi.