Wp/guc/Patsua

< Wp‎ | gucWp > guc > Patsua

Patsuaka (alijunaiki: peonío) shiia wanee wunu’ulia süpüshii tü münaaka Fabaceae, joülüsuu soou Ameerika Uuchimüin. Tü wunu'uliaka antüsuu sünainmüin 10 m. ipünamüin, ishoosü süsiika kalaaktainka 25-40 cm. Koüwaasü ajüitaaka sünainjee antakaa anainmüin 20 cm sümionsee, kaasauyepiasü, wuitüsuu anaiwa'jain jee siia shoosü sümaa mütsiia josoopa. Kamaalainshatasü sümüin Pueulo kusiinaka jee siia ayatasü sükaa süpülaa ainjaa aüliijanaa jee siia acheese. Eesü süpülaa apaanüin sutumaa wayuu supülaajana outusuu chaa wajiira, sünain wanee amaaka jee siia ayujaa jiipü, kajamüin chaaya nnojotsü sütaa outüsuu müinkaa jain aalijunapiapa.

Patsua.