Wp/guc/Kaa’aulayawaa

< Wp‎ | guc
Wp > guc > Kaa’aulayawaa

Kaa'aulayawaa (Alijunaiki: Juego de las cabritas)

Akumajünüsü ma'aka wane kashi, aapinnüshii naa wayuu shaitajanakana, aneekünüshi chi sujuluwainjachikai, "anii chi sujuluwainjachikai" münüshii naa majayünnüü shaitüinjanakana. Süntapa tia ka'ikat suttajatkalü o'u tü shaitaakat antapaatshii naa wayuukana napushua'a maalia, alialu'u. O'tta müsia tü shaitaakat. Kemiashii joo naa antüshiikana; kepeshuuna, wüirü, keesü, jero'o, katsaalia, kayawata, wayamüt, ji'irü, kayuusüma'a, yosuma'a, jayajaya, sü'ü aliita, asalaa tulujashi, shi'iruku kaa'ula. Waimainjatü tü eküütkat. kettaainjatü sümaa wane kashi, ayonnajüsü ayonnajakalia, e'irajüsü e'irajakalia, olojüsü olojokalia, o'ttüshii waneepia wanaa nümaa neepeerajaain kaika'i, sunainmüin maalia. Sülü'ülapa süpüla jakütüin, asaayaa mushii naa jima'aliikana namaa naa najuluwainkana, ni'irainru'usü nünüiki.