Wp/guc/Kanasü

< Wp‎ | guc
Wp > guc > Kanasü

Kanasü (alijinuaki: estampados wayuu) Tü kanasüka shia tü sanasiankaa e'inaa, atulaa, anaa, asonoo, aka'najaa amüchi, iita, susu, süi, si'ira, uwoma, alepü, kutpeera jee waneirüa sutuma wayuu.

Kanasü cha Majaana

Eesü eekai sukumajuin jieyuu jee toolo'oyuu.

Jaleje'ewat tü kanasüka süpüla wayuu .Edit

Tü kanasüka sütuma wayuu süshatala sünainjee tü wünu'uliakaluirüa, mürülü jee tü ne'eraka sulu'u mmapa'akat.

Waima sukua'ipa tü kanasüka.Edit

Eesü kanasü eeka'i shiaakuamain:

* so'u jime

*molokoono'utaya

*kalepsü

*Jalianaya

*Iiwouya

*Antajiraasü

*Paralouwasü

*Uuchii

Jee waneirüa.

Shiaakuase süma jamaluluin shia:Edit

*Kalepsü: shia tü shiaakuaseka akachejia kasairüa.

*Antaaji'irasü: shia tü wopu antaajira'aka

*Iiwouya: shia tü aapirakaa süntia juya.

*Paralouwas: shia tü pa'awajiraka.

*Jalianaya: shia tü süntiaka shikirajaaya jintut,

*Uuchii: shia tü shiaakuasheka napüna wayuu sünain arülejaa, waraitaa.