Wp/guc/Palawaipo'u

< Wp‎ | guc
(Redirected from Wp/guc/Pala'aipo'u)
Wp > guc > Palawaipo'u
Pala'aipo'u
Wanteera Pala'aipo'ujatü Escudo Pala'aipo'ujatü
Palawaipou
Mma Wenesueela
Mma'ipakat Suuria
Jalaapünasu 11°20′40" N 71°57′31″ O
• Sumioüshe soou palaa 13 msnm
Sulaktain n/d
Sukumujaiwa: 12 Nouyempüre juyaa 1880[1]
Santaa So'ü: n/d
Su'uyashee Wayuukana'alü: 5.500 way. (2010)
• Suyashe'puna Alijuna: n/d
Sunulia'jewai: Pala'aipeera
Sa'atkaattein n/d
Koorika postaala: 4037
Numeraa so'ü alüwakajatka putchi: 0264
Ee'iyalaaya walekerü: n/d

Pueulo Palawaipo'u (alijunaiki: Paraguaipoa) shia wanee mma sulu'u Wajiira so'u Mma'ipakat Suuria no'u chi mmakai Wenesueela. Sünüliaka sutuma wayuu müsü yaa: Palaa Ei'pou, "De frente al Mar".

Palawaipo'uEdit

Palawaipo'u, putchi ajuuitusu sünainje kaa shipoujen palaaka. waima wayuu kepiakana yayaa sulü Palawaipo'u, eesu palinchon alijuna suma wenezolano sumaa coloompiana kepiashin yalaaya. Eesu sujutkaja wayuu Simon Woliiwar sunulia, esuu wanee shipia anouja natuma naa kapuchiinakana, eesu ekirajulee tepichi, sumaa jimaalira. Eesu shirejeeria ayuipa wayuu. eesu supula ayaatia, eesu shipia waari sumaa surulaalu, sulaatiapuna alijuna sumaa wayuu wattawalin.

Kakaliatru sümain wayuu sumaa alijuna, naa alijunakana antushin paala sunain ayatawaa, akumaja michi, sumaa süruulaala, waima naa makatana yaa Palawaipo'u, moutpana ya waima wayuu kepian supapuna, kanuuliaya musuu joolu eere nayaa kepian muinka sain: Maliichan, piruwachon, aleeramo, supuna joutai, amuuyu, jasaleo.

Eesu wanee outkajawa waatuwa supula juyaaka, sunaije tu wakuaipaka sunain tu ekirajawaka, natuma naa ekirajulinkana supula shiyatununjatuin tu wakuaipaka, ayatajatuin natuma naa wachonkana namaa na waluinkana. Outkajasa supushua tu ekiraajaka namaa na ekirajulinkana, supula pansanjatuin sukuaipa. Waima wayuu sunain, sumaa nachonyu eere nanajatain sou tu wakuaipaka.

Süchikü Palawaipo'uEdit

- Mmakat: Wenesueela

- Mma'ipakat: Suuria

- Mmapüle: Wajiira

- Sunuiki: Wayuunaiki siia ekuu musuu tü Alijunaiki

- Jalaapünasu: 11° 20′ 40" N

- Sukumujaiwa: 1741

- Numeraa so'ü alüwakajatka putchi: 0264

Tü eekat süpüla e'raajaEdit

 
Palawaipo'u
 • Tü palaaka Sa'awa
 • Wopulu ja'yasü tü Sieenaka chejee Karouya
 • Ayalajaa Piruuwachon
 • Karateerü chaamüinre Wajiira
 • Karateerü chaamüin Paaluwachon
 • Purunteraa sümaa Kolompia
 • Sukua'ipaka wayuu
 • Shiküin Wayuu otta müsia eekai eein soou mmakat Wajiira
 • Süchii Limuuna
 • Mmakai awana ichaa uuchejee sünain
 • Chi mmakai Walitpana

Shi'ipajee sukua'ipaEdit

 1. Paraguaipoa arribó a sus 132 años de fundada. WAYUUNAIKI

Enlaces externosEdit